Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


5.1. Сутність бізнес-планування

5.1. Сутність бізнес-планування

   У ринковій економіці бізнес-план є робочим інструментом, що використовується у всіх сферах підприємництва. Багато бізнес­менів його недооцінюють. Вони не уявляють, наскільки наявність вдалого бізнес-плану здатна допомогти новому бізнесу добути капітал, визначити плани на майбутнє, скласти аналітичні таб­лиці, за якими можна буде оцінювати, як розвивається справа. Бізнес-план спонукає підприємство ретельно вивчити кожний елемент передбачуваного ризикового ринкового заняття. Напев­но в цьому процесі виявиться безліч слабких місць і прогалин, усуненню яких прийдеться приділити велику увагу. Там, де з такими проблемами справитися неможливо, сам факт їх виявлен­ня дозволить прийняти рішення про відмову від починання ще до того, як у нього будуть вкладатися кошти.
   Ціль розробки бізнес-плану — спланувати діяльність органі­зації на найближчий І віддалений періоди відповідно до потреб ринку І можливостей одержання необхідних ресурсів. Бізнес-план допомагає вирішити такі основні задачі:
   • визначити конкретні напрями діяльності банку, цільові рин­ки І місце банку на цих ринках;
   • сформулювати довгострокові і короткострокові цілі банку, стратегію і тактику їхнього досягнення. Визначити осіб, відпові­дальних за реалізацію стратегії;
   • вибрати склад і визначити показники товарів та послуг, що будуть запропоновані банком споживачам. Оцінити витрати щодо їхнього створення й реалізації;
   • виявити відповідність існуючих кадрів фірми, умов мотивації їх праці пред´явленим вимогам для досягнення поставлених цілей;
   • визначити склад маркетингових заходів банку щодо вивчен­ня ринку, реклами, стимулювання продажу, ціноутворення, каналів збуту і т.ін.;
   • оцінити фінансове положення банку і відповідність наявних фінансових та матеріальних ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей;
   • передбачити труднощі, «підводні камені», що можуть пере­шкодити практичному виконанню бізнес-плану.
   Основні функції бізнес-плану представлені в таблиці 10.

Таблиця 10. Основні функції бізнес-плану

БІЗНЕС-ПЛАН

Внутрішнє середовище

Зовнішнє середовище

Розробка стратегії (концепції)  роз­витку банку, конкретизація окремих напрямів її діяльності

Розробка і здійснення проектів ство­рення нових продуктів (послуг)

Оцінка внутрішнього наукового, тех­нічного, виробничого і комерцій­ного потенціалу банку і виявлення резервів

Підготовка і здійснення заходів що­до впровадження нових технологій і придбання устаткування

Підбір нових і перенавчання влас­них працівників

Контроль за фінансовими резуль­татами діяльності банку

Заходи щодо зниження ступеня ри­зику в діяльності фірми

Формування сприятливого іміджу банку

План заходів попередження банкрут­ства і виходу з кризових ситуацій

Підготовка і проведення збору ак­ціонерів банку

Залучення для реалізації  проектів інвестицій

Обґрунтування для включення про­ектів у державні (регіональні) про­грами й одержання коштів з централізованих джерел

Одержання зовнішнього фінансуван­ня

Забезпечення успішної реалізації акцій фірми на фондовому ринку

Організаційно-фінансове обґрунту­вання необхідності створення спіль­них виробництв, підприємств із використанням іноземного капіталу та інших форм спільної діяльності

Розробка і здійснення заходів щодо створення     фінансово-промислових груп

   Планування діяльності банку за допомогою бізнес-плану обі­цяє чимало вигод, зокрема:
   • змушує керівників фундаментальне вивчити перспективи бан­ку;
   • дозволяє здійснити більш чітку координацію зусиль, що прий­маються для досягнення поставлених цілей;
   • визначає показники діяльності банку, необхідні для наступ­ного контролю;
   • спонукає визначити свої цілі і шляхи їх досягнення;
   • робить банк більш підготовленим до раптових змін ринко­вих ситуацій;
   • чітко формулює обов´язки і відповідальність усіх керівників банку.
   Головна перевага бізнесу-планування міститься в тому, що правильно складений такий план дасть перспективу розвитку банку, тобто у результаті, дасть відповідь на запитання: чи варто вкладати гроші в цю справу, чи принесе вона доходи, які окуп­лять усі витрати сил і коштів.
   Як правило, потреба в бізнес-плані виникає при рішенні таких актуальних питань, як:
   • підготовка заявок існуючих і знову створюваних фірм на одержання кредитів;
   • обґрунтування пропозицій щодо приватизації державних під­приємств;
   • відкриття нової справи, визначення профілю майбутньої фірми й основних напрямків її комерційної діяльності;
   • перепрофілювання існуючої фірми, вибір нових видів, на­прямків і способів здійснення комерційних операцій;
   • складання проспектів емісії цінних паперів (акцій і облігацій) приватизованих і приватних фірм;
   • вихід на зовнішній ринок і залучення іноземних інвестицій.
   Залежно від спрямованості і масштабів задуманої справи об­сяг робіт зі складання бізнес-плану може змінюватися в досить великому діапазоні, тобто ступінь деталізації його може бути дуже різною. В одному випадку бізнес-план вимагає менш об´ємного опрацювання, частина розділів може бути взагалі відсутня. В іншому — бізнес-план треба розробляти в повному обсязі, прово­дячи для цього трудомісткі і складні маркетингові дослідження.
   При складанні бізнес-плану важлива участь в цьому процесі належить саме менеджеру. Особиста участь керівника в складанні бізнес-плану настільки істотна, що багато закордонних банків та інвестиційних фондів відмовляються взагалі розглядати заявки на виділення коштів, якщо стає відомо, що бізнес-план був підготовле­ний консультантом «з боку», а керівником лише підписаний.
   Бізнес-план — документ перспективний і складати його реко­мендується мінімум на 3—5 років. Для першого та другого років основні показники рекомендується давати в поквартальній роз­бивці (а за можливості навіть у помісячному розрізі). Починаю­чи з третього року можна обмежитися річними показниками. Отже, основною ланкою в керуванні банківською діяльністю ви­ступає складання бізнес-плану, в якому формулюється політика банку в цілому і в основних галузях його діяльності, зокрема в галузях кредитної, депозитної, інвестиційної діяльності, у роботі з клієнтами, щодо розвинення мережі банків-кореспондентів, ство­рення відділень, філій і т.ін. — тобто безпосередньо в сфері марке­тингу.
   Бізнес-план завжди має суто індивідуальний характер. Його пристосовують до конкретних особливостей і потреб даного банку залежно від розробки плану, що складається на момент політично­го й економічного стану країни, стану законодавства, а також особ­ливостей міжбанківської конкуренції. У плані враховуються ре­зультати діяльності банку за попередній період. Можна рекомен­дувати таку структуру бізнес-плану комерційного банку.
   І. Загальна частина
   1. Огляд політичного, економічного і правового стану країни.
   2. Аналіз конкурентоспроможності банку на ринку.
   3. Дослідження результатів діяльності банку за поперед­ній період.
   II. Бізнес-план
   1. Основні цілі і пріоритети банку на майбутній рік. Задачі в галузі маркетингу.
   2. Програма практичної реалізації наміченого (наводиться прив´язка до докладних планів підрозділів).
   III. Ресурси.
   1. Персонал.
   2. Робочі приміщення.
   3. Акціонерний капітал.
   4. Інше.
   Бізнес-план являє собою документ, що формується у банку з метою здійснення ефективного керування ресурсами, забезпечен­ня одержання максимального прибутку за умови збереження стійкості банку, на підставі якого приймаються рішення керів­ництвом банку. Бізнес-план є загальнобанківським документом і складається з фінансової й організаційної частин.
   При цьому під фінансовою частиною бізнес-плану банку розу­міється система фінансових показників роботи банку, побудована на період дії бізнес-плану, що служить еталоном для фінансових показників у майбутньому при прийнятті управлінських рішень.
   Під організаційною частиною бізнес-плану банку розуміється система заходів, запланованих до здійснення на період дії бізнес-плану, за допомогою яких стане можливим виконання фінансо­вої частини бізнес-плану.
   Для розробки фінансової частини бізнес-плану оцінюють такі елементи, що складають структуру плану:
   • план приросту пасивів банку — містить заплановану динаміку зміни ресурсної бази банку на період дії бізнес-плану;
   • планові структури пасивів і активів, а також прибутків і ви­трат по підрозділах банку — містять склад планових показників (величину, прибутковість (собівартість), питому вагу в загальній структурі, відсоток приросту (зниження)) з кожної категорії ресурсів, а також вкладень банку. Планові структури складаються на період дії бізнес-плану і розраховуються у вигляді середньо­місячних значень;
   • платіжний бюджет доходів і витрат — містить зведені показ­ники за прибутками і витратами банку на період дії бізнес-плану;
  • план доходів, одержуваних без відволікання ресурсів, містить планові показники (величину, питому вагу в загальній структурі), що визначають плановану структуру прибутків, для одержання яких не передбачається виділення ресурсів;
   • план витрат, понесених не із залучення ресурсів, містить пла­нові показники (величину, питому вагу в загальній структурі), що визначають плановану структуру витрат, пов´язаних з основною діяльністю банку, але не пов´язаних із оплатою притягнутих ресурсів;
   • планована структура «платних» пасивів — містить показни­ки розподілу ресурсів банку (величину, собівартість, питому вагу в загальній структурі) за категоріями надходження коштів для цілей розрахунку планованих відсоткових витрат для формуван­ня бюджету банку;
   • планована структура «працюючих» активів — містить показ­ники розміщення ресурсів банку (величину, прибутковість, пито­му вагу в загальній структурі) за категоріями вкладень для цілей розрахунку планованих відсоткових прибутків для формування бюджету банку;
   • плановий кошторис витрат — містить розшифровку сум ви­трат, не пов´язаних з основною діяльністю банку і переслідує ос­новну ціль — розрахунок планованих невідсоткових витрат.
   Для розробки організаційної частини бізнес-плану проробля­ються такі елементи:
   • організаційні плани по підрозділах — містять перелік наміче­них на термін дії бізнес-плану заходів, обґрунтування необхідності їх здійснення, а також термінів їх виконання;
   • зведений організаційний план по банку — містить зведений перелік намічених підрозділами банку заходів.

 
< Попередня   Наступна >