Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 7. Продуктивне навчання

§ 7. Продуктивне навчання

   Суть продуктивного навчання. Істинне навчання — це, в першу чергу, продуктивне навчання. Розглянемо, у чому полягає його суть. Процес перетворення суб´єкта навчання полягає у перетворенні його досвіду, отже, у перетворенні суб´єкта з такого, який дечого не знає і не вміє, в такого, який це дещо знає і вміє. Це перетворення спрямоване на розуміння навчального матеріалу, запам´ятовування його, на вироб­лення уміння його застосовувати у різних ситуаціях. Це, так би мови­ти, друга частина навчальної діяльності. А перша полягає у тому, щоб одержати це дещо. Воно і є тим продуктом, результатом певної діяль­ності. Звичайно, цей продукт у готовому вигляді учневі може дати сам учитель. Але його може отримати і сам учень, виявивши при цьому ак­тивність у тому, щоб сформулювати певну мету діяльності, виділити ті завдання, які потрібно буде розв´язати на шляху одержання кінцевого результату. Отже, йдеться про вияв деякої активності на шляху форму­лювання цілей діяльності, і не тільки цілей проміжних, оперативних, а й далеких, перспективних.
   Розв´язання кожного із сформульованих завдань передбачає роз­робку плану діяльності, певної схеми дій. Для виконання цього по­трібно знайти відповідну теоретичну основу. Виконання, реалізація розробленої стратегії і конкретного плану мають свою логіку виконан­ня. Кожна наступна дія розробляється на основі кінцевого результату попередньої дії. Проте всі разом вони становлять певну цілісність, си­стему, яка має свої конкретні ознаки і своє змістове наповнення.
   Далі учня цікавитиме, чи відповідає одержаний результат очікува­ному, запланованому. Отже, виникає потреба у тому, щоб одержати інформацію про відповідність одержаного результату запланованому і встановленні того, якою мірою забезпечена ця відповідність. Знайшов­ши різницю між тим, що повинно бути, і тим, що одержав, учень вно­сить певні корективи у діяльність із здобування певної інформації. Та­ким чином, готовий продукт діяльності є результатом самостійної ро­боти учня з перетворення об´єкта вивчення. Отже, продуктивна Діяльність — це, в першу чергу, пізнавальна діяльність, і таким продук­том, який учень одержав, є певна інформація. Це, так би мовити, змісто­вий бік справи. Але учень перетворює і форму, а точніше, надає певної форми цій інформації, і, як правило, формою такої організації інфор­мації у цілісність він обирає систему.
   У силу того, що в процесі здійснення всієї діяльності він мислить, а мислення має таку істотну рису як системність, учень здійснює у ході продуктивної діяльності системно-змістову декомпозицію, тобто на­повнює змістом усі системні характеристики. Ми вважаємо, що про­дуктивна дільність учня складається із трьох діяльностей: пізнаваль­ної, системно-декомпозиційної і власне навчальної. Таким чином у ході всієї діяльності формується перша система - циклова (зв´язка: цілі діяльності — способи реалізації — одержання інформації про досягнен­ня даної мети і, нарешті, корекція цих способів), друга — система знань певного рівня ієрархії. Обидві ці системи сприяють глибокому розвит­ку системності мислення як психічному новоутворенню, що є найха­рактернішою рисою розумового розвитку учнів, особливо старшого шкільного віку. Щодо організації такого навчання, то потрібно спо­чатку вирішити низку важливих завдань Зокрема організовувати це навчання так, щоб усі види діяльності, а їх аж три, відбувались окремо, виразно відділяючись одна від одної, чи, можливо, забезпечити їх одночасну реалізацію, але при цьому виділяючи як домінантний якийсь один вид [7;21].
   Проектне навчання. У шкільній практиці часто використовується так зване проектне навчання. Особливо часто його реалізують учителі тру­дового навчання, практикують його й інші учителі-предметники. Про­ектне навчання є однією з модифікацій продуктивного навчання. Під ним розуміють організацію навчально-виховного процесу, яка спря­мована на самостійне розв´язання учнями навчально-пізнавальних зав­дань на основі самостійного збору за заданими ознаками і відповідної інтерпретації інформації, обов´язкового обґрунтування і наступного коректування подальшої продуктивної навчально-пізнавальної діяль­ності, її самооцінки і презентації результату. Завдяки практичній по­требі знань, умінь і навичок забезпечується більш осмислене і глибоке їх засвоєння. Комплексний підхід до розробки навчальних проектів сприяє збалансованому розвиткові основних фізіологічних і психоло­гічних функцій учня, їх творчому потенціалу. Наприклад, у трудовому навчанні мотивація і з´ясування орієнтувальної основи дій здійснюється на організаційному етапі, наступний етап — конструкційний, далі — технологічний і останній етап — заключний, презентаційний. Органі­заційний етап включає вибір учнями тем для проектування, їх осмис­лення і обґрунтування; визначення обсягу знань і умінь, необхідних для виконання проекту, складання плану роботи, роботу з інформац­ійними джерелами. На конструкційному етапі на основі вже засвоєних методів і способів технічної творчості здійснюється активний пошук оптимальної конструкції майбутнього виробу. Основою технологічного етапу є створення реального об´єкта. При цьому учні обґрунтовують свої конструкторські і технологічні рішення. Презентаційний етап пе­редбачає аналіз виконаної роботи, дається її самооцінка і як фінал — проект виставляється на захист, який дає змогу судити про рівень сформованості знань і умінь. Навіть невдало виконаний проект має пози­тивне педагогічне значення. У ході взаємодії учителя й учнів у них фор­муються продуктивні підходи до оволодіння інформацією, знімається страх перед неправильним висловом, неправильним кроком. В оцінці роботи щодо виконання творчих проектів потрібно враховувати два результати: перший — прихований педагогічний ефект від включення учня у здобування знань і їх практичне використання, мотивація, реф­лексія і самооцінка, уміння робити вибір і осмислювати як його наслідки, так і результати власної діяльності, другий — готовий резуль­тат, виріб. Він свідчить про можливості учня, про те, наскільки пра­вильно і повно він засвоїв даний матеріал.
   Підсумок. Суть цього навчання полягає в отриманні тієї інформації, яку необхідно засвоїти самостійно, пройшовши весь цикл управління пізнавальною діяльністю. При цьому учень здійснює два види діяль­ності: діяльність з перетворення предметного об´єкта пізнання та діяльність з перетворення досвіду суб´єкта навчання.

 
< Попередня   Наступна >