Підручники онлайн
Головна arrow Конкурентне право arrow Конкурентне право (Удалов Т.Г.) arrow § 5. Завдання, компетенція, повноваження та організаційні засади діяльності територіального відділення Антимонопольного комітету України
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 5. Завдання, компетенція, повноваження та організаційні засади діяльності територіального відділення Антимонопольного комітету України

§ 5. Завдання, компетенція, повноваження та організаційні засади діяльності територіального відділення Антимонопольного комітету України

   Основні завдання, компетенцію, повноваження та організаційні засади діяльності територіального відділення як органу Антимонопольного комітету України закріплено в Положенні про територіальне відділення Антимонопольного комітету, : затвердженому розпорядженням Комітету від 23 лютого “ 2001 р. №32-р.
   Територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі — відділення) є органом виконавчої влади у системі органів Антимонопольного комітету України, утвореним для реалізації завдань, покладених на Комітет Законом України “Про Антимонопольний комітет України”, іншими актами законодавства про захист економічної конкуренції.
   Відділення утворюються Комітетом в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, інших адміністративно-територіальних одиницях (далі — регіони), йому підпорядковані й підзвітні. Спрямування, координацію і контроль за діяльністю відповідних відділень Комітету здійснюють Голова Комітету, його заступники, державні уповноважені Комітету згідно з розподілом їхніх функціональних обов’язків.
   Відділення є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Державному казначействі України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. Його основними завданнями є: здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції; запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; контроль за узгодженими діями; сприяння розвиткові добросовісної конкуренції.
   Свої завдання відділення здійснює у відповідному регіоні, а у випадках, передбачених законодавством, та за дорученням Голови Комітету — за межами регіону.
   З метою забезпечення захисту та сприяння розвиткові конкуренції законодавством на відділення покладено певні завдання, зокрема відділенням
   • контролює додержання законодавства про захист економічної конкуренції суб’єктами господарювання, об’єднаннями, органами влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю;
   • розглядає заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу на узгоджені дії в межах підвідомчості і за результатами їх розгляду приймає відповідні рішення, у тому числі про накладення штрафів та припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
   • звертається до суду чи господарського суду з позовами (заявами) у зв’язку з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, надсилає правоохоронним органам матеріали, що містять ознаки злочину;
   • взаємодіє з органами влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю у питаннях розвитку конкуренції та демонополізації економіки, запобігання, виявлення та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;
   • дає рекомендації та вносить пропозиції органам влади, установам, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання та об’єднанням щодо проведення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;
   • дає рекомендації органам влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єктам господарювання, об’єднанням стосовно припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а якщо порушення припинено, — щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень;
   • погоджує рішення органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення, зміни правил їхньої поведінки на ринку, чи такі, що можуть призвести до недопущення, обмеження, спотворення конкуренції або до створення монопольних утворень;
   • узагальнює практику застосування законодавства про захист економічної конкуренції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд Комітету;
   • організовує виконання науково-дослідних робіт з питань проведення конкурентної політики, розвитку товарних ринків за завданнями Комітету;
   • бере участь в організації підготовки та навчання спеціалістів з питань, що належать до компетенції відділення;
   • вживає заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;
   • взаємодіє із засобами масової інформації та громадськими організаціями у роботі із запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, систематично інформує населення про свою діяльність;
   • сприяє іншим відділенням Комітету в реалізації їхніх повноважень;
   • здійснює інші дії з метою контролю за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції в межах його повноважень.
   Для реалізації прав та обов’язків, що випливають із завдань покладених законодавством на відділення, воно може визначати самостійно, а при потребі — разом з іншими територіальними відділеннями, межі товарного ринку, а також становище, у тому числі монопольне (домінуюче) становище суб’єктів господарювання на ньому. Крім того, відділення може приймати відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції обов’язкові для виконання суб’єктами господарювання, об’єднаннями, органами влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю розпорядження та рішення, накладати штрафи, застосовувати інші санкції. А в разі порушення суб’єктами господарювання законодавства про захист економічної конкуренції вносити до органів влади обов’язкові для розгляду подання щодо скасування ліцензій, припинення операцій зовнішньоекономічної діяльності.
   Разом з тим відділення має повноваження давати висновки на проекти рішень та рішення органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління і контролю, суб’єктів господарювання, зокрема щодо планів приватизації та документів на корпоратизацію підприємств, які займають монопольне становище на товарних ринках.
   Також, відповідно до компетенції відділення, воно може одержувати безкоштовно надані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови відділення чи уповноважених ним осіб документи, статистичну та іншу інформацію незалежно від місцезнаходження цієї інформації або суб’єкта, у якого вона запитується, у тому числі ту, яка дає можливість встановлювати наявність чи відсутність порушення законодавства про захист економічної конкуренції, необхідні для здійснення завдань, покладених на відділення.
   Відділення не має права втручатися в господарську діяльність суб’єктів господарювання, за винятком випадків, передбачених законодавством.
   Територіальне відділення Комітету очолює голова відділення, який призначається Головою Комітету. Це особа, яка має вищу освіту, як правило економічну чи юридичну, і стаж роботи на керівних посадах не менше трьох років. Голова відділення в Автономній Республіці Крим призначається за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим. Він має заступників, які за його поданням призначаються Головою Комітету. Заступником голови відділення призначається особа, яка має вищу освіту. Заступники голови відділення виконують за дорученням голови відділення окремі його повноваження і заступають голову відділення у разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень.
   Голова відділення несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділення завдань і функцій, визначає ступінь відповідальності заступників голови, керівників структурних підрозділів та працівників відділення.
   Голова відділення або особа, яка виконує його обов’язки:
   • спрямовує діяльність відділення;
   • розподіляє обов’язки між заступниками;
   • розробляє штатний розпис відділення в межах установленої структури, чисельності та фонду оплати праці працівників, кошторис витрат, затверджує положення про структурні підрозділи, визначає їхні функції і компетенцію та затверджує посадові інструкції працівників відділення;
   • є розпорядником асигнувань на утримання і забезпечення діяльності відділення;
   • приймає на роботу, переводить, переміщує та звільняє працівників відділення (крім заступників);
   • застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділення (крім заступників);
   • видає накази, розпорядження, затверджує положення, інструкції та інші акти, обов’язкові для працівників відділення;
   • представляє відділення у відносинах з органами державної влади, у тому числі з судом, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єктами господарювання, громадянами та об’єднаннями суб’єктів господарювання чи громадян;
   • приймає розпорядження про визначення меж товарних ринків та становища, у тому числі монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ньому;
   • звертається до Голови Комітету з поданням про створення в разі потреби тимчасових адміністративних колегій Комітету для розгляду окремих справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та інших питань, віднесених до повноважень Комітету;
   • створює та очолює адміністративні колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України, забезпечує їх діяльність;
   • приймає обов’язкові для виконання рішення та здійснює інші дії в межах компетенції і повноважень відділення;
   • здійснює інші дії за дорученням Комітету.
   Голова відділення Комітету під час реалізації завдань, покладених на відділення, має певні повноваження. Так, він має право:
   • безперешкодно входити на підприємства, в установи, організації за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для
   • проведення перевірки, якщо інше не передбачено законом;
   • вимагати усних або письмових пояснень посадових осіб та громадян;
   • вимагати для перевірки додержання законодавства про захист економічної конкуренції необхідні документи та іншу інформацію;
   • залучати за погодженням з відповідними органами державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю, підприємствами і об’єднаннями їхніх спеціалістів, депутатів місцевих рад для проведення перевірок та ревізій;
   • складати протоколи про адміністративні правопорушення;
   • розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у випадках, передбачених законом;
   • вилучати та накладати арешт на предмети, майно, документи та інші носії інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
   • розглядати заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу на узгоджені дії;
   • представляти територіальне відділення без спеціальної довіреності в суді чи господарському суді;
   • одержувати відповідно до чинного законодавства від суб’єктів господарювання, органів влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління та контролю та їх посадових осіб, а також від громадян пояснення, документи, іншу інформацію, в тому числі інформацію з обмеженим доступом, необхідну для здійснення завдань, покладених на відділення, у тому числі для розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
   • входити до складу постійно діючих та тимчасових адміністративних колегій Комітету (і під час прийняття ними рішень мати рівні права з державними уповноваженими, що входять до складу колегії);
   • брати участь у засіданнях Антимонопольного комітету України з правом дорадчого голосу;
   • здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством.
   Особа, яка виконує обов’язки голови відділення Комітету, має ті самі повноваження, які встановлені для голови відділення Комітету.
   Вимоги голови відділення є обов’язковими для виконання у визначені ним строки, якщо інше не передбачено законодавством. Невиконання законних вимог голови відділення тягне за собою передбачену законом відповідальність. Інформація, доступ до якої обмежено законодавством, одержана головою відділення, використовується ним відповідно до чинного законодавства.
   Під час реалізації повноважень, покладених законодавством, голова відділення Комітету зобов’язаний виконувати вимоги законодавства України, бути об’єктивним та неупередженим під час реалізації своїх повноважень; направляти органам влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю і суб’єктам господарювання подання щодо порушень посадовими особами законодавства про захист економічної конкуренції України; на вимогу Голови Комітету, але не рідше одного разу на рік, звітувати про діяльність відділення.
   Діяльність щодо виявлення, попередження та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції здійснюється територіальним відділенням з додержанням процесуальних засад, визначених законодавчими актами України, а також Правил розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
   Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, заяв і справ про надання дозволу на узгоджені дії здійснюється адміністративними колегіями територіального відділення Антимонопольного комітету України відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції та Регламенту про адміністративні колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України. Забезпечення розгляду заяв і справ адміністративною колегією територіального відділення здійснюється головою територіального відділення Комітету відповідно до його повноважень.
   Голова територіального відділення без згоди Комітету не може входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що створюються органами державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю.

 
< Попередня   Наступна >