Підручники онлайн
Головна arrow Господарське право arrow Господарське право (Вінник О.М.) arrow 3. Особливості правового становища фондової біржі
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


3. Особливості правового становища фондової біржі

3. Особливості правового становища фондової біржі

   Фондова біржа являє собою організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами, що можуть вільно продаватися і купуватися. Саме фондова біржа зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та виконує інші функції, пов'язані з обігом цінних паперів.
   Правову основу діяльності фондової біржі становить комплекс нормативно-правових актів різної юридичної сили:
   Господарський кодекс України (статті 356-361, що визначає основні засади посередництва, пов'язаного з випуском та обігом цінних паперів (ст. 356), ліцензування (ст. 357) та умови здійснення цієї діяльності (ст. 358), вимоги до укладення угод щодо цінних паперів (ст. 359), основи правового статусу фондової біржі як торговця цінними паперами (ст. 360-361);
   Закон України від 18 червня 1991 р. “Про цінні папери і фондову біржу” (статті 32-36): визначає поняття та основні засади створення та функціонування фондової біржі як організації, метою діяльності якої є організація укладання угод купівлі-продажу цінних паперів та їх похідних;
   Правила здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах, затверджені наказом ДКЦПФР від 23 грудня 1996 р. № 331;
   Положення про регулювання діяльності фондових бірж та торговельно-інформаційних систем, затверджене наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 січня 1997 р. № 9 (в редакції рішення ДКЦПФР від 04.09.2003 р. № 364);
   Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджені наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва та рішенням ДКЦПФР від 14 березня 2001 р. № 49/60, інші акти законодавства України, а також статут та правила фондової біржі.
   Фондова біржа створюється у формі акціонерного товариства (закритого або відкритого) не менш як 20 засновниками - торговцями цінними паперами (банками, акціонерними товариствами, статутний фонд яких сформовано за рахунок виключно іменних акцій, та іншими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом їхньої діяльності). Засновники мусять мати дозвіл на здійснення комерційної і комісійної діяльності з цінними паперами. Частка статутного фонду, що належить одному акціонерові - торговцеві цінними паперами, не може перевищувати 5 відсотків.
   Реєструються фондові біржі відповідно до Положення про державну реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2003 № 364.
   Перелік документів, що подаються на реєстрацію до Державної комісії, вміщено в пункті 28 зазначеного Положення. Рішення про видачу Свідоцтва про реєстрацію фондової біржі (або про відмову у видачі - за наявності підстав) приймається не пізніше 30 календарних днів з дня одержання передбачених Положенням документів. Для здійснення державної реєстрації фондової біржі до ДКЦПФР подаються такі документи:
   1) заява про державну реєстрацію фондової біржі;
   2) копія протоколу зборів засновників щодо створення фондової біржі;
   3) статут та засновницький договір фондової біржі;
   4) список засновників, акціонерів, учасників фондової біржі із зазначенням найменування, місцезнаходження, коду ЄДРПОУ, номера та терміну дії ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльності по випуску та обігу цінних паперів, номерів телефонів;
   5) документ, що засвідчує сплату засновниками внеску до статутного фонду фондової біржі у розмірі, передбаченому чинним законодавством;
   6) копія договору, що передбачає передачу засновникам у власність або користування приміщення (частини приміщення);
   7) документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію фондової біржі.
   Фондова біржа набуває прав юридичної особи з моменту її реєстрації. Підставою здійснення діяльності фондовою біржею є Свідоцтво про реєстрацію фондової біржі.
   Статут та правила фондової біржі затверджуються її вищим органом - зборами акціонерів.
   У статуті фондової біржі визначаються:
   1) її найменування і місцезнаходження;
   2) найменування і місцезнаходження засновників;
   3) розмір статутного фонду;
   4) умови і порядок прийняття в члени і виключення з членів фондової біржі;
   5) права і обов'язки членів фондової біржі;
   6) організаційна структура;
   7) компетенція і порядок створення керівних органів;
   8) порядок і умови відвідування фондової біржі;
   9) порядок і умови застосування санкцій, встановлених фондовою біржею;
   10) порядок припинення діяльності.
   У статуті можуть передбачатися інші положення, що стосуються створення і діяльності фондової біржі.
   Правила фондової біржі є локальним нормативним актом, що регламентує її діяльність, пов'язану з торгівлею цінними паперами. У зв'язку з цим правила повинні передбачати:
   1) види угод, що укладаються на фондовій біржі;
   2) порядок торгівлі на фондовій біржі;
   3) умови допуску цінних паперів на фондову біржу;
   4) умови і порядок передплати на цінні папери, що котируються на фондовій біржі;
   5) порядок формування цін біржового курсу та їх публікацію;
   6) обов'язки членів біржі щодо ведення обліку та інформації, внутрішній розпорядок роботи комісій фондової біржі, порядок їхньої діяльності;
   7) систему інформаційного забезпечення фондової біржі;
   8) види послуг, що надаються фондовою біржею, і розмір плати за них;
   9) правила ведення розрахунків на фондовій біржі;
   10) інші положення, що стосуються діяльності фондової біржі.
   Порядок проведення торгів на фондовій біржі значною мірою подібний до порядку торгів на товарній біржі.
   На фондовій біржі можуть укладатися вищезгадані види біржових угод - форвардні контракти та ф'ючерсні контракти.
   Державне регулювання щодо фондових бірж (як учасників ринку цінних паперів), включаючи й контроль за їх діяльністю, здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), Антимонопольний комітет України, інші державні органи у межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством. Відповідно до ст. 38 Закону “Про цінні папери і фондову біржу”, ст. 7 Закону “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, Положення про державних представників на фондових біржах, у депозитаріях та торговельно-інформаційних системах” (затверджено рішенням ДКЦПФР від 08.05.2001 р. № 14), ДКЦПФР призначає державних представників на фондових біржах, уповноважених здійснювати контроль за додержанням положень статуту та правил фондової біржі та брати участь у роботі керівних органів фондових бірж.
   Основними завданнями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в частині здійснення контролю за діяльністю фондових бірж, зокрема, є:
   - здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних на території України, додержання законодавства у цій сфері;
   - захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень;
   - узагальнення практики застосування законодавства України з питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення.
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань:
   - реєструє правила функціонування організаційно оформлених ринків цінних паперів;
   - встановлює порядок та видає дозволи на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, на депозитарну, реєстраційну, розрахунково-клірингову діяльність з цінними паперами та інші передбачені законодавством спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, а також анулює ці дозволи (ліцензії) у разі порушення вимог законодавства про цінні папери;
   - встановлює порядок складання звітності учасників ринку цінних паперів відповідно до чинного законодавства України;
   - визначає за погодженням з Міністерством фінансів України, а щодо діяльності банків на ринку цінних паперів - також з Національним банком України особливості ведення обліку операцій з цінними паперами;
   - встановлює порядок і здійснює державну реєстрацію фондових бірж та призначає державних представників на фондових біржах;
   - встановлює вимоги та стандарти щодо обов'язкового розкриття інформації емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, забезпечує створення інформаційної бази даних про ринок цінних паперів відповідно до чинного законодавства;
   - координує роботу по підготовці фахівців з питань фондового ринку, встановлює кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які здійснюють професійну діяльність з цінними паперами, та проводить сертифікацію фахівців;
   - розробляє й організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України про цінні папери.
   Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними органами Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади і відповідними органами самоврядування.
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право:
   - у разі порушення фондовою біржею законодавства про цінні папери, статуту та правил фондової біржі зупиняти торгівлю на фондовій біржі до усунення таких порушень;
   - проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності фондових бірж;
   - надсилати фондовим біржам обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства;
   - надсилати матеріали в правоохоронні органи стосовно фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, якщо до компетенції комісії не входить накладення адміністративних стягнень за відповідні правопорушення;
   - надсилати матеріали в органи Антимонопольного комітету України у разі виявлення порушень антимонопольного законодавства;
   - розробляти і затверджувати з питань, що належать до її компетенції, обов'язкові для виконання нормативні акти;
   - порушувати питання про звільнення з посад керівників фондових бірж у випадках недодержання ними чинного законодавства України, з метою захисту інтересів інвесторів та громадян;
   - призначати тимчасово (до двох місяців) керівників фондових бірж, зупиняти або припиняти допуск цінних паперів на фондові біржі або торгівлю ними на будь-якій фондовій біржі, зупиняти кліринг та укладення договорів купівлі-продажу на певний термін для захисту інтересів держави, інвесторів;
   - вилучати під час проведення перевірок на строк до трьох діб документи, що підтверджують факти порушення актів законодавства про цінні папери.
   Особливості припинення діяльності фондової біржі. Законодавство передбачає особливі умови припинення діяльності фондової біржі. її діяльність припиняється у тому разі, коли число членів біржі стає меншим за 10. Якщо у фондовій біржі залишилося 10 членів, її діяльність припиняється у випадку неприйняття нових членів протягом шести місяців.
   Оскільки фондова біржа є акціонерним товариством, її діяльність припиняється відповідно до законодавства України про господарські товариства.

   Контрольні запитання
   1. У чому полягає особливість правового становища бірж як господарських організацій?
   2. Які функції виконують біржі?
   3. До якого виду господарських організацій (за критерієм організаційно-правової форми) належать біржі - унітарного типу чи корпоративного типу? Обґрунтуйте відповідь.
   4. Які нормативно-правові акти регулюють біржову діяльність?
   5. Відповідно до якого критерію (критеріїв) можна класифікувати біржі?
   6. На підставі яких документів (установчих та внутрішніх) функціонують біржі?
   7. У чому специфіка правового становища товарної біржі?
   8. За якою ознакою (ознаками) можна класифікувати товарні біржі?
   9. В якому порядку набувається статус члена товарної біржі?
   10. Які види контрактів укладаються на товарній біржі?
   11. Чим характерний порядок проведення торгів на товарній біржі?
   12. Чи існує спеціальний порядок розгляду спорів на товарній біржі?
   13. Чим відрізняються фондові біржі від товарних?
   14. Яку організаційно-правову форму має фондова біржа?
   15. В якому порядку здійснюється державна реєстрація фондової біржі?
   16. Чим викликане державне регулювання діяльності фондових бірж? Який державний орган виконує ці функції щодо фондових бірж?
   17. Яким вимогам повинні відповідати засновники та учасники фондової біржі?
   18. Яка кількість учасників фондової біржі є мінімальною?
   19. Чи є зменшення кількості учасників фондової біржі підставою для її припинення?

 
< Попередня   Наступна >