Підручники онлайн
Головна arrow Господарське право arrow Господарське право України (За редакцією Н.О.Саніахметової) arrow 26. Центральні органи державного регулювання ЗЕД. Торговельно-економічні місії
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


26. Центральні органи державного регулювання ЗЕД. Торговельно-економічні місії

26. Центральні органи державного регулювання ЗЕД. Торговельно-економічні місії

   Вищим органом, що здійснює державне регулювання ЗЕД, є Верховна Рада України. До її компетенції, крім прийняття, зміни і скасування законів, що відносяться до ЗЕД, віднесені затвердження основних напрямків зовнішньоекономічної політики України, встановлення спеціальних режимів економічної діяльності на території України та інші повноваження (ст.9 Закону про ЗЕД).
   Президент України як глава держави у відповідності зі ст.106 Конституції забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави, представляє державу в міжнародних відносинах,'здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори й укладає міжнародні договори України, створює, реорганізує і ліквідує за поданням прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, скасовує акти Кабінету Міністрів України і акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, здійснює інші повноваження, обумовлені Конституцією України, на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими для виконання на території України.
   Як вищий орган у системі виконавчої влади, Кабінет Міністрів України організує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, координує діяльність центральних органів виконавчої влади як органів державного регулювання ЗЕД.
   Центральні органи державного регулювання ЗЕД можна класифікувати як органи функціонального і галузевого управління. Центральним органом функціонального управління ЗЕД є Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України. Поряд з іншими, у його функції входить участь у розробці державної політики в сфері ЗЕД, забезпечення її реалізації, координація дій органів державної виконавчої влади і суб'єктів господарської діяльності, організація виконання актів законодавства України в сфері ЗЕД і здійснення систематичного контролю їх реалізації, узагальнення практики їх застосування, розробка пропозицій щодо стратегії розвитку зовнішньоекономічного потенціалу України, щодо економічного співробітництва і його пріоритетних напрямках, механізмах державного регулювання зовнішньоекономічних зв'язків, укладенню міжнародних договорів України, удосконаленню законодавства про ЗЕД, виконання інших функцій.
   У компетенцію Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України входять:
   - підготовка пропозицій щодо порядку експорту та імпорту товарів, системи тарифного і нетарифного регулювання ЗЕД;
   - організація роботи із залучення іноземних інвестицій в економіку України, забезпечення державного регулювання в сфері здійснення українських інвестицій за кордон;
   - облік (реєстрація) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що укладаються суб'єктами ЗЕД;
   - виявлення і розслідування фактів застосування або загрози застосування органами інших держав, економічними угрупованнями або митними союзами до товарів походженням з України антидемпінгових заходів, імпорту в Україну товарів за демпінговими цінами;
   - вживання заходів щодо врегулювання торговельних спорів і за-хиста інтересів суб'єктів ЗЕД України в антидемпінгових розслідуваннях;
   - вживання заходів у випадку виявлення фактів демпінгу і за результатами антидемпінгових розслідувань;
   - підготовка пропозицій щодо застосування односторонніх обмежень імпорту відповідно до норм і принципів Світової організації торгівлі (СОТ);
   - застосування до суб'єктів ЗЕД і іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій у зв'язку з порушенням законодавства про ЗЕД;
   - реєстрація представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності;
   - облік іноземних компаній, що застосовують щодо України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують зобов'язання перед українськими партнерами та Україною;
   - представництво України у СОТ, ЮНКТАД та інших міжнародних організаціях;
   - здійснення відповідно до законодавства контролю дотримання міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, суб'єктами підприємницької діяльності зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України з питань ЗЕД;
   - визначення рівня індикативних цін на товари, експорт яких є стійким і високоліквідним;
   - керівництво діяльністю управлінь зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності обласних і Севастопольської міської державних адміністрацій;
   - регулювання інших питань, пов'язаних із ЗЕД. Державна служба експортного контролю України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом (Указ Президента України від 27.12.2001 р. № 1265/2001 “Про Державну службу експортного контролю України”; Положення про державну службу експортного контролю України, затверджене Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 342/2002). Функцією Держекспорт-контролю України є реалізація заходів, спрямованих на встановлення державного контролю за здійсненням міжнародних передач товарів військового призначення і подвійного використання.
   Сприяння проведенню державної технічної, економічної, фінансової і соціальної політики з розвитку транзитного потенціалу України, створення національної мережі міжнародних транспортних коридорів, входження їх у міжнародну транспортну систему, здійснення заходів для захисту національних інтересів у цих сферах складають завдання Міжвідомчої комісії з питань транспортних коридорів і транзитної політики. Положення про неї затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. № 965. Комісія є постійно діючим органом при Кабінеті Міністрів України.
   Спеціалізованим органом оперативного державного регулювання в сфері ЗЕД є Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, очолювана Міністром економіки та з питань європейської інтеграції України. Склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України. Вона виносить рішення про проведення антидемпінгових, анти-субсидіарних або спеціальних розслідувань та застосування, відповідно, антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів і здійснює інші функції (ст.9 Закону про ЗЕД, ст.5 Закону від 22.12.1998р. “ Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту”, ст.4 Закону від 22.12.1998 р. “Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту”, ст.7 Закону від 22.12.1998 р. “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну”).
   Управління в сфері ЗЕД здійснюють у рамках своїх функцій Національний банк України, Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку України, Митна служба України, Міністерство фінансів України, Міністерство закордонних справ України, Державна податкова адміністрація України, Антимонопольний комітет України, Державний комітет фінансового моніторингу України, Державний комітет України з питань регуляторної політики і підприємництва, Державна туристична адміністрація України, галузеві міністерства, наприклад, Міністерство транспорту України, інші центральні відомства, що здійснюють повноваження в сфері ЗЕД на функціональному і галузевому рівнях.
   Держава здійснює захист прав і законних інтересів суб'єктів ЗЕД за межами України у відповідності з нормами міжнародного права. Такий захист здійснюється через дипломатичні і консульські установи, державні торговельні представництва, що представляють інтереси України, а також іншими способами, визначеними в законі (ст.389 Господарського кодексу). Важливу роль тут відіграють торговельно-економічні місії в складі дипломатичних представництв України за кордоном, що представляють і захищають у державі перебування інтереси України в сфері ЗЕД. Діяльність торговельно-економічних місій регулюється Положенням про торгово-економічну місію в складі дипломатичного представництва України за кордоном, затвердженим Указом Президента України від 30.04.1994 р. № 200/94, і організується Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України. Зокрема, вони вживають заходів щодо захисту інтересів України, прав і законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності України в країні перебування, установлюють контакти, ведуть переговори з державними установами, організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності держави перебування, сприяють розвиткові торгово-економічних зв'язків України, залученню в Україну іноземних інвестицій, інформують державні органи України про стан економіки, технічний рівень виробництва, кон'юнктуру ринку, цінові, митні, кредитні і тарифні умови, умови господарської діяльності в державі перебування, про суб'єктів господарської діяльності держави перебування, що виходять на український ринок, сприяють проведенню переговорів, експертиз, укладенню контрактів, проведенню виставок, ярмарків, уживають заходів з метою дотримання суб'єктами підприємницької діяльності України інтересів України, правил міжнародної торгівлі і законодавства держави перебування, надають допомогу у встановленні контактів між зацікавленими іноземними та українськими партнерами тощо.

 
< Попередня   Наступна >