Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


10.1. Міністерство юстиції України

10.1. Міністерство юстиції України

   Завдання, функції, права та основні принципи організації діяльності Міністерства юстиції визначаються Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим Указом Президента України від 30.12.97 № 1396/97 (зі змінами, внесеними згідно з указами Президента від 15.09.98 № 1019/98 та від 09.02.99 № 145/99).
   Міністерство юстиції України — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
   Міністерство юстиції України є провідним органом у системі центральних органів виконавчої влади в забезпеченні реалізації державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин.
   Міністерство юстиції України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також Положенням про Міністерство юстиції України.
   У встановленому порядку в межах своїх повноважень Міністерство юстиції України вирішує питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
   На Міністерство юстиції України покладено такі основні завдання:
   - підготовка пропозицій щодо здійснення в Україні правової реформи, сприяння розвитку правової науки;
   - забезпечення захисту прав і свобод людини й громадянина у визначеній сфері;
   - підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, його систематизація, розробка проектів нормативно-правових актів та міжнародних договорів України з правових питань, здійснення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, державна реєстрація нормативно-правових актів, ведення Єдиного державного реєстру таких актів;
   - планування за пропозиціями інших центральних органів виконавчої влади законопроектної діяльності та роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (ЄС), координація нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади та контроль за здійсненням такої діяльності;
   - забезпечення реалізації державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин;
   - організація роботи нотаріату та органів реєстрації актів громадянського стану;
   - розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду;
   - здійснення міжнародно-правового співробітництва.
   Відповідно до зазначених завдань Міністерство юстиції України виконує певні функції. Розглянемо основні з них.
   1. Організація здійснення правової політики, правової експертизи проектів нормативних актів, державна реєстрація та систематизація законодавства України:
   - забезпечує реалізацію державної правової політики, готує пропозиції щодо здійснення в Україні правової реформи;
   - разом з відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, науковими установами готує проекти концепцій напрямків розвитку законодавства та їх наукове обґрунтування з урахуванням світового досвіду;
   - здійснює правову експертизу (готує висновки) щодо відповідності Конституції законів України, вимог нормопроектної техніки проектів законів, інших актів законодавства, що подаються на розгляд Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
   - готує зауваження і пропозиції щодо прийнятих Верховною Радою України законів України у процесі підготовки їх на підпис Президентові України;
   - розробляє і подає Президентові України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому;
   - відповідно до законодавства здійснює державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;
   - веде Єдиний державний реєстр нормативних актів, надає інформацію з бази даних цього реєстру;
   - здійснює систематизацію законодавства України, готує пропозиції щодо його кодифікації, веде Єдиний загальноправовий рубрикатор.
   2. Координація нормотворчої діяльності в центральних органах виконавчої влади та роботи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС:
   - здійснює методичне керівництво правовою діяльністю в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, перевіряє стан цієї роботи і дає рекомендації щодо її поліпшення та приведення нормативних актів у відповідність до законодавства, здійснює заходи з підвищення кваліфікації працівників юридичних служб;
   - забезпечує підготовку пропозицій щодо приведення законодавства України у відповідність до принципів і стандартів Ради Європи та інтеграції його в систему міжнародного права, координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з цих питань;
   - за поданням міністерств, інших центральних органів виконавчої влади розробляє щорічні плани законопроектної роботи і плани роботи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС, координує нормотворчу діяльність у центральних органах виконавчої влади, здійснює контроль за цією діяльністю.
   3. Забезпечення захисту прав і свобод людини:
   - за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України та з власної ініціативи розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються прав і свобод людини, відносин між громадянином і державною владою, конституційного устрою, повноважень і взаємовідносин органів державної влади, судоустрою та судочинства, цивільного і кримінального законодавства, або разом з іншими органами державної влади бере участь у їх підготовці;
   - сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, у передбачених законодавством випадках здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та реєстрацію прав на нерухоме майно, веде реєстр застави майна, у встановленому порядку здійснює заходи із залучення позабюджетних джерел фінансування, упроваджуючи в системі органів юстиції надання додаткових платних послуг правового та технічного характеру громадянам і юридичним особам.
   4. Організація діяльності нотаріату, реєстрації актів громадянського стану:
   - організовує діяльність установ нотаріату, перевіряє і вживає заходи щодо її поліпшення, контролює законність вчинення нотаріальних дій державними і приватними нотаріусами, видає й анулює свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю, забезпечує реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, організовує виготовлення та контролює використання спеціальних бланків нотаріальних документів, веде реєстр свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю;
   - здійснює підготовку нотаріально оформлених документів для їх консульської легалізації, подає допомогу консульським установам з питань вчинення нотаріальних дій;
   - забезпечує роботу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату;
   - здійснює заходи вдосконалення діяльності органів реєстрації актів громадянського стану, контролює їх діяльність, забезпечує виготовлення та контролює використання бланків свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану;
   - подає практичну і методичну допомогу консульським установам та дипломатичним представництвам України за кордоном з питань реєстрації актів громадянського стану.
   5. Розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду:
   - забезпечує функціонування єдиної системи правової інформатизації, є офіційним видавцем збірників законодавства та кодексів України, видає інформаційний бюлетень “Офіційний вісник України”, бере участь у виданні журналів і газет загальноправового характеру;
   - координує діяльність міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з правової освіти населення, здійснює методичне забезпечення цієї освіти, сприяє формуванню у громадян правового світогляду, вивчає і контролює стан правової інформатизації в навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях, подає їм необхідну допомогу, вносить до відповідних органів пропозиції щодо вдосконалення вивчення права в неюридичних вищих і професійно-технічних навчальних закладах, загальноосвітніх школах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, розробляє і поширює освітні та інформаційні програми у сфері захисту прав людини.
   6. Здійснення міжнародно-правового співробітництва:
   - у межах своїх повноважень готує пропозиції з питань міжнародно-правових відносин та приєднання України до міжнародних договорів і конвенцій;
   - укладає угоди про правове співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, у межах своїх повноважень організовує взаємодію з ними;
   - забезпечує виконання взятих за міжнародними договорами України зобов’язань з правових питань, опублікування у встановленому порядку міжнародних договорів, що набрали чинності;
   - представляє Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях і при укладенні міжнародних договорів України;
   - здійснює правову експертизу проектів міжнародних договорів України на відповідність Конституції України, законам України, готує висновки щодо здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності міжнародними договорами України, а також юридичні висновки, інші матеріали, необхідні для набрання чинності міжнародними кредитними (гарантійними) договорами України;
   - забезпечує підготовку відповідних документів і представництво Кабінету Міністрів України в Європейській комісії з прав людини та Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про порушення прав людини в Україні, направляє спостерігачів у місії з контролю за дотриманням прав і свобод людини й громадянина;
   - в установленому порядку бере участь у роботі міжнародних організацій, дво- та багатосторонніх комісій, а також інших міжнародних органів та інституцій, погоджує кандидатури членів та іншого персоналу від України в міжнародних судових органах і радників з правових питань посольств та консульств України за кордоном.
   Міністерство юстиції України відповідно до покладених на нього завдань і повноважень має право:
   - залучати вчених, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
   - утворювати в разі потреби за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади в межах своєї компетенції комісії та експертні групи, залучати на договірній основі фахівців для підготовки проектів актів законодавства, здійснення їх експертизи та надання консультацій;
   - у встановленому законодавством порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування одержувати безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів статистики — статистичні дані для виконання покладених на нього завдань;
   - у встановленому порядку скликати наради з питань, що належать до його компетенції;
   - притягати до дисциплінарної відповідальності керівників управлінь юстиції, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
   - у межах своєї компетенції скасовувати акти управлінь юстиції, що суперечать Конституції України, актам законодавства України та рішенням Міністерства юстиції України;
   - у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, а також в органах, що ухвалюють відомчі нормативні акти, перевіряти додержання законодавства про державну реєстрацію відомчих нормативних актів, стан організації нормотворчої діяльності, вносити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та притягнення до відповідальності винних посадових осіб;
   - скасовувати рішення про державну реєстрацію відомчих нормативних актів за нововиявленими обставинами;
   - разом з відповідними центральними органами виконавчої влади здійснювати в межах своєї компетенції контроль за цільовим використанням державних коштів, виділених на реалізацію прийнятих програм, проектів, заходів, а також міжнародних програм;
   - зупиняти на певний строк дію виданої ним ліцензії в разі порушення суб’єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов або невиконання останнім у визначений строк обов’язкових для виконання розпоряджень щодо додержання ліцензійних умов органу, спеціально уповноваженого ним або Кабінетом Міністрів України;
   - анулювати видану ним ліцензію в разі виявлення недостовірних відомостей у заяві на видання ліцензії чи в документах, що додаються до неї, передання суб’єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій особі, повторного або грубого порушення суб’єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов.
   Міністерство юстиції України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені у встановленому порядку Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції, підприємства, установи та організації, що належать до сфери його управління.
   Під час виконання покладених на нього завдань Міністерство юстиції України взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, а також з відповідними органами інших держав.
   Міністерство юстиції України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства України видає накази, організовує і контролює їх виконання.
   У передбачених законодавством випадках нормативно-правові акти Міністерства юстиції України є обов’язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також громадянами.
   Міністерство юстиції України очолює міністр, якого за поданням Прем’єр-міністра України призначає на посаду Президент України. Міністр несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на міністерство завдань і функцій. Міністр має заступників, які призначаються відповідно до законодавства. Заступники міністра за дорученням міністра виконують окремі його функції та заміщують міністра в разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень.
   Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України міністр виконує такі функції:
   - здійснює керівництво міністерством, управліннями юстиції та підприємствами, установами й організаціями, що належать до сфери його управління;
   - з власної ініціативи чи за дорученням Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України готує питання на розгляд Кабінету Міністрів України;
   - бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України і вносить пропозиції щодо порядку денного цих засідань;
   - за дорученням Прем’єр-міністра України представляє Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, організаціями в Україні та за її межами;
   - згідно з повноваженнями, наданими актами Президента України, Кабінету Міністрів України або за дорученням Міністерства закордонних справ України веде переговори і підписує міжнародні договори;
   - організовує роботу колегії міністерства і головує на її засіданнях;
   - відповідно до Конституції України є членом Вищої ради юстиції;
   - розпоряджається коштами міністерства;
   - розподіляє обов’язки між заступниками міністра, визначає ступінь відповідальності керівників підрозділів центрального апарату міністерства;
   - затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату, управління юстиції та підприємства, установи й організації, що належать до сфери управління міністерства;
   - у встановленому порядку призначає на посаду і звільняє з посади керівників управлінь юстиції та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерства;
   - призначає на посаду та звільняє з неї керівника Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України (далі — Центр), а також його заступників, затверджує структуру, штатний розпис і кошториси витрат Центру;
   - у встановленому порядку присвоює працівникам центрального апарату міністерства та підпорядкованих йому органів і установ, а також працівникам Центру ранги державних службовців;
   - у встановленому порядку представляє працівників, які особливо відзначились у роботі, до нагородження державними нагородами України і відзнаками Президента України;
   - у встановленому порядку вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законодавчих та інших актів з питань, що належать до повноважень міністерства;
   - у встановленому порядку представляє проекти законів України, розробником яких є міністерство, при розгляді їх на пленарних засіданнях Верховної Ради України;
   - здійснює інші передбачені законодавством повноваження.
   Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міністерства юстиції України, обговорення найважливіших напрямків його діяльності у міністерстві створюється колегія у складі міністра (голова колегії), заступників міністра за посадою, а також інших керівних працівників міністерства. До складу цієї колегії можуть входити також керівники управлінь юстиції. Членів колегії затверджує і звільняє від обов’язків Кабінет Міністрів України за поданням міністра. Рішення колегії запроваджуються в життя наказами міністра. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо основних напрямків розвитку правової системи України в міністерстві можуть бути створені наукова, науково-консультативна ради та інші органи дорадчого і координаційного характеру. Склад цих рад та органів і положення про них затверджує міністр. До складу центрального апарату Міністерства юстиції України входять такі служби:
   - керівництво міністерства;
   - патронатна служба міністра;
   - Департамент нормопроектувальних робіт та експертизи нормативних актів;
   - Департамент систематизації законодавства, єдиного державного реєстру нормативних актів, правової освіти та інформації;
   - Департамент правової політики;
   - Департамент державної виконавчої служби;
   - Департамент представництва інтересів держави в судах України та іноземних держав, міжнародних судових органах;
   - Департамент державної реєстрації нормативних актів і правової роботи;
   - Департамент легалізації об’єднань громадян;
   - Департамент нотаріату;
   - Департамент у справах громадянського стану громадян;
   - Департамент громадянства і реєстрації фізичних осіб;
   - Департамент кадрової роботи;
   - Департамент міжнародного співробітництва та правової допомоги;
   - Департамент міжнародного права;
   - Національне бюро Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини;
   - Департамент фінансово-господарської діяльності.

 
< Попередня   Наступна >