Підручники онлайн
Головна arrow Педагогіка arrow Дидактика (Малафіїк І.В.) arrow § 1. Класифікація цілей навчання
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 1. Класифікація цілей навчання

§ 1. Класифікація цілей навчання

   Види діяльності. Ми вже з´ясували, що цілі навчання можуть бути виражені в таких поняттях і категоріях, як знання, уміння, навички, способи творчої діяльності й емоційно-оцінні норми. Кожна з них, як ми переконалися, має не просте значення, однак у своїй сукупності вони дають повне уявлення про те, чому маємо вчити. Але це тільки один бік справи.
   Головна мета навчання і виховання полягає в передачі молодому поколінню нагромадженої попередніми поколіннями людської куль­тури. Тут під культурою ми розуміємо сукупність засобів і способів діяльності, створених у процесі суспільно-історичної практики для розвитку суспільства. Культура, як зрозуміло з її визначення, створена і проявляється в діяльності.
   Якщо навчання і виховання — це передача суспільного досвіду, то напрошується запитання: якого досвіду або досвіду яких видів людсь­кої діяльності. Очевидно, щоб з´ясувати ці види, необхідно звернутися до суспільно-історичної практики людської цивілізації.
   Першим видом діяльності є виробнича діяльність. Щоб жити, люди повинні їсти, пити, мати житло, одягатися тощо. Усього цього людині в готовому вигляді ніхто не дає. Вона сама виготовляє одяг, сама виро­щує хліб та інші харчові продукти, будує житло, дороги, мости, транс­портні засоби тощо. Людина включена в систему суспільного вироб­ництва і є безпосереднім учасником виробничої діяльності. І досвід, нагромаджений усіма попередніми поколіннями в цьому виді діяль­ності, має передаватися молодому поколінню в усій його різноманіт­ності і повноті. Без передачі досвіду у виробничій діяльності існування суспільства, його розвиток, як і життя кожної конкретної людини в його сучасному вигляді, практично було б неможливим.
   Розглянемо другий вид діяльності. Щоб полегшити свою виробни­чу Діяльність, людина змушена вдосконалювати засоби праці, розроб­ляти і використовувати нові. Допомогу в цьому людині надає такий вид Діяльності, який пов´язаний зі здобуванням знань про природу, суспільство і про саму людину. Використовуючи здобуті знання, людина створює механізми, пристрої, машини, складні апарати, які істотно полегшують виробничу діяльність людини. Цей вид діяльності нази­вають наукою. Зрозуміло, що він не тільки обмежується здобуванням тих знань, які людина застосовує чи використовує для полегшення своєї виробничої діяльності.
   Закони, про які йшлося вище, існують і діють у природі та суспільстві люди вивчають і пізнають їх. Цим займається наука. Вона є результатом діяльності нашого розуму, нашої свідомості. Об´єктивні закони природи і суспільства відображаються в свідомості людей. Одер­жуємо ніби дві низки законів: одні діють у світі, який нас оточує, інші — в нашій свідомості. Закони науки людина і намагається використати в своїй виробничій практиці.
   Але людина — допитлива істота. Щоб орієнтуватися в навколиш­ньому світі, тобто все, що вона бачить, чує, відчуває, людина повинна вміти описати, пояснити, передбачити можливі наслідки. А цю роль якраз і виконує наука — система знань про природу, людину, суспіль­ство. Наука допомагає людині вільно орієнтуватися в довколишньому світі, виробити свої погляди на все, що відбувається навколо неї, вико­ристати закони науки для вдосконалення і полегшення виробничої діяльності людини.
   З´ясуємо третій вид діяльності. Людину не тільки цікавить усе те, що її оточує. Людину цікавить не меншою мірою вона сама, її пам´ять, мислення, уява, увага, сила волі, її інтереси, нахили, здібності, її розу­мові, фізичні, емоційно-почуттєві можливості.
   Саме діяльність людини з вивчення своїх можливостей, з їх засто­сування, удосконалення самої себе і є третім видом діяльності, досвід, який необхідно передавати від старшого покоління до молодшого.
   Четвертий вид діяльності — це діяльність з навчання і виховання підростаючого покоління. Діяльність, яка не тільки допомагає! кожній дитині нагромадити певний фонд знань про природу, суспільство і саму себе, а й діяльність, наслідком якої є формування пев­ного ставлення молодої людини до всього, що її оточує, до таких І самих, як вона, до старших, до батьків, нарешті, до суспільства, вла­ди, держави.
   Таким чином, передача соціально-історичного досвіду молодому |поколінню охоплює чотири види діяльності людини", виробничу, здо­бування знань (науку), самовдосконалення, виховну.
   Матриця цілей навчання. На основі аналізу категорій, у котрих ви­ражається досвід та види діяльності, де цей досвід сконцентровано, складемо таку матрицю цілей навчання.

Таблиця 5.1.

Елемент досвіду

Вид діяльності

 

 

Виробнича

Здобування знань

Самовдосконалення

Виховна

Знання

+

+

+

+

Уміння

+

+

+

+

Навички

+

+

+

+

Емоційно-оцінні норми

+

+

+

+

Способи творчої діяльності

+

+

+

 

 

Політехнічна

Навчальна

Розвивальна

Виховна

 

 

Група цілей навчання

   Як видно з цієї матриці, усі цілі навчання можна поділити на чоти­ри групи: політехнічну, освітню, розвивальну, виховну. Кожна із груп (вертикальні стовпчики) є певною системою знань, умінь, навичок, досвіду творчої діяльності, емоційно-оцінних норм, що відповідає кон­кретному виду діяльності.
   Підсумок. Поділ цілей навчання зумовлений тими видами діяль­ності, в яких відбувається передача соціального досвіду від покоління до покоління. Такими видами є: виробнича діяльність; діяльність із здобування знань (наука); діяльність із самовдосконалення людини; діяльність із виховання.
   Відповідно до цього цілі навчання поділяють на такі чотири групи: політехнічну, освітню (навчальну), розвивальну, виховну.

 
< Попередня   Наступна >