Підручники онлайн
Головна arrow Аграрне право arrow Аграрне право України (О.О.Погрібний) arrow § 6. Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу та їх компетенція
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 6. Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу та їх компетенція

§ 6. Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу та їх компетенція

   Основними правовими засадами, на яких здійснюється управління кооперативом, є самоврядування, гласність, участь його членів у вирішенні питань діяльності кооперативів.
   Органами управління кооперативу є загальні збори та правління кооперативу. Крім того, в разі потреби кооператив може наймати виконавчого директора, утворювати спостережну раду.
   Відповідно до ст. 13 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію", вищим органом управління сільськогосподарського кооперативу є загальні збори його членів, які правомочні розглядати й вирішувати будь-які питання його діяльності. Крім того, Закон визначає цілий ряд питань, які становлять виключну компетенцію загальних зборів. Будь-який інший орган управління кооперативу не має права приймати рішення у цих питаннях. Зокрема, виключними повноваженнями загальних зборів сільськогосподарського кооперативу є:
   - внесення змін і доповнень до статуту, прийняття нормативних документів кооперативу;
   - обрання прямим таємним голосуванням голови кооперативу та членів його правління, членів ревізійної комісії (ревізора), членів спостережної ради та ін.;
   - заслуховування звітів органів управління кооперативу про їх діяльність;
   - визначення видів і розмірів фондів кооперативу, порядку їх формування та використання;
   - затвердження правил внутрішнього розпорядку, річного звіту й балансу кооперативу, порядку формування й розподілу його доходів, рішень правління про прийняття нових членів;
   - вирішення питань про входження кооперативу до об'єднання кооперативів, створення підприємств різних видів; про реорганізацію або ліквідацію кооперативу.
   Загальні збори мають право приймати будь-які інші рішення, пов'язані зі статутною діяльністю кооперативу.
   Передбачена Законом також процедура скликання загальних зборів та прийняття ними рішень. Загальні збори проводяться щорічно після закінчення фінансового року. Вони можуть скликатися позачергово за рішенням правління кооперативу або з ініціативи не менш як третини членів кооперативу. Правління кооперативу зобов'язане прийняти рішення про скликання загальних зборів і повідомити членів кооперативу про час і місце їх проведення та порядок денний не пізніше, ніж за 10 днів. Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо на них присутні більше половини членів кооперативу.
   У здійсненні самоврядування кооперативу важливу роль відіграє правління — колегіальний виконавчо-розпорядчий орган, який у своїй діяльності відповідальний перед загальними зборами. Воно обирається загальними зборами членів кооперативу, до складу якого входить не менш як 10 членів на термін, що не перевищує 3 років. Якщо ж кількість членів сільськогосподарського кооперативу є меншою від зазначеної, то загальні збори обирають голову, який виконує функції правління.
   Правління кооперативу:
   - розробляє і вносить на затвердження загальних зборів напрями розвитку кооперативу;
   - скликає загальні збори членів кооперативу і контролює виконання прийнятих ними рішень;
   - вирішує найсуттєвіші питання господарської діяльності згідно зі статутом;
   - вносить на затвердження загальних зборів рішення про прийняття до кооперативу нових членів і припинення членства;
   - укладає трудові договори (контракти) у разі найму на роботу виконавчої дирекції та оцінює її діяльність;
   - делегує виконавчій дирекції кооперативу право на прийняття поточних рішень;
   - забезпечує збереження майна кооперативу;
   - організовує в разі потреби незалежні аудиторські перевірки;
   - вирішує питання навчання членів кооперативу, співробітництва з вітчизняними та іноземними організаціями.
   Члени правління кооперативу можуть обирати зі свого складу голову кооперативу, заступника голови та секретаря правління відповідно до статуту кооперативу.
   Члени правління кооперативу працюють переважно на громадських засадах. У статуті кооперативу може передбачатися виплата винагороди за роботу членів правління.
   Періодичність проведення засідань правління кооперативу визначається його статутом. Рішення приймається більшістю голосів за наявності не менш як 2/3 складу членів правління кооперативу.
   Очолює правління голова кооперативу. Він обирається загальними зборами кооперативу або його правлінням на термін, що не перевищує 3 років. Функції голови кооперативу та порядок його обрання (відкликання) визначаються статутом кооперативу. Голова правління є керівною службовою особою, яка керує діяльністю сільськогосподарського кооперативу. У своїй роботі він підпорядковується загальним зборам.
   Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" передбачає можливість найму правлінням кооперативу виконавчого директора, основною функцією якого є оперативне управління діяльністю кооперативу. Виконавчий директор не може бути членом кооперативу. За своїм юридичним статусом він є фактично найманим працівником і на нього поширюється дія законодавства України про працю.
   З виконавчим директором правління кооперативу укладає контракт, яким визначаються його трудові права та обов'язки, режим його робочого часу та часу відпочинку, умови настання матеріальної відповідальності тощо. Правління кооперативу може делегувати виконавчому директору свої окремі функції.
   Виконавчий директор наділений повноваженнями із формування виконавчої дирекції.
   Для веденні контрольно-ревізійної роботи в кооперативі обирають спостережну раду та ревізійну комісію.
   Для контролю за діяльністю виконавчого органу кооперативу обирають спостережну раду. Вона утворюється за умови, якщо кількість членів кооперативу становить не менш як 50 осіб.
   Спостережну раду обирають із членів кооперативу на загальних зборах у кількості 3-5 чоловік, якщо інше не передбачено статутом кооперативу. Порядок обрання спостережної ради та її голови і прийняття рішень спостережною радою встановлюється статутом кооперативу.
   Член спостережної ради не може бути членом правління чи ревізійної комісії.
   Для контролю за фінансово-господарською діяльністю кооперативу обирається ревізійна комісія (ревізор). У кооперативі, до складу якого входить менш як 10 членів, функції ревізійної комісії виконує ревізор. Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам кооперативу. Ревізійна комісія (ревізор) обирається загальними зборами з числа членів кооперативу відповідно до порядку голосування, встановленого статутом кооперативу. Членами ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління чи спостережної ради.

 
< Попередня   Наступна >