Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


8.1. Особливості маркетингової діяльності у банківській сфері

8.1. Особливості маркетингової діяльності у банківській сфері

   Особливе значення для менеджера комерційного банку при формуванні поточної і перспективної банківської політики має банківський маркетинг. Власне, він є основою інформаційної підси­стеми сучасного банківського менеджменту. Головна ідея маркетингу полягає у виявленні потреб і запитів споживачів та у зв´яз­ку з цим — у визначенні сегментів ринку, на якому може бути знайдена ніша для реалізації нових банківських послуг і продуктів в умовах конкуренції з іншими банками. Банківський маркетинг передбачає облік і вивчення процесів, що відбуваються на ринку капіталу як у цілому, так і в окремих його секторах: банківській сфері, кредитній системі, ринку цінних паперів.
   Мета банківського маркетингу — створення необхідних умов для пристосування до вимог ринку, підвищення конкурентоспро­можності й прибутковості. Основними функціями банківського маркетингу є:
   • вивчення попиту на ринку капіталу і його окремих сегмен­тах, що являють особливий інтерес для банків;
   • аналіз і вивчення відсоткової політики, конкурентного сере­довища;
   • розширення активів і пасивів банку;
   • розробка системи планування банківської діяльності;
   • розробка нових банківських продуктів;
   • планування реклами, програм просування банківських про­дуктів;
   • організація обслуговування клієнтів.
   Під банківським маркетингом розуміють також конкретну банківську діяльність як щодо лінії акумуляції грошових зао­щаджень, так і щодо лінії надання кредитів. Універсальні ко­мерційні банки ґрунтуються у своїй діяльності в основному на залучених коштах (депозитах і вкладах). Тому в розробці банків­ського маркетингу важливим аспектом є залучення якомога біль­шої кількості коштів фізичних і юридичних осіб. Тенденції до накопичення залежать від багатьох чинників (зокрема від зако­нодавства, освітньо-культурного рівня населення, частоти корис­тування банківськими послугами, загального стану економіки), які повинні враховуватись у маркетинговій політиці банку.
   Ще одне важливе завдання маркетингу — оцінка ринку з метою надання кредиту і здійснення вкладів у різноманітні цінні папе­ри. Видаючи кредит із власних і залучених коштів, банк зацікав­лений у максимальному зниженні ризику його неповернення. Найважливішим засобом зниження ризику є постійний контроль за діяльністю клієнта, тісна взаємодія з його бізнесом аж до осо­бистої унії, тобто входження представників вищого менеджмен­ту банку в правління компаній-клієнтів. Таким чином, на пер­ший план виходять завдання встановлення відносин із клієнтом. У широкому розумінні, товаром стає не тільки окрема послуга, а й відносини. Заздалегідь передбачається, що клієнт, відкриваючи рахунок у банку, вступає з ним у довгострокові відносини, пов´я­зані з багатократним одержанням різноманітних послуг. У цьо­му суттєва відмінна риса банківського маркетингу від традицій­ного «товарного» маркетингу.
   Маркетинг як ринкова теорія управління з´явився на початку нашого сторіччя. Тоді ж його «взяли на озброєння» провідні тор­говельні та промислові компанії. У банківську сферу ідеї марке­тингу проникали дуже повільно. Це пояснюється кількома об´єк­тивними чинниками. Насамперед, відповідальність в оперуванні чужими грошовими ресурсами перешкоджає впровадженню но­вовведень і «експериментаторству», до того ж дуже сильними є вікові традиції банківської справи; по-друге, у цій сфері через особливе становище банків як регуляторів грошового обігу і діло­вої активності в цілому повільно проявляються зміни спожив­чих переваг. Крім того, велику роль зіграла висока зарегульованість банківської діяльності у провідних країнах Заходу. Тільки з 70-х років банки США, а потім і Західної Європи почали вво­дити у свою організаційну структуру відділи маркетингу і використовувати маркетингові ідеї в плануванні своєї діяльності. На той час загострилася конкуренція у банківській сфері: амери­канські банки стали активно витискати європейські на їхніх тра­диційних ринках; у свою чергу європейські банки почали прони­кати на внутрішній ринок США; законодавчі обмеження змуси­ли банки розширити комплекс пропонованих послуг, причому в тих сферах, де вони відчували конкуренцію небанківських уста­нов. Важливу роль зіграли й технологічні нововведення — елек­тронні обчислювальні машини і пластикові картки.
   З погляду ринкової орієнтації банків відбулася еволюція від операційної орієнтації (орієнтації на продукт) до орієнтації на потреби. Коло складників маркетингу розширювалося поступо­во. У 70-х роках акцент робився на пропонованих продуктах, способах доставки послуг, технологічних нововведеннях, органі­зації філіальної мережі, рекламі, цінах. У 80-х — банки стали активно впливати на державну економічну політику, домагаючись більшої свободи дій, почали встановлювати партнерські відноси­ни із страховими компаніями для розширення спектра послуг, вводити систему персонального обслуговування клієнтів, робля­чи ставку на його якість. Розходження в орієнтаціях банківсько­го бізнесу можна простежити за таблицею 15.

Таблиця 15. Особливості маркетингової та операційної орієнтації банківської діяльності

Маркетингова орієнтація

Операційна орієнтація

1

2

При    плануванні   впроваджуються інноваційні ідеї, які призводять до застарілості деяких продуктів

Планування ведеться на основі бю­джетів, спланованих за принципом витрат

Плануються програми залучення й утримання клієнтів, випереджаючи конкурентів

Можливості бізнесу приводяться у відповідність  до  чітко  визначених поточних потреб

Операційні можливості приводяться у відповідність до вимог ринку

Особлива увага приділяється змен­шенню затрат і кредитних збитків

Створення нових ринків для банків­ських продуктів і послуг

Скептичне ставлення до маркетин­гових   цілей   та   прогнозів   обсягів послуг

Основні інвестиції робляться в техно­логію для того, щоб завоювати лідер­ство на ринку

Орієнтація   на  паритет  пропонова­них продуктів і послуг щодо конку­рентів

Інвестиції в довгострокові програми розвитку побудовані за принципом балансу ризику і можливостей

Ставка на зменшення ризиків ак­тивних  операцій,   навіть  якщо  це означає   відстрочку   програм   роз­витку

Випередження уявлень клієнтів про їхні потреби і бажання

Встановлення   лімітів   операційних можливостей або розроблення ново­го дизайну продуктів

Управління на основі бюджетів, по­будованих за інвестиційним прин­ципом, а не за принципом контро­лю затрат

Максимізація короткострокового прибутку

Розподіл ресурсів відповідно до стра-тегічнх маркетингових планів

Акцент на кількісний опис поточ­ної діяльності

Прийняття конкретно націлених мар­кетингових рішень

Максимально корисне  використан­ня наявного операційного потенціа­лу

   Слабо виражена маркетингова орієнтація призводить до втра­ти конкурентоспроможності, а незначна операційна орієнтація небезпечна втратою контролю якості і зниженням прибутковості. У реальній ситуації треба прагнути до балансу цих орієнтацій, максимізуючи ту чи іншу залежно від ситуації, що складається у середньо- і довгостроковому плані.
   Українським банкам ще належить пройти зміну «філософії» своєї діяльності. Проблема поглиблюється тим, що в плановій економіці не вимагалося навіть елементів маркетингового підхо­ду, і тому банківські спеціалісти не мають досвіду роботи в рин­кових умовах. Засвоєні ними традиції роботи відповідають опе­раційній (функціональній) орієнтації. Цей вплив простежується на всіх рівнях банківського менеджменту.
   Концепції сучасного банківського маркетингу поки що по­вільно проникають у банківську сферу України. Як відомо, комер­ційні банки стали тут створюватися на початку 90-х років, після набуття державного суверенітету. Середній вік українського банку 4—5 років. Становлення банківського маркетингу тільки почи­нається. Необхідним підґрунтям для його розвитку є ринкова інфраструктура, що зароджується, створення поряд із комерцій­ними банками інших кредитно-фінансових інститутів, акціонування і приватизація підприємств, процес лібералізації цін, розши­рення самостійності підприємств, зміцнення довіри до банків з боку споживачів банківських послуг. В основі маркетингової ді­яльності українських банків лежить використання зарубіжного досвіду. Як показала практика, поки що українська модель марке­тингу досить примітивна, оскільки вона не пов´язана із серйозним і глибоким вивченням ринку. Більшість банків (і навіть ті, що йдуть шляхом універсалізації діяльності) у кращому випадку проводять найпростішу відсоткову політику, орієнтуючись на ставки кількох найбільших банків. Приналежність своєї пропо­зиції вони підвищують шляхом безпосереднього підняття відсот­ків (тобто ведуть політику «лідера піни»). На сьогодні прогресив­нішою вважається політика «лідера якості», іншими словами, перспективніше робити ставку на розмаїтість пропонованих по­слуг, каналів збуту, комплексне обслуговування.
   Деякі українські банки на високому рівні проводять рекламну діяльність. Рідше трапляється якісна постановка інформаційної роботи. Ще рідше — прогресивні методи роботи з клієнтурою. Пря­ме копіювання методів західних банків практично не можливе. Українським банкірам необхідно творчо, переробляючи накопи­чений західними банками досвід і враховуючи специфіку ринку в період становлення, впроваджувати маркетинг як свого роду «філо­софію» усієї комерційної діяльності. Оперуючи в динамічному, мін­ливому середовищі, банкіри мусять знаходити адекватні відповіді на зміни, що виникають. Для успіху в сучасному бізнесі важливо, щоб зміни в умовах діяльності банку сприймалися як можливості для розвитку, а не як загроза порушення сформованого порядку.
   На сьогодні маркетинг і новітні технології стали основними ресурсами інтенсифікації діяльності банків. Перехід промислово розвинутих країн Заходу до постіндустріальної епохи ознаме­нувався небувалим розвитком комп´ютерної техніки і засобів телекомунікації. Використання інтерактивних засобів телекому­нікації для маркетингових цілей від інформування клієнта про наявність тих чи інших продуктів до здійснення продажу одер­жало назву інтерактивного маркетингу. Багато банків розширю­ють спектр каналів розподілу послуг за рахунок телекомуніка­ційних можливостей, у першу чергу — глобальної мережі Інтернет. Спектр комерційного застосування цієї мережі зростає. По­дібно до того, як телефон і факс, замінивши поштові відправлен­ня, інтенсифікували комунікації в бізнесі, Інтернет у наш час революціонізує комерційні контакти. Сторінка в Інтернеті будь-якої досить відомої західної компанії одержує в середньому по­над десять тисяч інформаційних запитів на місяць. Організація такого комунікаційного потоку звичайними засобами була б знач­но дорожчою і в багатьох випадках менш ефективною.
   Комп´ютер, підключений до Інтернету, став звичним комуніка­ційним засобом для мільйонів людей в усьому світі. Все більше споживачів схильні використовувати його для комерційних транс­акцій. Основний бар´єр на шляху розвитку інтерактивного мар­кетингу — недостатній рівень безпеки даних і таємності.
   Специфіка інтерактивного маркетингу полягає в тому, що ак­тивним елементом комунікації є споживач. Саме він веде пошук за назвою фірми або за найменуванням продукції. Тому однією з основних проблем маркетингу стає формування престижного іміджу, тобто можливість переконати споживача надати перева­гу запропонованому продукту.
   В 1995 р. у США розпочав роботу перший віртуальний банк, реалізований засобами Інтернету — Security First Network Bank. Клієнти цього банку розміщені в 45 штатах. Скоротивши затра­ти на персонал банку і капітальне будівництво, банк зміг запро­понувати вищий відсоток з депозитного сертифіката, ніж інші бан­ки США. Заходячи на web-сторінку банку, клієнт бачить на ек­рані свого комп´ютера звичну картинку внутрішнього інтер´єру відділення банку. Після введення свого індивідуального пароля він може замовити необхідну послугу, вказуючи «мишкою» на те чи інше робоче місце. Потім у діалозі визначаються конкретні параметри операції. Вигоди такого способу обслуговування оче­видні: віртуальний банк працює цілодобово, клієнт не стоїть у черзі, йому не потрібно витрачати часу на проїзд до банківської уста­нови, вся необхідна інформація видається без будь-яких обмежень, на першу вимогу тощо. Першим кроком на шляху до надання послуг віртуального банку є впровадження банками власних web-сторінок, що на сьогодні вже стало необхідною складовою діяль­ності «паблік рілейшнз» розвинутого банку.
   Нововведенням у системі маркетингу є «прямий маркетинг» — програма, що практикується у великих західних банках. Під прямим маркетингом розуміється таке проведення контактів із клієнтом, за якого рішення про одержання банківської послуги приймається одразу ж. Клієнту пропонується вчинити негайну дію: послати поштою купон, набрати номер телефону, дати розпо­рядження щодо рахунка тощо. Прямий маркетинг використовує пошту, пресу, кабельне телебачення, радіотелефон, телекомунікацій­ні мережі. Його ще часто називають медіа-маркетинг, маркетинг, що використовує засоби масової інформації та комунікації. Голов­на мета цих програм — повідомити перспективному клієнтові пов­ну інформацію про продукт і спонукати його до негайної дії.
   Ситуація, що складається на банківському ринку, характери­зується загостренням цінової і загальної конкуренції, зростан­ням ролі чинника підтримання стосунків з клієнтами, подаль­шою диверсифікацією запропонованих продуктів, зростанням впливу каналів розподілу банківських послуг і продуктів. Вна­слідок цього банки стурбовані пошуком конкурентних переваг.
   Для вирішення проблем, що виникають, вони посилюють марке­тингову діяльність за такими напрямами: вдосконалення бан­ківських продуктів і послуг, розробка нових продуктів, розширення програм розвитку стосунків з клієнтами, моніторинг діяльності конкурентів, створення маркетингової культури в організації. Значення маркетингу зростає. Водночас він видозмінюється. У багатьох компаніях централізовані відділи маркетингу розфор­мовуються. Замість них створюються нові підрозділи, що вико­нують спеціалізовані маркетингові функції, такі як управління сегментом споживачів або продуктом. Маркетинг більше не є турботою окремих співробітників компанії, він став справою кож­ного працівника, серцевиною стратегії підприємства. Від нового покоління маркетерів (так називають практиків маркетингу) ви­магається розвиток таких якостей, як стратегічне мислення, здат­ність до комунікації, уміння зрозуміти потреби клієнтів. Спеціальні знання поступаються за важливістю загальним навичкам, творчо­му підходові, а також умінню швидко освоювати нові види діяль­ності. Ключовим поняттям у сучасному бізнесі стає зміна. У нашому складному світі лише новаторський підхід зможе забез­печити конкурентну перевагу і виживання.

 
< Попередня   Наступна >