Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Класифікація педагогічних нововведень

Класифікація педагогічних нововведень

   Класифікація нововведень необхідна для з´ясування всебічної характеристики нововведення, пізнання, осмислення спільного і відмінного з іншими нововведеннями. Вона збагачує знаннями, які допомагають якнайточніше обирати необхідне нове і розробляти оптимальну технологію його освоєння, яка максимально враховувала б специфіку нововведення.
   У загальній теорії інновацій залежно від предметного змісту розрізнюють такі види нововведень:
   - техніко-технологічні (стосуються вдосконалення організаційно-виробничих процесів у промисловості);
   - соціально-економічні (спрямовані на оновлення економічних і суспільних явищ);
   - організаційно-управлінські (охоплюють різні сфери управлінської діяльності);
   - комплексні (органічне поєднання двох або всіх видів нововведень).
   Виокремити види педагогічних нововведень досить складно, тому що сфери освіти настільки тісно взаємопов´язані, взаємозумовлені та взаємозалежні, що новації в одній із них зумовлюють новації в будь-якій іншій. Дуже важко впроваджувати новації в деякі компоненти освіти, оскільки у зв´язку з цим неминуче постає проблема сукупного ефекту. Класифікація педагогічних нововведень ще більше утруднюється з огляду на складність, комплексність і динамічність процесу навчання та виховання.
   Традиційно інновації в освіті поділяють на такі групи:
   1. Залежно від сфери застосування:
   - інновації у змісті освіти (оновлення змісту навчальних програм, підручників, посібників тощо);
   - інновації в технології навчання та виховання (оновлення методик викладання та взаємодії у виховному процесі);
   - інновації в організації педагогічного процесу (оновлення форм і засобів здійснення навчально-виховного процесу);
   - інновації в управлінні освітою (оновлення структури, організації і керівництва освітніми закладами);
   - інновації в освітній екології (архітектурне планування освітніх закладів, використання будівельних матеріалів, інтер´єр приміщень та ін.).
   2. Залежно від масштабу перетворень:
   - часткові (локальні, одиничні) нововведення, не пов´язані між собою;
   - модульні нововведення (комплекс пов´язаних між собою часткових нововведень, що належать, наприклад, до однієї групи предметів, однієї вікової групи дітей тощо);
   - системні нововведення (охоплюють весь навчально-виховний заклад). Вони передбачають перебудову всього закладу під певну ідею, концепцію або створення нового освітнього закладу на базі попереднього (наприклад, дитячий садок — школа, адаптивний дитячий садок, школа-лабораторія тощо). Для їх освоєння необхідне розроблення програми розвитку навчально-виховного закладу.
   3. Залежно від інноваційного потенціалу:
   - модифікаційні нововведення (пов´язані з удосконаленням, раціоналізацією, видозміною, модернізацією того, що має аналог або прототип). Це може бути програма, методика, окрема розробка тощо. Модернізація може бути спрямована як на технологічний, так і на особистісний аспекти засобу, що оновлюється. Можна видозмінити відому методику чи застосувати її до нового предмета, а можна, виявивши свої особистісні якості, інакше її реалізувати, збагатити і цим суттєво підвищити її ефективність (наприклад, опорні конспекти українського педагога-новатора Віктора Шаталова, ідея яких була запропонована у 1933 р. російським психологом Петром Гальперіним у працях про орієнтовані основи дій);
   - комбінаторні нововведення (передбачають нове конструктивне поєднання елементів раніше відомих методик, які в такому варіанті ще не використовувались). Вони є не будь-яким поєднанням, а саме конструктивним, тобто таким, за якого з´являються нові системні властивості і які породжують новий ефект. Таким нововведенням можна вважати розроблену російською вчителькою Оленою Потаповою методику оптимізації навчання 6—7-річних дітей письма в три етапи, яка передбачає тренування дрібної мускулатури пальців (обведення, штрихування), роботу кількох аналізаторів, написання букви за допомогою трафарету. Кожний з елементів (етапів) є модифікованою інновацією (розминка спортсмена, підготовка голосового апарату співака — розспівування, буквені трафарети у М. Монтессорі та ін.). Поєднання цих елементів забезпечує каліграфічне письмо, підвищує орфографічне чуття дитини та економить 20—30 годин навчального часу для звукового аналізу слів і розвитку мовлення. Хоча окремо вони були відомі раніше, саме їх комбінація породила нову якість, тобто дала інтеграційний ефект, що виявився у формуванні розвинених навичок письма та економії часу порівняно з традиційними методиками;
   - радикальні, або фундаментальні, глобальні, базові нововведення (вони, як правило, є відкриттями, найчастіше виникають у результаті творчої інтеграції і сприяють створенню принципово нових навчальних засобів). Таким було запровадження класно-урочної системи, освоєння основ наук у Монтессорі-школах не шляхом окремого вивчення традиційних предметів (фізики, біології, історії та ін.), а через так званий мета-предмет — «космічне виховання».
   Динаміка, результативність, інші особливості процесу нововведення залежать від інноваційного потенціалу навчально-виховного закладу.
   Інноваційний потенціал навчально-виховного закладу — здатність навчально-виховного закладу створювати, сприймати, реалізовувати нововведення і своєчасно позбавлятися від застарілого, педагогічно недоцільного.
   Ця здатність переважно є наслідком творчих прагнень педагогічного колективу, його ставлення до нововведень.
   4. Залежно від позиції щодо свого попередника:
   - заміщуючі нововведення (їх запроваджують замість конкретного застарілого засобу). До них належать театральні, художні студії, спортивні секції, школи балету і танців тощо;
   - скасовуючі нововведення (суть їх полягає у припиненні діяльності певних органів, об´єднання, у скасуванні форми роботи, програми без заміни їх іншими, якщо вони неперспективні з огляду на потреби розвитку навчального закладу або гальмують його);
   - відкриваючі нововведення (передбачають освоєння нової програми, нового виду освітніх послуг, нової технології тощо). Наприклад, комп´ютеризація освітнього процесу, перехід до нових інформаційних технологій;
   - ретровведення (освоєння в навчально-виховному закладі нового, яке існувало в педагогічній практиці раніше). Як правило, воно тривалий час не використовувалося, колись було відмінено помилково чи втратило свою актуальність у тодішніх умовах. Такими ретровведеннями можна вважати вивчення у сучасних школах історії різних релігій, запровадження курсів логіки, психології, риторики, давніх мов тощо.
   5. Залежно від місця появи:
   - нововведення в науці (оновлення педагогічної теорії);
   - нововведення в практиці (оновлення педагогічної практики).
   6. Залежно від часу появи:
   - історичні нововведення (відродження історико-педагогічної спадщини в нових умовах);
   - сучасні нововведення (інновації сьогодення).
   7. Залежно від рівня очікування, прогнозування і планування:
   - очікувані (планові) нововведення;
   - неочікувані (незаплановані) нововведення.
   8. Залежно від галузі педагогічного знання:
   - виховні нововведення (у галузі виховання);
   - дидактичні нововведення (у галузі навчання);
   - історико-педагогічні нововведення (у галузі історії педагогіки) тощо.
   Типології педагогічних нововведень вибудувані на основі різноманітних підходів. Тому одне й те саме нововведення може з´явитися в різних типологічних групах (у двох і більше) залежно від того, яка його ознака буде в конкретному випадку взята до уваги.

 
< Попередня   Наступна >