Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


1.3.1. Операції комерційних банків

1.3.1. Операції комерційних банків

   На підставі банківської ліцензії банки мають право здійснювати такі банківські операції.
   1. Прийом вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб.
   2. Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них.
   3. Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
   Банк, крім перелічених вище операцій, має право здійснювати такі операції та угоди.
   1. Операції з валютними цінностями.
   2. Емісію власних цінних паперів.
   3. Організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.
   4. Операції на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).
   5. Надання гарантій доручень та інших зобов´язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі.
   6. Придбання права вимоги на виконання зобов´язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг).
   7. Лізинг.
   8. Послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей і документів.
   9. Випуск, купівлю, продаж, обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів.
   10. Випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток.
   11. Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.
   Операції приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб, відкриття та ведення поточних рахунків, розміщення залучених коштів належать виключно до банківських операцій, здійснювати які в сукупності дозволяється тільки юридичним особам, що мають банківську ліцензію. Інші юридичні особи мають право здійснювати тільки дві останні операції на підставі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій, а інші операції та угоди, передбачені цією статтею, можуть здійснювати у порядку, визначеному законами України.
   За умови отримання письмового дозволу Національного банку України банки також мають право на такі операції.
   1. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
   2. Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї.
   3. Перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів.
   4. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
   • з інструментами грошового ринку;
   • з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках з фінансовими ф´ючерсами та опціонами.
   5. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
   6. Депозитарну діяльність і діяльність із ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
   Національний банк України встановлює порядок надання банкам дозволу на здійснення операцій 1—4 якщо:
   1) рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку України, що підтверджується незалежним аудитором;
   2) банк не є об´єктом застосування заходів впливу;
   3) банком подано план, за яким він буде здійснювати таку діяльність, і цей план схвалений Національним банком України;
   4) Національний банк України дійшов висновку, що банк має достатні фінансові можливості, відповідних спеціалістів для здійснення такої діяльності.
   Банк має право здійснювати інші угоди згідно із законодавством України.
   Національний банк України має право встановити спеціальні вимоги, включаючи вимоги щодо підвищення рівня регулятивного капіталу банку чи інших економічних нормативів, стосовно певного виду діяльності.
   Комерційні банки самостійно встановлюють відсоткові ставки та комісійну винагороду зі своїх операцій.
   Усі банківські операції відображаються окремими статтями в балансі комерційного банку. Залежно від того, в якій частині балансу вони обслуговуються, їх прийнято поділяти на пасиви і активи (табл. 2).
   Пасивні операції — це операції з мобілізації ресурсів комерційного банку.
   Активні операції — це операції з розміщення мобілізованих комерційним банком ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні оренди і товарно-матеріальні цінності.

Таблиця 2. Активні й пасивні операції комерційного банку

АКТИВ

ПАСИВ

Грошові активи

Кошти   на   кореспондент­ському рахунку в НБУ Кошти в касі Кошти    на   кореспондент­ських рахунках в інших бан­ках (на рахунках НОСТРО) Депозити, розміщені в ін­ших банках

Статутний фонд Резервний фонд Страховий фонд Фонди економічного стимулювання Інші фонди спеціального призначення Нерозподілений прибуток

Власні ресурси

Кредитний портфель

Усі кредити, видані юри­дичним   особам   у   націо­нальній  та  іноземній  ва­лютах (в тому числі про­строчені і пролонговані) Усі кредити, видані фізич­ним особам (у тому числі прострочені й пролонговані) Міжбанківські видані кре­дити   (у  тому  числі   про­строчені й пролонговані)

Кошти вкладників (юридичних та фі­зичних   осіб)  на  рахунках  до  запи­тання   (поточних,   бюджетних,   депо­зитних) Кошти банків-кореспондентів на коре­спондентських  рахунках,   відкритих у даному банку (на рахунках ЛОРО) Кошти   вкладників   (юридичних   та фізичних    осіб)    на   строкових   де­позитних рахунках Депозити, залучені від інших банків

Залучені ресурси

Інвестиційний портфель

Вклади  в  державні  цінні папери Вклади в корпоративні цін­ні папери Вклади   в   статутні   фонди підприємств та організацій

Кредити, отримані від інших комер­ційних банків Кредити, отримані від НБУ Боргові цінні папери банку

Позичені ресурси

Матеріальні активи

Основні фонди Товарно-матеріальні    цін­ності

 
< Попередня   Наступна >