Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


6.1. Система, завдання і функції державної податкової служби

6.1. Система, завдання і функції державної податкової служби

   Статус державної податкової служби (ДПС) України, її функції і правові основи діяльності визначаються Законом України “Про державну податкову службу в Україні”.
   До системи органів ДПС України належать Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах.
   Органи ДПС України у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а також рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, виданими в межах їх повноважень.
   У складі органів ДПС України перебувають відповідні спеціальні підрозділи боротьби з податковими правопорушеннями — податкова міліція.
   Державна податкова адміністрація (ДПА) України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може створювати міжрайонні (на два і більше районів), об’єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.
   У ДПА України та державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі створюються колегії. Чисельність і склад колегії ДПА України затверджуються Кабінетом Міністрів України, а колегій державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі — Державною податковою адміністрацією України. Колегії є дорадчими органами і розглядають найважливіші напрямки діяльності відповідних державних податкових адміністрацій.
   Структура ДПА України затверджується Кабінетом Міністрів України.
   До завдань органів ДПС України належать:
   - здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), а також неподаткових встановлених законодавством доходів (далі — податки, інші платежі);
   - внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;
   - прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;
   - формування і ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів і Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб;
   - роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;
   - запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.
   Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавчої влади. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються ДПА України.
   Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об’єднані підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
   Органи ДПС України координують свою діяльність з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами, установами банків, а також з податковими службами інших держав.
   Державну податкову адміністрацію України очолює Голова ДПА України, якого призначає на посаду і звільняє з неї Президент України за поданням Прем’єр-міністра України. Заступники Голови ДПА України призначаються на посаду і звільняються з неї Кабінетом Міністрів України за поданням Голови ДПА України. Кількість заступників Голови ДПА України визначається Кабінетом Міністрів України.
   Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють голови, які призначаються на посаду і звільняються з неї Кабінетом Міністрів України за поданням Голови ДПА України.
   Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об’єднані очолюють начальники, які призначаються на посаду і звільняються з неї Головою ДПА України за поданням голів відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
   Начальники управлінь податкової міліції призначаються Головою ДПА України.
   Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:
   - виконує безпосередньо, а також організовує діяльність державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов’язану:зі здійсненням контролю за додержанням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції, порядком розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, комп’ютерних систем і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги, а також зі здійсненням контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності;
   - зі здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум у бюджет; з обліком платників податків, інших платежів;
   - з виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;
   - з боротьбою з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, участю у розробці пропозицій щодо основних напрямків державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацією виконання актів законодавства в межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики застосування законодавства, застосуванням у передбачених законодавством випадках фінансових санкцій до суб’єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового та коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійсненням заходів вилучення та знищення або передання на промислову переробку алкогольних напоїв, знищення тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи перебували в незаконному обігу;
   - видає в передбачених законом випадках нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування;
   - затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших пов’язаних з обчисленням і сплатою податків документів, платежів, декларацій про валютні цінності, зразок картки фізичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про діяльність органів державної податкової служби;
   - роз’яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі та організовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби;
   - здійснює добір, розстановку, професійну підготовку та перепідготовку кадрів для органів державної податкової служби;
   - подає органам державної податкової служби методичну і практичну допомогу в організації роботи, здійснює обстеження та перевірки її стану;
   - організовує діяльність зі створення інформаційної системи автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації і комп’ютеризації діяльності органів державної податкової служби;
   - розробляє основні напрями, форми і методи виконання перевірок за додержанням податкового та валютного законодавства;
   - у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам з боротьби з організованою злочинністю;
   - передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;
   - подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;
   - вносить пропозиції і розроблює проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування, у визначених законодавством межах виконує міжнародні договори з питань оподаткування;
   - видає фізичним особам — платникам податків та інших обов’язкових платежів ідентифікаційні номери і направляє до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об’єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером та веде Єдиний банк даних про платників податків — юридичних осіб;
   - прогнозує й аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення і зменшення втрат бюджету;
   - забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж та організовує роботу, пов’язану із здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;
   - вносить в установленому законом порядку пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;
   - організовує в межах своїх повноважень діяльність, пов’язану із забезпеченням охорони державної таємниці в органах ДПС України.
   Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) виконують перелічені функції з обмеженнями, передбаченими ч. 1 ст. 9 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” (далі — Закону). Якщо зазначені органи ДПС України безпосередньо здійснюють контроль за платниками податків, інших платежів, вони виконують щодо цих платників такі самі функції, що й державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об’єднані державні податкові інспекції.
   Державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об’єднані виконують такі функції:
   - здійснюють контроль за додержанням законодавства про податки, інші платежі;
   - забезпечують облік платників податків, інших платежів, правильність обчислення і своєчасність надходження цих податків, платежів, а також здійснюють реєстрацію фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів;
   - контролюють своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об’єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів;
   - здійснюють у межах своїх повноважень контроль за законністю валютних операцій, додержанням встановленого порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи і послуги, а також за наявності свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення деяких видів підприємницької діяльності;
   - ведуть облік векселів, що видаються суб’єктами підприємницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах і щомісяця подають інформацію про це місцевим органам державної статистики; здійснюють контроль за погашенням векселів; видають суб’єктам підприємницької діяльності дозволи на відстрочення оплати (погашення) векселів із зазначених операцій;
   - забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум фінансових санкцій, передбачених Законом та іншими законодавчими актами України за порушення податкового законодавства, а також стягнення адміністративних штрафів за порушення податкового законодавства, допущені посадовими особами підприємств, установ, організацій та громадянами;
   - аналізують причини і оцінюють дані про факти порушень податкового законодавства;
   - здійснюють перевірки фактів приховування і заниження сум податків, інших платежів;
   - за дорученням спеціальних підрозділів з боротьби з організованою злочинністю здійснюють перевірки своєчасності подання та достовірності документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів;
   - передають відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;
   - подають до судів і арбітражних судів позови до підприємств, установ, організацій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в дохід держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших випадках — коштів, одержаних без встановлених законом підстав, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна;
   - виконують роботу, пов’язану з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією у встановленому законом порядку безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і конфіскованого майна;
   - контролюють дотримання виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасність і повноту перерахування цих сум у бюджет;
   - розглядають звернення громадян, підприємств, установ і організацій з питань оподаткування та в межах своїх повноважень з питань валютного контролю, а також скарги на дії посадових осіб державних податкових інспекцій;
   - подають відповідним фінансовим органам і органам Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;
   - здійснюють контроль за наявністю марок акцизного збору на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;
   - роз’яснюють через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі;
   - виконують інші функції, пов’язані із здійсненням відповідними підрозділами податкової міліції своїх повноважень.

 
< Попередня   Наступна >