Підручники онлайн
Головна arrow Педагогіка arrow Дидактика (Малафіїк І.В.) arrow § 3. Принципи науковості і доступності
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 3. Принципи науковості і доступності

§ 3. Принципи науковості і доступності

   Суть і зміст принципів науковості і доступності. У ході суспільно-істо­ричного процесу взаємодії людини з оточуючим її світом відбувається накопичення людського досвіду, внаслідок чого виникає необхідність його впорядкування, систематизації. Цю функцію виконує наука і ми­стецтво з тією лише відмінністю, що засоби вираження досвіду в них різні.
   Початок дидактичних процесів закладено в суспільній необхідності передавання узагальненого суспільного досвіду з покоління в поколі­ння. В основі виникнення проблем навчання лежить суперечність між зростаючою культурною спадщиною, а також накопиченим суспіль­ством фондом знань і обмеженими можливостями їх безпосередньої, власне емпіричної передачі.
   Історія постановки дидактичних проблем пов´язана із безперерв­ними зусиллями, спрямованими на вирішення цієї суперечності. У ході суспільно-історичної практики людства відбувається "переведення" історичного процесу формування суспільного досвіду в особливості науково-узагальненого досвіду, а потім в індивідуальні процеси осві­ти, в яких індивідуум складним, самобутнім шляхом повторює історич­ний суспільний процес засвоєння. Суть у тому, яким чином це можна здійснити раціональніше і з найбільшим ефектом для процесу форму­вання особливості.
   З викладеного вище випливає необхідність дії принципу науковості. Які основні вимоги закладені у цьому принципі? Перша вимога — до змісту освіти й навчання мають входити тільки наукові знання. Тобто, все, що пропонується молодшому поколінню для засвоєння, повинно мати якість науковості. Якщо не за формою, то за суттю і змістом воно має бути таким, яким його відкрила наука, а практика перевірила і підтвердила, що знайшло своє застосування у природі, житті, техніці, в економіці і політиці. Ненаукової інформації, ненаукових знань у школі не повинно бути [15;26].
   Тут, однак, є одна дуже важлива деталь. Шлях розвитку науки не завжди простий і прямолінійний. Згадаймо хоча б історію розвитку хімії як науки. Понад сотню років у цій історії належить віддати алхімії. Ура­хування співвідношення історичного й логічного у змісті та процесі навчання є необхідною педагогічною умовою освіти й навчання та ста­новить одну з вимог принципу науковості.
   Кожна наука постійно розвивається. Історичний процес становлен­ня і розвитку об´єкта, логічно-теоретичне відтворення розвиненого і такого, що розвивається в усіх його істотних, закономірних зв´язках і відношеннях, відображається у логічному. Однак, відображення істо­ричного в логічному не зводиться до простого відтворення часової по­слідовності історичного розвитку науки. Вище вже підкреслювалось, що з чого починається історія, з того самого має починатися хід думок і його подальший рух буде відображенням історичного процесу в абст­рактній і теоретичній формах.
   Суть ще однієї вимоги науковості полягає в такому. На кожен еле­мент системи навчання вимога науковості накладає певні обмеження. Розглянемо це детальніше.
   Очевидно, обмеження або певна вимога накладається не тільки на кожен елемент дидактичної системи як складової дидактичного цик­лу, а й на вчителя й учня, які замикають цей цикл, а також на ті відно­шення, які виникають між елементами дидактичної системи і всього циклу.
   Вимога науковості стосовно вчителя зводиться до необхідності володіння ним науковими знаннями свого предмета і самого проце­су навчання, тобто психолого-педагогічними знаннями і вміннями. Вимоги, які продукуються науковістю, такі: достовірні й об´єктивні знання задатків учня, його здібностей, наявного рівня розумового розвитку і фонду фактологічних знань, тобто зони актуального роз­витку, а також зони ближнього розвитку. Сукупністю цих двох зон у їх єдності і характеризується доступність навчання [17]. Тому й принципи науковості і доступності можна інтерпретувати як один принцип науковості й доступності.
   Науковість і доступність крізь призму дидактичної системи. Відомо, що дидактичну систему становлять цілі навчання, зміст, методи, за­соби та організаційні форми навчання. Науковість у площині цілей навчання вимагає правильності повного визначення цілей навчання щодо конкретного змісту засвоєння на всіх рівнях ієрархії. Але щоб забезпечити педагогічно правильне і повне визначення цілей навчан­ня на всіх рівнях ієрархії, необхідно знати правила переходу з одного рівня на інший. Оскільки таких теоретично обгрунтованих і практич­но доведених правил поки що немає, доводиться діяти емпіричним шляхом.
   Щодо вимог до змісту навчання у площині науковості, то варто заз­начити таке: зміст навчання має абсолютно задовольняти вимоги нау­ковості, тобто бути науково правильним, підтвердженим практикою. Зважаючи на те, що кожен предмет розвиває настільки, наскільки вистачає його змісту (К. Ушинський), виникає необхідність не тільки змістового наповнення процесу навчання, а й структурної його орган­ізації. При цьому засоби вираження мають бути відповідними сучас­ному рівню розвитку науки.
   Науковість за методами навчання вимагає повного задоволення вимоги відповідності (адекватності): кожна мета навчання вимагає адекватного їй методу навчання. Отже, метод навчання має відобража­ти специфіку самого навчального предмета і бути адекватним цілям навчання.
   Засоби навчання мають повністю забезпечувати процес досягнен­ня мети навчання, бути зручною формою вираження її суті і пред´яв­лення її учням, відповідати психологічним закономірностям засвоєн­ня матеріалу, а також забезпечувати рух думки від простого до склад­ного. Форми організації навчання реагують на науковість у тому плані, що існує певна обмеженість на кількість учнів, яких учитель вчить од­ночасно, а також на тривалість роботи учня над тим чи іншим матеріа­лом. Щодо здійснення всього дидактичного циклу, то дуже важливо, щоб він був замкнутий, а процес досягнення мети навчання повторю­вався з урахуванням корекції дій до того часу, поки не буде досягнуто запланованого рівня даної мети навчання.
   До деякого часу доступним вважалося таке навчання, яке будува­лося на основі досягнутого рівня розумового розвитку учнів. Вибір змісту, форм і методів навчання був опосередкований цим рівнем. У навчальні програми включався лише той матеріал, для якого в учнів були сформовані відповідні психічні функції. Однак видатний пси­холог радянських часів Л.Виготський звернув увагу на те, що таке на­вчання закріплює наявний рівень розумового розвитку і аж ніяк не розвиває учнів. Він увів поняття "актуальний розвиток" і "зона ближ­нього розвитку". Він визначається тим змістом, який учень спромож­ний засвоїти самостійно, без допомоги вчителя. Ближня зона визна­чається тим матеріалом, який учень сам не може засвоїти, але може це зробити при незначній допомозі учителя. Таким чином, доступ­ним вважається таке навчання, яке перебуває у зоні ближнього роз­витку.
   Підсумок. Згідно з принципом науковості зміст освіти і навчання мають складати тільки наукові знання, тобто зміст повинен мати якість науковості, враховувати співвідношення логічного та історичного. На­уковим має бути і процес навчання. Доступність розглядається як відповідність зоні ближнього розвитку.

 
< Попередня   Наступна >