Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

   1. Аналитические жанры газеты: Хрестоматия. - М.: Изд-во МГУ, 1989. - 236 с.
   2. Ахмадулин Е.В. Основы теории журналистики: учеб. пособие/Е. В. Ахмадулин. - Ростов н/Д: Феникс, 2009.350 с.
   3. Багиров Э. Г. Место телевидения в системе средств массовой информации и пропаганды: учеб. пособие/Э. Г. Багиров. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. - 119 с.
   4. Бакулев Г. П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции: учеб. пособие для студентов вузов/Г. П. Бакулев. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 176 с.
   5. Балаклицький М. А. Есе як художньо-публіцистичний жанр: методичні матеріали для студентів зі спеціальності "Журналістика"/М. А. Балаклицький. - Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. - 74 с.
   6. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования/Пер. с английского./Даниэль Белл. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: Academia, 2004. - CLXX, 788 с.
   7. Богомолова Н. Н. Социальная психология печати, радио и телевидения/Н. Н. Богомолова. - М.: Изд-во МГУ, 1991. -125 с.
   8. Борковський О. І. Українська журналістика на тлі доби (історія, демократичний досвід, нові завдання)/О. Борковський, С. Сирополко; за ред. К. Костева й Г. Кошаринського. - Мюнхен: Український техніко-господарський інститут, 1993. - 204 с.
   9. Бурдье П. О телевидении и журналистике/Пер Бурдье. - М.: Прагматика культуры, 2002.- 160 с.
   10. Вайшенберг З. Новина журналістика: навч. посіб./Зіг-фрид Вайшенберг. - К.: АУП, 2004. - 262 с.
   11. Вачнадзе Г. Н. Всемирное телевидение: Новые средства массовой информации - их аудитория, техника, бизнес, политика/Г. Н. Вачнадзе. - Тбилиси: Ганатлеба, 1989. - 672 с.
   12. Введение в журналистику: Хрестоматия.- М.: Высш. шк., 1989. - 263 с.
   13. Введение в теорию журналистики. Учеб. пособие./Про-хоров Е. П., Гуревич С. М., Ибрагимов А.-Х.-Г. и др. - М.: Высш. шк., 1980. - 287 с.
   14. Владимиров В. М. Журналістика, особа, суспільство: проблема розуміння: монографія/В. М. Владимиров. - К.: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2003.- 220 с.
   15. Владимиров В. М. Основы журналистики в понятиях и комментариях: учеб. Пособие/В. М. Владимиров. - Луганск: Изд-во ВУГУ, 1998. - 144 с.
   16. Ворошилов В. В. Журналистика: учебник. - СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 1999. - 304 с.
   17. Гейтс Б. Дорога в будущее/Билл Гейтс; пер. с англ. - М.: Диалог-Наука, 1997. - 315 с.
   18. Гетьманець М. Ф. Сучасний словник літератури і журналістики/Гетьманець М. Ф., Михайлин І. Л.. - Х.: Прапор, 2009. - 384 с.
   19. Гід журналіста: Збірка навчальних матеріалів, складена за французькою методикою вдосконалення працівників ЗМІ/Адаптація та упорядкування - Алла Лазарєва. - К., 1999. - 96 с.
   20. Горохов В. М. Основы журналистского майстерства В. М. Горохов. - М.: Высш. шк., 1989. - 117 с.
   21. Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах/Д. С. Гри-гораш. - Львів: Вища школа, 1974. - 295 с.
   22. Дзялошинский И. М. Творческая индивидуальность в журналистике/И. М. Дзялошинский. - М.: Изд-во МГУ, 1984. - 80 с.
   23. Доломан Є. "Випадкові свавілля", або "ЦеКа играет чело-веком"/Євмен Доломан//Літературна Україна.- 1996. -8 лютого.
   24. Збірник праць кафедри української преси: На пошану професора Володимира Здоровеги з нагоди 70-річчя від дня народження. - Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2000. - Вип. 3. - 411 с.
   25. Здоровега В.Й. Вступ до журналістики: конспект лекцій /В. Й. Здоровега. - Львів: Вища школа, 1975. - 111 с.
   26. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: підручник/Володимир Здоровега; 2-е вид., перероб. і допов. - Львів: ПАІС, 2004. - 268 с.
   27. ЗемляноваЛ. М. Современная американская коммуни-кативистика /Л. М. Землянова. - М.: Изд-во МГУ, 1995. - 271 с.
   28. Іванов В. Ф. Журналістська етика: підручник/Валерій Іванов, Володимир Сердюк. - К.: Вища школа, 2006. - 231 с.
   29. Информационные жанры газетной публицистики: Хрестоматия. - М.: Изд-во МГУ, 1986-295 с.
   30. Как мы пишем/Андрей Белый, М. Горький, Евг. Замятин и др. - М. Книга, 1989. - 208 с.
   31. Кастельс М. Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу та суспільства/Мануель Кастельс. - К.: Ваклер, 2007. - 290 с.
   32. Квіт С. М. Масові комунікації підручник/Сергій Квіт. - К.: ВД "КМА", 2008. - 206 с.
   33. Корконосенко С. Г. Основы журналистики: учебник для вузов/С. Г. Корконосенко. - М.: Аспект-пресс, 2002.276 с.
   34. Кузнецова О. Д. Журналістська етика та етикет: основи теорії, методики, дослідження трансформації незалежних видань України, регулювання моральних порушень: моногр./Олена Кузнецова - Львів: Світ, 1998. - 412 с.
   35. Кузнецова О. Д. Засоби масової комунікації: посібник /О. Д. Кузнецова; 2-е вид., перероб і доп. - Львів: ПАІС, 2005. - 200 с.
   36. Лаврик О. В. Основи журналістики: навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності "Журналістика"/О. В. Лаврик. - Х.: ХНУ імені В. Н. Кара-зіна, 2008. - 73 с.
   37. Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста: учеб. пособие по журналистике/Г. В. Лазутина. - М.: Аспект Пресс, 2000.
   38. Лизанчук В. В. Основи радіожурналістики: підручник /В. В. Лизанчук. - К.: Знання, 2006. - 628 + компакт-диск.
   39. Лубкович І. М. Соціологія і журналістика: підруч./І. М. Луб-кович. - Львів: ПАІС, 2005. - 176 с.
   40. Масова інформація: підручник/А. З. Москаленко, Л. В. Гу-берський, В. Ф. Іванов, В. А. Вергун. - К.: Либідь, 1997. -216 с.
   41. Михайлин I. Л Журналістика як всесвіт: вибрані медіадослідження/І. Л. Михайлин. - Х.: Прапор, 2008. -512 с.
   42. Михайлин I. Л. Журналістська освіта і наука: підручник /І. Л. Михайлин. - Суми: Університетська книга, 2009. - 336 с.
   43. Михайлин I. Л. Науково-дослідна робота студента з журналістики: методичні матеріали для студентів із спеціальності "Журналістика"/І. Л. Михайлин. - 2-е вид., випр. і допов. - Х.: Харківське історико-філологічне товариство, 2010. - 92 с.
   44. Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь Разума/Н. Н. Моисеев. - М.: Языки русской культуры, 2000. - 224 с.
   45. Москаленко А. З. Теорія журналістики: підручник /А. З. Москаленко. - К.: Експрес-об'ява, 1998. - 334 с.
   46. НовомбергскийН. Освобождение печати во Франции, Германии, Англии и России: лекции, читанные в Русской Высшей Школе общественных наук в Париже/Н. Новом-бергский. - СПб.: Типография Ф. Вайсберга и П. Гершуни-на, 1906. - 303 с.
   47. Овсепян Р. П. Журналист - профессия востребованная. Всюду. Журналистское образование в национальных регионах страны/Р. П. Овсепян. - М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2007. - 97 с.
   48. Основи масово-інформаційної діяльності: підручник /А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов. - К., 1999. - 634 с.
   49. Основы творческой деятельности журналиста: учебник для студ. вузов по спец. "Журналистика"/Ред.-сост. С. Г. Корконосенко. - СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. - 272 с.
   50. Периодическая печать на Западе: сб. статей. - СПб: Типография Н. П. Собко, 1904. - 348 с.
   51. Пітерс Д. Д. Слова на вітрі: історія ідеї комунікації/Джон Дарем Пітерс; пер. з англ. А. Іщенка. - К.: ВД КМ Академія, 2004. - 302 с.
   52. Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика: навч. посіб/Бо-рис Потятиник. - Львів: ПАІС, 2010. - 246 с.
   53. Потятиник Б. В. Медіа: ключі до розуміння/Борис По-тятиник. - Львів: ПАІС, 2004.- 312 с.
   54. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації/Г. Г. Почепцов; 2-е вид., доп. - К.: Вид. центр "Київський університет", 1999. - 308 с.
   55. Приступенко Т. О. Правові засади функціонування сучасних засобів масової комунікації України/Т. О. Приступенко. - К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2000. - 250 с.
   56. Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики: ученик /Е. П. Прохоров. - М.: Изд-во МГУ, 2005. - 350 с.
   57. Публіцистика і тенденції розвитку світу: Збірник наук. статей. - Львів: Львів. держ. ун-т, 1999. - 176 с.
   58. Різун В. В. Моделювання і технологія редакторських систем /В. В. Рызун. - К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 1995. - 200 с.
   59. Різун В. В. Теорія масової комунікації: підручник/В. В. Різун. - К.: Просвіта, 2008. - 260 с.
   60. Стюфляева М. И. Образные ресурсы публіцистики / М. И. Стюфляева. - М.: Мысль, 1982. - 176 с.
   61. Стюфляева М. И. Поэтика публицистики/М. И. Стюфля-ева. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1975. - 154 с.
   62. Стюфляева М. И. Человек в публицистике (Методы и приемы изображения и исслед.)/М. И. Стюфляева. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1989. - 143 с.
   63. Теорія і практика радянської журналістики: Основи майстерності, проблеми жанрів. - Львів: Вид-во ЛДУ, 1989. - 323 с.
   64. Теплюк В. М. Этика журналистского творчества. - М.: Мысль, 1980. - 172 с.
   65. Тертычный А. Жанры периодической печати: учеб. пособие/Александр Тертычный. - М.: Аспект-Пресс, 2000. - 312 с.
   66. Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра/За заг. ред. проф. В. І. Шкляра. - К., 1998. - Вип. 3. - 180 с.
   67. Ученова В. В. Беседы о журналистике. - 2-е изд., испр. и доп./В. В. Ученова - М.: Мол. гвардия., 1985. - 205 с. (Эврика).
   68. Ученова В. В. Исторические корни современной публіцистики/В. В. Ученова. - М.: Изд-во Москов. ун-та, 1972. - 74 с.
   69. Халлер М. Пошук і збір інформації: навч. посібник/Міха-ель Халлер. - К.: АУП, 2006. - 308 с.
   70. Цісак В. Трансформація преси в Україні та Польщі в контексті суспільних змін (1989-1999)/Войцех Цысак. - К.: Центр вільної преси, 2000.- 218 с.
   71. Шумилина Т. В. "Не могли бы вы рассказать...": Метод интервью в журналистике/Т. В. Шумилина. - М.: Изд-во Москов. ун-та, 1976. - 136 с.
   72. Bond F. F. An introduction to jornalism. A survey of the Fourth Estate in all its forms. 2 ed. The Macmillan compani/Fraser F. Bond. - New York, 1961. - 359 p.
   73. Hagemann W. Die Zeitung als Organismus/Walter Hagemann. - Heidelberg, 1950. - 260 s.
   74. SiebertF. Four theories of the press. University of Illinois press/Fred Siebert, Theodor Peterson, Wilbur Schramm. -Urbana, 1963. - 153 p.

 
< Попередня