Підручники онлайн
Головна arrow Судові та правоохоронні органи arrow Судові та правоохоронні органи України (А.П.Гель, Г.С.Семаков, С.П.Кондракова) arrow Список використаної та рекомендованої літератури (Судові та правоохоронні органи України (А.П.Гель, Г.С.Семаков, С.П.Кондракова))
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Список використаної та рекомендованої літератури (Судові та правоохоронні органи України (А.П.Гель, Г.С.Семаков, С.П.Кондракова))

   1. Конституція України (прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 26 червня 1996 р.). — К., 1996.
   2. Кримінально-виконавчий кодекс України. — К., 2003.
   3. Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Виправно-трудовий кодекс України. — К.: Істина, 2001.
   4. Кодекс торговельного мореплавства України // ВВР України. — 1995. — № 47–52.
   5. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. — Харків: Консум, 2002.
   6. Гражданский процессуальный кодекс Украины: Науч.-практ. комментарий / Под ред. В. М. Тертышника. — Харьков: Консум, 2001.
   7. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. С. С. Яценка. — К.: А. С. К., 2002.
   8. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / За ред. В. М. Тертишника. — К.: А. С. К., 2002.
   9. Цивільний процесуальний кодекс України. — К.: Юрінком Інтер, 2001.
   10. Закон України “Про адвокатуру” від 19 грудня 1992 р. // ВВР України. — 1993. — № 9. — Ст. 92.
   11. Закон України “Про Вищу раду юстиції” від 15 січня 1998 р. // ВВР України. — 1998. — № 25.
   12. Закон України “Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України” від 26 березня 1992 р. // ВВР України. — 1992. — № 29. — Ст. 397.
   13. Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23 грудня 1993 р. // ВВР України. — 1994. — № 11. — Ст. 50.
   14. Закон України “Про державну виконавчу службу” від 24 березня 1998 р. // ВВР України. — 1998. — № 36-37. — Ст. 243.
   15. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 24 грудня 1993 р. // ВВР України. — 1994. — № 15. — Ст. 84; Уряд. кур’єр. — 1998. — 14 лют.
   16. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” від 23 грудня 1993 р. // ВВР України. — 1994. — № 11. — Ст. 51.
   17. Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 р. // ВВР України. — 1996. — № 49. — Ст. 272.
   18. Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 р. // ВВР України. — 1991. — № 4. — Ст. 20.
   19. Закон України “Про нотаріат України” від 2 вересня 1993 р. // ВВР України. — 1993. — № 35; 2000. — № 50.
   20. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 1992 р. // ВВР України. — 1992. — № 22. — Ст. 303.
   21. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 5. — Ст. 21.
   22. Закон України “Про службу безпеки України “від 25 березня 1992 р. // ВВР України. — 1992. — № 27. — Ст. 382.
   23. Закон України “Про статус суддів” від 15 грудня 1992 // ВВР України. — 1993. — № 8. — Ст. 56.
   24. Закон України “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 р. // ВВР України. — 2002. — № 27–28.
   25. Указ Президента України “Про виведення Державного департаменту України з питань виконання покарань з підпорядкування Міністерству внутрішніх справ України” № 248/99 від 12.03.99 // Офіц. вісн. України. — 1999. — № 11.
   26. Указ Президента України “Про утворення Державного департаменту України з питань виконання покарань” № 344/98 від 22.04.98 // Уряд. кур’єр. — 1998. — 30 квіт. — № 82–83.
   27. Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань: Затв. Указом Президента України від 31.07.98 № 827/98 // Уряд. кур’єр. — 1998. — 13 серп. — № 154-155.
   28. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв. Указом Президента України № 1138/2000 від 17.10.2000 // Офіц. вісн. України. — 2000. — № 42.
   29. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження граничної чисельності працівників центрального апарату Державного департаменту з питань виконання покарань” № 286 від 01.03.99 // Офіц. вісн. України. — 1999. — № 9.
   30. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Затв. наказом Мін’юсту України № 18/5 від 18 червня 1994 р. Законодавство України про нотаріат // Бюл. законодавства і юрид. практики України. — 1998. — № 5.
   31. Інструкція про проведення дізнання у Збройних Силах України: Затв. наказом Міністра оборони України № 235 від 28.08.95 (Відомче видання).
   32. Бандурка А. М. Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебник. — Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел МВД Украины, 1999.
   33. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: Підручник. — Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ МВС України, 2002. — Ч. 1.
   34. Бойко В. Ф. “Мала” судова реформа в Україні: необхідність, сутність, проблеми та перспективи: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002.
   35. Гузь Л. Е. Методические рекомендации по практическому применению апелляционного и касационного производства в судебной практике в свете нового законодательства. — Харьков, 2001.
   36. Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність: Зб. норм. актів. — К.: Юрінком Інтер, 2001.
   37. Збірник законодавчих та нормативно-правових актів з кримінально-виконавчого права України / Уклад. Г. С. Семаков, A. П. Гель. — К.: МАУП, 2000.
   38. Конституційне право України: Підручник / За ред. проф. B. Ф. Погорілка. — К.: Наук. думка, 2002.
   39. Концепція реформування системи Міністерства внутрішніх справ України на період до 2006 року. — К., 2002.
   40. Кримінально-виконавче право України (Загальна та Особлива частини): Навч. посіб. / За ред. О. М. Джужи. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2002.
   41. Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Кримінальний процес України: Підручник. — К.: Либідь, 1999.
   42. Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України / Ю. М. Грошевий та ін. — Харків: Право, 2002.
   43. Організація судової влади в Україні: Перший аналіз нормативного змісту Закону України “Про судоустрій України” / За ред. А. О. Селіванова. — К.: Юрінком Інтер, 2002.
   44. Погорецький М. Протоколи оперативно-розшукових заходів з відповідними додатками, складені оперативно-розшуковими підрозділами, — новий вид доказів у кримінальному процесі // Вісн. Академії правових наук України. — 2002. — № 1(28).
   45. Правоохоронні органи України: Курс лекцій / А. П. Гель, Г. С. Семаков, Д. П. Цвігун. — К.: МАУП, 2000.
   46. Правоохранительные органы: Конспект лекций. — М.: ПРИОР, 2002.
   47. Семаков Г. С., Гель А. П. Кримінально-виконавче право України: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2000.
   48. Семаков Г. С., Кондракова С. П. Нотаріат в Україні. — К.: МАУП, 2001.
   49. Стефанюк В. С. Закон “Про судоустрій України” у контексті судово-правової реформи // Вісн. Верховного Суду України. — 2002. — № 3(31).
   50. Стефанюк В. С. Судова система України та судова реформа. — К.: Юрінком Інтер, 2001.
   51. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002.
   52. Тюріна О. Правоохоронні органи: питання теоретичного осмислення та нормативного визначення // Право України. — 2001. — № 5.
   53. Фурса С. Я., Щербак С. В. Виконавче провадження в Україні. — К.: Атіка, 2002.
   54. Хавронюк М. І., Мельник М. І. Правоохоронні органи, правоохоронна діяльність: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2002.

 
< Попередня