Підручники онлайн
Головна arrow Господарське право arrow Господарське право (Вінник О.М.) arrow 3. Господарські міністерства (відомства) як органи господарського керівництва
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


3. Господарські міністерства (відомства) як органи господарського керівництва

3. Господарські міністерства (відомства) як органи господарського керівництва

   У системі господарювання розрізняють дві категорії міністерств (відомств):
   - функціонального типу (Мі-ністерство економіки, Міністерство фінансів тощо);
   - галузевого типу (або господарські міністерства), сферою управління яких є певна галузь народного господарства (Міністерство зв'язку, Міністерство транспорту та ін.).
   Господарське міністерство (відомство) — це господарська організація (орган державної виконавчої влади), яка здійснює координацію діяльності усіх підприємств та організацій галузі, а також виконує функції власника майна щодо підпорядкованих їй державних підприємств та організацій.
   Правовою основою діяльності господарських міністерств (відомств) є Декрет Кабінету Міністрів України від 15.12.1992 р. «Про управління майном, що є у загальнодержавній власності», Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади (затверджене Указом Президента України від 12.03.1996 р.) та положення про конкретне господарське міністерство/відомство (наприклад, Положення про Міністерство транспорту України, затверджене Указом Президента України від 11.05.2000р.).
   Основні риси господарського міністерства (відомства):
   - господарська організація, яка здійснює управління господарською діяльністю підвідомчих державних підприємств і координацію діяльності всіх підприємств галузі;
   - господарська організація унітарного типу;
   - підпорядкованість Кабінету Міністрів України;
   - установчий документ - положення, розроблене відповідно до Загального положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України;
   - наявність статусу юридичної особи;
   - частка державного майна необхідна для здійснення міністерством (відомством) своїх функцій, закріплюється за ним на праві оперативного управління;
   - наявність функцій двох видів:
   а) щодо загальногалузевого управління (участь у формуванні та реалізації державної політики в галузі, прогнозування розвитку економіки галузі, участь у розробці проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету України, формування та розміщення державного замовлення на продукцію галузі і укладення державних контрактів, реалізація державної стратегії відповідної галузі, розробка відповідних фінансово-економічних та інших нормативів, видача спеціальних дозволів (ліцензій) з окремих видів діяльності, затвердження державних стандартів, норм та правил на продукцію (роботи, послуги) відповідної галузі, участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики у відповідній галузі, подання висновку щодо доцільності та обґрунтованості створення ПФГ та ін.);
   б) щодо управління майном державних підприємств, які належать до сфери відповідного міністерства (прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію державних підприємств, установ і організацій у відповідній галузі, затвердження статутів державних підприємств галузі, укладення і розірвання контрактів з керівниками цих підприємств, здійснення контролю за ефективністю використання закріпленого за підприємствами державного майна, подання згоди Фонду державного майна України на створення спільних підприємств будь-яких організаційно-правових форм, до статутних фондів яких включається державне майно, на передачу в оренду цілісних майнових комплексів підвідомчих державних підприємств, на вихід структурних підрозділів зі складу підвідомчих державних підприємств, на вступ (і вихід) державних підприємств у добровільні господарські об'єднання та ін.).

   Контрольні запитання
  
1. Які основні ознаки притаманні суб'єктові господарських правовідносин?
   2. За якими критеріями здійснюється класифікація суб'єктів господарських правовідносин?
   3. Чим відрізняється суб'єкт господарювання від суб'єкта організаційно-господарських повноважень?
   4. Які категорії суб'єктів господарювання закріплені в ч. 2 ст. 55 ГК України?
   5. Назвіть основні ознаки господарської організації.
   6. В якому порядку створюється господарська організація?
   7. У чому полягають основні обов'язки суб'єкта господарювання?
   8. Чим відрізняється підприємство від інших суб'єктів господарських правовідносин?
   9. За якими критеріями класифікують підприємства?
   10. Які підприємства належать до категорії малих підприємств?
   11. У чому полягають відмінності між підприємством-власником і підприємством-невласником?
   12. Що означає поняття «асоційовані підприємства»? Чи можна класифікувати такі підприємства?
   13. Розкрийте поняття «державне комерційне підприємство». Чим воно відрізняється від казенного підприємства?
   14. Які види комунальних підприємств передбачені Господарським кодексом?
   15. У чому полягає специфіка підприємств колективної власності? Чи можна їх класифікувати?
   16. З якою метою створюються виробничі кооперативи? Як ця мета відбивається на особливостях правового становища виробничого кооперативу?
   17. Чи  може  приватне  підприємство  створюватися   юридичною  особою? Обґрунтуйте свою відповідь.
   18. У чому полягає універсальність організаційно-правової форми господарського товариства?
   19. Які види господарських товариств Ви знаєте? За якими ознаками здійснюється класифікація господарських товариств?
   20. Чим відрізняються персональні товариства від об'єднань капіталів?
   21. Чи може створюватися господарське товариство однією особою?
   22. Порівняйте правове становище товариства з обмеженою відповідальністю і закритого акціонерного товариства, зазначивши їх спільні та відмінні риси.
   23. Назвіть характерні риси державного акціонерного товариства. Якими нормативно-правовими актами визначається особливість їх правового становища?
   24. Які категорії господарських організацій належать до суб'єктів організаційно-господарських (управлінсько-господарських) повноважень? У чому проявляється специфіка їх правового становища?
   25. Порівняйте правове становище господарського об'єднання та промислово-фінансової групи (спільні та відмінні риси).
   26. За якими критеріями можна класифікувати господарські об'єднання?
   27. У чому полягає особливість правового становища господарського міністерства (відомства)?
   28. Назвіть характерні риси відокремленого підрозділу господарської організації. Які суб'єкти здійснюють неприбуткову господарську діяльність?

 
< Попередня   Наступна >