Підручники онлайн
Головна arrow Педагогіка arrow Дидактика (Малафіїк І.В.) arrow § 6. Принцип систематичності і послідовності
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 6. Принцип систематичності і послідовності

§ 6. Принцип систематичності і послідовності

   К. Д. Ушинський про значення системи знань. У педагогічній літера­турі принцип системності як окремий не виділяється, а принцип по­слідовності і систематичності пояснюється через системність. При цьо­му автори посилаються на К.Д.Ушинського. На значення системи знань у засвоєнні навчального матеріалу К.Д.Ушинський справді звертав особливу увагу. Він писав: "Тільки система, звичайно, розумна, що виходить із самої суті предметів, дає нам повну владу над нашими знан­нями. Голова, наповнена уривчастими, незв´язаними знаннями под­ібна на комору, в якій усе без ладу і де сам господар нічого не знайде; голова, де тільки система без знань, схожа на крамницю, в якій на всіх ящиках є надписи, а в них порожньо" [31, 22].
   Привертає до себе увагу вираз: "Голова, де тільки система без знань". На нашу думку, Костянтин Дмитрович мав на увазі не систему взагалі, а структуру системи, її скелет. Із цих слів видно, що великого значення він надавав не тільки знанням, а їхній організації у цілісність. Для наступного не менш важлива і така його думка: "Справжня педа­гогіка, уникаючи крайнощів, дає учням спочатку матеріал і в міру на­громадження цього матеріалу приводить його у систему" [31, 22]. Цю думку великого педагога ми розуміємо так, що спочатку в учня нако­пичуються знання матеріалу, а потім ці знання організовуються у сис­тему. Можливо саме через таку авторитетну наукову підтримку у про­грамах з багатьох шкільних навчальних предметів після вивчення ве­ликих розділів передбачено уроки узагальнення та систематизації (фізи­ка, хімія, біологія та ін.). Проте, до принципу систематичності і по­слідовності, як ми вважаємо, наведені вище слова прямого відношен­ня не мають.
   Про суть принципу систематичності і послідовності. У педа­гогічній літературі звертається увага на те, що зміст принципу систе­матичності і послідовності до цього часу точно не визначений, сама назва принципу формулюється теж по-різному. При цьому відзна­чається, що формулювання систематичних і системних знань — зли­тий процес здійснення однієї і тієї ж логічної операції — системати­зації знань, тобто зведення їх у певну систему. Однак деякі дослідни­ки (П. Ерднієв, Л. Зоріна) розділяють дидактичні поняття системності і систематичності. Зокрема, систематичність — "така якість знань, яка характеризує наявність у свідомості учня змістово-логічних зв´язків між окремими компонентами знань", а системність — "така якість деякої сукупності знань, яка характеризує наявність у свідомості учня структурних зв´язків (зв´язків будови), адекватних зв´язкам між знан­нями всередині наукової теорії" [5]. Не будемо поки що аналізувати суть системності, наприклад, у розумінні Л. Зоріної, а проаналізуємо поняття систематичності.
   Звернемося до тлумачних словників. У словнику В. Даля сказано, що систематичне — це "стройное, порядочное, порядливое, последовательное, разумное, правильное, обдуманное, постепенное". Стрункість, порядок, послідовність, розумність і т.д. — все це певною мірою характеризує систему, але ці риси не є атрибутивними характе­ристиками системи. Одне слово, В.Даль у поняття "систематичний" не вкладає поняття "системний", а точніше, тут немає навіть натяку на приналежність до системи, сам термін більше тяжіє до розуміння його як постійний, регулярний, періодичний, послідовний. Отже, принцип систематичності і послідовності у навчанні не передбачає системності. В усякому разі, системність цим принципом не закладена. Дехто з дос­лідників цих проблем вважає, що поняття "системність" за обсягом більше, ніж "систематичність", і тому якість знань "системність" знач­но ширше, ніж як їх систематичності.
   Висловимо своє розуміння суті систематичності. "Систематичний" належить як до процесу, так і до змісту. У розумінні процесу цей термін означає регулярний, постійний, тобто такий, який увесь час повто­рюється, причому частота повторення значення не має. Наприклад, учень систематично вчить уроки, це означає, що незалежно від обста­вин він не приходить до школи непідготовленим до уроків. Система­тичність у розумінні змісту означає, що знаннях немає пропусків, немає прогалин. Ми відрізняємо систематизацію від систематичності.
   Систематизація — це приведення знань у систему, це психологічна операція, приведення знань у порядок. Проте, систематизація не обо­в´язково приводить до появи системи, це може бути лише процес впо­рядкування, але він може бути ще не закінчений у тому розумінні, що на виході ще не буде сформована система знань. Щодо систематичності, то цей термін лише вказує на те, що немає великого часового проміжку у навчанні та немає прогалин у логічній структурі знань.
   Ще Г. Еббінгауз (німецький психолог, 1850-1909 ) довів, - якщо не буде підкріплення або тривалість між підкріпленнями є великою, то інформація дуже швидко зникає з пам´яті. Крім того, швидкість забу­вання істотно залежить від того, наскільки інформація, що запам´ято­вується, є логічно зв´язною. За відсутності систематичності виникають великі прогалини у логічній структурі знань. Це, на нашу думку, і є пси­хологічною основою розуміння систематичності.
   Щодо послідовності, то, очевидно, слід виходити із суті і результа­ту процесу розуміння. Адже розуміння — це порівняння невідомого з відомим, підведення нового поняття під старе, раніше засвоєне, це вста­новлення зв´язку нового зі старим. Пояснювальне нове повинно спи­ратися на раніше засвоєне. Тому, зрозуміло, що спочатку потрібно вив­чати той навчальний матеріал, з яким буде здійснюватися порівняння наступного, тобто нового, і лише потім починати вивчення нового.
   Знання - це зв´язки. Тому потрібно йти від простіших зв´язків до складніших. Поповнення знань — це нарощування зв´язків, їхні поглиб­лення і розширення.
   Систематичним, регулярним має бути і контроль за навчанням учня, адже тільки такий контроль привчає його працювати щоденно, а не "сезонно", епізодично. Лише за цієї умови в учня виробиться звичка працювати щоденно, систематично, регулярно.
   Систематичність і послідовність мають істотне значення і для роз­витку учня. Постійне, регулярне встановлення зв´язку між мовою і мисленням розвиває і мову, і мислення. Тільки тоді, коли учень зможе правильно висловити свою думку словами, він її правильно зрозуміє. Постійне навчання усному висловленню думки розвиває мислення, пам´ять, уяву, тобто розвиває інтелект. Це досягається систематичною, тобто регулярною роботою.
   Не менше значення має систематичність і послідовність у вихованні поглядів, переконань, звичок культури поведінки, позитивних людсь­ких якостей. У цьому і полягає суть принципу систематичності і по­слідовності у навчанні та тих вимог, які він ставить до змісту і процесу навчання.
   Що означає послідовний? Осмислення послідовності як вимоги, яку ставить принцип систематичності і послідовності до процесу на­вчання, ґрунтується на тому, що засвоєння матеріалу розпочинається із найпростішого, елементарного.
   Дуже важливий і наступний момент. Розміщення, структурування змісту навчального предмета не відповідає структурі науки, навчаль­ний предмет не включає усі положення науки, тому логіка навчально­го предмета не тотожна логіці науки. З цього випливає, що на основі принципу науковості і доступності не можна однозначно побудувати структуру навчального предмета. Має бути своєрідне доповнення до принципу науковості і доступності, яке б дало змогу розробити струк­туру навчального предмета. Цю функцію і виконує принцип система­тичності і послідовності.
   Підсумок. Вимога систематичності обґрунтовується закономірно­стями пам´яті. При систематичному навчанні немає великих прогалин у засвоєнні логічної структури матеріалу у зв´язку з тим, що регулярно діє підкріплення. Послідовність зумовлена необхідністю забезпечен­ня розуміння, оскільки останнє засноване на порівнянні невідомого з раніше засвоєним, на підведенні складнішого до простішого, елемен­тарного. Принцип систематичності і послідовності є певним доповнен­ням до принципу науковості і доступності.

 
< Попередня   Наступна >