Підручники онлайн
Головна arrow Кримінальне право arrow Матеріали з навчального предмету "Кримінальне право" arrow Державний департамент України з питань виконання покарань
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Державний департамент України з питань виконання покарань

Державний департамент України з питань виконання покарань

   Державний департамент України з питань виконання покарань (далі — Департамент) є центральним органом виконавчої влади. Департамент безпосередньо реалізує єдину державну політику у сфері виконання кримінальних покарань. У своїй діяльності він керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Положенням про Державний департамент України з питань виконання покарань.
   У межах своїх повноважень Департамент організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо удосконалення цього законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.
   Основними завданнями Департаменту є:
   - здійснення єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;
   - розроблення рекомендацій щодо організації тримання осіб,
взятих під варту, забезпечення виконання вироків суду і застосування передбачених законом засобів виправлення і перевиховання засуджених; здійснення контролю за виконанням вироків суду за окремими видами додаткових покарань; забезпечення примусового лікування засуджених, хворих на алкоголізм та наркоманію;
   - забезпечення додержання вимог законодавства в органах і установах виконання покарань, запобігання злочинам, дисциплінарним проступкам з боку засуджених до позбавлення волі та щодо них, їх припинення та виявлення і розкриття злочинів, вчинених в органах і установах виконання покарань, проведення дізнання у справах про ці злочини, здійснення оперативно-розшукової діяльності;
   - керівництво органами і установами виконання покарань, організація виробничо-господарської діяльності з наданням засудженим роботи, забезпечення їх професійної підготовки та загальноосвітнього навчання;
   - правовий і соціальний захист осіб рядового і начальницького складу, працівників кримінально-виконавчої системи та членів їх сімей; удосконалення роботи з кадрами, їх професійної підготовки.
   Департамент відповідно до покладених на нього завдань бере участь у розробленні та реалізації державних комплексних програм боротьби із злочинністю та у формуванні єдиної державної політики У сфері виконання кримінальних покарань, реалізує цільові програми розвитку кримінально-виконавчої системи, визначає основні напрями діяльності органів і установ виконання покарань щодо захисту прав і свобод людини в умовах відбування кримінального покарання, бере участь у розробленні проектів загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку, законів про Державний бюджет України.
   Департаментом здійснюється аналіз результатів діяльності органів і установ виконання покарань, складаються довгостроковий та оперативний прогнози криміногенної обстановки і на їх основі вносяться у встановленому порядку пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування кримінально-виконавчої системи, забезпечення правопорядку та безпеки, посилення боротьби із злочинністю. З цих питань Департамент інформує населення через засоби масової інформації.
   Департамент здійснює контроль за виконанням актів законодавства з питань, що належать до його компетенції, вироків, постанов і ухвал судів, забезпечує розподіл та тримання засуджених до позбавлення волі й осіб, взятих під варту.
   Департамент забезпечує охорону, правопорядок і безпеку в слідчих ізоляторах, тюрмах, лікувально-трудових профілакторіях, виправно-трудових колоніях, інших установах виконання покарань та об'єктах кримінально-виконавчої системи. Крім цього, він забезпечує організацію виховної роботи з особами, яких тримають в установах кримінально-виконавчої системи, залучення до її проведення представників творчих спілок, громадських і релігійних організацій, трудових колективів; у взаємодії з Міністерством освіти України організовує професійну підготовку засуджених та їх загальноосвітнє навчання.
   Департамент здійснює медичний контроль за станом здоров'я засуджених до позбавлення волі, осіб, взятих під варту, і осіб, яких тримають у лікувально-трудових профілакторіях, забезпечує надання їм необхідної медичної допомоги, належну санітарно-епідемічну обстановку в установах кримінально-виконавчої системи та на їх територіях, а також контроль за додержанням вимог з охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів в установах кримінально-виконавчої системи.
   Департаментом також організовується і контролюється виконання актів амністії та помилування, оперативно-розшукова діяльність, налагоджується взаємодія з відповідними підрозділами державних органів, які проводять таку діяльність, здійснюється довідково-інформаційне обслуговування органів і установ виконання покарань, інших заінтересованих державних органів.
   Департамент здійснює переведення засуджених і осіб, взятих під варту, з однієї до іншої установи кримінально-виконавчої системи, передачу (екстрадицію) осіб, які звинувачуються у вчиненні злочинів, а також засуджених для відбування покарання в установах іноземних держав згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою Укра'їни; вирішує за участю міських і районних органів внутрішніх справ і центрів зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України питання щодо надання допомоги особам, звільненим із місць позбавлення волі, в їх трудовому і побутовому влаштуванні; вживає заходів до забезпечення роботою осіб, яких тримають в установах кримінально-виконавчої системи, надає допомогу підприємствам, що належать до сфери його управління, у встановленні та стабілізації господарських зв'язків, бере участь у формуванні і розміщенні державного замовлення, укладає з цією метою контракти.
   За дорученням Кабінету Міністрів України Департамент налагоджує зв'язки з міжнародними організаціями, укладає угоди з відповідними органами іноземних держав про співробітництво у сфері виконання кримінальних покарань, боротьби із злочинністю та з інших питань, що належать до його компетенції.
   Департаментом організовується проведення наукових досліджень, дослідно-конструкторських і проектно-технологічних робіт, забезпечується використання досягнень науки, техніки і набутого досвіду; координується робота підприємств кримінально-виконавчої системи, пов'язана з сертифікацією, стандартизацією, метрологією, винахідництвом і раціоналізацією. В установленому порядку Департамент видає журнали, бюлетені, збірники нормативно-правових актів та інші матеріали з питань діяльності установ кримінально-виконавчої системи.
   Департамент здійснює й інші повноваження, що належать до його компетенції.
   Департамент має право:
   - залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
   - одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
   - скликати в установленому порядку наради, конференції, симпозіуми з питань, що належать до його компетенції.
   Департамент у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання. У разі потреби разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади видає спільні акти.
   Нормативно-правові акти Департаменту підлягають державній реєстрації в установленому порядку. Рішення Департаменту, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
   Департамент очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України.
   Голова Департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства, розподіляє обов'язки між ними.
   Голова здійснює керівництво Департаментом і несе відповідальність перед Президентом України, Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Департамент завдань і здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності своїх заступників і керівників структурних підрозділів Департаменту.
   Відповідно до законодавства голова Департаменту вводить особливий режим, залучає в разі потреби додаткові сили і засоби для припинення групових протиправних дій в установах кримінально-виконавчої системи.
   Для погодженого вирішення питань у межах своїх повноважень, обговорення найважливіших напрямів діяльності в Департаменті утворюється колегія у складі голови, заступників голови за посадою, а також керівників структурних підрозділів Департаменту.
   Для розгляду рекомендацій та пропозицій щодо основних напрямів розвитку кримінально-виконавчої системи у Департаменті можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи. Склад цих органів і положення про них затверджує голова Департаменту.
   Граничну чисельність, структуру центрального апарату Департаменту затверджує Кабінет Міністрів України. Перелік посад, що підлягають заміщенню особами вищого начальницького складу, штатний розпис та кошторис видатків на утримання апарату Департаменту затверджуються в установленому порядку.
   Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 
< Попередня   Наступна >