Підручники онлайн
Головна arrow Політологія arrow Політологія (Ф.М.Кирилюк, М.І.Обушний, М.І.Хилько та ін.)
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Політологія (Ф.М.Кирилюк, М.І.Обушний, М.І.Хилько та ін.)

   Підручник є результатом багаторічних науково-педагогічних досліджень кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У ньому висвітлюються проблеми політичної теорії й практики суспільного розвитку, складні та суперечливі питання політичного життя, соціально-економічна й соціокультурна зумовленість, його історичні, інституційні, особистісні та діяльнісні чинники, що пов'язані з демокра­тизацією, формуванням громадського суспільства, української державності та світового порядку. Новизна підручника полягає в широкому впровадженні в навчальний процес прикладної політології, навчально-орієнтованої інтерпретації світової політичної науки, демократичному підході авторів до висвітлення загальноцивілізаційних і вітчизняних процесів політичного життя.
   Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

   Авторський колектив: доктор філософських наук, профе­сор Ф.М. Кирилюк - керівник; доктор політичних наук, професор М.І. Обушний; доктор філософських наук, професор М.І. Хилько; кандидат філософських наук, доцент М.О. Корж; кандидат філо­софських наук, доцент І.П. Федірко.
   Рецензенти: М.І. Михальченко - доктор філософських наук, про­фесор, президент Української Академії політичних наук; О.В. Бабкіна -доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології Міжрегіональної Академії управління персоналом; М.І. Сазонов -доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політології Харківського національного університету.

   © Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько та ін.; За ред. Ф.М. Кирилюка, 2004
   © Здоров'я, 2004


Назва
Зміст (Політологія (Ф.М.Кирилюк, М.І.Обушний, М.І.Хилько та ін.))
Переднє слово (Політологія (Ф.М.Кирилюк, М.І.Обушний, М.І.Хилько та ін.))
РОЗДІЛ І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТОЛОГІЇ
Тема 1. Політика як соціальне явище
Природа політики та її детермінанти
Структура і функції політики
Тема 2. Політологія як наука
Генеза науки про політику
Предмет політології
Тема 3. Теоретико-методологічний інструментарій політології
Закони і категорії політології
Основні функції політології
Методи політології
РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ВІХИ СВІТОВОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ ПРО ПОЛІТИКУ
Тема 1. Зародження та розвиток думок про політику в стародавньому світі
Міфологічні уявлення про політику
Політична думка Стародавньої Греції та Стародавнього Риму
Тема 2. Історична ґенеза політичних ідей у прадавніх і ранньослов’янських спільнотах
Основні джерела духовної культури
Зародження політичних структур
Тема 3. Політичні ідеї мислителів Київської Русі
Витоки політичних ідей
Становлення державної ідеології
Легітимність князівської влади
Тема 4. Політична думка середньовіччя, Реформації, Відродження та Просвітництва
Теологічні тлумачення політичних інститутів і процесів
Раціоналістичні концепції політичної думки
Тема 5. Українська політична думка в козацько-гетьманську добу
Формування політичних ідей в умовах українського культурно-національного відродження
Ідеї волі та демократії в суспільно-політичному житті козацтва
Проблеми відродження української державності. Незалежність чи автономія?
Тема 6. Політичні доктрини нової доби
Антикапіталістичні теорії першої половини 19 ст.
Критично-утопічний соціалізм і комунізм
Особливості російської політичної думки
Марксистське вчення про політику
Ленінська концепція політики
Тема 7. Українська політична думка нової доби
Розвиток революційно-демократичних політичних ідей
Політико-правові погляди Т.Г. Шевченка
Сутність ліберально-демократичних ідей та особливості соціалістичної думки
Конституціоналізм. Права людини за М. Драгомановим
Іван Франко та марксизм
Леся Українка і соціалізм та соціал-демократизм
Тема 8. Політичні концепції українських мислителів 20 ст.
Теорія національного самовизначення за М. Грушевським
Державницька ідея В. Винниченка
Націоналізм Д. Донцова
Монархічно-гетьманська концепція В. Липинського
Тема 9. Сучасна західна політологічна думка
Основні напрями досліджень політичної науки країн Заходу
Американська політологічна школа
Політична наука у Великій Британії
Політична наука в Німеччині
Французька політологічна школа
Розділ ІІІ. ПОЛІТИЧНА СФЕРА СУСПІЛЬСТВА
Тема 1. Політика і влада
Влада як соціальне явище. Концепції влади
Сутність і функції політичної влади
Реалізація державної влади. Політичні режими
Тема 2. Соціально-політична структура суспільства
Соціальна структура як чинник організації політичного життя суспільства
Суб'єкт і об'єкт політики
Особа як первинний суб'єкт і об'єкт політики
Тема 3. Етнонаціональна політика
Етнонаціональні спільності як суб'єкти й об'єкти політики
Зміст етнонаціональної політики та її місце в гармонізації етнонаціональних відносин
Етнонаціональна політика в Україні
Тема 4. Політична соціалізація
Політична соціалізація як суспільна проблема
Політична соціалізація особи в умовах становлення Української держави
Тема 5. Політична свідомість і політична культура
Політична свідомість як відображення політичних відносин у суспільстві
Структура політичної свідомості
Політична культура та її сутність
Структура і функції політичної культури
Тема 6. Політична ідеологія
Ідеологія як конституційований елемент політики
Структура і функції політичної ідеології
Основні політичні ідеології сучасності
Тема 7. Політика і право
Сутність і функції права
Взаємозв'язок політики і права в суспільному житті
Тема 8. Політика і релігія
Релігія й церква як суб'єкти політики
Релігійно-клерикальні доктрини сучасності
Особливості міжконфесійних відносин в Україні
РОЗДІЛ IV. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС
Тема 1. Система детермінації політичного процесу
Зміст і структура політичного процесу
Стадії політичного процесу
Політична діяльність
Політична поведінка
Тема 2. Демократія як форма і спосіб організації суспільного життя
Генеза демократії в історії суспільної думки
Сутність сучасних концепцій демократії
Особливості становлення й розвитку демократії в сучасній Україні
Тема 3. Бюрократія й бюрократизм у політичному житті суспільства
Сутність бюрократії й бюрократизму
Передумови бюрократизації суспільного життя
Командно-бюрократична система як наслідок тоталітаризму і всевладдя номенклатури
Основні етапи бюрократизації радянського суспільства
Бюрократія в демократичному суспільстві
Типологія бюрократії
Сучасна корпоративна бюрократія
Бюрократія в сучасному українському суспільстві
Тема 4. Політичне лідерство і політичні еліти
Поняття політичного лідерства
Головні риси політичного лідера
Типологія політичного лідерства
Політичні еліти
Сучасні теорії еліт
Типологія політичних еліт
Тема 5. Політичні конфлікти і шляхи долання їх
Поняття політичного конфлікту
Основні методи врегулювання конфліктів
Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні
РОЗДІЛ V. ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУТИ
Тема 1. Політична система й тенденції її розвитку в Україні
Сутність, структура і функції політичної системи
Типологія політичних систем
Основні напрями становлення й розвитку політичної системи України
Тема 2. Держава як основний інститут політичної системи
Генеза, сутність і функції держави
Форми державного правління
Форми державного устрою
Тема 3. Політичні режими
Сутність і типологія політичних режимів
Тоталітарний режим
Авторитарний режим
Демократичний режим
Закономірності трансформації недемократичних режимів у сучасні демократії
Криза авторитарного режиму і лібералізація його
Установлення демократії
Консолідація демократії
Тема 4. Парламент і парламентаризм
Парламент і парламентаризм: поняття й сутність
Статус парламентаріїв
Функції парламенту
Тема 5. Інститут президентства
Конституційний статус й особливості сучасних моделей президентства
Вибори президентів, їхні повноваження та умови припинення повноважень
Взаємини президента з партіями, парламентом і держапаратом
Тема 6. Громадянське суспільство і правова держава
Громадянське суспільство як сфера самоврядування громадян
Правова держава. Соціальна держава
Співвідношення соціального і правового принципів
Тема 7. Громадсько-політичні об'єднання в політичній системі суспільства
Громадсько-політичні організації та рухи — своєрідні форми вияву політичної активності людей
Політичні партії як суб'єкти політичного процесу суспільства
Партійні системи та їх типологія
Політичні партії в умовах трансформації українського суспільства. Генеза багатопартійності в Україні
РОЗДІЛ VІ. ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Тема 1. Вибори і виборчі системи
Вибори, їх класифікація й особливості при різних політичних режимах
Демократичні принципи виборчого права
Моделі виборчих систем
Тема 2. Процедура та інфраструктура виборчої кампанії
Етапи, учасники і процедури виборчої кампанії
Виборча інфраструктура
Технологія и основні стадії виборчої кампанії
Тема 3. Політичний менеджмент як інструмент управління політичними процесами
Менеджмент як теорія й практика управління
Поняття, функції та види політичного менеджменту
Менеджмент виборчої кампанії
Менеджмент правлячої команди
Тема 4. Політичний маркетинг — специфічний ринок у системі суспільних відносин
Особливості функціонування ринку влади в суспільстві
Виборча інженерія в процесі завоювання й збереження політичної влади
Політичне рекламування в системі політичного маркетингу
Тема 5. Політична іміджологія
Поняття "імідж". Загальне й особливе в іміджі організації та її лідерів
Формування іміджу організації та політичних лідерів
Актуалізація іміджу
Тема 6. Політичне прогнозування
Поняття соціально-політичного передбачення й прогнозування
Основні науково-теоретичні засади політичного прогнозування
Верифікація прогнозу
РОЗДІЛ VІI. СВІТОВА ПОЛІТИКА
Тема 1. Діалектика загальноцивілізаційного, національно-державного й регіонального розвитку
Багатовимірність цивілізаційного розвитку
Міжнародні відносини і міжнародна політика
Національні й регіональні інтереси у сфері міжнародних відносин
Філософія сучасної світової політики та основні її принципи
Тема 2. Україна в геополітичній стратегії світового співтовариства
Суперечності геополітичного визначення
Українсько-російські відносини й політика Заходу
Тема 3. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності
Сутність і походження глобальних проблем сучасності
Характеристика ключових глобальних проблем сучасності
Політична філософія виживання людства