Підручники онлайн
Головна arrow Судові та правоохоронні органи arrow Судові та правоохоронні органи України (А.П.Гель, Г.С.Семаков, С.П.Кондракова) arrow 7.1. Завдання та функції Державного департаменту України з питань виконання покарань
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


7.1. Завдання та функції Державного департаменту України з питань виконання покарань

7.1. Завдання та функції Державного департаменту України з питань виконання покарань

   Державний департамент України з питань виконання покарань (далі — Департамент) як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що безпосередньо реалізує єдину державну політику у сфері виконання покарань, створений Указом Президента України від 22 квітня 1998 р. № 344 на базі Головного управління виконання покарань МВС України з тимчасовим його підпорядкуванням МВС України. Створення Департаменту було зумовлено реформуванням кримінально-виконавчої системи України та приведенням її у відповідність з вимогами Ради Європи та міжнародними правовими нормами з питань виконання кримінальних покарань. Указом Президента України від 12 березня 1999 р. № 248 Департамент виведено з підпорядкування МВС України і підпорядковано безпосередньо Кабінету Міністрів України. Діяльність Департаменту регламентується Положенням про Державний департамент України з питань виконання покарань, затвердженим Указом Президента України від 31 липня 1998 р. № 827.
   Відповідно до Положення основними завданнями Департаменту є:
   - здійснення єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;
   - розробка рекомендацій щодо організації тримання осіб, взятих під варту, забезпечення виконання вироків суду і застосування передбачених законом засобів виправлення і перевиховання засуджених;
   - здійснення контролю за виконанням вироків суду за окремими видами додаткових покарань; забезпечення примусового лікування засуджених, хворих на алкоголізм та наркоманію;
   - забезпечення додержання вимог законодавства в органах і установах виконання покарань, запобігання злочинам, дисциплінарним проступкам з боку засуджених до позбавлення волі та щодо них, їх припинення та виявлення і розкриття злочинів, вчинених в органах і установах виконання покарань, проведення дізнання у справах про ці злочини, здійснення оперативно-розшукової діяльності;
   - керівництво органами і установами виконання покарань, організація виробничо-господарської діяльності з наданням засудженим роботи, забезпечення їх професійної підготовки та загальноосвітнього навчання;
   - правовий і соціальний захист осіб рядового і начальницького складу, працівників кримінально-виконавчої системи та членів їх сімей, удосконалення роботи з кадрами, їх професійної підготовки.
   Департамент вiдповiдно до покладених на нього завдань виконує такі функції:
   - бере участь у формуваннi єдиної державної полiтики у сферi виконання кримiнальних покарань, реалiзує цiльовi програми розвитку кримiнально-виконавчої системи;
   - визначає основнi напрями дiяльностi органiв i установ виконання покарань щодо захисту прав i свобод людини в умовах вiдбування кримiнального покарання; забезпечує охорону слiдчих iзоляторiв, тюрем, лiкувально-трудових профiлакторiїв, виправно-трудових колонiй, iнших установ виконання покарань та об’єктiв кримiнально-виконавчої системи, правопорядок та безпеку в органах i установах; бере участь у розробленнi та реалiзацiї державних комплексних програм боротьби зі злочиннiстю;
   - контролює виконання актiв законодавства з питань, що належать до його компетенцiї, вирокiв, постанов i ухвал судiв, забезпечує розподiл та тримання засуджених до позбавлення волi та осiб, взятих пiд варту;
   - здiйснює переведення засуджених i осiб, взятих пiд ваpту, з однiєї до iншої установи кpимiнально-виконавчої системи, пеpедачу (екстpадицiю) осiб, які звинувачуються у вчиненнi злочинiв, а також засуджених для вiдбування покаpання в установах iноземних деpжав згiдно iз законами та мiжнаpодними договоpами Укpаїни, згода на обов’язковiсть яких надана Верховною Радою України;
   - аналiзує результати дiяльностi органiв i установ виконання покарань, складає довгостроковий та оперативний прогнози кримiногенної обстановки i на їх основi вносить у встановленому порядку пропозицiї щодо пiдвищення ефективностi функцiонування кримiнально-виконавчої системи, забезпечення правопорядку та безпеки, посилення боротьби iз злочиннiстю, iнформує населення з цих питань через засоби масової iнформацiї;
   - органiзовує i контролює оперативно-розшукову дiяльнiсть, налагоджує взаємодiю з вiдповiдними пiдроздiлами державних органiв, якi проводять таку дiяльнiсть, використовує банки даних оперативно-довiдкової, розшукової, статистичної та iншої iнформацiї, здiйснює довiдково-iнформацiйне обслуговування органiв i установ виконання покарань, заiнтеpесованих державних органiв;
   - органiзовує виконання актiв амнiстiї та помилування;
   - забезпечує органiзацiю виховної роботи з особами, яких тримають в установах кримiнально-виконавчої системи, залучення до її проведення представникiв творчих спiлок, громадських i релiгiйних органiзацiй, трудових колективiв, у взаємодiї з Мiнiстерством освiти України органiзовує професiйну пiдготовку засуджених та їх загальноосвiтнє навчання;
   - вирiшує за участю мiських i районних органiв внутрiшнiх справ i центрiв зайнятостi Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України питання щодо надання допомоги особам, звiльненим з мiсць позбавлення волi, в їх трудовому i побутовому влаштуваннi;
   - здiйснює в межах повноважень, визначених законодавством, функцiї з управлiння майном пiдприємств i установ, що належать до сфери управлiння Департаменту;
   - забезпечує здiйснення заходiв щодо виконання завдань з цивiльної оборони i пожежної безпеки, стабiльної роботи установ кримiнально-виконавчої системи в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацiй у мирний час, додержання правового режиму надзвичайного чи воєнного стану в разi його введення в Українi або в окремих її мiсцевостях, проведення карантинних заходiв пiд час епiдемiй;
   - забезпечує в межах своєї компетенцiї реалiзацiю державної політики щодо охорони державної таємницi; здiйснює контроль за її збереженням у центральному апаратi, в органах, установах, органiзацiях, навчальних закладах, на пiдприємствах, що належать до сфери його управлiння;
   - затверджує структуру, штатний розпис органiв i установ виконання покарань, визначає порядок застосування дiйсних i умовних найменувань установ кримiнально-виконавчої системи та присвоює їх;
   - органiзовує проведення наукових дослiджень, дослiдно-конструкторських i проектно-технологiчних робiт, забезпечує використання досягнень науки, технiки i набутого досвiду, координує роботу пiдприємств кримiнально-виконавчої системи, зв’язану з сертифiкацiєю, стандартизацiєю, метрологiєю, винахiдництвом i рацiоналiзацiєю;
   - органiзовує роботу з добору, розстановки та пiдвищення квалiфiкацiї осiб рядового i начальницького складу та працiвникiв кримiнально-виконавчої системи;
   - забезпечує згiдно iз законодавством правовий i соцiальний захист осiб рядового i начальницького складу, працiвникiв кримiнально-виконавчої системи та членiв їх сiмей;
   - представляє у встановленому порядку осiб рядового i начальницького складу та працiвникiв кримiнально-виконавчої системи, якi особливо вiдзначилися в роботi, до нагородження державними нагородами України, президентськими вiдзнаками;
   - забезпечує створення системи власної внутрiшньої безпеки;
   - вживає заходiв до забезпечення роботою осiб, яких тримають в установах кримiнально-виконавчої системи; надає допомогу пiдприємствам, що належать до сфери його управлiння, у встановленнi та стабiлiзацiї господарських зв’язкiв; бере участь у формуваннi i розмiщеннi державного замовлення, укладає з цiєю метою контракти;
   - контролює стан охорони працi i технiки безпеки, здiйснює нагляд за додержанням правил, норм i вимог щодо безпечного проведення на гiрничих пiдприємствах кримiнально-виконавчої системи бурових i пiдривних робiт, за зберiганням, облiком i використанням за призначенням вибухових матерiалiв, правильним використанням родовищ корисних копалин, захистом надр;
   - визначає потреби установ кримiнально-виконавчої системи в матерiально-технiчних ресурсах, енергоносiях, продуктах харчування, капiтальних вкладеннях на будiвництво, реконстpук-цiю i технiчне переоснащення, виконання проектно-дослiдних робiт i робiт з типового проектування об’єктiв цих установ, забезпечує проведення єдиної полiтики з питань будiвництва та реконструкцiї об’єктiв Департаменту;
   - бере участь у розробленнi проектiв загальнодержавних програм економiчного та соцiального розвитку, законiв про Державний бюджет України;
   - забезпечує установи кримiнально-виконавчої системи iнженеpно-технiчними засобами охорони i нагляду за особами, яких тримають в установах виконання покарань, спецiальними засобами захисту та активної оборони, системами зв’язку i управлiння, зброєю, боєприпасами, бойовою та спецiальною технiкою, контролює їх розподiл, зберiгання i використання;
   - здiйснює медичний контроль за станом здоров’я засуджених до позбавлення волi, осiб, взятих пiд варту, i осiб яких тримають у лiкувально-трудових профiлакторiях, забезпечує надання їм необхiдної медичної допомоги, належну санiтарно-епiдемiчну обстановку в установах кримiнально-виконавчої системи та на їх територiях, а також контроль за додержанням вимог з охорони довкiлля i рацiонального використання природних ресурсiв в установах кримiнально-виконавчої системи;
   - налагоджує за дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України зв’язки з мiжнародними органiзацiями, укладає угоди з вiдповiдними органами iноземних держав про спiвробiтництво у сферi виконання кримiнальних покарань, боротьби iз злочиннiстю та з iнших питань, що належать до його компетенцiї;
   - є головним розпорядником коштiв державного бюджету, передбачених на утримання кримiнально-виконавчої системи, фiнансує органи i установи виконання покарань в межах затверджених асигнувань та коштiв, одержаних вiд виробничо-господарської дiяльностi; органiзовує роботу з ведення бухгалтерського та статистичного облiку;
   - є державним замовником поставки (закупiвлi) продукцiї, виконання робiт, надання послуг для забезпечення потреб оборони i безпеки, проектування i будiвництва об’єктiв кримiнально-виконавчої системи;
   - видає у встановленому порядку журнали, бюлетенi, збiрники нормативно-правових актiв та iншi матерiали з питань дiяльностi установ кримiнально-виконавчої системи;
   - здiйснює iншi повноваження, що належать до його компетенцiї.
   У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Положенням про Департамент. Департамент у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
   Департамент узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо удосконалення цього законодавства і у встановленому порядку вносить їх на розгляд Президенту України і Кабінету Міністрів України.
   Департамент має право:
   - залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
   - одержувати безоплатно у встановленому законодавством порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
   - скликати у встановленому порядку наради, конференції, симпозіуми з питань, що належать до його компетенції.
   У процесі виконання покладених на нього завдань Департамент взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також з відповідними органами іноземних держав.
   Департамент у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання. Нормативно-правові акти Департаменту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку. Рішення Департаменту, прийняті в межах його компетенції, є обов’язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами. У разі потреби Департамент видає разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
   Департамент у своєму підпорядкуванні має воєнізовані формування.

 
< Попередня   Наступна >