Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


2.3. Антикризове управління банком

2.3. Антикризове управління банком

   За сучасними уявленнями про системи, що розвиваються, кри­зи, які трапляються час від часу, розглядаються як природне і неминуче явище. Відповідно до цього невід´ємною складовою ме­неджменту є антикризове управління («криза-менеджмент»). Банк як суттєва ланка економічного механізму входить до комплексу економічних систем, які подібно до матрьошки містяться одна в одній:
   • світова економіка;
   • економіка регіону;
   • економіка держави;
   • банківська система держави;
   • окремий банк.
   Кризові явища в ході розвитку будь-якої з них можуть вима­гати застосування особливих методів антикризового управління. Як приклад наведемо основні ознаки економічної кризи, що охо­пила Україну в другій половині серпня 1998 р.
   Світовий рівень. Економічна криза, яка розпочалася у Південно-Східній Азії, поширюється на інші регіони — Латинську Америку, Східну Європу, США.
   Економічна і банківська криза в Японії: деякі великі банки виявилися на межі банкрутства, що зробило актуальним питан­ня про втручання держави з метою їхнього порятунку; крім того, спостерігається різке зниження фондових індексів — NIKKEI, DAX, DowJhones та ін.
   Загострилися економічні проблеми в країнах Латинської Аме­рики — Бразилії, Чилі, Венесуелі, Колумбії. Агенція MOODYS знизила рейтинг бразильських держзобов´язань.
   Фінансові вливання Світового банку та Міжнародного валют­ного фонду не змогли врятувати ситуацію у жодній з кризових точок.
   Як результат — розорення хедж-фондів, у тому числі найбіль­шого серед них — LONG-TERM CAPITAL. Збитки — 3,5 млрд дол. США.
   Курси акцій найбільших банків упали на 7—8 %.
   Набирають сили прояви протекціоністської політики провідних країн світу. Така сама егоїстична політика проводилась найбіль­шими країнами світу напередодні «великої депресії».
   Регіональний рівень. Фінансово-економічна криза в колишніх республіках СРСР (Росія, Україна, Грузія): падіння обсягів вироб­ництва, високий рівень взаємної заборгованості підприємств, зни­ження курсів національних валют, необхідність збільшення зов­нішніх запозичень для покриття дефіциту державного бюджету.
   Внутрішній борг Росії — 85 млрд дол. США.
   Загальноекономічний рівень. Зростання обсягу бартерних опе­рацій (за короткий період бартер Україна — Росія зростає у 2— З рази) негативно позначається на банківських прибутках.
   Спроба посилення державного регулювання цін, зокрема на нафтопродукти; у зв´язку з цим зростає небезпека скорочення по­ставок енергоносіїв.
   Обов´язковий продаж підприємствами 50 % експортної валют­ної виручки на Міжбанківській валютній біржі.
   Згортання діяльності грейдерів з продажу імпортної продукції.
   Згортання фондового ринку (як корпоративних паперів, так і ОВДП).
   Зростання налагодженого попиту на вільно конвертовану ва­люту з боку підприємств — понад 3 млрд дол. США.
   Внутрішній борг України — 7 млрд дол. США.
   Зовнішній борг складає 49 % експорту. При негативному саль­до внутрішнього торговельного обороту (ВТО) не зрозуміло, що може бути резервом для його виплати.
   Кредиторська заборгованість українських підприємств скла­дає 121 млрд дол. США, що дорівнює 130 % ВВП.
   Монетаризація економіки України — 14 % ВВП (у Європі — 70—80 %, Японія — 110 %).
   Боргові зобов´язання держави за ОВДП — 10,0 млрд дол. США.
   Борг Туркменистану — 704 млн дол. США, до того ж виплачу­вати його треба грошима. Це саме стосується і частини боргів Росії за поставлений раніше газ.
   Оформлені до кінця року зовнішні запозичення не покрива­ють очікувані виплати більш як на 200 млн дол. США.
   Банківська система України. Різке зниження валютних ре­зервів НБУ виключило можливість проведення валютних інтер­венцій для підтримки курсу національної валюти — гривні. НБУ заборонив проведення операцій «гривня — долар» на міжбанківському ринку.
   Втрачено такий надійний фінансовий інструмент, як ОВДП.
   46 банків не виконують вимог НБУ щодо мінімального розмі­ру статутного фонду і капіталу (чи обох показників).
   Статутний фонд 25 банків не досягає 1 млн екю.
   З початку вересня населення зняло понад 800 млн грн з бан­ківських рахунків.
   Зниження загальної суми коштів на кореспондентських рахун­ках українських банків до 700 млн грн і каси до 250 млн грн.
   Окремий банк.
   Зниження ліквідності.
   Відплив клієнтів.
   Зменшення обсягу вкладів.
   Припинення банківського бізнесу (міжбанківські операції, ре­альне кредитування суб´єктів господарювання, операції з вексе­лями та іншими цінними паперами).
   Зниження прибутковості.
   Чинники фінансової спроможності банку можна розбити на дві частини: зовнішні (екзогенні) і внутрішні (ендогенні). У су­часних умовах України більш суттєву значимість мають зовнішні чинники порівняно з внутрішніми. Кількісно це співвідношення можна оцінити як 2:1. У таблиці 6 показані основні чинники пла­тоспроможності підприємств.
   У розвинутій ринковій економіці основним показником, який свідчить про кризу, є падіння прибутковості (прибуток на капі­тал). Найгіршим наслідком кризи для підприємства є банкрут­ство. Банкрутство — неминуче явище сучасного ринку, який ви­користовує неспроможність як інструмент перерозподілу капіта­лу і віддзеркалює об´єктивні процеси структурної перебудови еко­номіки. Тому менеджери й аналітики банку мають знайти для себе відповіді на запитання: в який бік прямує процес перерозпо­ділу, хто зацікавлений у перерозподілі?
   В умовах стабільного розвитку основним методом управлін­ня є планування. Це виражається у складанні планів та різнома­нітних програм, ефективність яких визначається точністю моделі зовнішнього середовища. В умовах кризи немає можливості спи­ратися на єдину модель. Тут головне — не програми (навіть «антикризові»), а антикризова модель управління, своєрідна філосо­фія управління в умовах середовища, яке швидко змінюється. Від менеджерів вимагається прийняття стратегічних рішень, оскіль­ки тактичні рішення не можуть бути адекватними різким зовніш­нім змінам. В умовах кризи керівники відчувають дефіцит часу, тому необхідно заздалегідь проаналізувати можливі варіанти погіршення ситуації, формально описати їх у вигляді альтернатив­них сценаріїв розвитку ситуації і сформувати комплекси відпо­відних дій.
   Таким чином, аналіз процесу розвитку кризи проводиться в три етапи.
   1. Визначення характеристик найнебезпечніших станів банку.
   2. Визначення шляхів (чинників), які призводять до цих станів; відповідно визначаються «зони підвищеної уваги».
   3. Розробка сценаріїв розвитку ситуації в термінах наявних економічних показників і можливих стратегій банку в цих ви­падках.

Таблиця 6. Основні чинники платоспроможності підприємств

Зовнішні

Міжнародні

Загальноекономічні

•  циклічність економічного розвитку;

• фінансова політика транснаціональних банків

Стабільність міжнародної політики

• укладання міжнародних угод, утворення віль­них економічних зон;

• тарифні угоди;

• міжнародний маркетинг

Міжнародна конкуренція

• доступ іноземного капіталу на внутрішній ринок;

• ліцензійна торгівля;

• фінансова спроможність зарубіжних партнерів;

• стратегічні зони господарювання

Національні

Політичні

• стан фінансової системи;

• відносини власності;

• принципи земельної політики держави;

• ставлення держави до підприємництва;

• податкова політика;

• обмеження монополізму

Економічні та демографічні

• циклічність економічного розвитку;

• рівень прибутків та заощаджень населення;

• купівельна спроможність;

• підприємницька активність

Психографічні

• переваги споживачів;

• звички, традиції і норми споживання

Ринкові

Науково-технічні

•  новизна технологій;

• конкурентоспроможність продуктів і послуг

Форми конкуренції

• рівень витрат виробництва;

• рівень технологій;

• рівень маркетингу

Внутрішні

Конкурентна позиція банку

• мета, галузь діяльності;

• традиції, репутація, імідж;

• кваліфікація керівництва і персоналу;

• частка ринку і життєвого циклу

Принципи діяльності

• форма власності;

• організаційна структура управління;             

• організація системи управління;

• інноваційна діяльність;

• адаптаційні можливості банку;                    

• спеціалізація діяльності

Маркетингові стратегії і полі­тика

• цінова політика;

• сегментація ринку;

• комунікаційна і рекламна політика;

•  стратегічні цілі і прогноз збуту                          

Фінансовий менеджмент

• структура балансу;

• платоспроможність;

• ліквідність;

• співвідношення власних і позикових коштів;

• структура капіталу;

• дохід на акцію;

• рівень прибутку

   Управління проблемами (кризою) повинне покладатися на най­вищого керуючого. Персональні санкції найвищого керуючого ма­ють критичне значення для банку і ведення проблемного управ­ління в установі. Спостерігаються дві протилежності в поводженні найвищих менеджерів у ситуації кризи.
   Одні роблять вигляд, що нічого не сталося, і все, що відбувається, їх не стосується. Тому вони намагаються продовжувати діяльність, яка може так чи інакше розглядатися як їхня робота. Насправді криза — це робота кожного, і будь-який відповідальний менеджер мусить брати участь у загальній справі подолання кризи.
   Інші менеджери стають в оборонну позицію, приймаючи агре­сивну позу. Така позиція відвертає від організації тих, чия при­хильність необхідна їй зараз, як ніколи.
   Виділяють п´ять етапів процесу управління кризою.
   1. Визначення проблем (прискорені зміни в економіці, політиці, технологіях тощо).
   2. Сортування проблем за їхньою значимістю для банку.
   3. Вироблення варіантів стратегій.
   4. Реалізація програми.
   5. Оцінка програми в питанні досягнення мети.
   На час кризи найважливішим завданням є підвищення адап­тивних властивостей банку, що в результаті означає зміцнення його конкурентоспроможності. Можна виокремити два принципових підходи до підвищення рівня конкурентоспроможності кризово­го підприємства. Перший — ліквідація вад у структурі організації, які перешкоджають підвищенню конкурентоспроможності персоналу. Другий — пошук унікальних рис підприємства, які створять привабливий імідж для споживачів.
   На оперативному рівні управління банком виникають такі завдання:
   • зберегти ефективно діючий банк організаційно і технологічно;
   • не допустити втрати клієнтури;
   • зберегти на прийнятному рівні показники ефективності діяль­ності.
   Методи діяльності мають бути адекватними вимогам (їх змістом має бути нейтралізація найнебезпечніших тенденцій), що ведуть до погіршення стану.
   Найважливішим ресурсом антикризового управління є персонал банку. Вживані заходи не повинні призводити до демотивації працівників. Заходи керівництва мають бути спрямовані на консолідацію сил (загальні збори, довірливість, недопущення бюро­кратії, централізація збору інформації та прийняття базових рі­шень).
   Можливі організаційні заходи. Створення «групи швидкого реагування» (своєрідний «кризовий штаб») із таким регламентом роботи:
   • великі повноваження щодо збору інформації всередині банку;
   • регулярні робочі наради;
   • представницький склад (до групи включено працівників усіх департаментів);
   • підготовка інформації та проектів рішень вищому керівництву;
   • в кожному департаменті — своя «група» або виділений менеджер, відповідальний за координацію антикризових дій.
   У рамках антикризового управління може здійснюватися як централізація управлінських функцій, так і децентралізація. Важливо, щоб свобода прийняття рішень надавалася тільки в межах чітко сформульованої стратегічної лінії.
   Ефективність антикризового управління спирається на точну і своєчасну інформацію. Для прийняття рішень на стратегічному рівні необхідна централізація збирання й опрацювання інфор­мації. Інформацію про внутрішньобанківське середовище збирає кожний департамент, зокрема готується інформація:
   • який бізнес зник (причини і перспективи відродження);
   • який бізнес має базу для існування в умовах кризи, що виникла, а який — одержав можливість для розвитку.
   Щодо зовнішнього середовища інформацію збирає й аналізує інформаційна служба. Найважливіші напрямки, за якими від­слідковується зовнішнє середовище, такі:
   • оцінка того, що відбувається в економіці (зміни на ринку і перспективи);
   • оцінка перспектив фінансово-банківської сфери;
   • оцінка конкурентів (стан та застосована ними стратегія і так­тика).
   У зборі інформації має брати участь весь персонал банку зі своїми особистими зв´язками в банківській та інших сферах.
   Методи скорочення витрат, до яких найчастіше вдаються ме­неджери в умовах кризи, далеко не завжди призводять до зміцнен­ня позицій підприємства. До неефективних методів управління за таких умов відносять:
   • програму добровільного звільнення персоналу, в тому числі виходу на пенсію літніх працівників;
   • механічне скорочення;
   • згортання програм навчання і підвищення кваліфікації;
   • переведення на робочі місця замість звільнених працівників тих, що залишилися;
   • впровадження жорсткої регламентації трудових процесів і сувора звітність замість широкого залучення працівників до реа­лізації конкретних заходів щодо виводу підприємства з кризи;
   • поетапне випровадження в неоплачувану відпустку.
   Для ефективної практики антикризового управління харак­терне:
   • скорочення рівнів в організаційній структурі управління, зміцнення кадрового резерву для вищої ланки керівництва;
   • встановлення кадрової структури, яка найбільшою мірою відповідає ситуації, що склалася, і плану оздоровлення, підтрима­ному колективом;
   • надання переваги командній роботі перед індивідуальними зусиллями, формування робочих груп в різних структурних підроз­ділах банку;
   • продовження цілеспрямованого набору персоналу, сприяння його фаховому зростанню, особливо в життєво важливих і пріо­ритетних для банку сферах діяльності.
   Історія засвідчила, що цілі галузі, корпорації, фірми, банки про­грали боротьбу за існування не тому, що вони були неконкурен­тоспроможними, а тому, що занадто вузько розуміли сферу своєї діяльності. У переломні моменти вони виявилися не готовими прийняти кардинальні рішення.

 
< Попередня   Наступна >