Підручники онлайн
Головна arrow Кримінологія arrow Кримінологія (Ю.Ф.Іванов., О.М.Джужа)
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Кримінологія (Ю.Ф.Іванов., О.М.Джужа)

   У навчальному посібнику висвітлюються основні теоретичні і практичні питання Загальної та Особливої частин кримінології на основі сучасних характеристик злочинності в Україні, досвіду боротьби з нею в умовах реформування й розбудови державно-правової системи.
   Призначений для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також для практичних працівників.

   © Іванов Ю.Ф., Джужа О.М., 2006


Назва
Зміст (Кримінологія Ю.Ф.Іванов., О.М.Джужа)
ТЕМА 1. Поняття, предмет, методи та система кримінології
1.1. Поняття кримінології як науки
1.2. Кримінологія як соціолого-правова наука
1.3. Предмет кримінологічної науки
1.4. Додаткові питання, що вивчає кримінологія
1.5. Завдання кримінології
1.6. Функції кримінології
1.7. Діалектичний та історичний методи в кримінології
1.8. Загальнонаукові методи кримінологічних досліджень
1.9. Спеціальні методи кримінологічних досліджень
1.10. Зв'язок кримінології з юридичними науками
1.11. Зв'язок кримінології з неюридичними науками
1.12. Система науки кримінології
1.13. Значення кримінології як науки
ТЕМА 2. Історія становлення кримінології та її сучасний стан в Україні
2.1. Основні періоди розвитку кримінології
2.2. Кримінологічні погляди Платона
2.3. Криміналістичний аспект поглядів Аристотеля
2.4. Філософи Стародавнього Риму про причини вчинення злочинів
2.5. Кримінологічні погляди в епоху Середньовіччя
2.6. Кримінологічні погляди в епоху Відродження
2.7. Кримінологічні ідеї XVIII ст.
2.8. Виникнення кримінологічних ідей класичної школи кримінального права
2.9. Основні кримінологічні принципи Ч. Беккаріа
2.10. Значення ідей Дж. Говарда в кримінології
2.11. Теорія покарання Бентама
2.12. Кримінологічні ідеї П. Фейєрбаха
2.13. Кримінологічні ідеї Г. Гегеля
2.14. Значення класичного напрямку в кримінології
2.15. Позитивістський напрямок у кримінології
2.16. Засновник біологічного напрямку в кримінології Ч. Ломброзо
2.17. Послідовники ідей Ч. Ломброзо — Е. Феррі та Р. Гарофало
2.18. Виникнення соціологічного напрямку в кримінології
2.19. Теорія соціальної дезорганізації
2.20. Теорія диференціального зв'язку
2.21. Психологічні підходи до причин злочинності
2.22. Сучасні кримінологічні теорії
2.23. Історія вітчизняної кримінології в 20 —30-х рр. XX ст.
2.24. Відродження кримінологічної науки в 60-х рр. ХХ ст.
2.25. Відродження кримінології в Україні
2.26. Розвиток кримінології в незалежній Україні
2.27. Основні напрямки розвитку кримінології на сучасному етапі
ТЕМА 3. Злочинність та її основні характеристики
3.1. Поняття та виникнення злочинності як соціального явища
3.2. Ознаки злочинності
3.3. Взаємозв'язок понять "злочинність" та "злочин"
3.4. Види злочинності
3.5. Основні показники злочинності
3.6. Рівень і коефіцієнт злочинності
3.7. Динаміка злочинності
3.8. Структура та характер злочинності
3.9. "Ціна" злочинності
3.10. Географія злочинності
3.11. Поняття латентної злочинності
3.12. Види та рівні латентної злочинності
3.13. Причини існування латентної злочинності
3.14. Методи та значення виявлення латентної злочинності
3.15. Основні риси злочинності в Україні
ТЕМА 4. Причини й умови злочинності
4.1. Поняття причин і умов злочинності в кримінології
4.2. Поняття детермінації
4.3. Значення вивчення причиновості
4.4. Класифікація причин та умов злочинності
4.5. Різні підходи до розуміння причиновості в кримінології
ТЕМА 5. Кримінологічне вчення про особу злочинця
5.1. Поняття особи злочинця
5.2. Межі визнання особи злочинця в кримінології
5.3. Основні кримінологічні ознаки особи злочинця
5.4. Соціально-демографічні ознаки особи злочинця
5.5. Кримінально-правова характеристика особи злочинця
5.6. Соціально-рольові характеристики особи злочинця
5.7. Риси правової та моральної свідомості особи злочинця
5.8. Соціально-психологічна характеристика особи злочинця
5.9. Класифікація злочинців
5.10. Типологія злочинців
5.11. Практичне значення кримінологічного аналізу особи злочинця
5.12. Співвідношення соціального та біологічного в особі злочинця
ТЕМА 6. Проблеми віктимології та суїцидальної поведінки
6.1. Поняття віктимології
6.2. Становлення віктимології як самостійного напрямку кримінологічних досліджень
6.3. Поняття жертви злочину
6.4. Зв'язок "злочинець —потерпілий"
6.5. Віктимність та віктимізація
6.6. Класифікація жертв злочинів
6.7. Віктимна поведінка жертви злочину
6.8. Кримінально-правовий підхід до класифікації жертв злочину
6.9. Комплексний підхід до класифікації жертв злочину
6.10. Значення класифікації та типології жертв
6.11. Поняття віктимологічної профілактики
6.12. Поняття суїцидальної поведінки
6.13. Механізм суїцидальної поведінки
ТЕМА 7. Організація та методика кримінологічних досліджень
7.1. Поняття кримінологічного дослідження
7.2. Мета й завдання кримінологічного дослідження
7.3. Об'єкти та суб'єкти кримінологічного дослідження
7.4. Види кримінологічних досліджень
7.5. Поняття кримінологічної інформації
7.6. Види кримінологічної інформації
7.7. Програма кримінологічного дослідження
7.8. Класифікація методів збору кримінологічної інформації
7.9. Метод анкетування
7.10. Метод інтерв'ювання
7.11. Метод спостереження
7.12. Метод експертних оцінок
7.13. Документальний метод
7.14. Соціальний експеримент
7.15. Психологічні методи, що використовуються в кримінологічних дослідженнях
ТЕМА 8. Кримінально-правова статистика та її застосування в практичній діяльності органів внутрішніх справ
8.1. Статистика як наука
8.2. Поняття правової статистики
8.3. Розділи кримінально-правової статистики
8.4. Значення кримінально-правової статистики
8.5. Етапи статистичного дослідження
8.6. Поняття про статистичне спостереження
8.7. Поняття одиниці сукупності, спостереження, виміру
8.8. Види статистичних спостережень
8.9. Форми статистичного спостереження
8.10. Облікові документи, на основі яких здійснюється облік злочинів у правоохоронних органах
8.11. Поняття про статистичне зведення
8.12. Поняття про статистичне групування
8.13. Табличний і графічний методи в правовій статистиці
8.14. Поняття про абсолютні величини та узагальнені показники
8.15. Ряди динаміки у правовій статистиці
8.16. Поняття статистичного аналізу та його основні завдання
ТЕМА 9. Загальні проблеми запобігання злочинності
9.1. Поняття профілактики злочинності
9.2. Співвідношення понять "профілактика", "припинення" та "запобігання"
9.3. Принципи запобіжної діяльності
9.4. Функції запобіжної діяльності
9.5. Цілі та завдання запобіжної діяльності
9.6. Рівні профілактики
9.7. Види індивідуального рівня профілактики злочинності
9.8. Класифікація профілактичних заходів
9.9. Суб'єкти профілактики злочинів
9.10. Суд як суб'єкт запобігання злочинам
9.11. Прокуратура як суб'єкт запобігання злочинам
9.12. Міліція як суб'єкт запобігання злочинам
9.13. Установи, що виконують покарання, як суб'єкт запобігання злочинам
9.14. Служба безпеки України як суб'єкт запобігання злочинам
9.15. Міністерство юстиції України як суб'єкт запобігання злочинам
9.16. Правове регулювання профілактики злочинності
9.17. Інформаційне забезпечення запобігання злочинам
ТЕМА 10. Кримінологічне прогнозування та планування боротьби зі злочинністю
10.1. Поняття кримінологічного прогнозування
10.2. Вимоги до джерел прогнозування
10.3. Завдання кримінологічного прогнозування
10.4. Види кримінологічного прогнозування
10.5. Види прогнозування злочинності
10.6. Індивідуальне прогнозування
10.7. Значення кримінологічного прогнозування
10.8. Методи кримінологічного прогнозування
10.9. Кримінологічне планування
10.10. Принципи, що висуваються до кримінологічного планування
10.11. Етапи кримінологічного планування
10.12. Основні розділи плану боротьби зі злочинністю
10.13. Види кримінологічного планування
ТЕМА 11. Організаційні основи діяльності органів внутрішніх справ із запобігання злочинності
11.1. Діяльність підрозділів карного розшуку із запобігання злочинам
11.2. Діяльність підрозділів Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю
11.3. Діяльність підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків
11.4. Діяльність підрозділів кримінальної міліції в справах неповнолітніх
11.5. Підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю
11.6. Дільничні інспектори міліції як суб'єкти запобігання злочинам
11.7. Підрозділи патрульно-постової служби міліції
11.8. Підрозділи дозвільної системи
11.9. Підрозділи служби у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
11.10. Підрозділи Державної автомобільної інспекції
11.11. Підрозділи Державної служби охорони
11.12. Підрозділи досудового слідства та дізнання
11.13. Підрозділи зв'язків з громадськістю
ТЕМА 12. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності неповнолітніх
12.1. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності неповнолітніх
12.2. Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього злочинця
12.3. Причини й умови злочинності неповнолітніх
12.4. Запобігання злочинності неповнолітніх
ТЕМА 13. Кримінологічна характеристика та запобігання рецидивній злочинності
13.1. Поняття рецидивної злочинності та її стан
13.2. Особа рецидивіста
13.3. Типологія особи рецидивіста
13.4. Причини й умови рецидивної злочинності
13.5. Профілактика рецидивних злочинів
ТЕМА 14. Кримінологічна характеристика та запобігання економічній злочинності
14.1. Кримінологічна характеристика економічної злочинності
14.2. Причини й умови, що детермінують економічну злочинність
14.3. Запобігання злочинам у сфері економіки
ТЕМА 15. Кримінологічна характеристика та запобігання насильницьким злочинам
15.1. Поняття та загальна характеристика насильницьких злочинів
15.2. Причини й умови насильницьких злочинів
15.3. Запобігання насильницьким злочинам
ТЕМА 16. Кримінологічна характеристика та запобігання загальнокримінальній корисливій злочинності
16.1. Поняття та кримінологічна характеристика загальнокримінальної корисливої злочинності
16.2. Причини й умови корисливої злочинності
16.3. Запобігання корисливим злочинам
ТЕМА 17. Кримінологічна характеристика та запобігання організованій злочинності
17.1. Кримінологічна характеристика організованої злочинності
17.2. Детермінанти організованої злочинності
17.3. Протидія організованій злочинності
ТЕМА 18. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, пов'язаним із незаконним обігом наркотиків
18.1. Кримінологічна характеристика злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків
18.2. Кримінологічна характеристика осіб учасників злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків
18.3. Причини й умови вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків
18.4. Профілактика незаконного обігу наркотиків
ТЕМА 19. Кримінологічна характеристика та запобігання необережній злочинності
19.1. Кримінологічна характеристика необережної злочинності
19.2. Причини й умови необережних злочинів
19.3. Запобігання необережній злочинності
19.4. Кримінологічна характеристика дорожньо-транспортних злочинів
19.5. Причини й умови автотранспортних злочинів
19.6. Запобігання автотранспортним злочинам
ТЕМА 20. Кримінологічні аспекти негативних соціальних явищ
20.1. Поняття "фонових" явищ
20.2. Кримінологічна характеристика пияцтва й алкоголізму
20.3. Кримінологічна характеристика проституції
20.4. Кримінологічна характеристика наркоманії