Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


4.1. Державні податкові адміністрації

4.1. Державні податкові адміністрації

   Законом України “Про Державну податкову службу в Україні” від 4 грудня 1990 р. (в редакції Закону України від 24 грудня 1993 р. із змінами та доповненнями) визначено структуру, статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності.
   Державна податкова служба складається з Державної податкової адміністрації України, державних податкових адміністрацій в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державних податкових інспекцій у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), по районах у містах. До складу органів державної податкової служби входять відповідні спеціальні підрозділи з боротьби з податковими правопорушеннями (податкова міліція).
   Головним завданням державних податкових адміністрацій є здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і вчасністю сплати до бюджетів податків, зборів та інших платежів і неподаткових доходів та внесків до державних цільових фондів, встановлених законодавством України. Крім того, Державна податкова адміністрація України організовує: роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій із здійснення контролю за дотриманням законодавства про податки, інші платежі до бюджетів і внески до державних цільових фондів, за дотриманням законності валютних операцій, порядку розрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів та товарно-касових книг, лімітів готівки в касах і за її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги; проведення всебічних перевірок фактів приховування, зниження сум податків та інших платежів; виявлення, облік, оцінку та реалізацію конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом спадкоємства до держави, та скарбів; проведення перевірок правильності справляння і схоронності коштів, одержаних у сплату державного мита, а також у разі здійснення виконкомами сільських та селищних Рад народних депутатів касових операцій з приймання від населення коштів на сплату податкових платежів.
   Державна податкова адміністрація відповідні до покладених на неї функцій:
   — розробляє і видає інструктивні та методичні документи про порядок застосування законодавчих актів про податки, інші платежі до бюджетів, внески до державних цільових фондів, а також нормативні акти з питань формування Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів;
   — затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, зразок картки фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових платежів, а також форми звітів про проведену державними податковими інспекціями роботу;
   — роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі до бюджетів, внески до державних цільових фондів і організовує проведення цієї роботи державними податковими інспекціями;
   — здійснює заходи з добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів державної податкової служби;
   — під час здійснення, у межах своєї компетенції, контрольних функцій з'ясовує неправомірність дій підприємств, установ, організацій і громадян, що можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності, та передає наявну інформацію з цих питань відповідним спеціальним органам з боротьби з організованою злочинністю;
   — передає правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність;
   — надає фізичним особам — платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і надсилає до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцем розміщення об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером.
   Перелік функцій Державної податкової адміністрації доповнено такими пунктами:
   — здійснювати облік платників податків, інших платежів;
   — виявляти і вести облік надходжень податків, інших платежів;
   — проводити роботи, спрямовані на боротьбу з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вести реєстри імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, брати участь у розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організовувати виконання актів законодавства у межах своїх повноважень, здійснювати систематичний контроль за їх реалізацією, узагальнювати практику застосування законодавства, застосовувати у випадках, передбачених законодавством, фінансові санкції до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво та обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійснювати заходи щодо вилучення та знищення або передачі на промислову переробку алкогольних напоїв, знищення тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи перебували у незаконному обігу;
   — організовувати роботу, спрямовану на створення інформаційної системи автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби;
   — розробляти основні напрями, форми і методи проведення перевірок додержання податкового та валютного законодавства;
   — при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляти матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;
   — передавати відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;
   — подавати Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;
   — вносити пропозиції та розробляти проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування, виконувати в межах, визначених законодавством, міжнародні договори з питань оподаткування;
   — прогнозувати, аналізувати надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчати вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляти пропозиції щодо "їх збільшення та зменшення втрат бюджету;
   — забезпечувати виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж та організовувати роботу, пов'язану зі здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;
   — вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;
   — організовувати у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах державної податкової служби.
   Законодавством України внесено також зміни та доповнення у визначення прав, що надаються державним податковим адміністраціям.
   Державні податкові адміністрації в районах, районах у містах і містах без районного поділу наділено повноваженнями:
   — здійснювати контроль за дотриманням законодавства про податки, інші платежі до бюджетів, внески до державних цільових фондів;
   — забезпечувати повний облік платників податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, правильність обчислення цих платежів і вчасність надходження їх, а також здійснювати реєстрацію фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів;
   — контролювати вчасність подання платниками бухгалтерських звітів та балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів і перевіряти вірогідність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування та обчислення податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів;
   — перевіряти законність валютних операцій, дотримання встановленого порядку розрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використання для розрахунків за товари, роботи і послуги;
   — забезпечувати застосування та вчасне стягнення сум фінансових санкцій, передбачених законодавчими актами України, за порушення законодавства про оподаткування, а також стягнення адміністративних штрафів за ці порушення, допущені службовими особами підприємств, установ, організацій та громадянами;
   — провадити всебічні перевірки фактів приховування і заниження сум податків, інших платежів до бюджетів та внесків до державних цільових фондів та ін.
   У своїй діяльності державні податкові адміністрації керуються Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Верховної Ради Республіки Крим і місцевих Рад народних депутатів. Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавчої влади, їй підпорядковуються державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
   Державні податкові адміністрації є юридичними особами, мають самостійні кошториси видатків, поточні рахунки в установах банків і печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням. Видатки на утримання державних податкових адміністрацій визначаються Кабінетом Міністрів України і фінансуються з державного бюджету.
   Крім того, державні податкові адміністрації спрямовують на розвиток матеріально-технічної бази 30 відсотків донарахованих і стягнутих за результатами документальних перевірок сум податків, інших платежів та внесків, фінансових санкцій.
   Службові особи державних податкових адміністрацій зобов'язані дотримувати Конституції і законів України, інших нормативних актів, прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, забезпечувати виконання покладених на державні податкові адміністрації функцій і повною мірою використовувати надані їм права. За невиконання або неналежне виконання службовими особами державних податкових адміністрацій своїх обов'язків вони притягуються до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та матеріальної відповідальності згідно з чинним законодавством. Збитки, завдані неправомірними діями службових осіб державних податкових адміністрацій, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету.
   Службові особи державних податкових адміністрацій зобов'язані дотримуватись комерційної та службової таємниці.
   Крім обов'язків, державним податковим адміністраціям надані певні права (стаття 11 Закону “Про Державну податкову службу”).
   Вони уповноважені:
   — здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та у громадян перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, наявності посвідчень про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів) на її здійснення, а також одержувати від посадових осіб та громадян у письмовій формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час перевірок; перевіряти у посадових осіб та громадян документи, що посвідчують особу, під час проведення перевірок з питань оподаткування;
   — викликати посадових осіб та громадян для пояснень з питань обчислення і сплати податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, а також проводити перевірки достовірності інформації, одержаної для занесення до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів; одержувати безплатно від підприємств, установ, організацій, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, і від громадян відомості, довідки про діяльність, отримані доходи, видатки підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, і від громадян, що перевіряються, про відкриті, закриті розрахункові, валютні та інші рахунки, інформацію про наявність та обіг коштів на цих рахунках, у тому числі про ненадходження в установлені терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності, та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів; входити в будь-які інформаційні системи, зокрема в комп'ютерні, для визначення об'єкта оподаткування;
   — одержувати безплатно необхідні відомості для формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів від підприємств, установ, організацій усіх форм власності, включаючи Національний банк України та його установи, комерційні банки, та фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, про суми доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків та Інших обов'язкових платежів; від органів, уповноважених провадити державну реєстрацію (ліцензування) фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, від органів внутрішніх справ — про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього, від органів реєстрації актів громадянського стану — про громадян, які померли;
   — вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також від громадян, які перевіряються, усунення виявлених порушень законодавства про податки, інші платежі до бюджетів, внески до державних цільових фондів і законодавства про підприємницьку діяльність та контролювати виконання їх, а також — припинення дій, що перешкоджають здійсненню повноважень посадовими особами органів державної податкової служби;
   — вилучати у підприємств, установ та організацій документи, що засвідчують приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, а у громадян-підприємців, котрі порушують порядок заняття підприємницькою діяльністю, — реєстраційні посвідчення або спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) з наступною передачею матеріалів про порушення органам, котрі видали ці документи;
   — застосовувати до підприємств, установ, організацій та громадян фінансові санкції у вигляді стягнення — однократного розміру до нарахованої за результатами перевірки суми податку, іншого платежу до бюджетів, внеску до державного цільового фонду, а у разі повторного порушення протягом року після встановлення порушення попередньою перевіркою — у двократному розмірі донарахованої за результатами перевірки суми податку; 10 відсотків належних до сплати сум податків або інших платежів до бюджетів чи внесків до державних цільових фондів за неподання або невчасне подання органам державної податкової служби податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків та інших документів, необхідних для обчислення податків, інших платежів та внесків, а також за неподання або невчасне подання установам банків платіжних доручень на сплату податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів;
   — стягувати до бюджетів та державних цільових фондів донараховані за результатами перевірок суми податків, інших платежів та внесків, суми недоїмки з податків, інших платежів, внесків, а також суми штрафів та інших санкцій, якщо ці платежі не сплачено добровільно в десятиденний строк з дня прийняття органом державної податкової служби відповідного рішення, з підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та наслідків фінансово-господарської діяльності, у безспірному порядку, а з громадян — за рішенням суду або за виконавчими написами нотаріусів;
   — накладати адміністративні штрафи: на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, винних у заниженні суми податку або іншого платежу чи внеску, у приховуванні (заниженні) об'єктів оподаткування, а також у тому, що немає бухгалтерського обліку об'єктів оподаткування, або у веденні його з порушеннями встановленого порядку, у неподанні, невчасному поданні або поданні за невстановленою формою бухгалтерських звітів та балансів, податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків, платіжних доручень та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків або інших платежів до бюджетів чи внесків до державних цільових фондів, — від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті ж дії, вчинені особою, котру протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне Із зазначених правопорушень, — від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, які не виконують вимог державних податкових інспекцій та їхніх службових осіб, — від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на посадових осіб підприємств, установ та організацій, а також на громадян — суб'єктів підприємницької діяльності, котрі виплачували доходи, винних у неутриманні, неперерахуванні до бюджету сум податку на доходи громадян, у перерахуванні податку за рахунок коштів підприємств, установ та організацій (крім випадків, коли такі перерахування дозволено законодавством), у неповідомленні або невчасному повідомленні державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, — у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті ж дії, вчинені особою, котру протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, — у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на громадян, винних у неподанні або невчасному поданні декларацій про доходи чи у включенні до декларацій перекручених даних, у тому, що немає обліку, або в неналежному веденні обліку доходів та витрат, для яких встановлено обов'язкову форму обліку, — від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на громадян, котрі займаються підприємницькою діяльністю, винних у протидії посадовим особам органів державної податкової служби, зокрема у недопущенні їх до приміщень, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності та одержання доходів, — від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на громадян, котрі займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання передбачено законодавством, — від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на громадян, котрі здійснюють продаж товарів без придбання одноразових патентів або з порушенням терміну їхньої дії чи здійснюють продаж товарів, не зазначених у деклараціях, — від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті ж дії, вчинені громадянином, котрого протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, — від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   Посадові особи органів державної податкової служби підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів державного бюджету на випадок загибелі або смерті на суму десятирічної заробітної плати за їхньою останньою посадою, а в разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням службових обов'язків, — у розмірі від шестимісячної до п'ятирічної заробітної плати за їхньою останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності).

 
< Попередня   Наступна >