Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


9.2. Класифікація персоналу

9.2. Класифікація персоналу

   Управління персоналом — це складний і багатомірний про­цес. Відповідно аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища (ухвалення на цій підставі управлінських рішень) — процедура, успішне розв´язання якої залежить під непростої і динамічної сукупності чинників.
   Персонал, що працює в банках України, можна розділити на декілька груп.
   Перша група — це, як правило, начальники управлінь, відділів, провідні спеціалісти, кваліфіковані працівники середнього і стар­шого віку. Серед них особливою продуктивністю вирізняються працівники 35—50 років, стаж роботи яких у банківській сфері від 5 до 10 років. У більшості це жінки, що мають середню спе­ціальну бухгалтерську або вищу фінансову освіту. Завдяки цьо­му та накопиченому досвіду вони досконало володіють тонкоща­ми бухгалтерської справи, знають всі нюанси взаємовідносин у банківській сфері.
   Співробітники, що складають першу банківську групу, важко сприймають будь-які зміни в умовах роботи, нові банківські інструкції та існування будь-якої невизначеності у змісті роботи, їхня характерна риса — високий рівень відповідальності, прагнення працювати максимально точно і без помилок; вони часто беруть роботу додому або допізна працюють на своєму службовому місці.
   Представники цієї групи, яким властивий високий рівень мо­тивації, як правило, відчувають необхідність в оновленні наявно­го фахового досвіду. Отримавши освіту переважно в радянський період, вони мають труднощі в засвоєнні нових, «ринкових» знань і подоланні застарілих способів і методів роботи.
   Друга група банківських працівників — люди активного, пра­цездатного віку (35—40 років), відкриті для новацій, що прийшли у банк з різних фахових і суспільних сфер діяльності, організацій­но-управлінських структур, партійних і профспілкових органів, сфер освіти, науки і військово-промислового комплексу (переважно економісти, програмісти, математики і фізики). Практично всі вони мають вищу освіту, дехто — кандидатські й докторські наукові ступені.
   Багато спеціалістів цієї групи мали у своїй фаховій сфері пев­ний статус і популярність (публікації, визнання, ім´я). Можливості для переходу в банківську сферу одержували ті, хто був психологіч­но готовий до зміни професії, вирізнявся достатньо високим інте­лектуальним потенціалом. Потрапивши в нове соціальне сере­довище, вони стикаються з необхідністю професійного і особисто­го самоствердження на новому місці роботи, пошуку нових фахо­вих контактів. Деякі банки ставлять умову одержання другої еко­номічної освіти, якщо працівник має непрофільний (стосовно бан­ківської сфери) диплом. Неостаннє місце серед цих проблем посі­дають труднощі, пов´язані з подоланням тиску з боку банківських працівників першої групи, тобто професіоналів, які не бажають від­давати високі посади «новачкам».
   Третя група складається з молодих людей 23—30 років, що займають у банках різні посади, від керуючого до операціоніста. Як правило, вони мають економічну освіту, отриману за останні роки в Україні. Дехто закінчив спеціалізовані банківські школи, еко­номічні факультети університетів.
   Працівники цієї категорії впевнено почувають себе в нових економічних умовах, тож іноді виникає враження, що ця група банківських службовців — найблагополучніша. Проте це не зов­сім так.
   Труднощі, з якими стикаються молоді банківські працівники, насамперед пов´язані з відсутністю сформованого професійного співтовариства, їм доводиться працювати в умовах гострого дефі­циту або повної відсутності фахової спадкоємності. Не існує не­обхідних і прийнятих усіма морально-етичних цінностей, що регламентують взаємодії в банківській сфері, не розроблено ефек­тивних правових механізмів банківської справи, потребує суттє­вої доробки комплекс банківських інструкцій.
   Внаслідок цього молоді банківські працівники не в змозі інтен­сивно включатися в професію, у них не формується адекватна самооцінка власних можливостей, не відбувається планування кар´єри.
   Основою класифікації банківських працівників можуть бути види поділу праці, зазначені в таблиці 22.
   У банківській сфері поширений підхід, згідно з яким праців­ники поділяються (залежно від функціональної ролі) на керівни­ків, спеціалістів, професіоналів і технічних виконавців.

Таблиця 22. Види поділу праці

Види поділу управлінської праці

Зміст поняття

Функціональний

Виокремлення  функцій,   об´єктивно  необхідних  для ефективного   управління   технологічним   процесом, виконання   яких   закріплюється   за  окремими   пра­цівниками або підрозділами апарату управління

Ієрархічний

Поділ комплексу робіт за рівнями ієрархії управ­ління, закріплення функцій за окремими управлін­ськими працівниками і формування на цій основі повноважень решти

Технологічний

Диференціація процесу управління на операції з нако­пичення, збереження, опрацювання і передачі інфор­мації, які виконують певні категорії працівників

Фаховий

Диференціація   управлінських   працівників   за   їх фаховою підготовкою

Кваліфікаційний

Поділ робіт за функціями управління і закріплення їх  за управлінськими  працівниками відповідно до кваліфікації, стажу роботи і здібностей

Посадовий

Поділ працівників системи управління відповідно до їх   компетенції   (компетенція   —   сукупність  прав, обов´язків і відповідальності управлінського праців­ника в реалізації визначеної функції управління)

 
< Попередня   Наступна >