Підручники онлайн
Головна arrow Конкурентне право arrow Конкурентне право (Удалов Т.Г.) arrow § 2. Економічна концентрація в Україні
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 2. Економічна концентрація в Україні

§ 2. Економічна концентрація в Україні

   В Україні з метою запобігання монополізації товарних ринків, зловживанням монопольним (домінуючим) становищем, обмеження конкуренції здійснюється державний контроль за концентрацією суб’єктів господарювання. У певних випадках створення, реорганізація (злиття, приєднання), придбання активів, часток (акцій, паїв), ліквідація суб’єктів господарювання, особливо створення асоціацій, концернів, міжгалузевих, регіональних та інших об’єднань підприємств, перетворення органів управління на зазначені об’єднання може призвести до суттєвого обмеження конкуренції на ринку або до його монополізації. Щоб запобігти негативним наслідкам таких перетворень, починаючи з 1995 р. в Україні запроваджено процедуру отримання згоди органів Антимонопольного комітету України на економічну концентрацію суб’єктів господарювання.
   Основними нормативними актами, що регулюють процеси економічної концентрації суб’єктів господарювання, є закони України “Про захист економічної конкуренції” та “Про Антимонопольний комітет України”. Відповідно до ст. 22 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, економічною концентрацією суб’єктів господарювання визнається:
   • злиття суб’єктів господарювання або приєднання одного суб’єкта господарювання до іншого;
   • набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб’єктами господарювання над одним або кількома суб’єктами господарювання чи частинами суб’єктів господарювання, зокрема, шляхом: безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у власність іншим способом активів у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання, одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання, у тому числі придбання активів суб’єкта господарювання, що ліквідується; призначення або обрання на посаду керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб’єкта господарювання особи, яка вже обіймає одну чи кілька з перелічених посад в інших суб’єктах господарювання, або створення ситуації, при якій більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів двох чи більше суб’єктів господарювання обіймають одні й ті самі особи; створення суб’єкта господарювання двома більше суб’єктами господарювання, який тривалий період самостійно здійснюватиме господарську діяльність, і при цьому зазначене створення не приведе до координації конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створили цей суб’єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб’єктом господарювання;
   • безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50% голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання.
   Не вважається економічною концентрацією суб’єктів господарювання:
   • створення суб’єкта господарювання, метою чи внаслідок створення якого здійснюється координація конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створили зазначений суб’єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб’єктом господарювання. Такі дії розглядаються як узгоджені дії суб’єктів господарювання;
   • придбання часток (акцій, паїв) суб’єкта господарювання особою, основним видом діяльності якої є проведення фінансових операцій чи операцій з цінними паперами, якщо це придбання здійснюється з метою їх наступного перепродажу за умови, що зазначена особа не бере участі в голосуванні у вищому органі чи інших органах управління суб’єкта господарювання. У такому випадку наступний перепродаж має бути здійснений протягом одного року з дня придбання “ часток (акцій, паїв). На клопотання зазначених осіб з обгрунтуванням про неможливість здійснити наступний перепродаж органи Антимонопольного комітету України можуть прийняти рішення про подовження цього строку;
   • набуття контролю над суб’єктом господарювання або його частиною, у тому числі завдяки праву управління та розпорядження його майном господарським керуючим, службовою чи посадовою особою органу державної влади.
   Відповідно до законодавства України учасниками концентрації є суб’єкти господарювання, які створюються, ліквідуються, реорганізуються, фізичні та юридичні особи, пов’язані з учасниками концентрації відносинами контролю, що дає підстави визнати відповідну групу осіб єдиним суб’єктом господарювання, а також суб’єкти господарювання, які набувають або мають намір набути контролю над суб’єктом господарювання або його активами (майном), частками (акціями, паями) шляхом набуття їх у власність, одержання в управління (користування), оренду, лізинг, концесію. Учасниками економічної концентрації визначаються також суб’єкти господарювання, щодо яких набувається або має набутися контроль або активи (майно), частки (акції, паї) яких набуваються у власність, одержуються в управління (користування), оренду, лізинг, концесію.
   Отже, учасниками економічної концентрації є особи, які у будь-який спосіб набувають контролю над суб’єктом господарювання, а також особи, щодо яких набувається такий контроль.
   Крім того, учасниками концентрації є суб’єкти господарювання, що є або мають намір стати засновниками (учасниками) новостворюваного суб’єкта господарювання. Якщо одним із засновників є орган влади або управління, учасником концентрації вважається також суб’єкт господарювання, активи (майно), частки (акції, паї) якого вносяться до статутного фонду новостворюваного суб’єкта господарювання.
   Дії, що відповідно до законодавства України визнаються економічною концентрацією суб’єктів господарювання, потребують одержання згоди органів Антимонопольного комітету України. Разом з тим не всі дії, визнані економічною концентрацією, потребують попереднього одержання згоди.
   Згода на здійснення економічної концентрації необхідна лише у певних визначених випадках. Якщо обсяг продажу, вартість активів або ринкові частки учасників економічної концентрації перевищують певні порогові показники, одержати попередню згоду органів Антимонопольного комітету України на концентрацію необхідно, а якщо порогові показники не перевищуються, згода не потрібна. Наприклад, не обхідно одержати попередню згоду на створення нового торговельно-промислового підприємства, якщо загальна частка засновників на певному ринку перевищує 35% або якщо хоч один із засновників займає монопольне становище на ринку. Таким чином, згідно зі ст. 24 Закону України “Про захист економічної конкуренції” попереднє одержання згоди органів Антимонопольного комітету на концентрацію є обов’язковим у разі вчинення дій, що відповідно до законодавства визнаються економічною концентрацією суб’єктів господарювання, якщо сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 12 млн євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року, при цьому:
   - вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів, у тому числі за кордоном, не менш як у двох учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 1 млн євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року, у кожного;
   - вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні хоч би одного учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 1 млн євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року.
   Інакше кажучи, згода органів Антимонопольного комітету на здійснення економічної концентрації суб’єктів господарювання необхідна, якщо є підстави вважати, що така концентрація може призвести до появи монопольних утворень, посилення монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині. Відповідно до цього, дозвіл на здійснення економічної концентрації органи Комітету можуть надати лише у тому разі, якщо вона не призведе до зазначених негативних наслідків. Але Кабінет Міністрів України може дозволити економічну концентрацію, на здійснення якої Антимонопольний комітет України не надав дозволу. Такий дозвіл надається, якщо позитивний ефект для суспільних інтересів переважає негативні наслідки від обмеження конкуренції. У той же час дозвіл не може бути наданий, якщо обмеження конкуренції, зумовлені концентрацією, не є необхідними для досягнення мети концентрації або становлять загрозу загальній системі ринкової економіки.
   Таким чином, Комітет відмовляє у наданні згоди на економічну концентрацію, якщо вона створює загрозу конкуренції та призводить або може призвести до монополізації всього товарного ринку або значної його частини.
   Якщо здійснення економічної концентрації може призвести до появи монопольних утворень, посилення монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині, Антимонопольний комітет може запропонувати суб’єктові господарювання вчинити певні дії, прийняти зобов’язання, за умов виконання яких буде надано згоду на здійснення економічної концентрації. Покладення на учасників економічної концентрації певних зобов’язань (зміни умов концентрації, вчинення певних дій тощо) є дієвим засобом запобігання монополізації товарних ринків та обмеження конкуренції на них. Це дає змогу запобігти можливим негативним наслідкам від відповідної економічної концентрації для конкуренції, не забороняючи саму концентрацію.
   Приклад з практики органів Антимонопольного комітету
   До Комітету надійшла заява про надання згоди на створення Спілки кабельного телебачення України (далі — Спілка). Її засновниками були вісім суб’єктів господарювання, що діють на ринках послуг кабельного телебачення міст Києва, Львова, Дніпропетровська, Кременчука, Комсомольська (Полтавська область) та Південноукраїнська (Миколаївська область). Усі засновники як оператори кабельного телебачення, займають монопольне становище на відповідних регіональних ринках послуг кабельного телебачення.
   Аналіз установчих документів Спілки дав змогу зробити висновок, що окремі їх положення створюють можливість для здійснення узгоджених дій, які обмежуватимуть конкуренцію як між засновниками і членами Спілки, так і між ними та самою Спілкою при здійсненні нею підприємницької діяльності на тих ринках, де діють її учасники і де деякі з них (наприклад, ВАТ “ІВК”, ВАТ "КТМ" Спілка у місті Києві) можуть конкурувати між собою.
   Зважаючи на це. Комітет повідомив Спілку, що він може надати згоду на її створення лише за умови, якщо до установчих документів Спілки будуть внесені зміни, які забезпечуватимуть лише її координуючі функції щодо суб’єктів господарювання, невтручання у виробничу та комерційну діяльність своїх засновників і членів у прийнятті ними управлінських рішень, а також унеможливлять обмеження конкуренції у зв’язку з її створенням.
   Було також запропоновано передбачити в установчих документах Спілки положення, які б унеможливлювали отримання засновниками і членами Спілки прямих прибутків від її діяльності, можливість здійснення ними узгоджених дій, спрямованих на обмеження конкуренції на ринках послуг кабельного телебачення.
   Засновники Спілки врахували зауваження Комітету, після чого було надано згоду на її створення.
   Для здійснення економічної концентрації її учасники звертаються до органів Антимонопольного комітету України із заявою про надання дозволу на концентрацію. Така заява подається органами влади та управління, орендарями, суб’єктами господарювання, фізичними та юридичними особами, які в межах своєї компетенції приймають рішення про концентрацію. Рішення про концентрацію можуть прийняти кілька осіб. У цьому разі подається спільна заява. Цю заяву підписують усі особи, які прийняли рішення про здійснення економічної концентрації. Особи, що здійснюють економічну концентрацію, можуть уповноважити одну особу з числа ініціаторів концентрації (або сторонню особу) представляти свої інтереси в органах Антимонопольного комітету. Така особа може від імені учасників концентрації подавати заяву, документи, відомості щодо концентрації (включаючи збір інформації; підготовку документів відповідно до встановлених вимог підписання заяви, документів і відомостей) та вчиняти всі інші дії, необхідні для одержання згоди.
   Заява подається у письмовій формі і має містити:
   • найменування органу, до якого подається заява;
   • посилання на відповідний нормативно-правовий акт (пункт, частина, стаття), що передбачає звернення до органів Антимонопольного комітету;
   • найменування, реквізити заявника та його представника (орган державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єкт господарювання, фізична особаи представництво іноземного суб’єкта господарської діж яльності в Україні тощо);
   • зміст дії, про надання згоди на яку звертається заявник;
   • найменування, реквізити (поштова адреса, факс, телефон та ін.) інших учасників концентрації;
   • перелік документів і відомостей, що додаються до заяви.
   Заява та додані до неї документи мають містити повну та достовірну інформацію. У разі подання недостовірної інформації заявники несуть відповідальність, передбачену законом. Заява вважається прийнятою до розгляду після 15 днів з дня її надходження, якщо протягом цього часу державний уповноважений Антимонопольного комітету України, голова його територіального відділення не повернули заявникові заяву з повідомленням, що вона та інші документи не відповідають встановленим вимогам і це перешкоджає її розгляду.
   Якщо виникає ситуація, за якої учасник концентрації відмовляє іншому учаснику концентрації — заявникові у наданні документів та іншої інформації, необхідної для розгляду заяви про надання дозволу на здійснення економічної концентрації, державний уповноважений Антимонопольного комітету України на підставі звернення заявника приймає розпорядження про надання учасником концентрації такої інформації у визначений строк. Про прийняте розпорядження повідомляється заявнику. Заява вважається прийнятою до розгляду після отримання всієї інформації, передбаченої цим розпорядженням.
   Якщо узгоджені дії чи концентрація провадяться із застосуванням конкурсних процедур (торги, аукціони, конкурси, тендери тощо), заява може подаватися як до початку конкурсної процедури, так і після, але не пізніше 30 днів з дати оголошення переможця, якщо інше не передбачено законом.
   Антимонопольний комітет України чи його адміністративна колегія розглядають заяву про надання дозволу на концентрацію протягом 30 днів з дня прийняття її до розгляду відповідним органом Антимонопольного комітету України.
   Заява залишається без розгляду у разі надходження від заявника клопотання про відкликання заяви, про що приймається розпорядження відповідних органів Антимонопольного комітету України. Залишення заяви без розгляду не позбавляє заявника права звернутися до Антимонопольного комітету України, його територіального відділення з повторною заявою.
   Заяви про надання дозволу на здійснення економічної концентрації за підвідомчістю поділяються на ті, що підвідомчі:
   1) Антимонопольному комітету;
   2) постійній адміністративній колегії;
   3) тимчасовій адміністративній колегії;
   4) адміністративній колегії територіального відділення.
   Антимонопольний комітет як колегіальний орган, його адміністративні колегії та державні уповноважені знаходяться за однією юридичною адресою. Таким чином, заява про економічну концентрацію з питань, підвідомчих Комітету як колегіальному органу, адміністративній колегії Комітету, подається до Антимонопольного комітету України. У всіх інших випадках вона подається до територіального відділення. Якщо заяву надіслано не за підвідомчістю, це може бути підставою для неприйняття її до розгляду тим органом Антимонопольного комітету, до компетенції якого не входить розгляд такої заяви. Але у будь-якому разі вона буде надіслана до органу, якому підвідомче це питання.
   Антимонопольному комітету як колегіальному органу підвідомчі питання про надання попередніх висновків та питання про надання дозволу на економічну концентрацію:
   • учасником якої є підприємство, яке має стратегічне значення для економіки та безпеки держави;
   • учасником якої є транснаціональна корпорація, суб’єкт господарювання, у складі якого хоч би одна юридична (фізична) особа має постійне місцезнаходження (місце проживання) за межами України;
   • учасником якої є суб’єкт господарювання, що за результатами концентрації досягає монопольного (домінуючого) становища, підтримує або посилює це становище;
   • яка призводить до створення суб’єкта господарювання, який за концентрацією досягає монопольного (домінуючого) становища, підтримує або посилює це становище, чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині;
   • на підставі рішення Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;
   • пов’язану із забезпеченням національної безпеки, оборони, суспільних інтересів.
   Комітету підвідомчі також питання про надання висновків щодо доцільності створення промислово-фінансових груп, стосовно техніко-економічного обгрунтування та Генеральної угоди про сумісну діяльність з виробництва кінцевої продукції ПФГ та питання про надання орендодавцеві висновків про можливість оренди та умови договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства чи його структурного підрозділу, що перебуває у державній, комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим.
   Крім того, Комітет може прийняти до свого розгляду будь-яке питання про концентрацію.
   Постійній адміністративній колегії підвідомчі питання про надання попередніх висновків стосовно концентрації та про концентрацію, за винятком питань, підвідомчих Комітету, якщо учасники концентрації зареєстровані в одному регіоні (Автономна Республіка Крим, область, міста Київ чи Севастополь) та діють на регіональному ринку, що не виходить за межі цього регіону, або учасники концентрації діють на регіональних ринках, які охоплюють територію кількох регіонів, у тому числі частин кількох регіонів, і при цьому найбільшими сумарними вартісними показниками (сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації) учасників концентрації не досягаються їх десятикратні порогові значення.
   Постійній адміністративній колегії підвідомчі також питання про надання висновків орендодавцеві про можливість оренди та умови договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства чи його структурного підрозділу, що перебуває у державній, комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим, якщо найбільшими сумарними вартісними показниками (сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації) учасників концентрації не досягаються їх десятикратні порогові значення.
   Тимчасовій адміністративній колегії підвідомчі питання про надання попередніх висновків та про концентрацію, за винятком питань, підвідомчих Комітету, якщо учасники концентрації зареєстровані в одному регіоні (Автономна Республіка Крим, область, міста Київ чи Севастополь) та діють на регіональному ринку, що не виходить за межі цього регіону, або учасники концентрації діють на регіональних ринках, які охоплюють територію кількох регіонів, у тому числі частин кількох регіонів, і при цьому найбільшими сумарними вартісними показниками (сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації) учасників концентрації не досягаються їх шестикратні порогові значення.
   Тимчасовій адміністративній колегії підвідомчі також питання про надання орендодавцеві висновків про можливість оренди та умови договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства чи його структурного підрозділу, що перебуває у державній, комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим, якщо найбільшими сумарними вартісними показниками (сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації) учасників концентрації перевищуються їх шестикратні порогові значення.
   Адміністративній колегії територіального відділення Комітету підвідомчі питання про надання орендодавцеві висновків про можливість оренди та умови договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства чи його структурного підрозділу, що перебуває у державній, комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим і при цьому найбільшими сумарними вартісними показниками (сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації) учасників концентрації не досягаються їх шестикратні порогові значення.
   Голова Комітету має право за клопотанням заявника, органу Антимонопольного комітету або з власної ініціативи витребувати будь-яку заяву чи справу про концентрацію і передати її на розгляд адміністративної колегії, іншого органу чи посадової особи Комітету.
   Якщо з будь-яких причин заява про економічну концентрацію була залишена без розгляду, заявник може звернутись з повторною заявою. При цьому, залежності від зміни обставин концентрації повторна заява подається у формі нової чи попередньої.
   Повторна заява подається як нова, якщо порівняно з попередньою заявою істотно змінилися обставини, що характеризують концентрацію, зокрема заявник, учасники концентрації, вид концентрації, період, за який подаються відомості щодо учасників концентрації. За подання нової заяви сплачується збір.
   Повторна заява подається як попередня, якщо обставини, що характеризують концентрацію, істотно не змінилися. До такої заяви додаються: копія попередньої заяви, яка не була прийнята до розгляду, документи з виправленнями, документи, що не були додані до попередньої заяви. Подання такої заяви не потребує повторної сплати збору.
   Приклад з практики органів Антимонопольного комітету
   Антимонопольний комітет розглянув заяву про надання згоди на створення виробничо-наукового об’єднання птахівничої промисловості “Укрптахопром” (далі — об’єднання “Укрптахопром”).
   Засновниками об’єднання “Укрптахопром” виступали 37 суб’єктів господарювання, які діють на загальнодержавних та регіональних товарних ринках. З них п’ять — обласні виробничі об’єднання птахівничої промисловості — займали монопольне становище на певних регіональних товарних ринках.
   Метою створення об’єднання “Укрптахопром” була постійна координація господарської та зовнішньоекономічної діяльності її учасників для забезпечення стабільного функціонування та розвитку птахівничої промисловості тощо.
   Об’єднання “Укрптахопром” — добровільна, некомерційна, недержавна організація, не здійснює підприємницької діяльності і не втручається в господарську діяльність її членів; є вільним для вступу (виходу) нових учасників (засновників).
   Виходячи з того, що установчий договір і статут об’єднання “Укрптахопром” відповідали вимогам, встановленим законодавством, його створення не призводило до появи монопольного утворення і не загрожувало конкуренції на товарних ринках, Комітет дав згоду на створення виробничо-наукового об’єднання птахівничої промисловості “Укрптахопром”, було погоджено його установчий договір і статут. 
   Антимонопольний комітет України чи його адміністративна колегія надають суб’єктам господарювання, органам влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю на підставі заяви про надання попередніх висновків та доданої до неї інформації попередні висновки стосовно концентрації.
   Попередні висновки з питань концентрації надаються:
   • щодо концентрації, у тому числі оренди, лізингу, концесії;
   • щодо доцільності створення промислово-фінансових груп, стосовно техніко-економічного обгрунтування та Генеральної угоди про сумісну діяльність з виробництва кінцевої продукції ПФГ;
   • орендодавцеві про можливість оренди та умови договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства чи його структурного підрозділу, що перебуває у державній, комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим.
   Попередні висновки надаються у строк, що не перевищує 30 днів з моменту отримання органом Комітету заяви, виключно на підставі наданих заявником інформації та документів.
   Орган Антимонопольного комітету України надає орендодавцеві висновки про можливість оренди та умови договору оренди протягом 15 днів після надходження до нього матеріалів і надсилає орендодавцеві висновки про можливість оренди та умови договору оренди.
   Якщо орендодавець не одержав у встановлений термін висновків органу Антимонопольного комітету України, укладення договору оренди вважається з цим органом погодженим без прийняття розпорядження, про що орган Комітету, і який розглядав заяву, повідомляє заявника протягом 10 днів з дня, коли рішення вважається прийнятим.
   Надання попередніх висновків — процедура надання висновків органом Антимонопольного комітету щодо його ймовірного рішення з приводу економічної концентрації. Інакше кажучи, звертаючись до органів Антимонопольного комітету з заявою про надання попередніх висновків про можливість здійснення економічної концентрації, суб’єкти господарювання отримують однозначну відповідь про: ймовірне надання згоди на концентрацію, ймовірну відмову в наданні згоди на концентрацію, необхідність (відсутність необхідності) одержання згоди на концентрацію, недостатність інформації для будь-якого висновку.
   Отримання згоди на економічну концентрацію внаслідок процедури попередніх висновків не дають суб’єкту господарювання права на здійснення економічної концентрації без згоди органів Антимонопольного комітету, якщо така згода є необхідною. Але такий суб’єкт може бути впевнений, що якщо він надав достовірну інформацію та економічне становище (частка на ринку, обсяг виробництва тощо) учасників концентрації на ринку не змінилося, дозвіл на здійснення економічної концентрації буде надано. Отримання висновків не є обов’язковим і здійснюється виключно у разі виникнення потреби у суб’єкта господарювання.
   Процедура одержання попередніх висновків дає можливість суб’єктам господарювання уникати порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді здійснення концентрації без згоди Антимонопольного комітету, коли така згода необхідна.
   Приклад з практики органів Антимонопольного комітету Антимонопольний комітет України розглянув заяву про” надання попередніх висновків щодо погодження змін до установчих документів виробничого об’єднання птахівничої промисловості “Житомирптахопром” (далі — ВО “Житомирптахопром”).
   В результаті аналізу проектів нової редакції установчих документів було встановлено, що відповідно до них ВО “Житомирптахопром” здійснював би контроль над своїми засновниками і таким чином виступав би як єдиний суб’єкт господарювання, частки якого на ряді регіональних ринків перевищували б 90% у межах Житомирської області. Таким чином, ВО “Житомирптахопром” залишився б монопольним утворенням на регіональних ринках Житомирської області.
   Виходячи з цього були підстави для відмови у погодженні змін до установчих документів ВО “Житомирптахопром” у редакції, запропонованій для розгляду.
   Комітет повідомив заявників, що зміни до установчих документів ВО “Житомирптахопром” можуть бути погоджені за умови перегляду складу засновників об’єднання, щоб їх сумарна частка на цих ринках була меншою 35%, або внесення змін до установчих документів, які передбачатимуть створення об’єднання на принципах асоціації.
   В ряді випадків у попередніх висновках органи Антимонопольного комітету можуть зауважити, що відповідно до наданої інформації концентрація не потребує згоди Комітету, однак для прийняття остаточного рішення необхідно подати додаткові відомості. Таким чином суб’єкти господарювання визначаються з обсягом інформації, потрібної при поданні заяви, зменшується ризик притягнення до відповідальності за здійснення концентрації без згоди Комітету або негативних наслідків розгляду заяви, якщо надану інформацію буде визнано неповною для прийняття рішення по суті.
   Приклад з практики органів Антимонопольного комітету
   Розглянувши заяву представника ТОВ “Бозак Трейдінг Лімітед” (Республіка Кіпр) про надання згоди на придбання пакета акцій “Любашівський елеватор”, державний уповноважений Комітету зазначив, що відповідно до наданої інформації таке придбання не потребує попереднього одержання згоди Комітету. В той же час установчі документи заявника свідчили про існування певної вірогідності відносин контролю між засновниками ТОВ “Бозак Трейдінг Лімітед”. У зв’язку з цим у попередніх висновках було зауважено, якщо з урахуванням всіх можливих відносин контролю за участю цих засновників порогові показники досягнуть значень, за яких необхідне одержання згоди Комітету, ТОВ “Бозак Трейдінг Лімітед” повинно звернутися до Комітету у встановленому порядку із заявою, розкривши при цьому повні відносини контролю своїх засновників.
   Таким чином, наявність практики надання попередніх висновків дає суб’єктам господарювання можливість звертатися до органів Антимонопольного комітету на будь-якому етапі підготовки до здійснення економічної концентрації та прогнозувати остаточні рішення його органів. У разі якщо відмова має високу ймовірність, одержання попередніх висновків дає змогу відмовитися від економічної концентрації на ранніх етапах, значно заощадивши час та кошти, або посилити обгрунтованість своїх дій, довести переваги позитивного ефекту від концентрації для суспільних інтересів над негативними наслідками від обмеження конкуренції. Отже, механізм попередніх висновків виступає як форма цивілізованого діалогу та узгодження інтересів між державою в особі Антимонопольного комітету, з однієї сторони, та суб’єктами господарювання — учасниками економічної концентрації — з іншої.
   Під час розгляду заяви про економічну концентрацію можуть виникнути підстави для заборони економічної концентрації суб’єктів господарювання. Виявивши такі підстави, а також у разі потреби провести складне поглиблене дослідження (у тому числі одержання додаткової необхідної інформації) орган Антимонопольного комітету може прийняти розпорядження про початок розгляду справи про економічну концентрацію. Про початок розгляду справи у письмовій формі повідомляється заявник. Строк розгляду справи про концентрацію не повинен перевищувати трьох місяців. Перебіг строку починається з дня подання заявником у повному обсязі інформації та отримання висновку експерта. Якщо протягом строку розгляду справи органи Антимонопольного комітету України не прийняли рішення, вважається, що на концентрацію надано дозвіл.
   Днем прийняття рішення про надання дозволу на концентрацію вважається останній день строку розгляду справи. Розгляд справи зупиняється, якщо неможливо її розглянути до вирішення органом Антимонопольного комітету України, судом, господарським судом пов’язаної з нею іншої справи або до вирішення державним органом пов’язаного з нею іншого питання. Про зупинення розгляду справи та його поновлення органи Антимонопольного комітету України приймають розпорядження, про що повідомляється заявникові. Розгляд справи поновлюється після усунення обставин, які зумовили його зупинення.
   За результатами справи про економічну концентрацію приймаються відповідні рішення з питань концентрації, а також робляться висновки про можливість оренди та умови договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства чи його структурного підрозділу, що перебуває у державній, комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим. Рішення у справі про економічну концентрацію приймаються у формі розпорядження.
   У рішенні зазначаються результати розгляду справи по суті (надано, згоду на концентрацію чи відмовлено, у наданні згоди на концентрацію, у тому числі надано дозвіл або відмовлено в наданні дозволу орендодавцю на оренду цілісного майнового комплексу підприємства чи його структурного підрозділу, що перебуває у державній, комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим), наводяться мотиви рішення, висновки щодо умов договору оренди, зазначаються дії, які заявник повинен виконати, а від яких утриматися. Копія рішення надсилається заявнику в 10-денний строк із дня його прийняття.
   Рішення про надання згоди на концентрацію зберігає чинність протягом року, якщо більший строк не зазначено в рішенні. Для здійснення концентрації після перебігу строку чинності рішення учасники концентрації повинні подати нову заяву. Якщо концентрацію здійснено після перебігу строку чинності рішення, то вона вважається здійсненою без згоди органу Антимонопольного комітету. Орган чи посадова особа, які прийняли рішення, не мають права визнати його недійсним або змінити. Але вони можуть виправити допущені описки чи явні арифметичні помилки, роз’яснити своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту, а також прийняти додаткове рішення, якщо з якогось питання, що досліджувалося під час розгляду заяви (справи), не прийнято рішення.
   Здійснення економічної концентрації без згоди органів Антимонопольного комітету, якщо одержання такої згоди необхідно, є порушенням законодавства і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
   Якщо встановлено, що економічну концентрацію було здійснено без попереднього одержання згоди органів Комітету, хоч такої згоди потребує законодавство, але при цьому за результатами розгляду справи визнано, що внаслідок цієї концентрації не відбулося обмежень конкуренції, органи Комітету, як правило, надають згоду на здійснення концентрації з одночасним застосуванням санкцій за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
   Приклад економічної концентрації суб’єктів господарювання з практики органів Антимонопольного комітету ВАТ “Рассвет” (рос. мовою) (м. Запоріжжя) придбало пакет акцій ВАТ “Центр інформаційних технологій” (м. Бердянськ) без згоди на це органів Антимонопольного комітету.
   Зазначений пакет акцій ВАТ “Рассвет” придбавало частками на вторинному ринку цінних паперів за договорами купівлі-продажу. Придбання останніх двох пакетів акцій призвело до набуття 52,44% голосів у вищому органі управління емітента. У зв’язку з тим, що ВАТ “Рассвет” займало монопольне становище, придбання пакетів потребувало і, одержання згоди органів Комітету, хоч вартість сукупного пакета не перевищувала 100 тис. доларів США. Але із заявою про надання згоди покупець не звертався.
   Дії ВАТ “Рассвет” Запорізьке відділення Комітету кваліфікувало як порушення законодавства і відповідно до цього відкрило справу.
   У ході розгляду справи ВАТ “Рассвет” визнало факт порушення, звернулось до відділення із заявою про надання згоди на зазначене придбання і сплатило за це встановлений законодавством збір. Крім того, на порушника було накладено штраф.
   Оскільки не було підстав для заборони економічної концентрації, згоду на придбання ВАТ “Рассвет” пакета акцій ВАТ “Центр інформаційних технологій” надано. 
   Якщо при поданні заяви на здійснення економічної концентрації суб’єкт господарювання подав до органу Антимонопольного комітету недостовірну інформацію і на підставі цієї інформації надано дозвіл на здійснення економічної концентрації, то у цьому разі відповідне рішення може бути переглянуто за нововиявленими обставинами у 5-річний строк з моменту його прийняття. За результатами такого перегляду приймається рішення про:
   • підтвердження попереднього рішення щодо здійснення економічної концентрації;
   • скасування повністю або частково рішення про надання згоди на економічну концентрацію та прийняття нового рішення;
   • накладення штрафу в порядку, визначеному чинним законодавством.

 
< Попередня   Наступна >