Підручники онлайн
Головна arrow Педагогіка arrow Дидактика (Малафіїк І.В.) arrow § 5. Викладання (научування) — діяльність учителя
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 5. Викладання (научування) — діяльність учителя

§ 5. Викладання (научування) — діяльність учителя

   Види діяльності вчителя. Викладання (научування) як діяльність учителя є сукупністю багатьох специфічних діяльностей. У структурі викладання можна виділити такі діяльності: проектувальну, організа­ційну, інформаційну, корекційну, аналітичну.
   Проектувальна діяльність є розумовою побудовою навчального про­цесу, його проектуванням, моделюванням, плануванням. Звичайно, ця діяльність здійснюється на основі знання психологічних і дидактич­них закономірностей та законів, дидактичних принципів, а також на базі індивідуального вчительського педагогічного досвіду. Чим більший досвід має вчитель, тим більше різних варіантів здійснення навчально­го процесу він може проаналізувати й успішніше обрати той, що найб­ільше відповідає даному навчальному завданню.
   Організаційна діяльність як органічна, невід´ємна складова викла­дання має чи не найбільшу частку. Завдання безпосередньої організації роботи кожного учня, зокрема із засвоєння навчального матеріалу — це завдання налагодження комунікації всіх ліній взаємодії учитель — учень, учитель — клас, учитель — група, учень — учень, учень — група, учень — клас, клас - група, група — група. Без учителя цієї функції ви­конати не може ніхто.
   В умовах роботи у класі виникає необхідність ще й здійснити коопе­рування зусиль усіх учнів для розв´язання того чи іншого завдання. Ско­риставшись аналогією, зазначимо, що вчитель є диригентом своєрідного оркестру, яким є учнівський клас. Як відомо, закон активності в навчанні вимагає побудувати його так, щоб кожен учень був включений у діяльність із здобування знань і з їхнього застосування, щоб кожен учень працював відповідно до своїх можливостей і виходив за зону актуальних дій.
   Інформаційна діяльність теж багатоманітна. Учитель повинен забез­печити учнів різноманітними видами інформації і не лише навчальної, а й емоційно-оцінювальної, без чого навчання — не навчання.
   Корещійна діяльність має два аспекти. Один із них — одержання інформації про ступінь досягнення цілей навчання кожним конкрет­ним учнем. А другий - компонування додаткових дій, спрямованих на те, щоб зменшити різницю між запланованим рівнем досягнення цілей навчання і рівнем фактичним.
   Аналітична складова діяльності викладання засновується на вста­новленні зв´язку між зпроектованим і реальним навчальним процесом, між окремими його етапами і процесом навчання в його цілісності.
   Кожна з виділених діяльностей не реалізується в автономній відо­собленій формі. Навіть якщо взяти часову вісь процесу, то на ній не можна показати той чи інший вид діяльності відокремлено від інших. Викладання — це сукупність взаємопов´язаних діяльностей, отже це — своєрідна система.
   Керівна роль учителя у навчанні. Головна характеристика діяльності вчителя — його керівна роль у процесі навчання. Ця роль зумовлена необхідністю формувати в учнів науковий світогляд, наукові погляди і переконання. Це — в інтересах суспільства, держави, також і в інтере­сах кожного учня. Ця роль учителя зумовлена соціальною функцією навчання в школі. Як представник старшого покоління, він забезпечує зв´язок між старшим і молодшим поколіннями, наступність і непе­рервність прогресу в суспільстві. Педагогічні процеси — це спрямовані процеси розвитку особистості, і забезпечити планомірний організова­ний і спрямований розвиток особистості зможе людина, яка добре знає закономірності цього процесу.
   Психологічне обґрунтування керівної ролі вчителя полягає в тому що, по-перше, формування особистості здійснюється у діяльності. Процес навчання відбувається підчас спільної діяльності тих, хто вчить­ся, і тих, хто вчить. По-друге, діти мають велику потребу в ідеалі, у до­помозі, в орієнтації оцінки успішності та в поведінці.
   Науковці виділяють три аспекти керівної ролі вчителя у процесі навчання — вчитель керує процесом навчання в його загальному взає­мозв´язку, керівництво у процесі навчання — керівництво окремими його фазами та етапами, керівництво через навчання — мають на увазі формування особистості учня і керівництво цим процесом через посе­редництво навчання і викладання - діяльність учителя.
   Підсумок. Діяльність учителя (научування) - багатоаспектна. Вона має складну структуру, яка охоплює такі функції учителя: проектуваль­ну, організаційну, інформаційну, корекційну, аналітичну.

 
< Попередня   Наступна >