Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


6.6.2. Управлінський облік

6.6.2. Управлінський облік

   Втім, навіть така розгалужена система офіційної фінансової звітності не в змозі забезпечити керівництво банку всією необ­хідною інформацією для прийняття ефективних управлінських рішень стосовно вироблення стратегічних і оперативних планів діяльності, управління ризиками, підвищення рентабельності та покращання ситуації взагалі. Звичайно, для невеликих підпри­ємств і організацій тих даних, які надає система фінансового об­ліку, може бути цілком достатньо. Це пов´язано з тим фактом, що у більшості випадків керівники таких підприємств самостійно контролюють усі бізнес-процеси та мають змогу аналізувати фінан­сові звіти, одночасно порівнюючи їх із власним досвідом та гли­боким знанням усіх подробиць поточної ситуації. На відміну від таких незначних за розміром авторитарних бізнес-систем, сучасні комерційні банки являють собою потужні бюрократичні органі­зації зі складною системою вертикальних і горизонтальних ієрар­хічних зв´язків та специфічною схемою організації грошових по­токів. В даному випадку наявність навіть значного досвіду, ква­ліфікації та обізнаності жодного керівника не буде достатньою для вироблення вірних управлінських рішень. Звичайно, діюча систе­ма фінансового обліку може надати певні дані, необхідні для про­ведення поверхневого експрес-аналізу діяльності банку за певний період, проте організувати комплексну систему управління фінан­сового менеджменту, а тим більше впровадити концепцію контролінгу в сучасному комерційному банку, спираючись лише на мате­ріали офіційної звітності, практично неможливо. На користь цьо­го твердження можна навести кілька вагомих причин. Система ін­формаційної підтримки банківського менеджменту, побудована на базі фінансового обліку, є неефективною в сучасних умовах, оскіль­ки, по-перше, вимагає значних зусиль щодо збирання, агрегування та аналізу інформації, по-друге, не є оперативною і не містить ме­ханізмів зворотного зв´язку, по-третє, не є об´єктивною, оскільки дані офіційної звітності формуються переважно з огляду на зовнішніх користувачів, суттєва поінформованість яких не завжди приносить користь банку, і найголовніше — використовує лише фактичні дані (тобто фіксує ті події, які вже сталися) і лише у вигляді кількісних показників, що практично унеможливлює ефективне стратегічне й оперативне планування діяльності банку.
   Подолати ці перешкоди і була покликана система управлін­ського обліку, яка утворилася на перетині двох наукових дисцип­лін — обліку і менеджменту. Після її появи менеджмент нарешті отримав ту інформацію, якої потребував завжди, і якою його не міг забезпечити фінансовий облік. Управлінський облік не є са­модостатньою функцією управління, він є лише інструментом підготовки ефективних управлінських рішень, дозволяючи про­гнозувати їх наслідки на основі детального аналізу статистичних показників діяльності банку за тривалий період часу.
   Підсумовуючи все вищесказане, можна сформулювати визна­чення.
   Управлінський облік — це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації і передачі інформації, яка використовується управлінською ланкою з метою пла­нування, оцінки і контролю всередині банку та для забезпечення ефективного використання ресурсів.
   Побудова такого обліку повинна забезпечувати одержання інформації для здійснення контролю поточної діяльності банку і його структурних підрозділів, оптимізації використання ресурсів, виміру та оцінки ефективності, вироблення стратегії і тактики управління, планування діяльності банку, прийняття управлін­ських рішень.
   Основні об´єкти управлінського обліку — це доходи і видатки банку, фінансові результати, що раніше знайшли відображення у фінансовому обліку. Але в управлінському обліку доходи і ви­датки перегруповуються за видами виконуваних операцій, за видами джерел коштів, що використовуються для виконання активних операцій, за структурними підрозділами, які одержу­ють або здійснюють відповідні доходи і видатки тощо.
   Як уже було зазначено вище, організація управлінського об­ліку не регламентується і не регулюється державними органами. Його організовує керівництво банку на підставі загальних прин­ципів, виходячи з внутрішніх вимог. Керівні принципи і методи управлінського обліку розробляються міжнародними і національ­ними фаховими організаціями бухгалтерів. Одна з найвпливовіших таких організацій — Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ), що має спеціальний комітет з фінансового та управлінського обліку.
   Втім, не дивлячись на наявність загальноприйнятих правил організації системи управлінського обліку, кожний комерційний банк має можливість самостійно визначати принципи її побудо­ви, виходячи з власних потреб, організаційної структури, масштабів діяльності й політики керівництва. Звичайно, при цьому керів­ництво банку повинно ретельно вивчити досвід країн, в яких системи управлінського обліку і контролінгу набули широкого розповсюдження. Це забезпечить не лише вільне оперування різноманітними методологічними підходами, але й допоможе уник­нути значної кількості помилок, з якими свого часу зіткнулися провідні західні підприємства і комерційні банки в процесі нала­годження управлінського обліку.
   Зрозуміло, що оскільки конкретна схема організації управлін­ського обліку на кожному підприємстві є суто індивідуальною, досвід всіх зарубіжних комерційних банків досить важко класи­фікувати і проаналізувати, тим більше виходячи з особливостей власних стратегічних завдань і зовнішніх умов функціонування.
   Проте при розробці такої схеми керівництво українських банків має звернути увагу на кілька основних чинників, які переважно і визначають майбутню архітектуру інформаційного середовища прийняття управлінських рішень.
   По-перше, існують два концептуальних підходи до визначен­ня взаємозв´язку між фінансовим і управлінським бухгалтер­ським обліком. Перший передбачає побудову так званої інте­грованої (однокругової, моністичної) системи бухгалтерського об­ліку, характерними рисами якої є механізм прямої кореспонденції рахунків управлінського і фінансового обліку в межах єдиної системи рахунків. В даному випадку узгодження двох облікових систем відбувається шляхом використання контрольних рахунків, наприклад, рахунків фінансових результатів. Інший підхід поля­гає у створенні двокругової бухгалтерської системи із замкненими автономними фінансовою та управлінською обліковими система­ми, зв´язок між якими забезпечується використанням парних (дзер­кальних) контрольних рахунків з однаковими назвами.
   Другий підхід реалізований у планах рахунків майже 80 країн, у тому числі в більшості країн — членів ЄС: Франції, Німеччині, Бельгії, Швейцарії, Іспанії, Португалії та ін. Перший характер­ний тільки для великих промислових підприємств країн так зва­ної англосаксонської групи (США, Великої Британії, Австралії, Канади). Це обумовлено тим, що для країн англосаксонської гру­пи характерна відсутність жорсткого регулювання з боку держа­ви. Бухгалтерський облік тут являє собою саморегульовану сис­тему, оскільки його правила, принципи і концепції розробляють­ся і затверджуються фаховими організаціями облікових праців­ників. Наслідком цього є відсутність національного плану ра­хунків. Системи рахунків вибираються компаніями цих країн са­мостійно, виходячи з масштабів та характеру діяльності.
   Натомість для першої групи країн, до яких можна віднести і Україну, облікові стандарти запроваджуються законодавчої вста­новлюється єдиний національний план рахунків, облік і бухгал­терські процедури деталізуються і жорстко регламентуються. Головним завданням бухгалтерського обліку в таких країнах є контроль за повнотою і правильністю нарахування та сплати по­датків, і відповідно, офіційна звітність висвітлює саме ці аспекти фінансової діяльності підприємства. Тому за таких умов підприєм­ства змушені використовувати власні стандарти управлінського обліку, призначені для найбільш об´єктивного відображення еко­номічної дійсності в рамках розроблених оперативних і страте­гічних планів. Таким чином, для України, яка має достатньо жорстку систему державного регулювання і систему бухгалтерської звітності, більш доцільним є використання досвіду європейських країн із значним державним регулюванням економіки. Втім, варто зауважити, що для організації внутрішнього управлінсько­го обліку у вітчизняному банківському плані рахунків створено окремий, восьмий, клас рахунків. Причому номенклатуру і призна­чення цих рахунків банк визначає самостійно. Тим самим можна стверджувати, що в Україні закладені основи для майбутнього впровадження інтегрованих моделей бухгалтерського обліку.
   По-друге, при налагодженні певної моделі управлінського об­ліку в комерційному банку суттєве значення має затверджена організаційна структура. Звичайно, процедури внутрішньофірмового обліку не завадять і при лінійно-функціональній організації діяльності банку, проте безперечною перевагою управлінського обліку як такого є чудова пристосованість для впровадження нових, дивізіональних, організаційних структур.
   Значне поширення дивізіональних, організаційних структур серед великих західних підприємств та комерційних банків обу­мовило нагальну необхідність пошуку інших форм фінансового менеджменту, придатних до використання в нових умовах. Однією з перших виникла проблема модернізації фінансового плануван­ня, оскільки, як уже було сказано вище, воно є початковим і стриж­невим етапом управління фінансами корпорації, і помилки у цій сфері тягнуть за собою утворення суттєвих диспропорцій у всій системі фінансового та стратегічного менеджменту. Зокрема за такої схеми централізована процедура фінансового планування втрачає сенс, оскільки кожен із цих підрозділів, які отримали на­зву бізнес-одиниць, краще знає, яким чином максимізувати при­бутковість своєї роботи і на який рівень кількісних параметрів фінансового плану можна розраховувати в майбутньому. З іншого боку, суцільна передача повноважень із фінансового планування та бюджетування до прерогативи самих бізнес-одиниць може при­звести до посилення відцентрових тенденцій всередині банку та поступового заміщення єдиних стратегічних завдань за рахунок підвищення пріоритетності власних кон´юнктурних міркувань окре­мих структурних підрозділів. Такий розвиток ситуації неминуче потягне за собою підвищений рівень ризику діяльності банку і в кінцевому підсумку його крах. Тому стратегічно важливим завдан­ням у даному випадку виступає організація такої схеми плануван­ня, обліку і контролю, яка б забезпечувала розумний компроміс між цими міркуваннями і сприяла максимальному підвищенню ефек­тивності фінансового менеджменту в комерційному банку.

 
< Попередня   Наступна >