Підручники онлайн
Головна arrow Політологія arrow Політологія (Ф.М.Кирилюк, М.І.Обушний, М.І.Хилько та ін.) arrow Політична свідомість як відображення політичних відносин у суспільстві
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Політична свідомість як відображення політичних відносин у суспільстві

Політична свідомість як відображення політичних відносин у суспільстві

   Політична свідомість є своєрідним різновидом суспільної свідомості, що відображає політичне буття суспільства в усій його різноманітності. Оскільки політика є доцільною діяльністю, то вона потребує формування в громадян відповідних уявлень і знань про політичну дійсність, усвідомлення своїх домагань, визначення цілей і завдань, а також засобів і методів досягнення їх.
   Об´єктом дослідження (відображення) політичної свідомості є політичні відносини й процеси, діяльність різних суб´єктів політики, політичні явища, політичне життя суспільства в цілому. Але ключовою проблемою політики, а відповідно й політичної свідомості, є проблема політичної влади. Саме навколо цієї проблеми в усі часи розгорталася боротьба, точилися й тривають нині гострі дискусії різних політичних сил і лідерів.
   У політологічній літературі можна знайти різні підходи до визначення політичної свідомості. Так, у політологічному енциклопедичному словнику політична свідомість характеризується як опосередковане відображення політичного життя суспільства, суттю якого є проблема влади, формування й задоволення інтересів і потреб суб´єктів політики. Вказується також, що це — сукупність поглядів, оцінок, установок, які відображають політико-владні відносини.
   Близьким до такого визначення є й характеристика політичної свідомості, що наводиться в підручнику "Політологія" за загальною редакцією І.С. Дзюбка і К.М. Левківського.
   Важливий аспект політичної свідомості констатує B.A. Ребкало, розглядаючи політичну свідомість як засіб специфічного відображення людиною, групою, суспільством усезагального процесу саморегулювання суспільного життя, що матеріалізується в політичній системі завдяки феноменові влади і владно-політичних відносин. Конструктивним тут є прагнення поєднати духовний і практичний компоненти політичної свідомості.
   Отже, політична свідомість — явище складне й багатогранне. Сутність політичної свідомості полягає в тому, що вона опосередковано відображає політичне життя суспільства у формі певних почуттів і настроїв, поглядів, знань та ідей, які характеризують політико-владні відносини, політичні інтереси суб´єктів, які матеріалізуються у функціонуванні політичної системи.
   Політична свідомість охоплює собою широкий комплекс питань духовного осмислення політичних реалій, ключовою серед яких є політична влада, а також питання практичної реалізації інтересів і потреб суб´єктів політики, соціально-політичного розвитку загалом.
   Історія світового розвитку засвідчує, що політичне життя суспільства є сферою постійного змагання, боротьби інтересів різних соціальних верств, класів і політичних сил. Саме політичні інтереси є спонукальними мотивами й рушійними силами діяльності громадян та їхніх об´єднань. Прагнення реалізувати свої інтереси й потреби визначає ставлення громадян до влади й політичних інституцій, що здійснюють управління суспільними процесами.
   Важливим тут є й те, що через виконання управлінських функцій, що їх здійснюють інститути політичної системи, політичні відносини так чи інак впливають на всі сфери суспільного буття і, відповідно, все це є об´єктом політичної свідомості.
   Отже, політична свідомість за своїм змістом охоплює різноманітні уявлення людей, що опосередковують об´єктивні зв´язки як з інститутами влади, так і між собою з приводу участі в управлінні справами держави й суспільства.
   Як феномен, який відображає широкий спектр політико-владних відносин, політична свідомість диференціюється за її носіями, тобто суб´єктами політики. Виділяють масову політичну свідомість, політичну свідомість нації, класу, певної верстви, індивідуальну (особисту) політичну свідомість, а також громадську думку. Усі вони взаємопов´язані і здійснюють взаємовплив одна на одну.
   Якщо витоками й матеріальною основою політичної свідомості є реальні політичні відносини, то політична свідомість нації, масова політична свідомість є основою формування індивідуальної політичної свідомості.
   Важливість формування політичної свідомості громадян для будь-якого суспільства полягає в тому, що вирішення цього завдання є необхідною умовою функціонування політичної системи, забезпечення її легітимності.
   Формування політичної свідомості — процес складний і суперечливий, оскільки суперечливими є соціальні інтереси різних груп і верств, а узгодження приватних і загальнодержавних, загальнолюдських інтересів є однією з найактуальніших проблем політики.
   Функціональна роль політичної свідомості проявляється в тому, що вона не лише відображає реальне політичне життя суспільства, а й здатна прогнозувати його розвиток, як, власне, і створювати неадекватне уявлення про політичну сферу. Саме завдяки виконанню політико-психологічних, політико-ідеологічних та діяльнісно-практичних функцій політична свідомість і виконує таку важливу роль у суспільному житті.
   Значно зростає роль політичної свідомості в умовах трансформації суспільно-політичних відносин, коли відбуваються значні зміни всіх сфер суспільного життя, руйнуються попередні світоглядні стереотипи сприйняття усталених соціальних норм і цінностей, які в нових умовах не здатні виконувати свої світоглядні функції. За таких обставин виникає потреба розробити адекватні новим умовам політико-ідеологічні концепції й теорії, які б могли сприяти формуванню в громадян відповідних, адекватних моделей світосприйняття й життєдіяльності.
   Показовим тут є політичне життя постсоціалістичних країн, у тому числі й України. Проголошення суверенітету й незалежності України, демократичного шляху розвитку зумовило потребу реформувати політичну культуру громадян. Зміст цих процесів пов´язаний з відродженням традиційних українських національних цінностей, з розбудовою української суверенної держави, спрямуванням її діяльності на забезпечення прав і свобод громадян.

 
< Попередня   Наступна >