Підручники онлайн
Головна arrow Господарське право arrow Господарське право (Вінник О.М.) arrow 2.1. Порядок створення, функції, права та обов'язки
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


2.1. Порядок створення, функції, права та обов'язки

2.1. Порядок створення, функції, права та обов'язки

   Товарна біржа створюється на засадах добровільного об'єднання заінтересованих юридичних і фізичних осіб, яким це не заборонено чинним законодавством. Так, засновниками і членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та управління, а також державні установи (організації), що перебувають на державному бюджеті.
   Заснування товарної біржі здійснюється шляхом укладення засновниками угоди, яка визначає порядок та принципи її створення, склад засновників, їх обов'язки, розмір і строки сплати пайових, вступних та періодичних внесків.
   Кожний із засновників сплачує пайовий внесок, розмір якого визначається в укладеній між ними угоді.
   Статут товарної біржі на етапі її створення приймається засновниками з дотриманням вимог Закону “Про товарну біржу” (ст. 6) щодо його змісту, зокрема необхідності визначення:
   - найменування та місцезнаходження біржі;
   - складу засновників;
   - предмета і цілей діяльності біржі;
   - видів фондів, що утворюються біржею, та їх розміри;
   - органів управління біржею, порядку їх утворення, компетенції;
   - організаційної структури біржі;
   - порядку прийняття у члени біржі та припинення членства;
   - прав та обов'язків членів біржі та біржі перед третіми особами, а також членів біржі перед біржею та біржі перед її членами;
   - порядку й умов застосування санкцій;
   - майнової відповідальності членів біржі;
   - порядку припинення біржі.
   У статуті можуть передбачатися й інші положення, що стосуються створення та діяльності товарної біржі.
   Державна реєстрація товарної біржі здійснюється в загальному порядку, встановленому для підприємств (юридичних осіб). З моменту державної реєстрації товарна біржа набуває статусу юридичної особи і відповідно - право здійснювати свою діяльність згідно із спеціальною правосуб'єктністю.
   Крім вищезгаданих функцій, товарна біржа також розробляє товарні стандарти, встановлює сорти товарів, реєструє марки фірм, допущених до біржової торгівлі; виконує арбітражні функції, тобто розглядає спори між членами біржі, а також між членами біржі та їх контрагентами. Рішення арбітражної комісії біржі є обов'язковими і мають силу виконавчого документа.
   Відповідно до визначених функцій товарні біржі наділяються сукупністю прав та несуть встановлені законом обов'язки.
   Товарна біржа має право:
   - встановлювати відповідно до чинного законодавства власні правила біржової торгівлі та біржового арбітражу, які є обов'язковими для всіх учасників торгів;
   - створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них;
   - розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти;
   - зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня відхиляються більше ніж на визначений біржовим комітетом (радою біржі) розмір;
   - встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, плату за послуги, що надаються біржею;
   - встановлювати інші грошові збори;
   - встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, штрафи та інші санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;
   - засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів у торговельних угодах;
   - укладати міжбіржові угоди з іншими біржами, мати своїх представників на них, у тому числі на біржах, розташованих за кордоном України;
   - вносити в державні органи пропозиції з питань, що стосуються біржової діяльності;
   - видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні та рекламні видання;
   - здійснювати інші функції, передбачені статутом біржі.
   Основні обов'язки товарної біржі полягають у забезпеченні створення необхідних умов для біржової торгівлі, регулювання біржових операцій, регулювання цін на підставі співвідношення попиту та пропозиції на товари, що обертаються на біржі. Біржа також зобов'язана надавати організаційні та інші послуги членам і відвідувачам біржі, здійснювати збирання, обробку і поширення інформації, пов'язаної з кон'юнктурою ринку.
   Управлінні товарної біржею здійснюється за допомогою системи органів: загальні збори членів біржі як вищий її орган, що обирає інші органи - біржовий комітет (рада біржі), що діє у перерві між зборами, контрольну (ревізійну) комісію. Крім того, для управління біржею формується (в т. ч. з числа найманих працівників) виконавча дирекція та спеціальні підрозділи (розрахункова палата, біржовий арбітраж, котирувальна комісія, інші допоміжні служби, що діють на підставі положень, затверджених загальними зборами чи уповноваженим ними органом).
   Майно товарної біржі, що належить їй на праві власності, формується за рахунок:
   - пайових, вступних та періодичних внесків;
   - надходжень від біржових операцій та надання послуг підрозділами біржі;
   - штрафів за порушення статуту товарної біржі та правил біржової торгівлі;
   - інших грошових надходжень, що не суперечать чинному законодавству.
   Використання майна товарної біржі здійснюється відповідно до порядку, визначеного загальними зборами її членів.
   Члени товарної біржі мають особливий правовий статус, який може набуватися різними шляхами: через участь у заснуванні товарної біржі і сплати пайового внеску; шляхом вступу згідно з встановленим статутом порядком до складу членів біржі та сплати вступного внеску, що має дорівнювати вартості “біржового місця” (ця величина визначається виходячи з попиту і пропозиції на “біржове місце”). Членство товарної біржі забезпечує управнення власника щодо “біржового місця”, які можуть реалізовуватися безпосередньо членом біржі чи продаватися ним за встановленими біржею правилами.
   Член товарної біржі має право сам або через свого представника:
   - здійснювати біржові операції на біржі та одержувати за це винагороду;
   - брати участь у вирішенні питань діяльності біржі, обирати і бути обраним до її керівних органів;
   - здійснювати всі управнення, що випливають із сплати пайового чи вступного внеску;
   - користуватися усіма послугами біржі.
   Рівночасно член товарної біржі зобов'язаний:
   - додержувати статуту біржі, біржових правил торгівлі, рішень загальних зборів членів біржі та біржового комітету (ради біржі);
   - провадити розрахунки за своїми угодами відповідно до правил біржової торгівлі та своєчасно інформувати біржовий комітет (раду біржі) про зміни у своєму фінансовому становищі, що можуть негативно вплинути на виконання його зобов'язань перед третіми особами та біржею;
   - сплачувати членські внески;
   - вести облік здійснюваних угод за формою, визначеною правилами біржової торгівлі;
   - подавати необхідну інформацію контролюючим органам біржі;
   - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію товарної біржі.
   Членство в товарній біржі може бути припинено на підставах та в порядку, визначених статутом біржі.

 
< Попередня   Наступна >