Підручники онлайн
Головна arrow Політологія arrow Політологія (Ф.М.Кирилюк, М.І.Обушний, М.І.Хилько та ін.) arrow Громадянське суспільство як сфера самоврядування громадян
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Громадянське суспільство як сфера самоврядування громадян

Громадянське суспільство як сфера самоврядування громадян

   Дослідження громадянського суспільства і держави започаткували ще Платон, Арістотель і Цицерон. У той час ці поняття, по суті, були тотожними, а поняття "політика" охоплювало собою всі сфери суспільного життя. Суспільство в античні часи трактувалось як сукупність громадян, які жили і діяли відповідно до законів.
   Уся дальша історія політичної думки тим чи іншим чином пов´язана з тематикою громадянського суспільства і держави. Так, H. Макіавеллі наголошував, що держава покликана регулювати відносини в суспільстві, яке є самостійним, самодостатнім за своїми традиціями й законами.
   Т. Гоббс виникнення громадянського суспільства пов´язував із переходом людства від натурального стану первісних, некерованих пристрастей до впорядкованих державою культурних відносин.
   Як взаємозамінні поняття "демократичне суспільство" і "держава" використовували Дж. Локк і І. Кант, а Ж.-Ж. Руссо акцентував увагу на взаємозалежності громадянського суспільства і держави. На його думку, законну силу має лише та система правління, яка базується на участі у владних відносинах кожного громадянина, чим і забезпечується повновладдя народу. Теоретичні основи розмежування суспільства і держави розробив Ш. Монтеск´є, звернувши увагу на ідентифікацію суспільства з певною політичною конституцією й запропонувавши принцип поділу влади в суспільстві.
   Формування громадянського суспільства, де громадяни стають самостійними суб´єктами суспільного життя, відбувається за Нової доби разом із усвідомленням його відмінності від держави та її інституцій. Громадянське суспільство уявляється як чинник, який стримує державу в її прагненні до абсолютної влади. Громадянська ідея проголошується більш значущою, ніж держава.
   Концептуальне обґрунтування громадянського суспільства і його взаємин з державою належить Г. Гегелю. У своїй праці "Філософія права" він визначив громадянське суспільство як опосередковану працею систему потреб індивідів, яка базується на приватній власності й на загальній їхній формальній рівності. На його думку, громадянське суспільство і держава принципово відмінні соціальні утворення. Розрізняючи три окремі сфери — сім´ю, громадянське суспільство і державу, — він пов´язував громадянське суспільство з публічною (громадською) сферою. Суспільство само повинно вирішувати свої проблеми разом з іншими інституціями, а завдання держави полягає в законодавчому забезпеченні його інтересів. Громадянське суспільство у Гегеля представлене різними вимірами: як економічна система, що спрямована на створення добробуту; як арена вільного самовиражання; як громадська правова культура. Гегель зазначав, що складність і неоднорідність громадянського суспільства можуть призвести до надмірного розвитку одних елементів і несправедливого обмеження інших його елементів.
   Алексіс де Токвіль сферу громадянського суспільства ідентифікував з добровільними асоціаціями, з їхньою розгалуженою системою відносин і передовсім відносин свободи, довіри і взаємної поваги в суспільстві, з їхньою здатністю запобігати можливій деградації правління більшості.
   За багатовікову історію розвитку концепції громадянського суспільства, аж до сучасних його досліджень, розроблялись різноманітні аспекти громадянського суспільства і держави, їхні характеристики і взаємовідносини. І в сучасному трактуванні громадянське суспільство характеризується багатогранністю виявів. Так, Д. Сарторі характеризує його як відкрите суспільство, в якому суспільне начало домінує над державним. Для Р. Дарендорфа громадянське суспільство є спільним знаменником дійсної демократії й ефективної ринкової економіки.
   Американські вчені Е. Арато й Джін Коген розрізняють громадянське суспільство як процес, або рух, і як інституцію. У першому випадку аналізується громадянське суспільство в процесі становлення, у другому — сформоване, інституційоване громадянське суспільство. Тут розрізняються неформальні суспільні зв´язки й стосунки і більш усталені, формалізовані та інституційовані структури громадянського суспільства.
   Характеризуючи базові засади суспільного розвитку, вони вказують на доцільність виокремлення: а) економічного суспільства, основою якого є форми власності й суто економічні об´єднання; б) політичне суспільство, основою якого є виборче право і політичні партії; в) громадянське суспільство, яке базується на праві вільного спілкування, на громадських об´єднаннях і рухах із фундаментальними правами (вільне висловлювання думок, вільна преса, недоторканність особи тощо).
   Одне з сучасних трактувань громадянського суспільства наводиться в політологічному енциклопедичному словнику, там його визначено як суспільство громадян з високим рівнем економічної, соціальної, політичної, культурної й моральної властивостей, яке спільно з державою утворює розвинені правові відносини. Це — суспільство рівноправних громадян, яке не залежить від держави, а взаємодіє з нею заради спільного блага.
   Узагальнюючи висловлені ідеї і погляди щодо громадянського суспільства, можна дійти висновку, що громадянське суспільство є підсистемою суспільства, сферою багатогранних взаємовідносин вільних і рівноправних громадян, які базуються на приватних чи колективних інтересах, на спонтанному самоврядуванні індивідів, добровільних організацій та асоціацій громадян. Ці взаємовідносини захищаються необхідними законами від прямого втручання й свавільної регламентації органами державної влади. Становлення і розвиток громадянського суспільства здійснюється в тісному взаємозв´язку зі становленням правової держави. Суворе дотримання законів є основою їхніх взаємовідносин, запорукою захисту й реалізації прав і свобод громадян.
   У взаємовідносинах громадянського суспільства і правової держави більшість дослідників віддають перевагу пріоритету громадянського суспільства над державою. Сфера громадянського суспільства поширюється на ті суспільні відносини, які перебувають поза безпосереднім державним управлінням, хоча вони і регулюються законами.
   Соціальна значущість громадянського суспільства виявляється в тому, що, створюючи умови для діяльності недержавним об´єднанням і асоціаціям, громадянське суспільство тим самим запобігає можливому встановленню державної монополії, обмежує поле державного регулювання.
   Громадянське суспільство є своєрідною сферою інтеграції людей для захисту своїх інтересів шляхом самоврядування, протистояння державній інтеграції. Це — поле особистої автономії громадян, їхньої самореалізації на основі індивідуальної свободи, де домінують громадянські цінності, реалізуються відносини довіри і солідарності.
   У формуванні громадянського суспільства виділяють 4 моделі:
   1) класична західна модель, уособлює спонтанний розвиток громадянського суспільства в умовах утвердження буржуазних відносин (без відчутного впливу держави);
   2) "напівзахідна" (як у Німеччині), де держава виступала в ролі посередника;
   3) східна, куди відносять і Росію, де всі сфери суспільства розвиваються згідно з директивами держави (одержавлене суспільство);
   4) "освічене громадянське суспільство", або "суспільство-культура", де творення громадянського суспільства починалося не зі сфери економіки чи політики, а зі сфери освіти і культури (сюди відносять і Україну).
   У всіх випадках економічною основою громадянського суспільства виступає власність у різних формах (приватна, кооперативна, асоційована, колективна тощо), яка забезпечує реальну економічну, політичну і соціальну свободу.
   Найвищою соціальною цінністю громадянського суспільства є свобода особистості, вільний вибір форм її економічного, політичного і культурного життя. Правова держава законодавчо забезпечує громадянам вільну участь у державних і суспільних справах.
   Громадянське суспільство — це структуроване й інституційоване суспільство, де, на відміну від держави, визначальними є горизонтальні, а не вертикальні зв´язки. Тут реалізується самодіяльна соціальна активність, яка не потребує стимулювальних управлінських дій з боку держави.
   Структура громадянського суспільства включає в себе економічні, культурні, сімейно-родинні, моральні, етнічні і правові зв´язки, а також опосередковані державою політичні відносини між індивідами, соціальними групами та іншими суб´єктами політичного життя.
   Значно відрізняються і пріоритети громадянського суспільства і держави. Якщо для громадянського суспільства це — насамперед свобода, спонтанна активність, ініціатива і динамічність відносин, то держава зосереджує свої зусилля на забезпечення стабільності, безпеки, порядку і захищеності суспільства.
   Успішне функціонування громадянського суспільства можливе лише за умови вільного розвитку індивідів та їхніх асоціацій, децентралізації влади й передачі значної частини владних повноважень органам самоврядування, захисту інтересів громадянського суспільства правовою державою.

 
< Попередня   Наступна >