Підручники онлайн
Головна arrow Конкурентне право arrow Конкурентне право (Удалов Т.Г.) arrow § 6. Проведення органами Антимонопольного комітету перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 6. Проведення органами Антимонопольного комітету перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції

§ 6. Проведення органами Антимонопольного комітету перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції

   Проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції здійснюється органами Антимонопольного комітету з метою забезпечення державного контролю за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції, захисту інтересів суб’єктів господарювання та споживачів від його порушень при здійсненні господарської діяльності суб’єктами господарювання та при реалізації повноважень органами влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю щодо суб’єктів господарювання.
   Проведення уповноваженими працівниками Антимонопольного комітету України (далі — Комітет) і його територіальних відділень (далі — відділення) планових і позапланових виїзних перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції при здійсненні господарської діяльності суб’єктами господарювання та при реалізації повноважень органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю (далі — об’єкти перевірки) щодо суб’єктів господарювання здійснюється на підставі Положення про порядок перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 25 грудня 2001 року №182-р. Перевірки, що здійснюються органами Антимонопольного комітету України, можна поділити на два види.
   1. Планові виїзні перевірки додержання законодавства про захист економічної конкуренції.
   2. Позапланові виїзні перевірки додержання законодавства про захист економічної конкуренції.
   Плановою виїзною перевіркою вважається перевірка об’єктів, яка проводиться за їх місцезнаходженням або за місцезнаходженням їхнього відокремленого структурного підрозділу, у комплексі питань уповноваженими працівниками Комітету, відділення, виходячи з їхніх функціональних повноважень, і передбачена планами роботи.
   Планова виїзна перевірка одного і того самого об’єкта перевірки проводиться за наказом Голови Комітету чи голови відділення не частіше одного разу на календарний рік у межах компетенції Комітету (відділення). Підставою для проведення планових перевірок є план-графік перевірок, затверджений Головою Комітету, головою відділення.
   Планова виїзна перевірка додержання законодавства про захист економічної конкуренції може бути проведена лише в тому разі, якщо особі у якої планується здійснити перевірку к не пізніше ніж за десять календарних днів до дня її проведення надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати, , проведення такої перевірки.
   Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах роботи Комітету, відділення і може проводитися без попереднього письмового повідомлення. Така перевірка проводиться відповідно до наказу Голови Комітету, голови відділення, розпорядження органу Комітету за місцезнаходженням об’єкта перевірки або за місцезнаходженням його відокремленого структурного підрозділу уповноваженими працівниками Комітету, відділення, виходячи з їхніх функціональних повноважень. Позапланова перевірка може бути проведена лише у таких випадках:
   • за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України;
   • за заявами суб’єктів господарювання, громадян, об’єднань, установ, організацій про порушення їх прав внаслідок дій чи бездіяльності, визначених Законом України “Про захист економічної конкуренції”;
   • за поданням органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
   • за ініціативою органів Комітету, голови відділення, відповідно у разі безпосереднього виявлення державними службовцями Комітету, відділення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
   • за ініціативою органів Комітету, у разі надходження від заявника клопотання про можливість настання негативних наслідків, пов’язаних із поданням заяви, та з метою захисту його інтересів;
   • у разі виявлення недостовірності даних, заявлених об’єктом перевірки в документах, поданих на обов’язковий запит органу Комітету, голови відділення;
   • у разі подання об’єктом перевірки в установленому порядку скарги про порушення законодавства посадовими особами Комітету, відділення під час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки;
   • у разі виникнення потреби в перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з об’єктом перевірки (якщо він не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий запит органу Комітету, голови відділення протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту щодо додержання законодавства про захист економічної конкуренції);
   • на особисте прохання об’єкта перевірки;
   • за дорученням спеціальних органів боротьби з організованою злочинністю.
   Крім того, Комітет, Голова Комітету мають право прийняти рішення щодо повторної перевірки додержання законодавства про захист економічної конкуренції об’єктом перевірки лише у тому разі, коли стосовно уповноважених працівників Комітету, його відділення, які проводили планову або позапланову перевірку зазначеного об’єкта перевірки, розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу.
   Органи Комітету, голова відділення, уповноважені ними державні службовці мають право проводити зазначені перевірки лише в межах наданої компетенції та відповідно до визначених завдань. ! Основними завданнями перевірок є:
   • здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції;
   • своєчасне попередження, виявлення та припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а у разі, якщо порушення припинено, — вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень;
   • збір доказів у заявах і справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
   • оцінка діяльності об’єктів перевірки щодо додержання законодавства про захист економічної конкуренції та виконання рішень чи розпоряджень органів Комітету;
   • аналіз рішень органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю на відповідність законодавству про захист економічної конкуренції.
   Для проведення перевірки за наказом Голови Комітету, голови відділення, розпорядженням органу Комітету утворюється Комісія з перевірки (далі — Комісія) у складі не менше двох фахівців.
   До роботи Комісії можуть залучатися в установленому порядку працівники інших підприємств, установ і організацій та фахівці (експерти). У кожному конкретному випадку строки проведення перевірок та склад Комісії з перевірки визначаються з урахуванням об’єкта перевірки та очікуваного обсягу роботи, необхідного для виконання поставленого завдання.
   У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України “Про Антимонопольний комітет України”, “Про захист від недобросовісної конкуренції”, “Про захист економічної конкуренції” та іншими нормативно-правовими актами.
   Персональний склад Комісії, її голова, заступник та строки проведення перевірки затверджуються наказом Голови Комітету, голови відділення, розпорядженням органу Комітету з делегуванням Комісії відповідних повноважень щодо проведення перевірки. Комісія проводить перевірку в установлені терміни і в обсязі завдання на проведення перевірки. Комісію очолює голова. На голову Комісії покладено певні обов’язки. Так голова Комісії відповідно до покладених на нього обов’язків:
   • забезпечує повідомлення керівника об’єкта перевірки не менш як за 10 календарних днів до дня її проведення про проведення перевірки;
   • організовує роботу Комісії, визначає коло питань, що підлягають перевірці, виходячи з того, чи є перевірка плановою чи позаплановою;
   • розподіляє між членами Комісії конкретні завдання для перевірки;
   • забезпечує координацію роботи між членами Комісії та взаємодію зі структурними підрозділами Комітету та його відділеннями, контрольними органами, які здійснюють перевірку зазначеного об’єкта, при підготовці та проведенні перевірки;
   • подає Голові Комітету, органу Комітету, голові відділення пропозиції щодо змін у персональному складі Комісії. Перевірка проводиться на підставі певних документів.
   Для її проведення потрібні такі документи.
   1. Наказ (розпорядження) про проведення перевірки та створення Комісії.
   2. План проведення перевірки. Він складається головою Комісії і затверджується органом, посадовою особою, що видав(ла) наказ (розпорядження) про проведення перевірки та створення Комісії, і має містити в собі: визначення завдань перевірки; визначення кола питань, які потрібно з’ясувати в ході перевірки; строки перевірки.
   3. Доручення Голови Комітету, державного уповноваженого Комітету, голови відділення про делегування відповідних повноважень щодо проведення перевірки. Воно має містити в собі вказівку про делегування голові та членам Комісії на час проведення перевірки визначених актами законодавства повноважень, а саме:
   • безперешкодно входити на підприємства, в установи, організації за службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів, потрібних для проведення перевірки. Для перевірки підприємств, установ, організацій з особливим режимом роботи допускаються державні службовці органів Комітету, що мають відповідний допуск до державної таємниці, оформлений в установленому порядку;
   • вимагати усних або письмових пояснень посадових осіб і громадян;
   • вимагати необхідні документи та іншу інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, таку, що є комерційною таємницею, у зв’язку з реалізацією своїх повноважень;
   • вилучати в установленому порядку письмові та речові докази, зокрема документи, предмети чи носії інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а в разі, коли вилучити докази немає можливості, накладати арешт на предмети, документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі;
   • залучати за погодженням з відповідними центральними та місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами й об’єднаннями їхніх спеціалістів, депутатів місцевих рад для проведення перевірки.
   Перед проведенням перевірки структурні підрозділи Комітету, відділення здійснюють попередній аналіз відповідного ринку товарів, вивчають нормативні акти, що регулюють діяльність об’єкта перевірки, при потребі готують та направляють в установленому порядку запити про надання інформації щодо діяльності суб’єкта господарювання.
   На основі підготовчої роботи розробляється план (програма) перевірки, у якому визначаються період перевірки, її мета; визначаються основні питання, на яких слід зосередити увагу.
   Першим днем перевірки вважається день прибуття членів Комісії на об’єкт перевірки. У перший день перевірки голова Комісії повідомляє про мету і термін перевірки, надає керівникові об’єкта перевірки (у разі відсутності керівника — особі, що його заміщує) документи про склад Комісії, повноваження її членів; перелік питань, які слід з’ясувати при проведенні перевірки, а також пропонує керівникові (або особі, що його заміщує) створити належні умови для забезпечення роботи Комісії.
   Залежно від завдання і мети перевірки голова та члени Комісії запитують у керівництва об’єкта перевірки, зокрема керівників і членів органів управління, керівників структурних підрозділів, документи, письмові та усні пояснення та іншу інформацію, що стосується завдань та мети перевірки (у тому числі з обмеженим доступом), потрібну для здійснення Комісією своїх функцій. Отже, уповноважені особи Комітету можуть витребувати будь-які фактичні дані, які дають можливість встановити наявність або відсутність порушення. Такі фактичні дані можуть складатись, зокрема, з вхідної та вихідної документації, ураховуючи тексти факсів і телефонограм, матеріалів діловодства всіх підрозділів об’єкта перевірки; наказів, розпоряджень, резолюцій керівництва об’єкта перевірки; переліку акціонерів (учасників) суб’єкта господарювання; відомостей про собівартість виробленої продукції (робіт, послуг) та їх відпускну вартість; документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності; угод, підписаних суб’єктами господарювання як постачальниками або споживачами продукції (робіт, послуг), у тому числі зовнішньоторговельних та іншого.
   Комісії повинна бути надана повна, всебічна та об’єктивна інформація з усіх питань, які містить у собі план проведення перевірки.
   Усні пояснення службових чи посадових осіб об’єкта перевірки, які містять дані, що свідчать про наявність чи відсутність порушення, фіксуються у протоколі, складеному Комісією та підписаному членами Комісії і особою, що дала пояснення.
   У протоколі зазначається: дата і місце його складання, повна і скорочена назви об’єкта перевірки, прізвища, імена та по батькові і посади членів Комісії з перевірки та службової чи посадової особи об’єкта перевірки, яка дала усні пояснення, короткий виклад причин, у зв’язку з чим надані пояснення, повний виклад пояснень. Перед підписом особи, що дала пояснення, нею має бути зроблений власноручний запис такого змісту: “Прочитав(ла), з моїх слів записано вірно”. У разі відмови цієї особи підписати протокол, про це зазначається у протоколі.
   У разі, коли зазначена особа вважає за необхідне уточнити надані нею пояснення або пояснити причини відмови від підписання протоколу, ця особа має право власноручно зробити це на цьому самому протоколі або ж окремо, що має бути додано до протоколу. Після чого протокол підписують члени Комісії.
   Результати перевірки члени Комісії оформляють довідкою, що має містити в собі аналіз, висновки та пропозиції з усіх питань, які перевірялися.
   Голова Комісії підсумовує подані матеріали та складає акт перевірки у двох примірниках. Акт підписується головою Комісії та її членами, керівником об’єкта перевірки, а в разі потреби й іншими відповідальними працівниками об’єкта перевірки. Один примірник акта подається Голові Комітету, органу Комітету, голові відділення, другий — в термін не “ більше п’яти робочих днів після закінчення перевірки вручається під розписку на першому примірнику акта (направляється в установленому порядку) керівникові об’єкта перевірки, а в разі його відсутності — здається до канцелярії під розписку в акті із зазначенням прізвища та посади працівника, що прийняв акт, або надсилається рекомендованим листом із поштовим підтвердженням про вручення поштового відправлення.
   Акт перевірки повинен містити наведені результати перевірки з усіх питань, передбачених планом проведення перевірки; об’єктивна оцінка діяльності об’єкта перевірки щодо додержання законодавства про захист економічної конкуренції; пропозиції щодо порушення справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції тощо.
   Член Комісії, який не погоджується з висновками Комісії, викладеними в акті, має право письмово викласти свою окрему думку, що долучається до акта. Викладаючи окрему думку, член Комісії повинен підписати акт, зробивши помітку: “Із зауваженнями, що містяться в “окремій думці”.
   При відмові керівника об’єкта перевірки від підписання акта про результати перевірки службові особи, що здійснили перевірку, засвідчують це відповідним записом за своїми підписами в кінці акта.
   За наявності заперечень або зауважень до акта перевірки керівник чи інші особи, які підписують акт, роблять про це застереження перед своїми підписами і не пізніше ніж через п’ять календарних днів з дня їх підписання подають з цього приводу письмові пояснення чи заперечення.
   У тих випадках, коли потрібно вжити термінових заходів щодо усунення виявлених порушень законодавства про захист економічної конкуренції, у період перевірки, не чекаючи на її закінчення, складається проміжний акт, від посадових осіб вимагаються пояснення. Ці матеріали негайно подаються керівництву Комітету, голові відділення, у разі потреби готується повідомлення правоохоронним органам. Факти, викладені в проміжних актах, включаються до загального акта перевірки.
   Результати перевірки викладаються в акті на підставі перевірених даних і фактів, що випливають із наявних оригіналів документів об’єкта перевірки, а також інших даних. При складанні акта перевірки повинна бути додержана об’єктивність і вичерпність опису виявлених фактів і даних. Не допускається включення до нього висновків, пропозицій та даних, не підтверджених документами. Крім того, в ньому слід указати, які операції та документи перевірені, за який період і в який спосіб (вибірково чи суцільно).
   Голова Комісії протягом п’яти робочих днів після завершення перевірки доповідає про її результати органу, посадовій особі Комітету, відділення, що видав(ла) наказ (розпорядження) про проведення перевірки та створення Комісії, з наданням акта та інших матеріалів Комісії, складених за результатами перевірки, з відміткою про вручення його керівнику об’єкта перевірки, а в разі необхідності також уносить подання про початок розгляду справи або готує рекомендації.

 
< Попередня   Наступна >