Підручники онлайн
Головна arrow Педагогіка arrow Дидактика (Малафіїк І.В.) arrow § 2. Група навчальних цілей
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 2. Група навчальних цілей

§ 2. Група навчальних цілей

   Структура групи навчальних цілей. Розглянемо спосіб формування групи навчальних цілей. Початкове уявлення про цю групу дає матри­ця, яку наведено вище (стор. 173). Як видно з неї, цілі даної групи мо­жуть бути виражені через такі категорії (елементи) процесу пізнання, як знання, вміння, навички, емоційно-оцінні норми та способи твор­чої діяльності. Однак самі знання є взаємозв’язаною сукупністю уявлень, понять, суджень, теорії, наукової картини світу. Тому цілі навчальної групи можна виразити через уявлення, поняття, судження, теорії, нау­кову картину світу, вміння, навички письма, читання і лічби, через спе­цифічні для конкретного предмета навички, у їх взаємозв´язку і взаємодоповненні та через емоційно-оцінні норми і способи творчої діяль­ності. Оскільки всі означені вище елементи пізнавальної діяльності людини певним чином між собою пов´язані, отже, є певною системою, то і група навчальних цілей також є системою. Зрозуміло, що основою такого впорядкування навчальних цілей у систему є конкретний на­вчальний матеріал про природу, суспільство, людину.
   Людство здобуває знання, які становлять фонд науки й які мають бути передані молодшому поколінню. Однак розумові можливості мо­лодої людини, рівень її розумового розвитку, хоча він з віком і зрос­тає, недостатні для того, щоб засвоїти весь той науковий багаж, який на даний час нагромадило людство. Тому передається тільки та час­тина, яка становить ядро науки про природу, суспільство, людину. Якраз вона й адаптована до вікових і розумових можливостей учні­вської молоді. Водночас, увесь фонд наукових знань використовується професіоналами-спеціалістами з метою їх застосування у виробничій практиці, а також для поглиблення і розширення знань про навко­лишній світ.
   У нашій системі освіти прийнята так звана предметна структура змісту навчання. Це значить, що зміст навчання є сумою змісту всіх навчальних предметів. Звичайно, навчальні цілі з кожного предмета свої, саме такі, які відображають специфіку цього предмета, однак їх можна поділити на дві частини: загальні і конкретно-предметні.
   Загальні цілі навчання — це такі, в реалізацію яких робить певний внесок кожен навчальний предмет. Це перш за все цілі навчання, по­в´язані з формуванням наукової картини світу і тими методами дослід­ження, якими користуються всі науки.
   Чим є цілі навчання конкретному предметові, які виражають спе­цифіку самого предмета? Вони мають ієрархічну структуру. Найви­щий рівень — рівень суспільства, далі — рівень школи, потім — рівень предмета, існують ще нижчі рівні. Зрозуміло, що на нижчих рівнях вони виражаються у категоріях вираження досвіду: знаннях, умін­нях, навичках, емоційно-оцінних нормах, способах творчої діяль­ності.
   Проте, з іншого боку, кожне суспільство, поставивши на вершину інтереси особистості, дбає про себе, про свій розвиток хоча б тому, що воно саме по собі є і тим фоном, і тими умовами, за яких людина стає Людиною. Це означає, що у зміст освіти входить і той суспільно-істо­ричний досвід, який складається на даний момент. Тому цілі навчання групи, що розглядається, на найвищому рівні ієрархії виражені в уза­гальненій формі. Вони є лише орієнтиром і основою для розгортання їх на нижчих рівнях ієрархії.
   Кожний навчальний предмет розкриває свою предметну сферу дійсності. Під нею розуміють сферу, клас об´єктів, що розглядається в межах даного контексту. Ним може бути окрема думка, фрагмент нау­кової теорії тощо.
   Наприклад, предметною сферою математики є вся дійсність. Фак­тично немає жодної області матерії, в якій не проявлялись би законо­мірності, що вивчаються математикою. Водночас математика вивчає свою предметну сферу не в усій сукупності її властивостей — це пред­мет науки взагалі, а лише в одному аспекті: в аспекті форм і відношень, абстрагованих від їх змісту.
   Хімія - наука, що вивчає з´єднання атомів, властивості і перетво­рення цих з´єднань. Цим самим і означена предметна область хімії.
   Фізика досліджує енергетично-структурний аспект будови і влас­тивостей матерії.
   Отже предметною сферою фізики є весь пізнаний ряд матеріаль­них утворень — від елементарних частинок до найграндіозніших, відо­мих людині організацій матерії. Досліджувані фізикою явища і зако­номірності відіграють важливу роль у розумінні будови матерії на всіх рівнях її організації, оскільки саме енергетичні взаємодії і взаємозв´яз­ки є тим типом взаємовідношень, який є основою існування матері­альних систем. Фізика досліджує (монопольно) будову матерії на рівні атомів і на рівні елементарних частинок, що є підставою для того, щоб вести мову про фізичну картину світу.
   Предмет біології, як і будь-якої іншої об´єктної науки, визначаєть­ся своєю предметною сферою: біологія вивчає живу природу в усій су­купності її властивостей.
   Ми навели тільки кілька навчальних дисциплін і їх предметних сфер. Зрозуміло, що деталізація і конкретизація змісту навчання вза­галі пов´язані з конкретизацією і деталізацією предметних сфер.
   Очевидно, що будь-яка предметна сфера дійсності може бути опи­сана багатьма характеристиками. Розкриття їх, а також розкриття різних аспектів, різних боків предметної сфери розширює наші знання про цю сферу навколишньої дійсності.
   Навчальні цілі на рівні школи не мають конкретного і точного ви­раження, як цього вимагає теорія цілей, а представлені у вигляді мо­делі випускника школи та функцій школи.
   Предметний рівень цілей навчальної групи. Розглянемо, чим є цілі навчальної групи на рівні конкретного навчального предмета, при цьо­му підкреслимо, що сама предметна сфера дійсності, яка представлена даним навчальним предметом, визначає змістове наповнення всіх ка­тегорій досвіду. І ця предметна сфера описується основами конкрет­ної науки.
   Конкретно-предметні цілі навчальної групи виражають систему знань із конкретного предмета. А оскільки остання має властивість ієрархії, то і ці цілі теж мають ієрархічну структуру, тобто мають рівні, ще нижчі від рівня конкретного предмета. Наприклад, предметна сфе­ра фізики — це взаємодія, рух і будова тіла. Змістові характеристики предметної сфери фізики мають такі чотири аспекти:
   I. Фізичні явища, процеси, стани, види матерії.
   II. Експериментальний характер фізики.
   III. Фізика - основа сучасної техніки.
   IV. Фізика і матеріальна єдність світу.
   Щодо кожного з цих аспектів можна визначити знання, уміння, навички, емоційно-оцінні норми, способи творчої діяльності, вико­ристовуючи матрицю, що наведено нижче. На ній показано, як співвідносяться елементи засвоєння (знання, уміння тощо) із струк­турними елементами предметної сфери.

Таблиця 5.2.

 

 

Структурні елементи предметної області

 

Елементи процесу засвоєння

І

II

III

IV

Знання

А

А2

Аз

А4

Уміння

В

В

В

Вд

Навички

С

С2

Сз

С4

Способи творчої діяльності

О

О2

Оз

 

Емоційно-оцінні норми

Е

Е2

Ез

Е4

   Наприклад, А, означає: забезпечити учнів знаннями фізичних явищ, процесів, станів, видів матерії, В, — сформувати експериментальні ум­іння і навички, Т)2 — використовуючи експериментальний характер фізики, розвинути творчі здібності учнів і т.д. Аналогічно розшифро­вуються й інші цілі.
   Перейдемо далі на ще нижчий рівень конкретизації у визначенні цілей навчальної групи. Слід зазначити, що існує кілька способів пред­ставлення цілей навчальної групи на нижчих рівнях ієрархи. Один з них описується таксономією Блума (наступний параграф), два інші розглянемо нижче.
   Як відомо, знання — це система, елементами якої є уявлення, по­няття, судження, теорії, наукова картина світу. Ці елементи взаємозв´­язані і становлять єдине ціле, яке просто іменується "знання". Його доповнюють уміння, адже в будь-якому об´єкті людської діяльності втілена та діяльність, яка свого часу призвела до появи цього об´єкта, тобто втілені ті вміння (а отже, і здібності), якими володіли ті, хто цей об´єкт створював. Разом з тим у цьому об´єкті втілена і діяльність з його застосування в людській практиці.
   Усе це має пряме відношення і до знань. Знання — продукт діяль­ності людини з пізнання певного об´єкта (предмета) вивчення. Тому для людини становить певний інтерес не тільки сам факт тієї чи іншої залежності або закономірності, а й уміння встановлювання цих фактів, та уміння застосування їх у практиці.
   Процес визначення цілей навчальної групи для будь-якої теми чи розділу можна поділити на дві фази: перша - виділити, які уявлення, поняття, теорії та інші елементи пізнання необхідно учням засвоїти. Друга - ці уявлення, поняття, теорії тощо необхідно співвіднести з кон­кретними рівнями засвоєння. Цій меті служить матриця, горизонталь­ними рядками якої є конкретні уявлення, поняття, судження тощо, а стовпчиками - рівні засвоєння. У квадратиках, що виникають на пе­рехресті горизонтальних рядків і вертикальних стовпчиків, отримаємо конкретні цілі навчання.
   Даний спосіб визначення цілей навчання ґрунтується на тому, що процес засвоєння знань (у широкому розумінні цього слова) має східча­сту, рівневу структуру, тобто засвоєння відбувається за рівнями. Нага­даємо, що виділяють п´ять рівнів засвоєння знань: розуміння, розпіз­навання, репродуктивний рівень, продуктивний і творчий, або чотири рівні знань (усі, крім першого).
   Розуміння — процес і результат пізнавальної діяльності. Його пси­хологічною основою є порівняння невідомого з відомим, установлення зв´язку нових знань зі старими, раніше засвоєними, підведення но­вого поняття під старе.
   Розпізнавання передбачає відтворення інформації, але не само­стійно, а з опорою на зовнішню підказку.
   Репродуктивний рівень передбачає самостійне відтворення знань, а також уміння їх застосовувати у звичайній, типовій ситуації, тобто в ситуації, що випливає безпосередньо зі змісту матеріалу, який вивчаєть­ся.
   Продуктивний рівень передбачає відтворення знань з елементами перетворення, а також застосування їх у ситуації видозміненій, але близькій до типової.
   Творчий рівень засвоєння містить відтворення знань з елементами кодування, трансформації, а також застосування знань у нетиповій, нестандартній ситуації.
   Отже, першим кроком у визначенні навчальних цілей є аналіз пред­метної сфери знань, її аспектів. Далі у кожному з цих аспектів визна­чається, які уявлення, поняття, умовиводи, судження, теорії мають бути сформовані й освоєні. Другий крок полягає у тому, що всі сформульо­вані вище цілі навчання співвідносяться з рівнями засвоєння знань, адже відомо: ці уявлення, поняття тощо можуть бути включені у різні види діяльності, тобто діяльності, для яких переважаючим рівнем зас­воєння є, наприклад, репродуктивний рівень засвоєння або ж продук­тивний рівень, чи рівень розпізнавання. Одне і те саме поняття, на­приклад швидкість, може бути включене у репродуктивну, чи продук­тивну, чи у творчу діяльність. Оскільки нам невідомо, хто з учнів і на якому рівні засвоїть це поняття, то, певна річ, слід передбачити засвоє­ння даного поняття на всіх рівнях. Тим самим ми визначаємо не тільки елементи засвоєння, а й ту діяльність, в яку вони мають бути включені.
   Далі слідує етап розкриття конкретного змісту кожної мети, пред­ставленої у даній матриці позначенням, що стоїть у квадратику.
   Другий спосіб визначення цілей навчальної групи теж має матрич­ну форму з тією лише різницею, що у стовпчику "Елементи знань" роз­ташовані елементи змісту матеріалу (чим є елементи змісту матеріалу, буде видно з наступного параграфа).

 
< Попередня   Наступна >