Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Гадяцький трактат

Гадяцький трактат

   В ім'я боже, амінь. На вічну пам'ять теперішнім і наступним!
   “Комісія між станами Корони Польської і в. кн. Литовського з одної сторони і вельмишановним] гетьманом і військом Зап. з другої - докінчена дня 6 (16) вересня 1658 р. вельм. Стан. Казим. Беньовським і Казим. Людв. Євлашевським - визначеними з сойму від найясн[ішого] короля Яна Казимира комісарами, з вельм. гетьманом їв. Виговським і всім військом Зап., в обозі під Гадячом. - Дай боже щоб щасливо і вічно-тривало!
   Вельм. гетьман Зап. з усім військом Зап. на вищезгаданім місці, прийнявши нас комісарів як годиться пристойно і вдячно і зваживши нашу повновласть комісарську, надану нам повагою сеймовою, декларував з усім військом: Як не з доброї волі, а тільки з мусу, притиснене різними опресіями військо Зап. приступило до своєї оборони - так тепер, коли й. корол. м. [його королівська милість], пробачивши своїм батьківським серцем все що сталося в тім замішанню, закликає нас до одності, - вони не погорджують ласкою й. кор. м. і покірно приймають цю поблажливість (клеменцію) доброго пана, приступають до цієї комісії, а далі до спільної наради щодо згоди, щирості і обопільної любові. Бога сил небесних беруть за свідка в тім, що все що постановляється, буде дотримуватися щиро і правдиво вічними часами.
   Згоду вічну й нерозривну поставили ми таким чином:
   1). Релігія грецька старинна, така з якою Русь приступила до Корони Пол., аби зіставалася при своїх прерогативах і вільнім уживанню свого богослужения, по всіх містах, містечках і селах, в Короні Пол. і в. кн. Лит., - так далеко як сягає язик народу Руського. На соймах, в війську, в трибуналах, не тільки в церквах, але в публичних процесіях в відвідуванню хворих а святощами, в хованню померших і взагалі у всім - так як свобідно і прилюдно виконує своє богослужения обряд римський.
   Тій же грецькій релігії дається право свобідного фундування нових церков і монастирів, так само поновлення і поправляння старих.
   Церкви і маєтності здавна надані на церкви старинної грецької віри мають зіставатися за греками православними старинними. Після того як зложено буде присягу вірності, протягом півроку всі такі церкви мають бути подані [в реєстрах] від полковників та іншої старшини війська Зап. тим комісарам, що будуть визначені з обох сторін.
   А унія, що викликала досі замішання в Рчп., касується і в Короні і в в. кн. Лит. - і хто хоче нехай вертає до римського, а хто хоче - до грецького не уніатського богослужения.
   Світські пани римської віри-дідичі й урядники й. кор. м.- не матимуть ніякої юрисдикції над духовними і світськими людьми, ані над ченцями -тільки їх законний пастир.
   А що в спільній вітчині мають обрядам належати і спільні прерогативи і оздоби, тому о. митрополит київський теперішній і його наступники з 4 владиками: луцьким, львівським, перемиським і холмським засідатимуть в сенаті в своїм порядку, з тими ж правами і правом голоса як духовні римського обряду, тільки митрополитові призначається місце після арцибіскупа львівського, а владикам після біскупів своїх повітів.
   В воєводстві Київськім, Браславськім і Чернігівськім сенаторські дігнітарства мають роздаватися тільки шляхтичам грецького обряду - до того здатним, що походять і мають маєтність у тих воєводствах.
   Теперішні держателі урядів зістаються при них. Але тим часом, з огляду на гетьманство, першим сенатором тих трьох воєводств має бути гетьман військ Руських, і вся київська юрисдикція до нього має належати, призначення підвоеводи та інших урядників. Це буде належати [до гетьмана] і застерігається на цей раз тільки доки він не прийде до посідання воєводства київського.
   Також по містах коронних і в. кн. Лит., як сягають церкви грецького обряду, аби зростала обопільна любов, міщани римської і грецької релігії мають рівно заживати спільних вільностей і свобід, і грецька релігія, не має бути нікому перешкодою до магістрату.
   “В Києві король й. м. і стани коронні позволяють засновати академію, котра має користуватися такими прерогативами і вільностями, як академія краківська, з тою тільки умовою, щоб у тій академії не було професорів, магістрів і студентів ніякої секти: аріанської, кальвинської, лютерської. А щоб студентам і учням не було ніякої оказії до бійок, всякі інші школи, які були в КиєвіP перед тим, й. кор. м. накаже перенести де інде.
   Другу таку ж академію й. к. м. і стани коронні і в. кн. Лит; дозволяють [заснувати] там де для неї буде знайдене відповідне місце. Вона заживатиме тих же прав і вільностей як і київська, але заснована має бути з тою ж умовою як київська: щоб у ній не було професорів, магістрів і студентів секти аріанськоі, кальвинської і лютерської. А де та академія буде заснована, там інші школи вже не мають засновуватися на вічні часи.
   “Гімназії, колегії, школи і друкарні, скільки їх буде потрібно, буде вільно ставити, свобідно в них науки відправляти і деякі книги друкувати про релігійні контровергії - але не ображаючи маєстату кор. і без пасквілів на короля й. м.
   “(2). А що вельм. гетьман з військом Зап., від Рчп. відірваним, з любові до короля, пана свого і власної вітчини, повертається [до них] вирікаючися заграничних протекцій, то й. кор. м. і всі стани кор. і в. кн. Лит. вічною амнестією, себто вічним забуттям покривають все, що з обох сторін допустив біг - полишаючи то маєстатові його, як офіру за гріхи спільні. Забезпечують у тім всякого стану людей від найменших до найвищих без виїмку - як у війську Зап. так і шляхтичів, урядників і приватних людей, чисто всіх, котрі яким небудь чином пробували чи пробують при гетьмані попереднім і теперішнім. Ні корол. маєстат, ні сенат, ні вся Рчп., ані хто з приватних людей не будуть підносити ніяких претензій супроти них взагалі або кожного зосібна, від найвищих до найменших. Навпаки - пробачивши собі обопільне христіанським серцем, щиро, свідчачися старшим богом, всякі неприємності і все що діялося під час війн, вони ні явно ні потай не замишлятимуть ніяких пімст, ні практик. Не дадуть себе звести ніякими звільненнями з присяги для яких небудь потайних замислів.
   Всякі кадуки випрошені кимнебудь під тими що пробувають в війську Зап. і під шляхтою що приставала до гетьмана і війська Зап. і до шведів і роздані від початку війни,- тепер всі без виїмку касуються і будуть скасовані законом, так щоб вони не шкодили ні гонорові ні власності чиї-небудь. Де б вони [постанови про конфіскацію] не знаходилися, вони вважаються за скасовані і з книг [судових] еліміновані, і їх власникам надається право заволодіння - протав котрого не можна посилатися на ніякі кадуки під карою інфамії.
   А що і зміст і саме ім'я амнестії повинно бути святе, і речі і люди всякої кондиції відновляються в попереднім стані, повертаються до тієї одності, згоди, любові, права і пана, як було перед війною, - то застерігається, що хто б важився рвати те святе об'єднання, смів публично, чи в приватнім зібранню закидати комусь зраду, - такий має підпадати карам за нарушения договору і в усяких оказіях де б ішло про охорону від обмови, з обох сторін має переводитися пильно слідство.
   Вся Річпосполита народу Польського, в. кн. Литовського і Руського, і належних до них провінцій відновляється цілком такою як була перед війною, себто - ці три народи мають зіставатися непорушно, як були перед війною в границях своїх і при свободах [своїх] згідно з законами - в радах, судах і вільній елекції панів своїх - королів польських, литовських і руських. Коли під тягарем війни з заграничними державами щось постановлено було на зменшення границь і вільностей тих народів, це має вважатися за недійсне і пусте, і вищеназвані народи повинні зіставатися при своїх свободах, як єдине тіло одної і нероздільної Рчп., не роблячи між собою різниці з приводу віри: як хто визнавав і визнав христіанську релігію - чи римську чи грецьку, всі зістають є спокою, при вільності. Хіба якісь засуди або декрети були винесені перед війною і за час війни цілком законно -при наявності сторін чи в відсутності.
   (3). Війська Зап. число має бути 60 тисяч, під владою гетьмана руського, згідно з стародавніми вольностями їх.
   Скільки наемного [“затяжного”] війська буде на Русі, все має бути під владою того ж гетьмана.
   Пробувати військо Зап. має в тих воєводствах і маєтках, де воно було перед війною. Всякі вільності надані [їм] привилеями найясніших королів польських потверджуються: вони [козаки] зістаються при стародавних вільностях і звичаях своїх, що не тільки в нічім не обмежуються але навпаки - потверджуються всякою повагою. Ніякий державець корол. маєтностей, ні староста, ні пан дідичний ні доживотний, ані їх підстарости, урядники і всякі інші слуги не будуть стягати ніяких податків з козацьких хуторів, сіл, містечок, домів, ні під яким претекстом. Вони мають бути вільні від якихнебудь тягарів, цла і мита, як люди лицарські, у всій Короні й. в. кн. Лит. Мають бути також вільні від усяких судів старостів, державців, панів і їх намісників - тільки під юрисдикцією самого гетьмана військ Руських мають зіставатись. Також всякі напитки, лови в полях і на ріках й інші козацькі пожитки мають зіставатись при козаках свобідно, згідно з їх звичаями.
   Зокрема кого гетьман війська Руського подасть й. кор. мил. як гідних клейноту шляхетського для ще більшої заохоти до служби й. кор. мил., тим усім без якихнебудь труднощів, буде уділена нобілітація, з наданням всякої шляхетської вільності. Але так треба міркувати, щоб з кожного полку могло бути иобілітовано сто.
   Ніяких військ польських, литовських або чужоземних ніхто не може вводити в воєводство Київське, Браславське, Чернігівське. Тільки наємне військо, що пробуватиме під владою гетьмана військ Руських, вибиратиме хліб з королівських і духовних маєтностей вищезгаданих воєводств, за ординансом того ж гетьмана руського. А коли б була війна при границях Русі і треба було послати туди коронне військо в поміч, в такім разі це помічне військо має бути під регіментом гетьмана військ Руських.
   (4). Для скріплення і більшої певності цього договору гетьман військ руських до кінця свого життя має бути гетьманом військ Руських і першим сенатором воєводства Київського, Браславського і Чернігівського. А по смерті його має бути вільний вибір гетьмана: стани воєводства Київського, Браславського і Чернігівського виберуть чотирьох кандидатів, і з них одному король надасть [гетьманство].
   Двір minnca для биття всяких грошей має бути заложений в Києві, або де, буде признано зручнішим - однієї якості і металу, і з королівською особою [портретом].
   Податки, які Рпта ухвалятиме на соймі, в воєв. Київськім, Браславським і Чернігівськім мають уживатися на наємне військо, що буде під владою гетьмана військ Руських.
   Спільні ради і спільні сили всіх тих народів против кожного неприятеля. Мають всі три старатися спільно всякими способами, аби Рпта мала вільну навігацію на Чорне море.
   Коли б станом Коронним і в. кн. Лит. прийшлось почати війну з царем московським, військо Зап. до такої війни не буде притягнене.
   Коли ж би цар не схотів вернути провінцій Річпосполитої і на неї наступав, тоді мають сполучитися всі сили: коронні, в. кн. Лит. і військо Руське Запорозьке, під регіментом свого гетьмана, і воювати.
   Маєтності нерухомі і рухомі, королівщини і записи сум, конфісковані від обивателів Руської землі, котрі пристали до шведського або до запорозького війська і тепер вертаються до батьківщини,- мають їм бути повернені і служби їх в війську кор. і в. кн. Лит. мають бути компенсовані і оплачені.
   (5). Гетьмани з військом Зап. - теперішні і наступні - відступивши від усяких заграничних протекторів, більше до них приставати не мають. Навпаки - мають пробувати в вірності, підданстві і послушенстві у найясн. маєстату королівства польського і наступників його і всій Річпосполитій і будуть пробувати вічно.
   Але так щоб це не нарушало братерства зав'язаного з ханом кримським, а коли може то бути без порушення цілості Річпосполитої - то і з царем московським.
   Посольств від заграничних [гетьман] не має приймати, і якби такі трапились - має їх відсилати до короля й. м.
   Також ні війська стороннього вводити не буде, ні порозуміння з заграничними державами мати не буде; хіба сповіщаючи про це короля його милість.
   (6). Всяким приватним особам з обох сторін - в тім і духовним римського обряду відкривається безпечний поворот до біскупств, пробоств, каноній, плебаній і до належних до них маєтностей в воєводствах Київськім, Браславськім, Чернігівськім, Подільськім, також у в. кн. Лит., на Білій Русі і в Сіверщині. Також всім монахам до костелів, кляшторів, маєтностей і фундацій. Теж і світським особам обох сторін до їх маєтків дідичних, староста, держав, володінь власних, доживотних, заставних і за всякими іншими контрактами до них належних, в тих же вищеназваних воєводствах і в в. кн. Лит., на Білій Русі і на Сіверщині.
   Але час повороту визначить король й. м., порозумівшись з гетьманом зап., і спосіб реіндукцїї [повороту у володіння] має заховуватися такий, що ніхто не має повертатися до свого володіння інакше як за універсалом й. корол. м. і вельм. гетьмана запорізького. В цім має бути порозуміння обох сторін.
   Для судження всяких справ як кримінальних так і поточних має бути в тих трьох воєводствах свій окремий трибунал - з таким порядком, який вони самі собі уложать. Але крім того мають бути окремі судові староства в Овручу і Житомирі.
   (7). А для кращої певності - тому що гетьман з військом Зап., і ці воєводства, що були відірвалися, відкидають всяку протекцію інших народів і добровільно - як вільні до вільних, рівні до рівні і шановні до шановних повертають, - тому, для певнішого дотримання нинішнього акту король і Річпосполита дозволяють народові Руському [мати] осібних канцлерів, маршалків і підскарбіїв з правами сенаторів, і інші уряди народу Руського.
   Вони [канцлери] мають виконати присягу за ротою урядників коронних, з додатком такого пункту, що до нічого противного нинішньому актові вони своєї печаті не приб'ють, навпаки - пильнуватимуть, щоб нічого не робилося против цього акту - в конституціях і декретах сеймових, рескріптах задворних, привілеях і універсалах.
   До уряду і канцелярій цих канцлерів будуть належати всі духовні надання митрополії, епіскопїї, ігуменства і бенефіції, що належать до надаваня королівського в воєводстві Руськім, Київськім, Волинськім, Подільськім, Браславськім і Чернігівськім, а в воєводстві Київськім, Браславськім і Чернігівськім - всі надання духовні і світські. Також суд в королівських містах і всякі декрети - задворні й судові - тільки в названих трьох воєводствах.
   А ідо против цього акту вийшло б з канцелярії коронної або в. кн. Лит., то буде неважне, і той що добув такий привілей не тільки його тратить, але підпадає ще карі в 10 тис. кіп литовських, а судити його за це в королівськім суді за спеціальним реєстром.
   Аби з суперечок за підданих обвинувачених в своєвільстві не виходило нових замішань, - касуються всякі процеси про видачу підданих, про наїзди, забране майно, шкоди починені під час внутрішньої війни, -земські, гродські, трибунальські, також і декрети трибунальські винесені в тих справах - особливо щодо воєводства Київського, Волинського, Браславського й Чернігівського.
   При складанню договору з царем московським, коли б до того прийшло, роль й. м. і стани коронні і в. кн. Лит. мають вимагати ненарушеної репутації [реабілітації] вельм. гетьмана і нинішнього договору.
   Пп. комісари і в. гетьман князівства Руського фактично ствердили нинішню комісію своєю присягою - як то свідчать їх підписи на ротах присяги. Понад то буде ця комісія конфірмована - від сенату присягою превел. кс. арцибіскупа гнезненського, біскупа виленського, всіх чотирьох гетьманів і канцлерів обох народів, а від кола рицарського - присягою маршалка посольської палати, на соймі що має бути зкликаний якнайскорше, - в присутності послів, які будуть прислані від в. гетьмана і війська Зап.
   А що до присяги короля й. м., то з своєї доброти панської він її на покірне прохання війська Зап. зводить учинити - це пп. комісари асе-курують.
   Полковники ж, сотники і вся старшина війська Зап. виконають свої присяги після сойму, на котрім будуть виконані нинішні постанови, -в присутності комісарів, які на те будуть депутовані від сойму.
   А щоб ця конституція мала вічну вагу і повагу вона в усім своїм змісті від початку до кінця буде включена в конституцію [постанови сеймові], ухвалена сеймом, рахована за вічний і незмінний закон і так дотримувана”.
   Діялося в таборі, під Гадячем, дня і року, вищезазначеного.
   До булави великої руської належатиме Чигринське староство, як то значиться в привілею наданім пок. Б. Хмельницькому від короля й. м.
   Гетьман війська Руського буде вільний від резідування при королі й. м.
   Конвокація воєводства Київського, Браславського і Чернігівського буде скликана універсалом королівським після сойму, що має бути зложений якнайскорше.
   Іван Виговський, гетьман війська
   кн. Руських рукою власною і печатка.

 
< Попередня   Наступна >