Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Типологія бюрократії

Типологія бюрократії

   У вітчизняній і зарубіжній літературі можна простежити різні підходи до аналізу цієї проблеми. Так, типологію бюрократії пропонують проводити за різновидами політичних режимів, за національними, професійними, регіональними та іншими ознаками. Кожний з цих підходів має свої переваги й свої вади, але загалом вони дають змогу сформувати повніші уявлення про сутність бюрократії та про її різновиди (модифікації).
   Американський дослідник С. Біялер запропонував класифікувати бюрократію, виходячи з інтересів, які вона реалізує, і виділив, відповідно, три типи бюрократії.
   До першого типу належить бюрократія, яка безпосередньо залежить від споживача й керується його інтересами (адміністрація заводів, установ, товариств, кооперативів та ін.). Діяльність такої бюрократії є гнучкою, мобільною, вона враховує зміни умов, кон´юнктури, інтересів тощо.
   До другого типу віднесено бюрократію, діяльність якої залежить від політичних лідерів, вона підпорядкована їхнім інтересам, цілям і завданням.
   Третій тип складає корпоративна бюрократія, найважливіше завдання якої полягає в забезпеченні власних інтересів і потреб.
   Розглядаючи класифікацію бюрократії за ознаками існуючого політичного режиму, можна виділити, відповідно, тоталітарну, авторитарну бюрократію і бюрократію демократичного суспільства з притаманними кожному з її видів типовими характеристиками певного політичного режиму. Окрім того, в рамках загальнотипових ознак вирізняються й специфічні форми. Так, якщо аналізувати тип "тоталітарна бюрократія", то тут можна виокремити такі її форми, як "новий клас" і "номенклатура".
   Тоталітарна бюрократія функціонує в тоталітарному суспільстві, де реалізується принцип підпорядкування всіх сфер життєдіяльності суспільства інтересам держави з її всеохопним державним апаратом. У рамках цього типу можна говорити про певні особливості тоталітарної бюрократії в тій чи іншій державі, але тут є й спільні найважливіші риси, до яких можна віднести такі:
   - наявність "ядра" бюрократії, яким є партійна (політична) структура;
   - зрощення партійно-політичного керівництва з державним управлінням;
   - монопольність партійно-політичної влади;
   - некомпетентність партійно-державної бюрократії;
   - відсутність модернізації й реформування соціально-політичних відносин;
   - суперцентралізація й надцентралізація тощо.
   Узагальнення найважливіших характеристик бюрократії цього типу дозволяють виділити, зокрема, такі:
   - егалітаристську всезагальність як прагнення впливати на всі сфери життєдіяльності суспільства;
   - нічим не контрольовану, необмежену владу бюрократії;
   - репресивно-каральну орієнтацію з надзвичайно широким діапазоном використовуваних форм і методів;
   - корумпованість, зрощення тоталітарної бюрократії з кримінальними силами тощо.
   Особливо небезпечною тенденцією сучасних тоталітарних держав є посилення взаємодії й переплетення тоталітарної бюрократії з кримінальним світом, а це таїть велику загрозу не лише для цих держав, а й для міжнародних відносин.
   Однією з форм тоталітарної бюрократії є "новий клас", або політична бюрократія, яка, за дослідженнями югославського політика М. Джиласа, є особливим класом власників, який виник у країнах соціалістичного табору після відповідних революцій і завоювання політичної влади. Особливість цього класу полягає в тому, що він не є аналогом класу власників минулих часів, а об´єднує в собі колишніх професійних революціонерів. За соціальним походженням "новий клас" складається переважно з пролетаріату слаборозвинутих держав, завжди виступає від імені робітничого класу, є свідомішим і організованішим в обстоюванні своїх інтересів порівняно зі своїми попередниками. Економічну основу політичної бюрократії становить всеохопна колективна власність, якою ця бюрократія монопольно розпоряджається. У взаєминах з пролетаріатом і біднотою вона прагматична, враховує інтереси інших верств настільки, наскільки це необхідно для утримання своєї влади. Серед головних характеристик "нового класу" Джилас виділяє і його монолітність, відданість колективності, закритість, корисливість та ін. Усі ці обставини й визначили особливий статус "нового класу" в країнах колишнього соціалістичного табору, а це важливо і для аналізу сучасних трансформаційних процесів.
   Своєрідною формою тоталітарної бюрократії є й номенклатура. Слово "номенклатура" латинського походження, що в перекладі означає "перелік", "список". У політиці це поняття використовується досить широко, одним із значень його є "перелік посад", кадри яких затверджують вищі органи.
   Одним із фундаторів дослідження номенклатури як феномена політичного життя є М. Восленський, праці якого надруковані в багатьох країнах. Вони дають змогу всебічно аналізувати ролі й функції номенклатури в суспільних процесах.
   Номенклатура, за характеристикою Восленського, є особливим типом чиновників, правлячим класом суспільства, якому належить уся повнота влади з такими її особливостями, як пріоритетність політичного керівництва, монопольність прийняття політичних рішень державного рівня, диктат власної волі через підпорядкування державних і громадських органів партійним структурам та ін.
   Номенклатуру правомірно розглядати як експлуататорський клас, оскільки вона, по суті, є володарем соціалістичної влас-ності, монопольно керує економікою й одержує від цього прибутки. Водночас номенклатура є ще й привілейованим класом, користується майже безмежними привілеями й пільгами, які існують лише для неї. Вседозволеність і паразитизм існування номенклатури призводить до надзвичайно тяжких суспільних втрат.

 
< Попередня   Наступна >