Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


2.2.4. Організація управління регіональною мережею банку

2.2.4. Організація управління регіональною мережею банку

   Формування регіональної мережі комерційного банку здійс­нюється для досягнення цим банком певних цілей: збільшення обсягу продажу банківських послуг, нарощування своєї присут­ності на даному регіональному ринку, банківського обслуговування своїх клієнтів у даному регіоні і т.ін. Однак у будь-якому випад­ку створення та розвиток регіональної банківської мережі у всіх випадках є ланкою організаційного процесу, а тому підкоряється закономірностям розвитку організаційної структури управлін­ня комерційного банку.
   Коли банк діє з великим географічним охопленням, то в ос­нову його організації може бути покладений принцип регіональ­ної організаційної структури, що припускає побудову діяльності через мережу відділень, що пропонують послуги в різних регіо­нах.
   Розглянемо формування регіональної мережі комерційного банку на прикладі акціонерного комерційного банку «Надра», який має чималий досвід формування і розвитку регіональної ме­режі в Україні.
   Формою підрозділу, що забезпечує управління філіями АКБ «Надра», є постійний штатний структурний підрозділ — Дирекція регіональної мережі (ДРМ). Створення такого підрозділу дозво­ляє тримати роботу філій під постійним контролем, цілеспрямова­но передавати необхідну інформацію, створювати відповідні банки даних і т.ін.
   Основне призначення такого підрозділу — інтегрувати роботу всіх підрозділів Головного банку в рішенні задач ефективного функціонування і розвитку регіональних підрозділів.
   Ця роль припускає здійснення трьох функцій — аналітичної, організаційної і контрольної, які б виконувалися природно, за допомогою фахівців основних підрозділів банку. Аналітична функція полягає в:
   • постійному вивченні положення філій на ринку, якості і кількості послуг, що надаються ними, економічної ефективності їх діяльності;
  
• виявленні проблем у роботі філій і причин, що породжують труднощі;
  
• прогнозуванні змін на ринках з урахуванням українських та світових тенденцій і інформації про партнерів банку;
   • формуванні рекомендацій для окремих (або всіх) філій бан­ку, затвердженних (за необхідності) керівниками (Правління або Ради) банку.
   Організаційна функція полягає в:
   • створенні при ДРМ інформаційних баз даних, необхідних для роботи філій, а також даних про діяльність філій, необхідних кері­вництву банку для оперативного і стратегічного управління фі­ліями;
   • формуванні та коригуванні механізмів взаємного інформу­вання і прийняття рішень (які потрібно описати в «Положенні про філію банку»).
   • створенні та коригуванні типових положень та інструкцій, що містять основні функції, повноваження й обов´язки філій та їх співробітників, на основі яких (разом із правлінням) розроб­лялися б і затверджувалися документи окремо для кожної філії з урахуванням їх специфіки (територіального положення філії, особливостей кредиторів і позичальників, зрілості керівництва, підготовленості співробітників тощо);
   • розробці пропозицій та проектів наказів, розпоряджень, по­станов правління й інших рішень, спрямованих на поліпшення роботи філій й їх координації з головним офісом банку;
   • забезпеченні інтеграції й координації зусиль співробітників різних підрозділів банку для рішення найбільш термінових і складних завдань, що постають перед філіями;
   • підготовці і проведенні організаційних заходів, що сприяють: обміну думками й інформацією між фахівцями, керівниками банку і філій; розробці погоджених рішень — засідань самого комітету, а також інформаційних, інструктивних і координаційних нарад, пов´язаних з роботою філій; підготовці методичних й інформа­ційних матеріалів і т.ін.
   Контрольна функція:
   • збір інформації про діяльність філій і приведення її до фор­ми, придатної для прийняття рішень;
   • перевірка роботи філій з питань, що обговорювалися на за­сіданнях комітету і засіданнях правління банку;
   • вплив на підрозділи банку щодо виконання рекомендацій комітету і рішень правління, пов´язаних з роботою філій.
   Структура підрозділу, яка керує роботою регіональної мережі банку, будується за функціональною ознакою. Дирекція регіональ­ної мережі АКБ «Надра» має таку структуру (рис. 5).

men4

   Кожне з управлінь здійснює керування та контроль регіональ­ною мережею за своїми чітко визначеними функціями:
   • фінансово-економічне управління здійснює контроль за фі­нансовими показниками регіональних підрозділів, здійснює взає­модію регіональної мережі з фінансово-економічним департамен­том Головного банку, реалізує функцію трансферту ресурсів, як між Головним банком і регіональними підрозділами, так і всере­дині регіональної мережі;
   • управління клієнтської політики несе в собі функції реалі­зації клієнтської політики Головного банку, методології просування послуг банку, комплексного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища регіональної мережі, комунікації підрозділів регіональ­ної мережі з профільними підрозділами Головного банку;
   • управління розвитку філіальної мережі, ліцензування та контролю відповідає за підготовку, оформлення, реєстрацію і відкриття регіональних підрозділів по всій регіональній мережі.
   Розвиток регіональної мережі АКБ «Надра» на даний момент показує, що існуюча схема управління вже не відповідає сучас­ним вимогам ринку. Вимоги до швидкості прийняття рішень, гнучкості тактичних рішень на місцях і одночасно монолітності в здійсненні стратегічних рішень усього банку приводять до не­обхідності зміни існуючої структури керування регіональною ме­режею АКБ «Надра» на основі створення регіональних центрів відповідальності. На даний час у банку створюються умови для переходу до нової схеми управління регіональною мережею. Нова схема управління передбачає появу нової структурної одиниці — «міжрегіонального центру», основною функцією якої буде управ­ління діяльністю підлеглих регіональних управлінь, а також ви­значення напрямків стратегічного розвитку. Створення міжрегіо­нальних центрів уможливить реалізацію принципу «госпрозра­хункового планування», тобто забезпечення розумного «сполучен­ня центрального керівництва з ініціативою локальних ланок» еко­номічної структури.
   Система управління фінансовими інструментами RETAIL-BANK АКБ «Надра» є складовою комплексної системи управлін­ня фінансами АКБ «Надра» і являє собою структуровану систему лімітів та нормативів, погоджених за числовими параметрами.
   Інструментом реалізації даної системи є щоденний моніторинг та контроль встановлених лімітів і нормативів з метою ефектив­ного управління фінансовими потоками і ризиками, своєчасного виявлення і прогнозування небезпечних тенденцій розвитку подій, а також вживання запобіжних заходів.
   Ухвалення рішення про встановлення числових значень та змі­ну структури лімітів і нормативів RETAIL-BANK АКБ «Надра» носить колегіальний характер і здійснюється на засіданні Комі­тету з управління ризиками, активами і пасивами (КУРАП) після процедури узгодження в профільних підрозділах RETAIL-BANK та Головного банку.

 
< Попередня   Наступна >