Підручники онлайн
Головна arrow Педагогіка arrow Дидактика (Малафіїк І.В.) arrow § 5. Методи емпіричного і теоретичного дослідження у дидактиці
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 5. Методи емпіричного і теоретичного дослідження у дидактиці

§ 5. Методи емпіричного і теоретичного дослідження у дидактиці

   Вивчення літератури, документів і результатів діяльності. Вивчення літератури і документальних матеріалів продовжується в ході всього дослідження, однак на різних етапах дослідження зазначений метод виконує різні функції. Наприклад, на початку дослідження він допо­магає ознайомитися з сучасним станом проблеми, сформулювати ба­зову педагогічну концепцію, виявити неясності і "білі плями" у дослі­джуваній проблемі, відділити відоме від невідомого тощо.
   На наступних етапах дослідження використання цього методу до­помагає дослідникові уточнити і відкорегувати гіпотезу дослідження, його завдання та логіку всього дослідження.
   Джерелом фактичного матеріалу є різноманітна поточна документа­ція шкіл та інших навчальних закладів і установ освіти: письмові роботи, контрольні та перевірочні роботи, малюнки, інші учнівські роботи. Вив­чення результатів діяльності учнів дає матеріал для визначення рівня до­сягнення цілей навчання і виховання, а, отже, оцінки ефективності робо­ти вчителя, виділення елементів знань, які найкраще чи найгірше засвоєні.
   Спостереження полягає у безпосередньому сприйманні явищ, фактів, процесів за допомогою органів відчуттів. Інколи має місце і опосередковане сприймання явищ через опис іншими людьми, які самі безпосередньо їх спостерігали.
   Суть спостереження, як вважають вчені-педагоги та психологи, по­лягає в тому, що в свідомості дослідника відбиваються і фіксуються зміни об´єкта, що вивчається, а саме його кількісно-якісні, структурні і векторні зміни.
   Спостереження як метод дослідження якісно відрізняється від зви­чайного спостереження в першу чергу тим, що воно цілеспрямоване і здійснюється на основі певного плану.
   Об´єктом спостереження у дидактиці, як правило, є діяльність учи­теля або діяльність учня, або те і друге разом. Спостерігач, коли веде спостереження, вже перед його початком має своє уявлення про струк­туру, зміст, призначення, тобто він створив свою модель об´єкта і пред­мета, що вивчається. Тому в процесі спостереження він намагається знайти і підтвердження своєї моделі, і розбіжності з нею. Саме вони аналізуються, а їхнє вивчення дає можливість багато чого побачити чи почути про даний об´єкт або явище.
   При всіх своїх позитивних якостях метод спостереження має і деякі негативні риси, він, наприклад, не дає змоги активно втручатися у про­цес, що вивчається, змінювати ситуацію.
   Опитування. Як метод наукового дослідження опитування висту­пає удвох формах: інтерв´ю та анкетування. Опитування відбиває суб´­єктивні думки й оцінки. Інколи ті, що опитуються, здогадуються про те, що від них вимагається, тому інформація, яку отримує дослідник від опитуваних, не завжди об´єктивна. Науковці вважають, що метод опитування варто розглядати як засіб збору первинного матеріалу, що підлягає переперевірці іншими методами.
   Методика проведення опитування має деякі особливості. Наприк­лад, запитання необхідно ставити коректно і не завжди прямо ("в лоб"), вони не мають бути з підказкою. Велику і надійну інформацію дають непрямі запитання, тому тема бесіди не завжди збігається з дослідницькою темою.
   Під час опитування, як ми вже зазначали, відбивається суб´єктив­на думка. Тому важливо виявити в цих відповідях об´єктивний зміст і об´єктивні тенденції в розвитку досліджуваної проблеми.
   Одним із високо економічних і ефективних методів дослідження є метод компетентних суддів. Суть цього методу в наступному. Відбира­ють досить авторитетних спеціалістів у тій чи іншій педагогічній галузі і шляхом опитування з´ясовується думка кожного з них щодо предмета дослідження. Потім результати письмового опитування (це може бути анкетування) аналізуються, піддаються статистичному і змістовному обробленню. Великого значення набуває вибір точної і зручної систе­ми оцінок і оцінювальних шкал, вагових коефіцієнтів до всіх питань анкети чи питальника.
   Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду. Цей ме­тод допомагає розв´язанню таких завдань: виявлення елементів ново­го, раціонального, що народжується в щоденному творчому пошуку передових педагогів; вивчення доступності й ефективності науково-методичних рекомендацій; виявленню рівня функціонування педаго­гічного процесу.
   Під час вивчення передового педагогічного досвіду виявляються, узагальнюються, стають надбанням науки і практики зерна нового, знайдені в масовій педагогічній практиці: оригінальні підходи, спосо­би, цікаві методичні системи тощо. Відомий дидакт М.Скаткін виді­лив два види передового педагогічного досвіду: педагогічну май­стерність і новаторство.
   Педагогічна майстерність полягає в умілому педагогічно грамотно­му поєднанні рекомендацій науки, яке найповніше відповідає психо­логічним особливостям конкретного вчителя, його предметним і про­фесійним знанням, його педагогічному кредо.
   Якщо педагогічна майстерність спрямована на вдосконалення на­вчально-виховного процесу, то педагогічне новаторство зачіпає фун­даментальні основи навчання і виховання, тобто докорінно змінює сам навчально-виховний процес.
   Вивчення передового педагогічного досвіду передбачає здійснен­ня певної послідовності етапів, а саме:
   - виявлення цього досвіду;
   - його вивчення;
   - опис цього досвіду;
   - узагальнення;
   - впровадження у широку педагогічну практику.
   Дослідна педагогічна робота. Як зазначають філософи, у XX ст. прак­тика йшла попереду і вела за собою науку, а нині вона йде позаду і штов­хає науку перед собою. Зазначена тенденція проявляється й у сфері співвідношення педагогічної науки і практики навчання та вихован­ня. Наука повинна випереджати практику, пропонувати їй свої роз­робки, ідеї, технології, підходи.
   Зрозуміло, що нове виникає в надрах і на базі старого, перевірено­го. Грунтуючись на силі уяви, передбачення, прогнозування, дослід­ник будує модель нового, ще не існуючого в практиці і перевіряє цю модель безпосередньо на практиці. Метод внесення запланованих, спеціально розроблених змін у навчально-виховний процес, який пе­редбачає одержання нової якості навчання і виховання з наступною перевіркою й оцінкою, і є дослідом педагогів.
   Педагогічний (дидактичний) експеримент. У перекладі з латинської мови термін "експеримент" означає проба, дослід. У науці під експе­риментом розуміють науково поставлений дослід, спостереження дос­ліджуваного явища в точно врахованих умовах, які дають можливість стежити за ходом явища і відтворювати його при повторенні цих умов. Характерна риса експерименту — заплановане втручання людини в яви­ще, що вивчається, можливість його багаторазового відтворення змінених умовах. Маючи змогу змінювати умови, за яких явище буде відтворено, експериментатор отримує можливість простежувати роз­виток окремих боків і зв´язків цього явища.
   Експеримент застосовують для перевірки гіпотези дослідження, перевірки й уточнення висновків, обгрунтування (доведення) фактів.
   Для проведення дидактичного експерименту відбирають експери­ментальні і контрольні класи, групи, школи. Але власне експеримент проводиться тільки в експериментальних класах. Складність проведен­ня експерименту полягає в тому, що необхідно дотримуватися багать­ох однакових умов як в експериментальних, так і в контрольних класах (групах, школах), бо тільки за цих обставин різниця в кінцевих резуль­татах навчання може бути зумовлена дією чинника, вплив якого досл­іджується. Мається на увазі, що склад учнів за своїми пізнавальними, розумовими здібностями як в експериментальних, так і в контрольних класах (групах) не повинен істотно різнитися. Учитель, працюючи в обох групах класів, має однаково відповідально і вимогливо ставитися до організації навчання. Умови навчання (розклад, приміщення, інші чинники) повинні бути максимально однакові.
   Складність дидактичного експерименту полягає ще й у тому, що для отримання об´єктивних висновків у експерименті має брати участь велика кількість учнів. Об´єм вибірки досліджуваних повинен бути до­статнім для застосовування методів статистичного оброблення резуль­татів експерименту, а це, як правило, реалізувати не дуже просто. Хоча б тому, що збільшення кількості учасників експерименту (як учителів, так і учнів) призводить до того, що зрівнювання зовнішніх умов для обох груп класів стає практично важко здійснюваним.
   Оскільки дидактичний експеримент проводиться в природних умо­вах навчання і виховання, то діє ще одна вимога, а саме: те, що пропо­нується для експерименту, не повинно нашкодити навчальному проце­сові взагалі і кожному учневі зокрема. Тому експериментові піддаються продумані, обгрунтовані в усіх відношеннях ідеї, способи, методи і т.д. У науково-дослідній практиці широкого застосування набув так званий абсолютний експеримент. Він застосовується тоді, коли необх­ідно знайти оптимальний варіант умов, засобів та методів навчання і виховання.
   Особливим видом експерименту є створення експериментальних ситуацій. Виділяють також експеримент констатуючий (він дає уявлен­ня про стан досліджуваної проблеми) і формуючий, коли здійснюєть­ся експериментальна перевірка нових систем навчання.
   Такий експеримент, коли зрівнюють усі останні умови, а різницю в результатах навчання відносять на рахунок досліджуваного чинника будується на принципі єдиної відмінності. Проводять ще експеримент за принципом єдиної подібності. Він не вимагає зрівнювання умов, а організується в різних умовах. І якщо в усіх випадках експерименталь­на новинка дає позитивний результат, то її відносять саме на рахунок внесеного удосконалення.
   Деякі аспекти застосування математичних методів під час оброб­лення результатів дидактичного експерименту розкрито в додатку 2.
   Теоретичний аналіз і синтез. До методів теоретичного дослідження відносять теоретичний аналіз і синтез, абстрагування, моделювання, ідеалізацію і конкретизацію теоретичного знання.
   Як відомо, аналіз полягає у розкладанні досліджуваного об´єкта на елементи, дає змогу розкрити його внутрішню структуру. Але в теоре­тичному дослідженні вагома роль належить синтезу, на основі якого об´єкт відтворюється в єдності всіх його боків, у цілісності.
   Аналіз і синтез, як особливий метод теоретичного дослідження, дає змогу здійснювати розумову реконструкцію об´єкта, виділяти окремі його боки.
   Цей метод дає змогу в явищах і процесах педагогічної дійсності та в їх найскладніших сполученнях виділяти найістотніші ознаки і власти­вості, зв´язки і відношення, встановлювати закономірності їхнього роз­витку. Сила методу — в можливості охоплення мисленням, пам´яттю й уявою великої кількості фактів, а також розумового проникнення в їхню суть.
   Наведемо такий приклад. Переважно, коли йдеться про проблем­не навчання, то у фокусі уваги перебуває проблема. Розв´язання про­блеми тим шляхом, яким іде наука, в навчанні неможливо, оскільки сама проблема сформульована учителем, а не учнями. Тому, для участі учнів у розв´язанні означеної проблеми, потрібно створити такі умови, щоб ця проблема була "прийнята" учнями або ними ж сформульована. Тільки після цього вона може бути пусковим моментом у подальших навчальних діях учня. Отже, виходить, необхідно підвести учня під формулювання проблеми. Це можна зробити чимось таким, що б заці­кавило його, або що показало б необхідність у її розв´язанні, тобто це має бути таке, що збудить інтерес до даної проблеми. Таким кроком може стати ситуація, коли приведено в суперечність дві взаємопротилежні інформації.
   Абстрагування, конкретизація, ідеалізація. Абстрагування — це про­цес мисленого від´єднання якої-небудь властивості чи ознаки предме­та від самого предмета або від інших його ознак і властивостей. Гра­ничним випадком абстракції є ідеалізація, в результаті якої створюєть­ся поняття про ідеалізовані об´єкти. Прикладами таких ідеалізованих об´єктів у науці є "матеріальна точка", "геометрична точка", "абсолют­но чорне тіло" тощо.
   Щоб проникнути в суть педагогічного явища, необхідно виділити предмет вивчення в "чистому" вигляді, відмежуватися від усіх побічних впливів, абстрагуватися від тих численних зв´язків і відношень, які за­важають побачити головне, найістотніше. Наведемо такий приклад. Розглядаючи можливі взаємодії вчителя й учнів на уроці, ми виділяємо такі: учитель — учень, учитель — клас, учитель — група, учень — група, група —група, група —клас. У поняттях "група", "клас" ми абстрагува­лися від кількості, від того, що і в групі, і в класі різні учні мають різні рівні підготовки, різний темп засвоєння тощо і сформулювали цілком конкретний ідеалізований об´єкт.
   Моделювання. У теоретичних дослідженнях широкого застосуван­ня набув специфічний вид порівняння — аналогія. Саме аналогія дає змогу встановлювати подібність явищ і створює основу для висновків про еквівалентність у певних відношеннях одного об´єкта іншому. Тоді простіший за структурою і доступніший для вивчення об´єкт стає мо­деллю складнішого, не завжди доступною для вивчення.
   Отже, модель виконує функцію заміщення. Відкривається мож­ливість перенесення інформації за аналогією від моделі до прототипу.
   Таким чином, дослідження моделі дає можливість встановити певні залежності, зв´язки і відношення, які потім переносяться на головний, реальний об´єкт. Модель виконує функції засобу пізнання реальної дійсності. Зрозуміло, що будь-яка модель завжди бідніша від прототи­пу, вона відображає лише його окремі боки і зв´язки.
   Підсумок. Педагогіка як наука володіє широким спектром різно­манітних методів отримання науково-педагогічних знань. Кожен з них має свої особливості застосування та розкриває більшою мірою будь-який один бік досліджуваного явища. Немає одного, єдиного, найкра­щого методу дослідження. Об´єктивну, глибоку і всебічну інформацію про досліджуване явище можна отримати лише за умови застосування кількох методів дослідження, які доповнюють один одного.

 
< Попередня   Наступна >