Підручники онлайн
Головна arrow Психологія arrow Психологія (Варій М.Й.) arrow 7.10. Концепція психоенергетичної цілісності особистості
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


7.10. Концепція психоенергетичної цілісності особистості

7.10. Концепція психоенергетичної цілісності особистості

   Під час свого становлення як особистості індивід є об´єктом соціального впливу і суб´єктом цілеспрямованого пізнання та перетворення об´єктивної дійсності й самого себе. У процесі розвитку особистості людина оволодіває засобами людської діяльності та спілкування, мовою, в неї формуються вищі психічні функції, свідомість, воля, самосвідомість, вона стає суб´єктом активного цілеспрямованого пізнання й перетворення навколишнього соціального та природного середовища. У неї виникає здатність до самовдосконалення, самотворення власної особистості в процесі самопізнання, самовиховання та самонавчання, вона вступає у «суб´єкт-суб´єктні» стосунки з іншими людьми.
   Отже, під особистістю розуміємо конкретну людину, яка:
   - належить до певного суспільства й соціальної групи;
   - усвідомлює своє ставлення до навколишнього середовища, народу і до самої себе;
   - займається певною діяльністю;
   - вирізняється своєрідними особливостями поведінки й діяльності;
   - володіє тільки їй притаманною системою психічних і соціопсихічних властивостей та якостей.
   Природу особистості, її структуру та розвиток розглядають у межах різних психологічних підходів. Визначаючи психологічну структуру особистості, слід враховувати сутність і розвиток людської психіки, її багаторівневий і багатосистемний характер, поєднання біологічного, соціального та власне психічного, одиничного, своєрідного й загального, типового та особливого тощо.
   Особистість кожної людини наділена тільки їй властивим поєднанням рис та особливостей. Саме вони створюють її індивідуальність - поєднання психологічних особливостей людини, котрі утворюють її своєрідність і неповторність, відмінність від інших людей.
   Індивідуальність виявляється в рисах характеру, темпераменті, звичках, переважаючих інтересах як пізнавальних процесів, у здібностях, індивідуальному стилі діяльності. Так само, як поняття індивід і особистість не є тотожними, особистість та індивідуальність також не тотожні, хоча й утворюють єдність. Індивідуальність забезпечує властивий тільки конкретній особистості стиль взаємозв´язків із навколишньою дійсністю. Індивідуальною є кожна людина, але індивідуальність одних виявляється яскраво, інших - малопомітно.
   Індивідуальність особистості окремо виявляється в неповторному вияві утворень її інтелектуальної, емоційної та вольової сфери чи одразу в усіх сферах психічної діяльності. Оригінальність інтелекту, наприклад, розкривається у здатності бачити те, чого не помічають інші, в особливостях засвоєння інформації, тобто в умінні ставити і розв´язувати проблеми. Своєрідність почуттів полягає в надмірному розвитку одного з них (інтелектуального чи морального), у силі волі, надзвичайній мужності або витримці під час виконання різних завдань.
   Проте цього ще недостатньо, щоб адекватно відобразити структуру особистості, оскільки залишається не з´ясованим співвідношення біологічного й соціального в психічному розвиткові індивіда. Щодо зв´язків біологічного й психічного, то важко сформулювати універсальний принцип, який би був правильним для всіх випадків. Ці зв´язки багатопланові й багатогранні.
   Ще більш різноманітне та багатопланове відношення психічного й соціального. Психічні властивості особистості відчувають на собі вплив соціальних чинників, які постають як зовнішнє психічне. Однак тріада біологічне-психічне-соціальне по-різному діє в структурі особистості та співвідноситься на різних ступенях її розвитку, у різній діяльності і за різних обставин.
   Психічна структура особистості складається з таких підструктур:
   - біопсихічної;
   - ментально-психічної;
   - інтраіндивідуальної;
   - соціопсихічної;
   - свідомість-самосвідомість (рис. 7.2).

ps6

Рис. 7.2. Психічна структура особистості.

   Відмінні ознаки особистості:
   - свідомість;
   - самосвідомість;
   - саморегулювання, тобто процес управління своєю поведінкою й діяльністю;
   - активність, що виявляється в конкретній діяльності; але діяльність може мати й антигромадський характер, тоді таку людину називають асоціальною особистістю;
   - особливості перебігу психічних процесів (відчуття, сприйняття, пам´ять, мислення, уява, увага);
   - індивідуальність;
   - соціальний статус, тобто становище особистості в системі міжособистісних відносин, яке визначає її права, обов´язки, привілеї. Статус особистості задається наявною системою суспільних відносин і об´єктивно визначається місцем особистості в соціальній структурі. Він є її об´єктивною характеристикою, але може усвідомлюватись адекватно чи неадекватно, активно чи пасивно, цілковито, частково або зовсім не усвідомлюватись. Позиція особистості характеризує суб´єктивний - активний, діяльний бік становища особистості у структурі суспільства. У складних за своєю природою суспільних відносинах кожна особистість може займати кілька позицій, що відрізняються одна від одної своїм значенням, визначеністю та іншими ознаками;
   - соціальна роль - спосіб поведінки особистості залежно від її статусу або позиції у суспільстві, конкретному колективі чи соціальній групі. За визначенням І.С. Кона, роль особистості - це соціальна функція, нормативно схвалений спосіб поведінки, якої очікують від кожного, хто займає дану позицію. Ці очікування визначають загальні контури соціальної ролі й не залежать від свідомості та поведінки конкретного індивіда. Вони подані йому як те, що є зовнішнім, більш або менш обов´язковим;
   - ранг - це престиж, репутація, авторитет, популярність у групі, колективі, суспільстві.
   - самовизначення, тобто усвідомлення власних інтересів, свого місця в житті та суспільстві, а також своїх можливостей, потреб, цілей і цінностей тощо;
   - самовираження - вияв здібностей, сутнісних сил, особистісних властивостей, якостей та особливостей;
   - самоствердження - закріплення у свідомості навколишніх своєї значущості, вагомості; реалізація власних цілей через подолання перепон.

   Література
   1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. - М.: Наука, 1980.
   2. Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.
   3. Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.
   4. Бойко В.В., Ковалев А.Г., Парфенов В.Н. Социально-психологический климат коллектива и личность. - М.: Мысль, 1983.
   5. Вейнингер О. Пол и характер. - М.: ТЕРРА, 1992.
   6. Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / За заг. ред. акад. С.Д. Максименка. - К.: Форум, 2000.
   7. Загальна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. - К.: А.Г.Н., 2002.
   8. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., Политиздат, 1975.
   9. Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі: У 2 т. - К.: Форум, 2002.
   10. Обухова Л.Ф. Концепция Жана Пиаже: за и против. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981.
   11. Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности. - Ростов на Дону: Феникс, 1996.
   12. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / Пер. С англ. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004.
   13. Ярошевский М.Г. Психология в XX столетии. Теоретические проблемы развития психологической науки. - 2-е изд. - М. 1974.
   14. Ярослав Іванович Цурковський (1905-1995). До 100-річчя від дня народження / Упор. О.М. Лозинського, З.С. Багнюк та ін. - 2-ге вид., доп. - Львів: Вид-во Університету «Львівський Ставропігіон», 2005.

 
< Попередня   Наступна >