Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


2.10. Суддівське самоврядування в Україні

2.10. Суддівське самоврядування в Україні

   Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування, тобто самостійне колективне вирішення зазначених питань професійними суддями.
   До питань внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціальний захист суддів та їх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов’язані зі здійсненням правосуддя.
   Порядок здійснення суддівського самоврядування в Україні визначається Конституцією України, законами України “Про судоустрій України”, “Про статус суддів”, а також іншими законами, регламентами і положеннями, що приймаються органами суддівського самоврядування.
   Суддівське самоврядування є однією з найважливіших гарантій забезпечення незалежності судів і суддів.
   Завданням органів суддівського самоврядування є вирішення питань внутрішньої діяльності судів, у тому числі такі:
   - щодо забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади; зміцнення незалежності судів, захисту від втручання в їх діяльність;
   - щодо участі у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів і контролю за додержанням встановлених нормативів вказаного забезпечення;
   - щодо погодження призначення суддів на посади в судах загальної юрисдикції, призначення суддів Конституційного Суду України та суддів до складу Вищої ради юстиції і обрання до кваліфікаційних комісій суддів;
   - щодо заохочення суддів та працівників апарату судів;
   - щодо здійснення контролю за організацією діяльності судів та інших структур у системі судової влади.
   Організаційними формами суддівського самоврядування є збори суддів, конференції суддів, з’їзд суддів України, ради суддів та їх виконавчі органи.
   Суддівське самоврядування в Україні здійснюється через такі форми:
   - збори суддів місцевого суду, апеляційного суду, Апеляційного суду України, Касаційного суду України, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду України;
   - конференції суддів загальних (крім військових) місцевих та апеляційних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
   - конференцію суддів військових судів;
   - конференції суддів спеціалізованих судів;
   - з’їзд суддів України.
   Збори суддів — це зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду і приймають колективне рішення з обговорюваних питань.
   Збори суддів місцевого суду скликаються головою відповідного суду як з власної ініціативи, так і на вимогу не менш як третини від загальної кількості суддів суду. Збори суддів апеляційних судів та Касаційного суду України скликаються президією відповідного суду з власної ініціативи або за пропозицією голови суду чи на вимогу не менш як третини загальної кількості суддів суду.
   Збори суддів місцевого суду скликаються в міру потреби, але не рідше одного разу на шість місяців. Збори суддів апеляційних судів та Касаційного суду України скликаються не рідше одного разу на три місяці.
   Збори суддів обговорюють питання внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату суду і приймають з цих питань рішення, що є обов’язковими для суддів цього суду. Збори суддів заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні посади в цьому суді, і керівників структурних підрозділів апарату суду. Збори суддів місцевих та апеляційних судів обирають делегатів на відповідні конференції суддів, а збори суддів Апеляційного суду України та Касаційного суду України — делегатів на з’їзди суддів України.
   Збори суддів Верховного Суду України та вищого спеціалізованого суду скликаються президією відповідного суду з власної ініціативи, на пропозицію голови суду або на вимогу не менш як третини загальної кількості суддів суду в міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці. Збори обговорюють питання внутрішньої діяльності суду або роботи конкретних суддів чи працівників апарату суду та приймають з цих питань рішення, що є обов’язковими для суддів цього суду, а також заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні посади в цьому суді, і керівників структурних підрозділів апарату суду.
   Збори суддів вищого спеціалізованого суду обговорюють питання, що виникли в судовій практиці, вносять пропозиції на розгляд конференції суддів відповідних спеціалізованих судів і обирають делегатів на ці конференції.
   Збори суддів Верховного Суду України обговорюють питання застосування законодавства, що виникли в судовій практиці, пропозиції суддів Верховного Суду України щодо необхідності роз’яснень з окремих питань судової практики, а також обирають делегатів від Верховного Суду України на з’їзд суддів України.
   Конференція суддів — це збори представників суддів (делегатів) відповідних судів, на яких вони обговорюють питання діяльності цих судів і приймають колективне рішення з обговорюваних питань.
   Повноваження конференції суддів відповідних судів:
   - обговорює і вирішує питання фінансування та організаційного забезпечення діяльності відповідних судів;
   - заслуховує звіти виконавчих органів конференції, інформацію відповідних управлінь державної судової адміністрації;
   - визначає кількісний склад ради суддів і обирає її членів;
   - обирає членів відповідної кваліфікаційної комісії суддів;
   - розробляє пропозиції на розгляд з’їзду суддів України;
   - звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності відповідних судів до органів державної влади та місцевого самоврядування;
   - обирає делегатів на з’їзд суддів України;
   - обговорює інші питання, що належать до повноважень органів суддівського самоврядування.
   Конференція суддів приймає рішення, що є обов’язковими для її виконавчих органів і суддів відповідних судів й обирає відкритим або таємним голосуванням з числа делегатів конференції раду суддів, яка є виконавчим органом конференції суддів.
   Конференція суддів скликається не рідше як один раз на рік за рішенням відповідної ради суддів. Конференція суддів може бути скликана також на вимогу не менш як третини делегатів останньої конференції суддів. У разі невиконання радою суддів вказаної вимоги ініціатори скликання конференції (не менш як третина делегатів останньої конференції) створюють організаційне бюро зі скликання конференції суддів, яке має повноваження ради суддів щодо скликання конференції.
   Делегати на конференцію обираються зборами суддів таємним або відкритим голосуванням на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатур. Делегатами конференції військових судів є лише військові судді.
   Конференція суддів обирає відкритим голосуванням з числа делегатів конференції президію конференції в кількості, визначеній рішенням конференції, а також інші робочі органи конференції. Президія керує роботою конференції суддів. Рішення конференції суддів приймається більшістю голосів делегатів конференції відкритим або таємним голосуванням.
   У період між конференціями суддів функції суддівського самоврядування виконує відповідна рада суддів.
   Рада суддів обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря ради суддів.
   Голови апеляційних і вищих спеціалізованих судів та їх заступники, а також голова військової палати Апеляційного суду України та голова військової палати Касаційного суду України не можуть бути обрані головою відповідної ради суддів.
   Рада суддів у період між конференціями суддів організовує виконання та контроль рішень конференції, а також вирішує питання про скликання конференції суддів. Повноваження і порядок роботи ради суддів визначаються Законом України “Про судоустрій України” та положенням про неї, що затверджується конференцією суддів.
   Рада суддів уповноважена:
   - здійснювати контроль за організацією діяльності відповідних судів та діяльністю відповідних структур державної судової адміністрації, заслуховувати інформацію голів цих судів про їх діяльність;
   - розглядати питання правового захисту суддів, соціального захисту й побутового забезпечення суддів та їх сімей і приймати відповідні рішення;
   - вирішувати відповідно до закону питання, пов’язані з призначенням суддів на адміністративні посади в судах;
   - заслуховувати звіти членів відповідної кваліфікаційної комісії суддів про їх роботу у складі комісії;
   - звертатися з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності відповідних судів до органів державної влади та місцевого самоврядування;
   - не менш як один раз на рік заслуховувати інформацію державної судової адміністрації про забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції;
   - приймати інші рішення з питань, віднесених до її повноважень.
   Рішення ради суддів є обов’язковими для суддів, які обіймають адміністративні посади у відповідних судах. Рішення ради суддів може бути скасовано лише конференцією суддів і зупинено рішенням Ради суддів України.
   З’їзд суддів України є найвищим органом суддівського самоврядування і відповідно до своїх повноважень:
   - заслуховує звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів;
   - заслуховує інформацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та голови Державної судової адміністрації України про їх діяльність, може висловити недовіру голові Державної судової адміністрації України;
   - призначає і звільняє суддів Конституційного Суду України відповідно до Конституції України і закону;
   - призначає членів Вищої ради юстиції і приймає рішення про припинення їх повноважень відповідно до Конституції України та закону;
   - обирає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
   - звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності судів до органів і посадових осіб державної влади;
   - визначає кількісний склад Ради суддів України та обирає Раду суддів України;
   - розглядає інші питання суддівського самоврядування.
   З’їзд суддів України приймає рішення, що є обов’язковими для всіх органів суддівського самоврядування та всіх професійних суддів.
   Черговий з’їзд суддів України скликається Радою суддів України один раз на три роки. Позачерговий з’їзд суддів України може бути скликаний також на вимогу не менш як третини конференцій суддів загальних судів або на вимогу конференції суддів спеціалізованих судів, або на вимогу зборів суддів Верховного Суду України.
   Рада суддів України приймає рішення про скликання чергового або позачергового з’їзду, схвалює попередній перелік питань, що виносяться на обговорення з’їзду, і визначає дату, місце проведення з‘їзду і норму представництва суддів.
   Для участі в роботі з’їзду суддів України можуть бути запрошені Президент України, народні депутати України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, члени Вищої ради юстиції, представники Уряду, інших центральних органів державної влади, представники навчальних і наукових закладів та установ, громадських організацій, інші особи.
   Делегати на з’їзд суддів України обираються конференціями суддів, а делегати від Апеляційного суду України та Касаційного суду України — зборами суду за нормою представництва, визначеною Радою суддів України. Збори суддів Конституційного Суду України обирають на з’їзд трьох делегатів з числа суддів цього суду. Делегати на з’їзд суддів України обираються шляхом відкритого або таємного голосування на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатур для обрання.
   У період між з’їздами суддів України вищим органом суддівського самоврядування є Рада суддів України, яка обирається з’їздом суддів України в кількісному складі, визначеному рішенням з’їзду. До складу Ради суддів України повинні бути обрані не менш як по одному представнику від суддів Апеляційного суду України, Касаційного суду України, конференції суддів військових судів, конференцій суддів відповідних спеціалізованих судів, суддів Верховного Суду України, а також суддів Конституційного Суду України. Представники суддів загальних місцевих та апеляційних судів повинні складати не менш як половину загальної кількості членів Ради суддів України.
   Члени Ради суддів України на засіданні Ради обирають із свого складу голову Ради суддів України, його заступника та секретаря, а також президію Ради суддів України. Кількісний та персональний склад президії визначається Радою суддів України відповідно до положення про Раду суддів України.
   Рада суддів України в період між з’їздами організовує виконання та контроль рішень з’їзду, а також вирішує питання про скликання з’їзду. Повноваження та порядок роботи Ради суддів України визначаються Законом України “Про судоустрій України” та положенням про Раду суддів України, яке затверджується з’їздом суддів України.
   Рада суддів України відповідно до наданих їй повноважень:
   - розробляє та організовує виконання заходів забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів;
   - розглядає питання правового, соціального захисту суддів та їх сімей і приймає відповідні рішення з цих питань;
   - здійснює контроль за організацією діяльності судів та діяльністю державної судової адміністрації, заслуховує інформацію голів судів і посадових осіб державної судової адміністрації про їх діяльність;
   - вирішує питання щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах у випадках і порядку, передбачених законом;
   - заслуховує звіти про роботу членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі Комісії;
   - звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності судів до органів державної влади та місцевого самоврядування;
   - має право зупиняти рішення рад суддів, що не відповідають Конституції України та закону чи суперечать рішенням з’їзду суддів України;
   - приймає інші рішення з питань, віднесених до її повноважень.
   Рішення Ради суддів України є обов’язковими для всіх органів суддівського самоврядування. Рішення Ради суддів України може бути скасовано з’їздом суддів України. Роботу з’їзду суддів України, діяльність Ради суддів України, конференцій суддів та рад суддів забезпечує державна судова адміністрація за рахунок коштів Державного бюджету України.

 
< Попередня   Наступна >