Підручники онлайн
Головна arrow Педагогіка arrow Дидактика (Малафіїк І.В.) arrow § 7. Формування мотивів навчання
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 7. Формування мотивів навчання

§ 7. Формування мотивів навчання

   Психологічна суть мотивів навчальної діяльності. Педагогічна наука і шкільна практика підтверджують, що найбільш успішно навчання учнів здійснюється за умови їх позитивного ставлення до навчальної діяльності. Тоді вони докладають багато зусиль для засвоєння знань, оволодіння вміннями і навичками, уважні на уроках, намагаються яко­мога краще виконати навчальні і трудові завдання. У психології під мотивом розуміють те, що спонукає людину до діяльності і надає цій діяльності осмислення. Спроможність особистості успішно виконува­ти ту чи іншу діяльність не існує поза зв´язком з тим, що спонукає її до цього. Від сили спонукань значною мірою залежить енергія і продук­тивність будь-якої роботи людини. Корінними спонуканнями є різно­манітні потреби людини, на основі яких у ході діяльності виникають інтереси, почуття та інші мотиви.
   Мотиви характеризують тенденції, спрямованість діяльності люди­ни, її ставлення до тієї чи іншої справи, життєву значущість справи для неї. Особливий інтерес становлять мотиви навчальної діяльності. Від них залежить, чим є для школяра навчальна діяльність, що він засвоює, що бере з неї.
   У навчальній діяльності, яка займає значне місце в житті школяра, успішно формуються розумові, моральні та інші якості. Якщо учні роз­в´язують пізнавальні і практичні завдання, то вони переживають емоції сумніву, радості подолання труднощів, успіху в пізнанні нового. Ці емоції закріплюються, збагачуються. З них формується стійке пізна­вально-емоційне ставлення до дійсності, до навчальної діяльності, зок­рема інтелектуальні почуття, потреби, інтереси (жадоба до знань, ба­жання вчитися, читацькі захоплення, пристрасть до досліджень тощо).
   Навчання ніколи не буває справою чистого інтелекту, воно завжди включає емоційні та вольові процеси, які, породжуючись навчанням, впливають на його освітній і виховний результати. Вирішальна роль у формуванні позитивного ставлення до навчання належить навчально­му процесові, його змісту, методам, усій організації як індивідуальної, так і колективної навчальної діяльності учнів.
   Розрізняють два види мотивів:
   - пізнавальні мотиви, пов´язані зі змістом навчальної діяльності і процесом її виконання;
   - соціальні мотиви, пов´язані з різноманітними соціальними взаємодіями школяра з іншими людьми.
   У групі пізнавальних мотивів виділяють такі, які полягають в оріє­нтації школярів на оволодіння новими знаннями. Це може бути інте­рес до нових цікавих фактів, явищ, інтерес до істотних властивостей явищ, об´єктів, інтерес до перших дедуктивних висновків, інтерес до закономірностей у навчальному матеріалі, до теоретичних принципів, ключових, фундаментальних ідей тощо.
   До цієї групи належать навчально-пізнавальні мотиви, які поля­гають в орієнтації школярів на засвоєння способів здобування знань, на інтерес до них.
   Варто ще виділити групу власне творчих мотивів. Учні старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій є членами Малої Академії Наук, працюють з викладачами вищих навчальних закладів, займаються науково-дослідною роботою, мають свої власні науково-дослідницькі теми, здобування успіху в цьому напрямі для них означає дуже багато і цим вони дуже дорожать.
   Надзвичайно важливим для школяра є мотив розуміння. Успіх розуміння залежить від спонукальних мотивів. Основними спону­ками є потреби людей, їхні інтереси, допитливість, жадоба до знань. У розумовій діяльності школярів дуже важливу роль відіграють такі її мотиви, як потреба зрозуміти, допитливість, інтерес до науки, любов до знання, до книжки, усвідомлення необхідності ґрунтовно засвоїти знання з різних предметів, почуття відповідальності за їх засвоєння тощо. Серед них виокремлюємо мотиви широкого соц­іального характеру (обов´язку перед сім´єю, школою, усвідомлення важливості освіти для себе і для суспільства, держави тощо) і моти­ви, безпосередньо зв´язані з навчальною діяльністю (інтереси до різних шкільних предметів, прагнення до знань, потреби в них, ба­жання вчитися тощо).
   Соціальні мотиви полягають у бажанні отримати знання, щоб бути корисним суспільству, у бажанні виконати свій обов´язок перед бать­ками, друзями, у розумінні необхідності вчитися, щоб здобути професію і вижити в умовах ринкової економіки тощо. Сюди ж відносяться і мо­тиви, які полягають у бажанні зайняти певне місце у стосунках з інши­ми людьми, одержати їхнє схвалення, заслужити у них авторитет.
   Особливості мотивації, що відповідають віковому розвитку школярів. З метою організації ефективної виховної роботи з розвитку мотивації вчи­телю важливо знати загальні тенденції вікового розвитку школярів; зна­ти, з якими мотивами дитина приходить до школи, яка мотивація може і повинна скластися в учня до закінчення початкової школи і т.д.
   Відзначимо своєрідність навчальної діяльності в різні шкільні пер­іоди (7 — 10, 11 років — молодший шкільний вік; 10, 11 — 15 років — середній шкільний вік; 15 — 17 років — старший шкільний вік).
   Провідною діяльністю для всіх шкільних періодів є уміння, однак специфіка кожного періоду визначається тим, засвоєння яких боків дійсності здійснюється дитиною у ході навчання. Провідною діяльні­стю молодшого шкільного віку є навчальна діяльність. Для середнього шкільного віку провідною діяльністю є взаємодія і спілкування шко­ляра. Пізнавальні мотиви змінюються таким чином: молодші школярі від інтересу щодо окремих фактів переходять до інтересу щодо законо­мірностей, принципів. У середині молодшого шкільного віку може зак­ладатися й інтерес до способів здобування знань. Виникають і мотиви самооцінки, які виражаються у формі інтересу до дидактичних джерел знань, до епізодичного читання додаткових книг. Сприятливі умови для виникнення позитивних емоцій з´являються тоді, коли учні активно вчаться, відчувають задоволення від розумового напруження, успіхів у роботі. Нагромаджуючись і узагальнюючись, ці емоції переростають у такі стійкі почуття, як любов до знань, допитливість. Тим самим збага­чуються внутрішні спонукання до навчальної діяльності або її мотивів.
   Навчання може успішно йти вперед, оскільки воно виховує ці мо­тиви. Воно є процесом, успіх якого залежить від того, наскільки про­цес себе "підкріплює" власними результатами і спонукається низкою взаємозв´язаних мотивів.
   Мотиви навчальної діяльності визначають її сенс для учня, його ставлення до навчання, а тому й енергію, старанність, з якою він вчить­ся, вникає в суть того, що вивчається ним, і, зрештою, результати на­вчання. Повноцінні мотиви навчання, органічно пов´язані з його ціля­ми і змістом, розширюють можливості засвоєння знань, оволодіння вміннями, раціональними способами [8 ].
   Від мотивів залежать близькі та більш віддалені результати розвит­ку. Отже, велике значення для успішної навчальної діяльності має: ви­ховання належних мотивів, зокрема інтересу до знань, бажання вчи­тися, до методів самостійного здобування знань, до способів саморегу­ляції навчальної роботи, раціональної організації своєї навчальної праці.
   До неї належать і мотиви самоосвіти, які полягають у спрямовано­сті школярів на самостійне вдосконалення способів здобування знань і бажанні учня добитися успіху в ході ніби постійного змагання з самим собою, у бажанні добитися вищих результатів.
   Зв´язок мотивації з віковими періодами розвитку дитини. Мотивація пов´язана з віковими особливостями дитини, але не вік як стадія дозрівання визначає мотиви, а саме характер діяльності дитини й система його взаємодії з оточенням у цьому віці.
   Молодший шкільний вік. Відомо, що до кінця дошкільного періоду в дитини складається досить сильна мотивація до навчання у школі (Л.Божович, Л.Славіна та ін.) Внутрішня позиція дитини полягає в потребі відвідувати школу, включатися в нову для дитини діяльність учіння, зайняти новий статус серед оточення. Психологи відзначають, що на межі дошкільного і шкільного дитинства дитина дуже виразно бачить різницю між її об´єктивним станом і внутрішньою позицією. Ця широка потреба утворює так звану суб´єктивну готовність до шко­ли. Існує ще й об´єктивна готовність до школи, до перших написаних букв, цифр, до перших оцінок і лише після цього до процесу, змісту учіння, а ще пізніше — до способів здобування знань.
   Як сприятливі риси мотивації виділяють позитивне ставлення ди­тини до школи, широту її інтересів, потяг до знань, пошук відповідей на запитання "чому"? Широта її інтересів виявляється в тому, що ди­тину цікавлять явища та об´єкти, які не входять у шкільну програму навіть середньої школи. Допитливість є формою вияву широкої розу­мової активності молодших школярів. Безпосередність, відкритість, до­вірливість молодших школярів, їхня віра в беззаперечний авторитет учителя і готовність виконати будь-яке його завдання є сприятливими умовами для утвердження в цьому віці широких соціальних мотивів обов´язку, відповідальності, розуміння необхідності вчитися тощо.
   До негативних рис мотивації молодшого школяра відносимо недо­статню дієвість (самі по собі довго не підтримують навчальну діяльність), ситуативні (швидко задовольняються і без підтримки вчи­теля можуть згасати і не відновлюватися, навчальний матеріал швидко набридає, викликає втому); малоосмисленість, яка виявляється втому, що учні не можуть назвати, чим же їм подобається даний предмет; ор­ієнтація більше на результат учіння, а не на способи навчальної діяль­ності, до закінчення початкової школи для багатьох не складається інте­рес до подолання труднощів.
   Динаміка мотивів учіння учнів від 1 до 3 класу виявляється в тому, що спочатку (перший клас) у школярів превалює інтерес до зовнішнь­ого боку перебування в школі (сидіння за партою, носіння форми, пор­тфеля тощо), потім виникає інтерес до перших результатів навчальної праці.
   Середній шкільний вік. Сприятливими особливостями мотивації цьо­го віку є: "потреба в дорослості" — небажання вважати себе дитиною, прагнення зайняти нову життєву позицію, особливе сприймання норм поведінки дорослого, загальна активність підлітка, його готовність включитися в різні види діяльності з дорослими й однолітками; потре­ба в самовираженні й самоутвердженні; потяг до самостійності; збільшення широти і різноманітності інтересів, зростання визначеності і стабільності інтересів, розвиток спеціальних здібностей підлітка. До негативних особливостей мотивації цього періоду відносять:
   - незрілість оцінки підлітком самого себе та іншої людини, а звідси — поява труднощів у стосунках з іншими;
   - несприймання на віру думки й оцінки вчителя, бажання швид­ше стати дорослим, незгода з думкою, що він ще дитина, байдужість до думки й оцінки учителя;
   - прагнення, потяг до самостійності, що викликає зневагу до ме­тодів роботи, перенесених з початкової школи, невміння організувати свою навчальну роботу, яке призводить до того, що інтерес до одного предмета перешкоджає появі інтересу до іншого та ін.
   Динаміка розвитку мотивації старшого шкільного віку характер­на перш за все тим, що в більшості учнів інтерес до фактів змінюється інтересом до закономірності. Цей період сензитивний для розвитку пізнавальних інтересів, істотно закріплюються навчально-пізнавальні мотиви, для яких характерний інтерес до способів здобування знань. Дуже характерним є інтерес до знань, які виходять за межі програми. Пізнавальний інтерес має ненасичений характер, тобто зростає в міру задоволення. Особливо істотні зрушення відбуваються в соціальних мо­тивах. Це пов´язано з тим, що школяр стає громадянином.
   Підсумок. Психологічна і педагогічна наука стверджують, що найбільш успішно навчання учнів здійснюється за умови їх позитив­ного ставлення до нього. Мотиви — це те, що спонукає людину до тої чи іншої дії. Вони характеризують спрямованість діяльності, ставлен­ня людини до неї. У навчанні велика роль належить як соціальним, так і пізнавальним мотивам. Мотиви пов´язані з віковими періодами роз­витку дитини, мають як позитивні, так і негативні риси. Кожен шкільний вік характеризується домінуванням тих чи інших мотивів..
   У молодшому шкільному віці як позитивні риси виділяють пози­тивне ставлення дитини до школи, широту її інтересів, потяг до знань і тощо. Негативні риси такі: недостатня дієвість, ситуативність, мало­осмисленість, орієнтація на результат, а не на процес та ін.
   У середньому і старшому шкільному віці до позитивних якостей мотивів відносять: загальну активність підлітка, готовність включи­тися у різні види діяльності тощо. До негативних відносять такі: незрілість оцінки підлітка самим собою, байдужість до думки вчите­ля тощо. Знання вікової динаміки мотивів полегшує правильну орган­ізацію процесу навчання.

 
< Попередня   Наступна >