Підручники онлайн
Головна arrow Педагогіка arrow Дидактика (Малафіїк І.В.) arrow § 5. Знаково-символічна наочність і розвиток абстрактного мислення
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 5. Знаково-символічна наочність і розвиток абстрактного мислення

§ 5. Знаково-символічна наочність і розвиток абстрактного мислення

   Знак і символ. Серед усіх видів наочності особливої актуальності набуває знаково-символічна. Це пов´язано з можливостями, які має цей вид наочності для розвитку теоретичного, абстрактного мислення.
   У науковій літературі існують різні визначення знака і символу, однак переважна більшість спеціалістів вважають, що знак позначає зміст, а символ його розкриває [86].
   Символ — це те, чим зображують знак, він є засобом, інструментом Щ виявлення змісту знака. Знак — це загальне, символ — конкретне. Сим­вол — це конкретне оформлення знака.
   Наприклад, прапор — це державний знак, тобто те, що в певному відношенні репрезентує, заміщає державу. Прапор конкретної держа­ви — це її символ. Конкретне вираження знака — це і є символ. Знак знаходить своє конкретне вираження у символі як загальне в конкрет­ному. Можна стверджувати, що символ — це форма вираження знака.
   Слово "знак" у науковій літературі використовують різнопланово, однак, завжди знак виступає в ролі замінника іншого предмета, яви­ща, властивості.
   Функція заміщення є головною функцією знака. Філософська літе­ратура знак визначає як матеріальний предмет (явище, подія), що вис­тупає представником деякого іншого предмета, властивості чи відно­шення і використовується для придбання, зберігання, перероблення й передачі повідомлень (інформації, знань).
   Бути знаком — це не природна властивість предмета, а функціональ­на, яка виявляється у знаковій діяльності. "Функція знака — репре­зентувати дещо відмінне від нього самого і є його значенням"[10,12]. Це означає, що власний зміст спостережуваного і те, знаком чого воно є, не мають нічого спільного.
   Як приклад візьмемо знак додавання в математиці. Власний зміст спостережуваного — дві перехрещені під кутом 90° лінії. Зміст, знаком якого є ця фігура, полягає у складанні двох чисел, якщо вони об´єднані цією міткою. Як бачимо, зміст одного і другого справді не мають нічо­го спільного.
   Предметом нашого особливого інтересу є не просто знак, а взаємо­пов´язана їх сукупність, тобто система знаків. У науковій літературі мову, наприклад, визначають як "форму існування знань у вигляді си стеми знаків"[10, 12]. Тому й не дивно, що поряд з терміном "знак" вживають термін "мова". Сьогодні широко використовуються такі сло­восполучення, як "мова графіки", "мова кіно", "мова архітектури" і т.д. Кожне з них має свої системи позначень, закони побудови.
   Тому вивчення системи знаків можна здійснити на основі вивчен­ня мови. Є декілька способів дослідження мови. Один з них лінгвістич­ний або структурно-функціональний. Вивчення мови (отже системи знаків) передбачає дослідження її як системи на різних рівнях ієрархії (фонетика, морфологія, синтаксис).
   Виявлення закономірностей, внутрішньо притаманних мові в її власному розумінні як мови слів, як систем — головне завдання цього способу (підходу).
   Інший підхід (так званий семіотичний) розглядає мову як знакову систему будь-якої фізичної природи, яка виконує пізнавальну і кому­нікативну функції в процесі людської діяльності. Підкреслюється пер­винність природної мови як основи комунікації і співпраці.
   Особливою мовою, одним із засобів комунікації є мистецтво. Ху­дожній твір розглядається як "передача", "кодування" в матеріально­му об´єкті деякого ідеального змісту і наступного прочитання його іншими людьми.
   Мова є система, і як системно-структурне утворення, вона має не­велику кількість елементів, які можуть вступати у безліч комбінацій. І як система, вона має всі її атрибутивні характеристики. Мови мо­жуть відрізнятися одна від одної за ступенем складності синтаксич­ної структури сфери позначуваних об´єктів, завданнями, які можуть адекватно розв´язуватися. До найбагатших мов належать природні, які відомі як універсальні, оскільки з їх допомогою може бути вира­жено все. Однак, в окремих випадках природна мова не є засобом роз­в´язання з огляду її неоднозначності або звичайної незручності. У цьому зв´язку типовим є приклад з розвитком такої математичної на­уки як алгебра. На зорі її розвитку всі перетворення алгебраїчних ви­разів описувалися словами, буквені позначення в алгебру були вве­дені значно пізніше. Можна тільки уявити, як це було незручно. Спец­іальні мови створюються в математиці, формальній логіці, в образот­ворчому мистецтві.
   Учені-лінгвісти (Ф.Соссюр) виділили принципи мови. Серед них — принцип системності, принцип поділу мовної діяльності на мову як соціальне явище, деякий код правил, що існують поза індивідом, але є обов´язковими для нього, і мовлення як конкретне вираження мови, принцип розгляду мови як форми, а не як субстанції, автономність мови, перевага відношень над елементами.
   Однією із структурних частин мови як системи знаків, є текст. Текст — це система, що несе інформацію. Будь-який видимий об´єкт — це візу­альний текст, що сприймається зором і розуміється як висловлювання в знаковій системі. Текст, як структурна одиниця мови пов´язаний з іншою складовою комунікативної системи — контекстом.
   У лінгвістичній науці добре відомо, як тісно розуміння тексту зале­жить від контексту. Виділяють два види контексту: зовнішній стосов­но мови контекст (фізичне оточення) і внутрішній, що виникає внаслі­док зростання смислового значення мовних текстів.
   Учені-психологи відзначають, що знаки — це позначення, які вільні від контексту, водночас і як символи, що залежать від нього, що розви­ток мови йде в напрямі звільнення, відриву від ситуації, контексту.
   Знаково-символічні засоби наочності. Учені виділяють чотири аспек­ти, за якими потрібно характеризувати знакову систему, це:
   - спосіб впливу (на слух, на зір);
   - сфера дії, галузь, в якій система функціонує;
   - тип функціонування; відношення, що з´єднує знаки всередині системи;
   - природа і число знаків.
   Значення знака визначається тією системою, в яку він включений. Наприклад, червоний колір у дорожній сигналізації (червоне світло світлофора забороняє перехід вулиці) і червоний колір крові.
   Надсистемних знаків не буває, будь-який із них є елементом систе­ми знаків, і тільки як елемент її може мати конкретний зміст.
   Які ознаки знаково-символічних засобів?
   Перша - конвенціональність знака (від слова "конвенція" - до­говір, домовленість, угода). Під нею розуміють умовність згідно з якою встановлюється зв´язок між тим, що позначається, і тим, чим позна­чається. Конвенціональність засновується на тому, що структура будь-якої частини предметів дійсності може бути позначена в різноманіт­них ізоморфних одна одній знакових системах, які всі так чи інакше детерміновані структурою даної галузі і втрачають яке б то не було зна­чення поза зв´язком із нею.
   Протилежним конвенціональності є термін "природний". Конвен­ціональність — загальна характеристика знаково-символічних засобів.
   Друга характеристика знаково-символічних засобів — довільність. Під нею розуміють відсутність будь-якого зв´язку між тим, що позна­чається, і тим, чим позначається.
   Системність як властивість системи знаків характеризує наявність одиниць синтаксису, ієрархічну структуру, рівні ієрархії. Величезна продуктивність мови знакової системи, здатність продукувати і розум іти нескінченне число нових речень можлива тому, що мова будується як система на основі правил граматики, а не на основі заучування на пам´ять великої кількості словосполучень.
   Істотними характеристиками знаків є дискретність і неоднорідність одиниць, які можуть мати різні ступені вираженості і давати можливість розрізняти знакові системи.
   У мові дискретність означає можливості комбінування елементів між собою, неоднорідність в утворенні кількості різноманітних систем за рахунок комбінування елементів системи.
   Заміщення — це заміна будь-яких об´єктів або предметів рівнознач­ними предметами. Цей термін багатозначний. У широкому значенні його він включає всі види діяльності зі знаково-символічними засобами. У вузькому значенні - це функціональне використання замінника. Замі­щення може бути в ігровій (наприклад, каштан замість цукерки) і в інших видах діяльності (дидактичний матеріал у навчальній діяльності).
   Кодування: полягає в переведенні реальності (або тексту, що опи­сує цю реальність) на знаково-символічну мову і в наступному декоду­ванні інформації. Декодування — це діяльність із розпізнавання того, що стоїть за конкретними знаками. Завдання того, хто здійснює деко­дування, полягає у здійсненні правильнішого розпізнавання того, що закодовано у знаково-символічних засобах.
   У сфері просторово-графічних знаково-символічних засобів були сформульовані такі принципи кодування і декодування:
   - лаконічність — щоб закодувати будь-яку інформацію, графічні засоби повинні мати тільки ті елементи, які є необхідними для повідом­лення її сутності;
   - узагальнення та уніфікація — основні форми графічних засобів не повинні дуже дробитися;
   - акцент на головних смислових елементах — найістотніші елемен­ти виділяються формою, розміром, кольором, порушенням пропорцій;
   - автономність — частини, які передають самостійне повідомлен­ня, необхідно виділяти і відділяти одну від другої, що полегшує сприй­мання, а якщо графічна конструкція складна, то краще розчленувати її на елементи;
   - структурність — кожна автономна одиниця комплексу повинна мати диференційовану чітку структуру;
   - стадійність — повинен бути просторовий розподіл всієї інфор­мації для послідовного її сприйняття і відповідного розміщення.
   Кодування в навчальній діяльності передбачає уміння відтворити зміст у знаково-символічній формі. Перехід до різних видів знаково-символічного вираження змісту — необхідний компонент теоретичного мислення, який сприяє відмежуванню форми від змісту, що є дуже важливим для повноцінного засвоєння знань. Наприклад, одне і те саме число можна зобразити (записати в різних системах числення) у десят­ковій системі числення та у двійковій. Дослідженнями встановлено, що навчання з першого класу не одній, а декільком системам числення сприяє осмисленому розумінню. Для багатьох учнів форма і зміст чис­ла нероздільні, унаслідок чого не формується поняття числа, утрудне­но засвоєння теоретичних основ його природи, запису. Завдання на використання кодування усувають це явище.
   Підсумок. Великі пізнавальні навчальні можливості має знаково-символічна наочність. Як вважають спеціалісти, знак позначає зміст, а символ його розкриває. Символ - це те, чим зображується знак. Знак виступає в ролі замінника іншого предмета, явища, властивості, тобто функція заміщення є головною функцією знака. Велика роль належить системі знаків, а мову вивчають як форму існування знань у вигляді системи знаків.
   Знаково-символічні засоби навчання мають цілу низку ознак, се­ред яких: конвенціональність, довільність, дискретність, нео­днорідність. Винятково важлива роль належить знаково-символічним засобам у розвитку абстрактного, теоретичного мислення.

 
< Попередня   Наступна >