Підручники онлайн
Головна arrow Господарське право arrow Господарське право (Вінник О.М.)
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Господарське право (Вінник О.М.)

   У пропонованому курсі лекцій на підставі аналізу нормативно-правових актів станом на 1 липня 2004 р. висвітлюються основні теми та інститути господарського права - як загальної частини (поняття господарського права, господарські правовідносини, господарське законодавство, суб'єкти господарських правовідносин, майнова основа господарювання, господарські зобов'язання, господарсько-правова відповідальність, антимонопольно-конкурентне регулювання, правове регулювання банкрутства), так і спеціальної частини (особливості правового регулювання певних видів господарських відносин: у сфері капітального будівництва, інноваційної, фінансової та біржової діяльності, агентських відносин, комерційної концесії, зовнішньоекономічної діяльності, іноземного інвестування, спеціальних режимів господарювання).
   Для студентів та аспірантів юридичних і економічних спеціальностей, юристів-практиків, підприємців, а також для всіх, хто застосовує у своїй діяльності норми господарського законодавства та/або цікавиться питаннями господарського права.

   © О.М.Вінник, 2004
   © Видавництво “Атіка”, 2004


Назва
Зміст (Господарське право (Вінник О.М.))
Вступ (Господарське право (Вінник О.М.))
Розділ 1. Поняття, метод і система господарського права
Тема 1. Господарська діяльність
1. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя
2. Поняття, ознаки, види господарської діяльності та принципи її здійснення
3. Види господарської діяльності
Тема 2. Організація та управління господарською діяльністю
1. Поняття та значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання. Рівні та форми регулювання господарської діяльності
2. Державний рівень організації господарської діяльності та керівництво нею
3. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки
Тема 3. Господарські правовідносини
1. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин
2. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин
3. Методи правового регулювання господарських відносин
Тема 4. Господарське законодавство
1. Конституційні засади правопорядку у сфері господарювання
2. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства
3. Система господарського законодавства
4. Господарсько-правові норми: поняття та види
5. Питання вдосконалення господарського законодавства
Тема 5. Поняття господарського права
1. Господарське право як галузь права
2. Господарське право як галузь правової науки
3. Господарське право як навчальна дисципліна
Розділ 2. Суб'єкти господарських правовідносин
Тема 6. Загальна характеристика суб'єктів господарських правовідносин
1. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарських правовідносин (господарського права)
2. Основи правового статусу суб' єктів господарювання
Тема 7. Правове становище підприємств
1. Поняття підприємства та його основні ознаки
2. Види та організаційно-правові форми підприємств
3. Особливості правового становища окремих видів підприємств
3.1. Підприємства державної форми власності (державні комерційні та казенні підприємства)
3.2. Підприємства комунальної форми власності
3.3. Підприємства колективної форми власності. Виробничі кооперативи
3.4. Приватні підприємства
3.5. Орендне підприємство
3.6. Підприємство з іноземними інвестиціями. Іноземне підприємство
Тема 8. Правове становище господарських товариств
1. Поняття та характерні риси господарських товариств
2. Класифікація господарських товариств
3. Форми господарських товариств
Тема 9. Правове становище індивідуальних підприємців та інших суб'єктів господарювання
1. Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарського права
2. Кредитні спілки у сфері господарювання
3. Фермерське господарство
4. Особисте селянське господарство
5. Благодійні та інші неприбуткові організації (НО)
6. Відокремлений підрозділ господарської організації (ВП)
Тема 10. Господарські організації - органи господарського керівництва
1. Господарські об'єднання: поняття, види, особливості правового становища
2. Промислово-фінансові групи як особливий різновид господарського об'єднання
3. Господарські міністерства (відомства) як органи господарського керівництва
Розділ 3. Майнова основа господарювання
Тема 11. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання
1. Майно у сфері господарювання
1.1. Поняття та види майна
1.2. Джерела формування та склад майна господарської організації/підприємства
1.3. Облік майна та звітність щодо його використання при здійсненні господарської діяльності
2. Право власності - основне речове право у сфері господарювання: поняття та зміст
3. Похідні від права власності правові титули майна суб'єктів господарювання
Тема 12. Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання
1. Загальні тенденції правового регулювання відносин власності у сфері економіки
2. Особливості правового режиму публічних форм власності
2.1. Право державної власності: поняття, зміст, правові форми реалізації
2.2. Право комунальної власності на засоби виробництва та правові форми його реалізації
2.3. Правові засади приватизації державного та комунального майна
3. Право приватно-колективної власності
3.1. Право колективної власності та форми його реалізації
3.2. Право приватної власності на засоби виробництва
4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання
5. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання
6. Поняття та загальні засади здійснення корпоративних прав
7. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності
Розділ 4. Господарські зобов'язання
Тема 13. Зобов'язальні відносини у сфері господарювання
1. Поняття господарських зобов'язань та підстави їх виникнення
2. Види господарських зобов'язань
3. Виконання господарських зобов'язань
4. Забезпечення виконання господарських зобов'язань
5. Припинення господарських зобов'язань
Тема 14. Господарські договори
1. Поняття та ознаки господарського договору
2. Функції господарського договору
3. Класифікація господарських договорів
4. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів
5. Зміст господарського договору
6. Форма господарського договору
7. Забезпечення належного виконання господарських договорів
Тема 15. Особливості правового регулювання окремих видів господарських договорів
1. Договори на реалізацію майна
1.1. Договір купівлі-продажу
1.2. Договір поставки
1.3. Договір контрактації сільськогосподарської продукції
1.4. Договір міни (бартеру)
1.5. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу
2. Підрядні договори
2.1. Договір підряду на капітальне будівництво
2.2. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт
2.3. Договір на створення і передачу науково-технічної продукції
3. Договори на користування чужим майном
3.1. Договір оренди
3.2. Договір лізингу
4. Транспортні договори
4.1. Поняття і види транспортних договорів
4.2. Транспортне законодавство
4.3. Учасники договірних відносин у сфері транспорту
4.4. Договір перевезення вантажів
4.5. Транспортні договори про надання інших видів транспортних послуг або комплексу послуг
Розділ 5. Відповідальність в господарських правовідносинах
Тема 16. Господарсько-правова відповідальність
1. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності
2. Види господарсько-правової відповідальності
3. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності
4. Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності
5. Форми господарсько-правової відповідальності
Розділ 6. Правове регулювання економічної конкуренції
Тема 17. Правове регулювання економічної конкуренції
1. Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції
2. Поняття недобросовісної конкуренції та монополістичних порушень
3. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції
4. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства
Розділ 7. Правове регулювання банкрутства
Тема 19. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності
1. Поняття банкрутства
2. Сторони у справі про банкрутство
3. Стадії провадження у справі про банкрутство
Тема 20. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство
1. Поняття судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство
2. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутсво
3. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство
4. Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство
5. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство
Розділ 8. Особливості правового регулювання окремих видів господарських відносин
Тема 21. Загальні засади врахування специфіки окремих видів господарських відносин у процесі їх правового регулювання
1. Об'єктивні підстави спеціального регулювання певних видів господарських відносин
2. Класифікація господарських відносин за різними критеріями
3. Принципи врахування специфіки господарювання в процесі правового регулювання
Тема 22. Правове регулювання біржової діяльності
1. Поняття, ознаки та види бірж
2. Правове становище товарної біржі
2.1. Порядок створення, функції, права та обов'язки
2.2. Угоди товарної біржі: поняття, види, порядок укладання
2.3. Правила біржової торгівлі
3. Особливості правового становища фондової біржі
Тема 23. Правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господарювання
1. Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності
2. Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання
3. Агентський договір
Тема 24. Правове регулювання капітального будівництва
1. Поняття і види капітального будівництва
2. Способи та стадії капітального будівництва
3. Правовідносини з капітального будівництва
4. Будівельне законодавство
5. Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва
Тема 25. Правове забезпечення інноваційної діяльності
1. Поняття інновацій та інноваційної діяльності
2. Заходи щодо стимулювання про інноваційну діяльність
3. Інноваційні правовідносини
4. Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності
Тема 26. Правове регулювання фінансової діяльності
1. Поняття та види фінансової діяльності
2. Банківська діяльність
3. Страхування
4. Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами
5. Аудит
Тема 27. Особливості правового регулювання комерційної концесії
1. Поняття комерційної концесії та комерційної субконцесії
2. Система актів законодавства про комерційну концесію
3. Договір комерційної концесії за українським законодавством
Тема 28. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
1. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності
2. Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність
3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
4. Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності
5. Зовнішньоекономічний договір
Тема 29. Правовий режим іноземного інвестування
1. Законодавство про режим іноземного інвестувння в Україні
2. Поняття та види іноземних інвестицій
3. Об'єкти та суб'єкти іноземного інвестування
4. Форми здійснення іноземних інвестицій
4.1. Корпоративна форма іноземного інвестування
4.2. Договірна форма іноземного інвестування
Тема 30. Спеціальні режими господарювання
1. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон
1.1. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон
1.2. Система нормативно-правових актів про спеціальні (вільні) економічні зони
1.3. Порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон
1.4. Управління спеціальними) вільними економічними зонами
1.5. Особливості правового регулювання господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах
2. Правовий режим концесійної діяльності
3. Інші види спеціальних режимів господарювання
Список використаних скорочень (Господарське право (Вінник О.М.))