Підручники онлайн
Головна arrow Педагогіка arrow Матеріали з навчального предмету "Педагогіка" arrow Антиінноваційні бар'єри у професійній діяльності педагога та шляхи їх подолання
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Антиінноваційні бар'єри у професійній діяльності педагога та шляхи їх подолання

Антиінноваційні бар'єри у професійній діяльності педагога та шляхи їх подолання

   Упровадження нової ідеї, проекту або технології часто наштовхується на різні перешкоди, які названо антиінноваційними бар´єрами.
   Антиінноваційні бар´єри (франц. barriere — перешкода, перепона) — зовнішні або внутрішні перешкоди, які заважають здійсненню інноваційної діяльності.
   До зовнішніх бар´єрів належать:
   - соціальні бар´єри (несумісність нового з наявним досвідом і цінностями, прийнятими в суспільстві; стереотипи мислення педагогічного співтовариства);
   - організаційні бар´єри (протидія керівних органів освіти втіленню нововведень; відсутність координаційних центрів з розроблення та впровадження педагогічних інновацій);
   - методичні бар´єри (брак методичного забезпечення нововведення, недостатня поінформованість у галузі педагогічної інноватики);
   - матеріально-технічні бар´єри (навантаження педагогів, побутові умови, рівень заробітної платні).
   До внутрішніх бар´єрів належать психологічні (особистісні) бар´єри, які приховують глибинні особистісно-професійні проблеми.
   Психологічні бар´єри — психічні стани, що виявляються в неадекватній пасивності педагога, яка заважає здійснювати інноваційну діяльність.
   Опір нововведенням є поширеним явищем. Він може поставати як пряма відмова від участі в інноваційній діяльності, імітація активності з одночасною демонстрацією того, що нововведення не дає позитивних результатів, тощо.
   Часто на шляху нового стає консервативний і непіддатливий до новацій досвід роботи. Певні проблеми щодо цього пов´язані з особливостями мислення багатьох педагогів, які орієнтуються на здоровий глузд і побутові уявлення про свою професійну діяльність. Ці уявлення зводяться до висновку, що педагог повинен добре знати свою справу, а все інше — зайве. Заважають інноваціям застарілі, консервативні інструкції, розпорядження і накази, намагання органів управління освітою все зарегламентувати, карати за будь-які відхилення. Щоб подолати всі ці бар´єри, педагог нерідко повинен не тільки виносити, осмислити, обґрунтувати інноваційну ідею, а й виявити громадянську мужність під час її реалізації.
   Психологічні бар´єри виникають за необхідності вийти за межі звичних способів розв´язання професійного завдання, надати перевагу іншій точці зору. Вони постають як внутрішні перепони (небажання, боязнь, невпевненість тощо), що заважають людині виконувати певну дію.
   Використовуючи їх для самозахисту, людина зосереджується лише на тій зовнішній інформації, яка може бути нею засвоєна і не вноситиме розладу в її душевний стан. Таке оберігання усталеного уявлення про світ заважає творчому процесу, налаштованості на пізнання осмислення, використання і творення нового.
   Особистісний бар´єр є соціально-психологічним утворенням, його параметри змінюються у просторі й часі на різних етапах нововведення, в різних організаціях, у різних категорій працівників.
   Психологічні бар´єри існують як:
   1) форма прояву соціально-психологічного клімату колективу в умовах інновацій у вигляді негативних психічних станів працівників, спричинених нововведенням;
   2) сукупність дій, суджень, понять, очікувань і емоційних переживань працівників, у яких усвідомлено чи неусвідомлено, приховано чи неприховано виражаються негативні психічні стани.
   У педагогічному середовищі найчастіше проявляються організаційно-психологічні, соціально-психологічні, когнітивно-психологічні бар´єри (табл. 5).

Таблиця 5. Типи психологічних бар´єрів активного неприйняття нововведень 

Тип Основні характеристики Причини формування
123
Організаційно-психологічніАктивне неприйняття нововведення через невідповідність цінностям особистості в суб´єктно-об´єктних відношеннях— невідповідність ціннісних орієнтацій особистості і цілей інновацій;
— неправильний розподіл прав і відповідальності;
— накладання функції однієї структури на іншу;
— невідповідність уявлень про професійно-рольову позицію реальному функціонуванню організації
Соціально-психологічніРеакція на наслідки нововведень, обумовлена особистісними й груповими особливостями в суб´єкт-суб´єктних відношеннях— відносини між людьми, особистісні й групові особливості;
— невідповідність ціннісних орієнтацій;
— спосіб життя, своєрідність розподілу часу на різні види робіт, смаки;
— відмінності у вчинках та оцінках дій
Когнітивно-психологічніРеакція на різні підходи, напрями в аналізі предмета нововведення (в умовах невизначеності)— розходження в знаннях із приводу предмета нововведень;
— різне розуміння проблеми;
— критичний підхід до ситуації;
— індивідуально-психологічні властивості людей, пов´язані із сенсорними характеристиками (моторними вміннями)

   Нове і невідоме завжди викликало у людей тривогу і страх. Нерідко інновації, які руйнували усталений спосіб життя, звички людей, зумовлювали хворобливі й неадекватні реакції. Одним із видів негативної психічної реакції на інновації є фрустрація.
   Фрустрація (лат. frustratio — обман, марні сподівання) — психічний стан, викликаний об´єктивно неподоланними (або такими, що так сприймаються суб´єктом) труднощами у розв´язанні значущих для людини завдань.
   Такий стан може бути спричинений надто швидким, надто частим або перманентним впровадженням інновації. Подібні наслідки можуть мати і впровадження масштабних (системних) та безальтернативних інновацій.
   Якщо у механізмі захисту людини не відбувається глибинних порушень моделі діяльності, настає період стабілізації особистості, що виявляється в усуванні або зведенні до мінімуму негативних емоцій — страху, тривоги, мук сумління.
   Спільною особливістю усіх видів психологічного захисту особистості (ідентифікації, заперечення, відчуження, раціоналізації, витіснення, катарсису тощо) є їх неусвідомленість, тому спостерігати можна лише зовнішні прояви роботи захисних механізмів. За таких умов спотворюється звичайна поведінка людини, про що можуть свідчити немотивована нерішучість, невпевненість у собі, недовіра.
   Сприйняття педагогічних нововведень залежить і від соціального оточення, педагогічного співтовариства. Часто психологічні бар´єри обумовлені не тільки індивідуальними особливостями педагога, а й соціально-психологічними рисами спільноти, до якої він належить. Зовні внутріособистісний бар´єр проявляється в захисних висловлюваннях, які часто відображають поширені в суспільстві стереотипи щодо конкретних інновацій. Антиінноваційні стереотипи (форми антиінноваційної поведінки) часто вибудовуються за логічною схемою: «Так, але...», яка має такі модифікації:
   1. «Це в нас уже є». Наводиться приклад, чимось подібний на пропоноване нововведення.
   2. «Це в нас не вийде». На підтвердження цієї точки зору наводять різноманітні причини, які, на думку опонентів нововведення, унеможливлюють його впровадження.
   3. «Це не вирішує наших головних проблем». Такої позиції дотримуються прибічники радикальних нововведень. Однак диференціація проблем на головні й другорядні часто є суб´єктивною, тому нерідко така критика не дає змоги реалізувати потрібні й цінні нововведення.
   4. «Це вимагає доопрацювання». Виявивши недоліки нововведення, переконують, що воно ще не готове до застосування.
   5. «Є й інші пропозиції». Нововведенню пропонується альтернатива, що має на меті переведення уваги на взаємодію, політику авторів протилежних ідей.
   Такі варіанти антиінноваційної свідомості й поведінки найчастіше проявляються на стадії сприйняття нововведення. На стадії його освоєння противники нововведення використовують автономно або у різних поєднаннях іншу систему методів. До найпоширеніших у таких ситуаціях методів належать:
   - метод конкретизуючих документів (передбачає супровід нововведення різними інструкціями, рекомендаціями, розпорядженнями, які деструктивно впливають на сприйняття цілісного змісту нововведення, ускладнюють процес його реалізації і поширення);
   - метод клаптикового впровадження (уся робота обмежується впровадженням одного елементу нововведення, що нерідко дискредитує його);
   - метод вічного експерименту (проявляється у штучному затриманні нововведення в експериментальному статусі);
   - метод документального впровадження (опоненти нововведення обмежуються відписками про його впровадження, насправді ігноруючи або впроваджуючи його абияк);
   - метод паралельного впровадження (свідченням його є співіснування елементів нового з тим, що воно покликане замінити).
   Опір новому нерідко спричинюють боязнь проявити власну некомпетентність, особистісну неспроможність, занижена або завищена самооцінка, слабка мотивація тощо.
   Ускладнюють, а іноді й унеможливлюють інноваційну педагогічну діяльність бар´єри творчості — перешкоди, які заважають особистісному вияву творчої діяльності. У сфері навчання і виховання вони проявляються як:
   - схильність до конформізму (прагнення бути подібним на інших людей, не відрізнятися від них своїми судженнями і вчинками);
   - боязнь виявитися «білою вороною», видатися нерозумним і смішним у своїх судженнях;
   - боязнь видатися надто екстравагантним у своєму неприйнятті і критиці чужих думок;
   - невміння реалізовувати нові способи і форми здійснення педагогічної діяльності;
   - недостатня розвиненість індивідуального творчого потенціалу окремих педагогів;
   - відсутність потреби впроваджувати нове;
   - боязнь помсти іншої людини, чия позиція піддається критиці;
   - особистісна тривожність, невпевненість у собі, негативне самосприйняття («Я-концепція»), що характеризується заниженою самооцінкою особистості, небажанням висловлювати свої ідеї;
   - ригідність (негнучкість) мислення.
   З метою подолання бар´єрів в інноваційній діяльності педагога використовують соціально-психологічні методи, зокрема індивідуальні та групові психотехнології.
   Дослідження у сфері соціальної психології, життєва практика свідчать, що група є ефективним інструментом соціально-психологічного впливу на особистість. Як відомо, присутність інших підсилює мотивацію кожного учасника до опанування певних норм і принципів, стратегії та стилю поведінки, збагачує особистісний репертуар рішень, допомагає обрати найадекватніші. Взаємодія у групі сприяє формуванню й розвитку комунікативних навичок, підвищенню самооцінки, подоланню тривожності, агресивності, підсиленню позитивної мотивації поведінки. Для цього у групі має утвердитися спокійна, доброзичлива атмосфера, в якій би кожен індивід убачав джерело психологічного захисту, важливий чинник регуляції своєї поведінки. Розвиток самосвідомості в таких умовах відбувається за неперервного зниження бар´єрів психологічного захисту. Одночасно знижується рівень особистої нещирості, оскільки кожний усвідомлює, що вона утруднює роботу групи.
   Благотворний вплив групи на особистість забезпечують:
   - наявність зворотного зв´язку (взаємодія у групі створює і підтримує оптимальні умови для того, щоб кожний мав змогу побачити й усвідомити дефектні прояви своєї й чужої поведінки);
   - емоційне переживання отриманих під час групової роботи нових даних про себе й інших (воно породжує сильний імпульс, що спонукає до переосмислення «Я-концепції»). Основою розуміння власних проблем є співпереживання подібних станів інших учасників групи;
   - роль ведучого, який може бути активним творцем ситуації, каталізатором процесів у групі, соратником чи опонентом учасників групової взаємодії.
   У подоланні психологічних бар´єрів в інноваційній діяльності педагога ефективними є різноманітні групові психотехнології. Автори однієї з них, зарубіжні психологи К. Левін, Д. Джибб, В. Байон, А.-К. Райс, М. Райош використовують принцип «навчання того, як навчитися» під час випробування нових форм поведінки в обстановці, яка нічим не загрожує особистості. Процедурно така робота охоплює самопрезентацію, зворотний зв´язок, експериментування. Учасники заняття отримують допомогу в розвитку таких специфічних комунікативних навичок, як опис поведінки, передавання почуттів, активне слухання, конфронтація. Ведучий заняття при цьому зберігає пасивну позицію.
   Учасникам групових занять пропонують такі вправи:
   1. «Хто я?». Мета цієї вправи полягає в знайомстві учасників групової взаємодії. Кожен з них повинен запропонувати 10 відповідей на запитання «Хто я?», беручи до уваги будь-які особистісні риси, емоції, характеристики. Потім учасники заняття читають характеристики один одному, за бажанням коментуючи їх. На все це відводиться 30 хв.
   2. «Потерпілі в корабельній аварії». Під час такого заняття, яке триває приблизно півтори години, учасники опановують навички ефективної поведінки у процесі пошуків консенсусу в групах. Після того, як кожен із них розташує всі зазначені в списку предмети за ступенем важливості для виживання, група виробляє спільне для всіх рішення, керуючись спеціальним методом досягнення консенсусу.
   За методикою зарубіжних психологів і психотерапевтів А. Хілла та М. Наумберг, учасників спонукають до вільних асоціацій з приводу їх творів (спонтанне малювання, ліплення), а також тлумачення їх змісту. Для цього їм пропонують такі практичні вправи:
   1. «Індивідуальне малювання». Це заняття має на меті пробудити творче начало в учасників групи, допомогти їм усвідомити свої емоції. Вони олівцями і фарбами символічно зображають свій стан, почуття на папері, а потім обмінюються враженнями про свої і чужі роботи, не даючи їм оцінок. Заняття триває приблизно 1 год.
   2. «Парне малювання». Робота під час цього заняття допомагає дослідити міжособистісні взаємини і характер конфліктів у групі. Кожний учасник обирає собі в партнери того, з ким хоче познайомитися ближче або з´ясувати стосунки. Папір стає простором для спільної творчості. Спілкування відбувається лише за допомогою ліній, фігур і кольорів. На це відводиться до 1 год.
   3. «Групове малювання». Як правило, після цього заняття окреслюється чітка картина рольових взаємин у групі, вплив кожного учасника на індивідуальний досвід інших. Усі сідають у коло, і кожний малює те, що хоче. За сигналом ведучого малюнки передають сусідам ліворуч і продовжують малювати ті, що отримали від сусідів справа. Малювання завершується тоді, коли кожний одержить розпочатий ним малюнок. Потім учасники обмінюються враженнями. Триває заняття не більше 1 год.
   4. «Пластиліновий світ». Кожен учасник із шматка пластиліну, заплющивши очі, ліпить те, що хоче бачити у створюваному групою світі. Аналіз цих робіт засвідчує ціннісні орієнтації особистості.
   З´ясуванню особливостей прояву бар´єрів інноваційної педагогічної діяльності служать і різноманітні методики вивчення здатності педагога до саморозвитку. Одну з таких методик, що ґрунтується на анкетуванні, запропонував Є. Рогов.

Анкета 1

Бар´єри педагогічної діяльності

   Дайте відповідь на запитання, виставивши такі бали:
   5 — якщо дане твердження повністю відповідає дійсності;
   4 — скоріше відповідає, ніж ні;
   3 — і так, і ні;
   2 — скоріше не відповідає;
   1 — не відповідає.

   1. Я прагну вивчити себе.
   2. Я залишаю час для розвитку.
   3. Перепони, які виникають, стимулюють мою активність.
   4. Я шукаю зворотний зв´язок, оскільки це допомагає мені пізнати та оцінити себе.
   5. Я рефлексую свою діяльність, виділяючи на це спеціальний час.
   6. Я аналізую свої почуття і досвід.
   7. Я багато читаю.
   8. Я дискутую з питань, які мене цікавлять.
   9. Я вірю у свої можливості.
   10. Я прагну бути відкритішим.
   11. Я усвідомлюю вплив, який здійснює на мене оточення.
   12. Я керую своїм професійним розвитком й отримую позитивні результати.
   13. Я маю задоволення від освоєння нового.
   14. Зростаюча відповідальність не лякає мене.
   15. Я позитивно поставився б до свого професійного підвищення.

   Підрахуйте загальну суму балів:
   75—55 — активний розвиток;
   54—36 — немає стійкої системи саморозвитку, орієнтація на розвиток значно залежить від умов;
   35—15 — зупинка розвитку.

Анкета 2

Самоаналіз стимулів і перешкод

   Оцініть за п´ятибальною системою фактори, які стимулюють або перешкоджають Вашому навчанню і розвитку:
   5 — так (перешкоджають або стимулюють);
   4 — скоріше так, ніж ні;
   3 — і так, і ні;
   2 — скоріше ні;
   1 — ні.

   Стимулюючі фактори

   1. Методична робота.
   2. Навчання на курсах підвищення кваліфікації.
   3. Приклад і вплив колег.
   4. Приклад і вплив керівників.
   5. Організація праці в навчальному закладі.
   6. Увага до цих проблем керівництва.
   7. Довіра.
   8. Новизна діяльності, умови праці та можливість експериментування.
   9. Заняття самоосвітою.
   10. Інтерес до роботи.
   11. Зростаюча відповідальність.
   12. Можливість одержання визнання в колективі.

   Перешкоджаючі фактори

   1. Власна інерція.
   2 .Розчарування від невдач.
   3. Відсутність підтримки й допомоги керівництва в цьому питанні.
   4. Ворожнеча людей (заздрість, ревнощі), які негативно сприймають Ваші переміни і прагнення до нового.
   5. Неадекватний зворотний зв´язок із колегами та керівниками (відсутність об´єктивної інформації про себе).
   6. Стан здоров´я.
   7. Нестача часу.
   8. Обмежені ресурси, скрутні життєві обставини.
   Після оброблення дані мікродослідження заносять у підсумкову таблицю «Навчання, розвиток і саморозвиток педагога»:

Здатність педагога до саморозвитку Прізвища, ініціали педагогів Стимулюючі фактори Перешкоджаючі фактори Система заходів
1. Активний саморозвиток    
2. Несформований саморозвиток    
3. Зупинка саморозвитку    

   В аналізі анкет прізвища педагогів заносять у відповідні графи таблиці. Стимулюючі й перешкоджаючі фактори ранжують за допомогою середнього бала і також заносять у таблицю.

 
< Попередня   Наступна >